Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЯК ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Рік публікації2013
АвториЛьвов М. С., Шишко Л. С., Черненко І. Є.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаелектронні дидактичні матеріали, контроль знань, модель системи навчання, Програмні системи навчального призначення, тести
Аннотація

У даній статті розглядаються системи комп’ютерної математики навчального призначення з інтелектуальними властивостями, орієнтованими на підтримку практичної діяльності користувачів - учнів та викладачів. Представлено контроль знань як форму зворотного зв’язку в системах інформаційного забезпечення процесу навчання.

Нумерація сторінок029-042
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000424
Додаток
[file] 029-042.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 // Освіта України. – 2002. – № 33. –18 с.
2. Додонов О.Г. Державна інформаційна політика і становлення інформаційного суспільства в Україні / О.Г. Додонов, О.С. Горбачик, М.Г. Кузнецова // Стратегічна панорама. – 2002. – № 1. – С. 166–170.
3. Співаковський О.В., Пєтухова Л.Є. До питання про трисуб’єктну дидактику. / О.В.Співаковський, Л.Є.Пєтухова // Комп’ютер у школі та сім’ї.-К.-2007., С. 7-9.
4. Стандарт СДО SCORM [Електронний ресурс]: Режим доступу: www.adlnet.org. – Назва з екрану.
5. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної ді¬яль¬ності./ М.С. Львов // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ К.:НПУ ім. М.П. Драгоманова.– Вип. 7.–2003.– С. 36–48.
6. Львов М.С. Проектирование логического вывода как пошагового решения задач в математических системах учебного назначения / М. С. Львов // Управляющие системы и машины. – 2008. – № 1. – С. 25–32.
7. Львов М.С. Концепция, архитектура и функциональность гибкой распределенной программной среды учебного назначения для средней школы. Рабочее место методиста / М.С.Львов // Управляющие системы и машины. – 2009. – № 6. – С. 71–78.
8. Львов М.C. Реалізація обчислень в алгебрах числових множин в математичних системах навчального призначення / М.C.Львов // Управляющие системы и машины.– 2010. – № 2. – С. 39 – 46.
9. Львов М.С. Математичні моделі та методи підтримки ходу розв’язання навчальних задач з аналітичної геометрії / М.С.Львов // Искуственный интеллект. – № 1. – 2010. –C. 86–92.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Nacional'na doktrina rozvitku osviti. Zatverdzheno Ukazom Prezidenta Ukrajini vid 17 kvitnja 2002 roku № 347/2002 // Osvita Ukrajini. – 2002. – № 33. –18 s.
2. Dodonov O.G. Derzhavna informacijna politika i stanovlennja informacijnogo suspil'stva v Ukrajini / O.G. Dodonov, O.S. Gorbachik, M.G. Kuznecova // Strategichna panorama. – 2002. – № 1. – S. 166–170.
3. Spivakovs'kij O.V., Pjetuxova L.Je. Do pitannja pro trisub’jektnu didaktiku. / O.V.Spivakovs'kij, L.Je.Pjetuxova // Komp’juter u shkoli ta sim’ji.-K.-2007., S. 7-9.
4. Standart SDO SCORM [Elektronnij resurs]: Rezhim dostupu: www.adlnet.org. – Nazva z ekranu.
5. L'vov M.S. Koncepcija programnoji sistemi pidtrimki matematichnoji di¬jal'¬nosti./ M.S. L'vov // Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. nauk. prac'/ K.:NPU im. M.P. Dragomanova.– Vip. 7.–2003.– S. 36–48.
6. L'vov M.S. Proektirovanie logicheskogo vyvoda kak poshagovogo reshenija zadach v matematicheskix sistemax uchebnogo naznachenija / M. S. L'vov // Upravljajushhie sistemy i mashiny. – 2008. – № 1. – S. 25–32.
7. L'vov M.S. Koncepcija, arxitektura i funkcional'nost' gibkoj raspredelennoj programmnoj sredy uchebnogo naznachenija dlja srednej shkoly. Rabochee mesto metodista / M.S.L'vov // Upravljajushhie sistemy i mashiny. – 2009. – № 6. – S. 71–78.
8. L'vov M.C. Realizacija obchislen' v algebrax chislovix mnozhin v matematichnix sistemax navchal'nogo priznachennja / M.C.L'vov // Upravljajushhie sistemy i mashiny.– 2010. – № 2. – S. 39 – 46.
9. L'vov M.S. Matematichni modeli ta metodi pidtrimki xodu rozv’jazannja navchal'nix zadach z analitichnoji geometriji / M.S.L'vov // Iskustvennyj intellekt. – № 1. – 2010. –C. 86–92.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Львов М.С. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЯК ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / М.С.Львов, Л.С.Шишко, І.Є.Черненко // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 16. - С. 29-42.