Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК “УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА МУЗИКА”:ЗМІСТ, СТРУКТУРА, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИШІ



Рік публікації2013
АвториГаврілова Л. Г.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаелектронний навчальний посібник, зміст, структура, українська духовна музика
Аннотація

У статті презентований електронний навчальний посібник “Українська духовна музика”, створений для студентів педагогічних вишів – майбутніх учителів музики. Розглянуто зміст, структуру навчального посібника, вимоги до комп’ютера та методичні поради до використання на заняттях з курсу історії української музики та у самостійній роботі студентів.

Нумерація сторінок057-062
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000427
Додаток
[file] 057-062.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Кадемія М., Шестопалюк О. Електронний навчальний посібник на інтерактивній основі / М.Ю. Кадемія, О.В. Шестопалюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/peddysk/2007_02/kademiya.pdf.
2. Волинський В.П., Красовський О.С., Чорноус О.В., Якушина Т.В. Конструювання і змістове наповнення електронних підручників навчально-пізнавальним і операційно-діяльнісним матеріалом // Комп’ютер у школі та сім’ї. - №2. – 2011. – С.44-49.
3. Московчук Л.М. Українська духовна музика : навч.-метод. комплекс (програма, методичний посібник, ното хрестоматія) [для вчителів загальноосвітніх навч. закладів та недільних шкіл] + Додаток. Репродукції ікон. – 72 іл. / Л.М. Московчук. – Кам.-Подільський : Аксіома, 2010. – 704 с.
4. Кошмина И.В. Русская духовная музика : пособие [для студ. муз.-пед.училищ и вузов] : В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: История. Стиль. Жанры. – 224с. : ноты. – Кн. 2 : Программы. Методические рекомендации. – 160 с. : ноты.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Kademija M., Shestopaljuk O. Elektronnij navchal'nij posibnik na interaktivnij osnovi / M.Ju. Kademija, O.V. Shestopaljuk [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/peddysk/2007_02/kademiya.pdf.
2. Volins'kij V.P., Krasovs'kij O.S., Chornous O.V., Jakushina T.V. Konstrujuvannja i zmistove napovnennja elektronnix pidruchnikiv navchal'no-piznaval'nim i operacijno-dijal'nisnim materialom // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. - №2. – 2011. – S.44-49.
3. Moskovchuk L.M. Ukrajins'ka duxovna muzika : navch.-metod. kompleks (programa, metodichnij posibnik, noto xrestomatija) [dlja vchiteliv zagal'noosvitnix navch. zakladiv ta nedil'nix shkil] + Dodatok. Reprodukciji ikon. – 72 il. / L.M. Moskovchuk. – Kam.-Podil's'kij : Aksioma, 2010. – 704 s.
4. Koshmina I.V. Russkaja duxovnaja muzika : posobie [dlja stud. muz.-ped.uchilishh i vuzov] : V 2 kn. – M.: VLADOS, 2001. – Kn. 1: Istorija. Stil'. Zhanry. – 224s. : noty. – Kn. 2 : Programmy. Metodicheskie rekomendacii. – 160 s. : noty.



0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Gavrilova L. “UKRAINIAN SACRED MUSIC” ELECTRONIC STUDU GUIDE: CONTENT, STRUCTURE, USE RECOMMENDATIONS AT A PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION / L.Gavrilova // Informational Technologies in Education. - 2013. - № 16. - P. 57-62.