Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE APPS У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Рік публікації2013
АвториОлексюк В. П.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаєдина система автентифікації, інформаційно-освітній простір, каталог LDAP, служби Google Apps
Аннотація

У статті на основі аналізу наукової літератури розглянуто поняття, пов'язані з застосуванням інформаційних технологій в освіті, зокрема проаналізовано поняття «інформаційно-освітній простір». Визначено важливий компонент інформаційно-освітнього простору – єдина система автентифікації його користувачів. Проаналізовано можливості служб Google Apps для освіти. Описано досвід інтеграції служб Google Apps в інформаційно-освітній простір фізико-математичного факультету ТИПУ імені Володимира Гнатюка.

Нумерація сторінок116-122
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000435
Додаток
[file] 116-122.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Балик Н. Р., Шмигер Г. П. Формування інформаційно-освітнього простору курсу «СІТ в навчальному процесі» для студентів непрофільних спеціальностей з використанням технологій веб 2.0. [Електронний ресурс] / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/123.
2. Башенков С. А. Информация и информационные процессы / С. А. Башенков, В. Ю. Лыскова, Е. А. Ракитина // Информатика и образование. 1998. - №8. - С. 39-51.
3. Биков В. Ю. Доменно-фреймова модель педагогічної системи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/cont/Bykov8.doc.
4. Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/703/1/2.pdf
5. Ильченко О. А. Организационно-педагогические условия разработки и применения сетевых курсов в учебном процессе (на примере подготовки специалистов с высшим образованием): автореф. дис. канд. пед. наук. / О. А. Ильченко. – М., 2002. – 20 с.
6. Олексюк В. П. Єдина система автентифікації як крок до створення освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу. [Електронний ресурс] / Олексюк В.П. / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. №13 (20). – С. 188-193. – Режим доступу: http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/87.
7. Олексюк В. П. Деякі аспекти інтеграції веб-сервісів вищого навчального закладу / [Електронний ресурс] В. П. Олексюк, В. Ю. Габрусєв, А. В. Балик – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/98
8. Рамський Ю. С. Зміни в професійній діяльності вчителя в епоху інформатизації освіти / Ю.С. Рамський / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. №5 (12). – С. 10-13.
9. Риз Дж. Облачные вычисления (Cloud Application Architectures). – СПб.: БХВ-Петербург, 2011.– 288, с. 12.
10. Спірін О.М. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: критерії внутрішнього оцінювання якості Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. №5 (19). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html
11. Философский словарь/ Под. ред. Фролова. – 7-е изд. – М.: Республика, 2001. – 719 с.
12. Google Apps для учебных заведений. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http ://www.google.com/enterprise/apps/education/

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Balik N. R., Shmiger G. P. Formuvannja informacijno-osvitn'ogo prostoru kursu «SIT v navchal'nomu procesi» dlja studentiv neprofil'nix special'nostej z vikoristannjam texnologij veb 2.0. [Elektronnij resurs] / N. R. Balik, G. P. Shmiger – Rezhim dostupu: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/123.
2. Bashenkov S. A. Informacija i informacionnye processy / S. A. Bashenkov, V. Ju. Lyskova, E. A. Rakitina // Informatika i obrazovanie. 1998. - №8. - S. 39-51.
3. Bikov V. Ju. Domenno-frejmova model' pedagogichnoji sistemi. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.ime.edu-ua.net/cont/Bykov8.doc.
4. Bikov V. Ju. Vidkrite navchal'ne seredovishhe ta suchasni merezhni instrumenti sistem vidkritoji osviti. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/703/1/2.pdf
5. Il'chenko O. A. Organizacionno-pedagogicheskie uslovija razrabotki i primenenija setevyx kursov v uchebnom processe (na primere podgotovki specialistov s vysshim obrazovaniem): avtoref. dis. kand. ped. nauk. / O. A. Il'chenko. – M., 2002. – 20 s.
6. Oleksjuk V. P. Jedina sistema avtentifikaciji jak krok do stvorennja osvitn'ogo prostoru zagal'noosvitn'ogo navchal'nogo zakladu. [Elektronnij resurs] / Oleksjuk V.P. / Naukovij chasopis NPU imeni M.P. Dragomanova. Serija №2. Komp'juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. naukovix prac' / Redrada. – K.: NPU imeni M.P. Dragomanova, 2012. №13 (20). – S. 188-193. – Rezhim dostupu: http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/87.
7. Oleksjuk V. P. Dejaki aspekti integraciji veb-servisiv vishhogo navchal'nogo zakladu / [Elektronnij resurs] V. P. Oleksjuk, V. Ju. Gabrusjev, A. V. Balik – Rezhim dostupu: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/98
8. Rams'kij Ju. S. Zmini v profesijnij dijal'nosti vchitelja v epoxu informatizaciji osviti / Ju.S. Rams'kij / Naukovij chasopis NPU imeni M.P. Dragomanova. Serija №2. Komp'juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. naukovix prac' / Redrada. – K.: NPU imeni M.P. Dragomanova, 2007. №5 (12). – S. 10-13.
9. Riz Dzh. Oblachnye vychislenija (Cloud Application Architectures). – SPb.: BXV-Peterburg, 2011.– 288, s. 12.
10. Spirin O.M. Informacijno-komunikacijni texnologiji navchannja: kriteriji vnutrishn'ogo ocinjuvannja jakosti Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. 2010. №5 (19). [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.ime.edu-ua.net/em.html
11. Filosofskij slovar'/ Pod. red. Frolova. – 7-e izd. – M.: Respublika, 2001. – 719 s.
12. Google Apps dlja uchebnyx zavedenij. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu:
http ://www.google.com/enterprise/apps/education/0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Олексюк В.П. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE APPS У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ / В.П.Олексюк // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 16. - С. 116-122.