Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВРік публікації2013
АвториГуржій А. М., Лапінський В. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова.електронний засіб навчального призначення., електронний освітній ресурс, навчальне середовище, репозитарій
Аннотація

У статті розглянуто проблеми, пов'язані з необхідністю наповнення освітнього простору України електронними освітніми ресурсами належної якості. Обґрунтовано необхідність пошуку нових шляхів забезпечення доступності для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів електронних освітніх ресурсів.

Нумерація сторінок030-037
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000388
Додаток
[file] 030-037.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Барбер М. Открытая лекция на тему "Как хорошие образовательные системы могут стать еще лучше?" 22 мая 2010 г. в ГУ-ВШЭ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hse.ru/ data/2010/05/26/1216917185/barber.pdf і http://www.hse. ru/data/2010/05/28/1216998819/Barber%20present.ppt
2. Биков В.Ю., Лапінський В.В. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №3 . – 2012. С. 3–6..
3. Гуржій А. М. Теоретичні напрями інформатизації загальноосвітнх навчальних закладів [Текст] / А. М. Гуржій // Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К. : "Педагогічна думка", 2007. – 392 с.
4. Доповідь про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2009 рік. – К.: Кабінет Міністрів України [Текст], 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/signal/na005120.doc
5. Жалдак М., Лапінський В., Шут М. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики // Інформатика. – 2006. – № 3–4. – К. : Шкільний світ. – 96 с.
6. Исследование ОЭСР – цифровые учебные ресурсы как системная инновация, отчет по Финляндии, 2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// he.ntf.ru/DswMedia/091111_dokladonis.pdf
7. Лапінський В. В. Навчальне середовище нового покоління та його складові // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова [Текст], 2008. – № 6 (13). – С. 26–32.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Barber M. Otkrytaja lekcija na temu "Kak xoroshie obrazovatel'nye sistemy mogut stat' eshhe luchshe?" 22 maja 2010 g. v GU-VShE [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.hse.ru/ data/2010/05/26/1216917185/barber.pdf i http://www.hse. ru/data/2010/05/28/1216998819/Barber%20present.ppt
2. Bikov V.Ju., Lapins'kij V.V. Metodologichni ta metodichni osnovi stvorennja i vikoristovuvannja elektronnix zasobiv navchal'nogo priznachennja // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – №3 . – 2012. S. 3–6..
3. Gurzhij A. M. Teoretichni naprjami informatizaciji zagal'noosvitnx navchal'nix zakladiv [Tekst] / A. M. Gurzhij // Pedagogichna i psixologichna nauki v Ukrajini. Zbirnik naukovix prac' do 15-richchja APN Ukrajini u 5 tomax. / Tom 5. Neperervna profesijna osvita: teorija i praktika. – K. : "Pedagogichna dumka", 2007. – 392 s.
4. Dopovid' pro stan ta rozvitok informatizaciji v Ukrajini za 2009 rik. – K.: Kabinet Ministriv Ukrajini [Tekst], 2009. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu http://zakon.rada.gov.ua/signal/na005120.doc
5. Zhaldak M., Lapins'kij V., Shut M. Komp'juterno-orijentovani zasobi navchannja matematiki, fiziki, informatiki // Informatika. – 2006. – № 3–4. – K. : Shkil'nij svit. – 96 s.
6. Issledovanie OESR – cifrovye uchebnye resursy kak sistemnaja innovacija, otchet po Finljandii, 2009 [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http:// he.ntf.ru/DswMedia/091111_dokladonis.pdf
7. Lapins'kij V. V. Navchal'ne seredovishhe novogo pokolinnja ta jogo skladovi // Naukovij chasopis NPU im. M. P. Dragomanova. Serija № 2. Komp'juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. nauk. prac' / Redrada. – K.: NPU im. M. P. Dragomanova [Tekst], 2008. – № 6 (13). – S. 26–32.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гуржій А.М. ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ / А.М.Гуржій, В.В.Лапінський // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 15. - С. 30-37.