Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Рік публікації2013
АвториВдовичин Т. Я., Яцишин А. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-освітнє середовище, відкрита освіта, технології відкритої освіти
Аннотація

В публікації коротко проаналізовано розвиток технологій відкритої освіти, описано погляди науковців на поняття «відкрита освіта» та функціонально пов’язані з ним інші терміни та поняття, зокрема, «e-навчання», «глобальний освітній простір», «інформаційно-освітнє середовище», «технології відкритої освіти» та ін. Розглянуто можливості застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу

Нумерація сторінок134-140
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000438
Додаток
[file] 134-140.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Биков В. Ю. Відкрита освіта і відкрите навчальне середовище / В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами : щокварт. наук.-практ. журнал. – Харків : НТУ ХПІ. – 2008. – № 2. – С. 116-123.
2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.
3. Биков В. Ю. Інноваційний розвиток суспільства і сучасні мережні технології систем відкритої освіти / В. Ю. Биков // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / за ред.. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 23-24 (27-28). – Харків: НТУ ХПІ, 2009. – C. 24-49.
4. Бужиков Р. П. Дидактичний потенціал інтернет-технологій в сучасній системі освіти / Р. П. Бужиков // Проблеми освіти – 2011. – № 66. – С. 40-44.
5. Виноградова Л. А. Инновационные формы и методы изучения курса «органическая химия» в рамках заочной (открытой) формы образования / Л. А. Виноградова, Н. Е. Драница, Т. И. Ибе // Современные наукоемкие технологии. – 2010. – №9. – С. 78-79.
6. Висоцька О. Є. Відкрита освіта як чинник випереджаючого розвитку суспільства [Електронний ресурс] / О. Є. Висоцька // Веб-кафедра менеджменту освіти та психології – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Vysocka.pdf. – дата доступу 11.03.13.
7. Захарова О. А. Открытые системы в дистанционном образовании / О. А. Захарова // Мир образования – образование в мире. – 2011. – № 2. – С. 111-116.
8. Колесникова И. А. Открытое образование: перспективы, вызовы, риски / И. А. Колесникова // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – C. 12-23.
9. Малькова Т. В. К вопросу об эволюции системы заочного обучения в российской федерации в контексте задач развития открытого образования: исторический опыт 1980-2000-х годов / Т. В. Малькова // Вестник Чувашского университета. – 2010. – № 2. – С. 54-62.
10. Моисеев В. Открытое образование: идеология формирования сети / В. Моисеев // Высшее образование в России – 2002. – № 6. – С. 78-83.
11. Новые технологии и формы обучения (По материалам: «Высшее образование в России») – 2009 – Выпуск № 12. – Режим доступа : www.nwpi.ru. – дата доступа 10.03.13.
12. Овчарук О. В. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти [Електронний ресурс] / Овчарук О. В. // Інфоримаційні технології і засоби навчання. – 2006. – № 1. – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em1/emg.html.
13. Храмова М. В. Основные этапы и тенденции формирования системы открытого образования подготовки специалистов / М. В. Храмова // Вестник ТГУ: Гуманитарные науки. Педагогика и психология. – 2012. – Выпуск 4 (108). – С.118-130.
14. Чванова М. С. Синергетический подход к модернизации образовательных технологий в системе открытого образования / М. С. Чванова, М. В. Храмова // Вестник ТГУ. – 2011. – Выпуск 11 (103). – С. 95-109.
15. Чупахина Ж. Н. Перспективы формирования открытого образования в России / Ж. Н. Чупахина // Информационные системы и технологии. – 2004. – № 4 (5). – С. 62-65.
16. Шуневич Б. Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання / Б. Шуневич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2003. – № 490. – С.95–104.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V. Ju. Vidkrita osvita i vidkrite navchal'ne seredovishhe / V. Ju. Bikov // Teorija i praktika upravlinnja social'nimi sistemami : shhokvart. nauk.-prakt. zhurnal. – Xarkiv : NTU XPI. – 2008. – № 2. – S. 116-123.
2. Bikov V. Ju. Modeli organizacijnix sistem vidkritoji osviti : monografija / V. Ju. Bikov. – K. : Atika, 2008. – 684 s.
3. Bikov V. Ju. Innovacijnij rozvitok suspil'stva i suchasni merezhni texnologiji sistem vidkritoji osviti / V. Ju. Bikov // Problemi ta perspektivi formuvannja nacional'noji gumanitarno-texnichnoji eliti: zb. nauk. prac' / za red.. L. L. Tovazhnjans'kogo, O. G. Romanovs'kogo. – Vip. 23-24 (27-28). – Xarkiv: NTU XPI, 2009. – C. 24-49.
4. Buzhikov R. P. Didaktichnij potencial internet-texnologij v suchasnij sistemi osviti / R. P. Buzhikov // Problemi osviti – 2011. – № 66. – S. 40-44.
5. Vinogradova L. A. Innovacionnye formy i metody izuchenija kursa «organicheskaja ximija» v ramkax zaochnoj (otkrytoj) formy obrazovanija / L. A. Vinogradova, N. E. Dranica, T. I. Ibe // Sovremennye naukoemkie texnologii. – 2010. – №9. – S. 78-79.
6. Visoc'ka O. Je. Vidkrita osvita jak chinnik viperedzhajuchogo rozvitku suspil'stva [Elektronnij resurs] / O. Je. Visoc'ka // Veb-kafedra menedzhmentu osviti ta psixologiji – Rezhim dostupu : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Vysocka.pdf. – data dostupu 11.03.13.
7. Zaxarova O. A. Otkrytye sistemy v distancionnom obrazovanii / O. A. Zaxarova // Mir obrazovanija – obrazovanie v mire. – 2011. – № 2. – S. 111-116.
8. Kolesnikova I. A. Otkrytoe obrazovanie: perspektivy, vyzovy, riski / I. A. Kolesnikova // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2009. – № 7. – C. 12-23.
9. Mal'kova T. V. K voprosu ob evoljucii sistemy zaochnogo obuchenija v rossijskoj federacii v kontekste zadach razvitija otkrytogo obrazovanija: istoricheskij opyt 1980-2000-x godov / T. V. Mal'kova // Vestnik Chuvashskogo universiteta. – 2010. – № 2. – S. 54-62.
10. Moiseev V. Otkrytoe obrazovanie: ideologija formirovanija seti / V. Moiseev // Vysshee obrazovanie v Rossii – 2002. – № 6. – S. 78-83.
11. Novye texnologii i formy obuchenija (Po materialam: «Vysshee obrazovanie v Rossii») – 2009 – Vypusk № 12. – Rezhim dostupa : www.nwpi.ru. – data dostupa 10.03.13.
12. Ovcharuk O. V. Konceptual'ni pidxodi do zastosuvannja texnologij vidkritoji osviti ta distancijnogo navchannja u zarubizhnix krajinax ta jix rol' u procesax modernizaciji osviti [Elektronnij resurs] / Ovcharuk O. V. // Inforimacijni texnologiji i zasobi navchannja. – 2006. – № 1. – Rezhim dostupu : http://www.ime.edu-ua.net/em1/emg.html.
13. Xramova M. V. Osnovnye etapy i tendencii formirovanija sistemy otkrytogo obrazovanija podgotovki specialistov / M. V. Xramova // Vestnik TGU: Gumanitarnye nauki. Pedagogika i psixologija. – 2012. – Vypusk 4 (108). – S.118-130.
14. Chvanova M. S. Sinergeticheskij podxod k modernizacii obrazovatel'nyx texnologij v sisteme otkrytogo obrazovanija / M. S. Chvanova, M. V. Xramova // Vestnik TGU. – 2011. – Vypusk 11 (103). – S. 95-109.
15. Chupaxina Zh. N. Perspektivy formirovanija otkrytogo obrazovanija v Rossii / Zh. N. Chupaxina // Informacionnye sistemy i texnologii. – 2004. – № 4 (5). – S. 62-65.
16. Shunevich B. Obґruntuvannja naukovoji terminologiji z distancijnogo navchannja / B. Shunevich // Visnik Nac. un-tu «L'vivs'ka politexnika». – 2003. – № 490. – S.95–104.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Вдовичин Т.Я. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ / Т.Я.Вдовичин, А.В.Яцишин // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 16. - С. 134-140.