Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ


Рік публікації2013
АвториПермінова Л. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавіртуальне інформаційне середовище, Веб-квести., телекомунікаційні проекти
Аннотація

У статті обґрунтовано необхідність упровадження методів активного навчання студентів у практику організації самостійної роботи. Зокрема автором доводиться раціональність використання телекомунікаційних проектів та методу Веб-квестів у самостійному навчанні студентів-магістрантів.

Нумерація сторінок086-090
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000380
Додаток
[file] 086-090.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Бобрович Г.А. Метод проектов как способ организации самостоятельных занятий /Г.А. Бобрович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Випуск 5 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 23-28.
2. Дементієвська Н.П.Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи/ Н.П.Дементієвська, Н.В. Морзе // Комп’ютер в школі та сімї. №4. 1999. – С.24-39
3. Обрізан К.М. Програмні засоби навчального призначення / К.М.Обрізан // Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / За ред. В.М. Мадзігона, Ю.О. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – С.156-165.
4. Полат Е.С. Метод проектов в современной школе / Е.С.Полат // Информатика и образование. – 2001.– № 4. – С. 18-20.
5. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.
6. Шевченко В.Л. Програмно-інструментальна платформа дидактичного проектування інформаційного навчального середовища системи середньої школи / В.Л.Шевченко, Л.В.Васильченко, Д.В.Гавриш, О.С.Ветчинін // Інформаційні технології в освіті. Вип.7, 2010. – С.127-139.
7. http://Вебquest.sdsu.edu\rubrics

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bobrovich G.A. Metod proektov kak sposob organizacii samostojatel'nyx zanjatij /G.A. Bobrovich // Suchasni informacijni texnologiji ta innovacijni metodiki navchannja v pidgotovci faxivciv: metodologija, dosvid, problemi: Zb. nauk. pr. – Vipusk 5 / Redkol.: I.A. Zjazjun (golova) ta in. – Kijiv-Vinnicja: DOV Vinnicja, 2004. – S. 23-28.
2. Dementijevs'ka N.P.Telekomunikacijni proekti. Stan ta perspektivi/ N.P.Dementijevs'ka, N.V. Morze // Komp’juter v shkoli ta simji. №4. 1999. – S.24-39
3. Obrizan K.M. Programni zasobi navchal'nogo priznachennja / K.M.Obrizan // Informatizacija seredn'oji osviti: programni zasobi, texnologiji, dosvid, perspektivi / Za red. V.M. Madzigona, Ju.O. Doroshenka. – K.: Pedagogichna dumka, 2003. – S.156-165.
4. Polat E.S. Metod proektov v sovremennoj shkole / E.S.Polat // Informatika i obrazovanie. – 2001.– № 4. – S. 18-20.
5. Teorija i praktika distancionnogo obuchenija: Ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / E.S. Polat, M.Ju. Buxarkina, M.V. Moiseeva; Pod red. E.S. Polat. – M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2004. – 416 s.
6. Shevchenko V.L. Programno-instrumental'na platforma didaktichnogo proektuvannja informacijnogo navchal'nogo seredovishha sistemi seredn'oji shkoli / V.L.Shevchenko, L.V.Vasil'chenko, D.V.Gavrish, O.S.Vetchinin // Informacijni texnologiji v osviti. Vip.7, 2010. – S.127-139.
7. http://Vebquest.sdsu.edu\rubrics0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Пермінова Л.А. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ / Л.А.Пермінова // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 14. - С. 86-90.