Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ КОМПОНЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Рік публікації2013
АвториКолос К. Р.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словазаклад післядипломної педагогічної освіти, комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище, критерії добору компонентів
Аннотація

У дослідженні виявлені сучасні пріоритети розвитку післядипломної педагогічної освіти, реалізація яких вбачається у вмілій інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-пізнавальний процес (НПП) курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що, у свою чергу, потребує наявності чітких концептуальних засад щодо системи критеріїв добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (КОНС ЗППО); розроблено та обґрунтовано модель процесу добору компонентів КОНС ЗППО, основу якої складають: цілі та завдання системи післядипломної педагогічної освіти, дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, фонд наявних/перспективних компонентів, критерії добору компонентів КОНС ЗППО, групування потенційних компонентів (ПК) методом квантування, виділення та аналіз сигнатур ПК; визначено потребу і роль фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті при доборі компонентів КОНС ЗППО для вирішення дидактичних вимог до комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти; уточнено поняття «критерії добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти»; визначено критерії добору компонентів КОНС ЗППО: інноваційно-перспективний, інформаційно-технологічний, ціннісно-смисловий, ергономічність, професійно-значимий, стандартизаційно-відповідний, надійність, сумісність, мобільно-координаційний, особистісно орієнтований, економічність, інтеграційно-освітній – та їх показники.

Нумерація сторінок109-117
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000453
Додаток
[file] 109-117.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Большая психологическая энциклопедия / [Отв. ред. Н. Дубенюк]. – М. : Эксмо. – 2007. – 544 c.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
3. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т. Ф. Ефремова. – М. : «Русский язык». – 2000. – Т. 1. – 1222 с.
4. Закон України «Про освіту» ; від 23.05.1991 р., № 1060-ХІІ ; за станом на 01.01.2013 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
5. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навчальний посібник / В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шоколюк ; наук. ред. академік АПН України, д. пед. н., проф. М. І. Жалдак. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського. – 2009. – 324 с.
6. Колос К. Р. ProShowProduser як засіб створення мультимедійних презентацій для підтримки навчально-пізнавального процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – К., 2013. – № 4. – С. 25–30.
7. Колос К. Р. Дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 35. – № 3. – С. 11–21. – Режим доступу до журналу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/834/619#.Uepfpfl7Isc.
8. Колос К. Р. Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. Р. Колос // Збірник матеріалів «Звітної конференції ІІТЗН НАПН України», 21 березня 2013 р. – К. – 2013. – С. 170-171. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2013.pdf.
9. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Режим доступа: http://royallib.ru/read/ogegov_s/tolkoviy_slovar_russkogo_yazika.html#26....
10. Оцінювання якості програмних засобів навчального прозначення для загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / [Жалдак М. І., Лапінський В. В., Скрипка К. І. та ін.] ; за наук. ред. проф. М. І. Жалдака. – К. : Педагогічна думка. – 2012. – 132 с.
11. Сікора Я. Б. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Ярослава Богданівна Сікора. – Житомир. – 2009. – 260 с.
12. Указ президента України № 344/2013 : Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року ; за станом на 25.06.2013 р. [Електронний ресурс] / Офіційне інтернет-представництво президента України Віктора Януковича. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html.
13. Философский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.insai.ru/slovar/kriterii-0.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bol'shaja psixologicheskaja enciklopedija / [Otv. red. N. Dubenjuk]. – M. : Eksmo. – 2007. – 544 c.
2. Velikij tlumachnij slovnik suchasnoji ukrajins'koji movi (z dod. i dopov.) / Uklad. i gol. red. V. T. Busel. – K.; Irpin' : VTF «Perun», 2005. – 1728 s.
3. Efremova T. F. Novyj slovar' russkogo jazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyj / T. F. Efremova. – M. : «Russkij jazyk». – 2000. – T. 1. – 1222 s.
4. Zakon Ukrajini «Pro osvitu» ; vid 23.05.1991 r., № 1060-XII ; za stanom na 01.01.2013 r. [Elektronnij resurs] // Verxovna Rada Ukrajini : oficijnij veb-portal. – Rezhim dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
5. Innovacijni informacijno-komunikacijni texnologiji navchannja matematiki : navchal'nij posibnik / V. V. Korol's'kij, T. G. Kramarenko, S. O. Semerikov, S. V. Shokoljuk ; nauk. red. akademik APN Ukrajini, d. ped. n., prof. M. I. Zhaldak. – Krivij Rig : Knizhkove vidavnictvo Kirjejevs'kogo. – 2009. – 324 s.
6. Kolos K. R. ProShowProduser jak zasib stvorennja mul'timedijnix prezentacij dlja pidtrimki navchal'no-piznaval'nogo procesu v zakladi pisljadiplomnoji pedagogichnoji osviti / K. R. Kolos // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – K., 2013. – № 4. – S. 25–30.
7. Kolos K. R. Didaktichni vimogi do komp’juterno orijentovanogo navchal'nogo seredovishha zakladu pisljadiplomnoji pedagogichnoji osviti [Elektronnij resurs] / K. R. Kolos // Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. – 2013. – T. 35. – № 3. – S. 11–21. – Rezhim dostupu do zhurnalu: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/834/619#.Uepfpfl7Isc.
8. Kolos K. R. Osnovni komponenti komp’juterno orijentovanogo navchal'nogo seredovishha zakladu pisljadiplomnoji pedagogichnoji osviti [Elektronnij resurs] / K. R. Kolos // Zbirnik materialiv «Zvitnoji konferenciji IITZN NAPN Ukrajini», 21 bereznja 2013 r. – K. – 2013. – S. 170-171. – Rezhim dostupu: http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2013.pdf.
9. Ozhegov S. I. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka [Elektronnyj resurs] / S. I. Ozhegov, N. Ju. Shvedova. – Rezhim dostupa: http://royallib.ru/read/ogegov_s/tolkoviy_slovar_russkogo_yazika.html#26....
10. Ocinjuvannja jakosti programnix zasobiv navchal'nogo proznachennja dlja zagal'noosvitnix navchal'nix zakladiv : monografija / [Zhaldak M. I., Lapins'kij V. V., Skripka K. I. ta in.] ; za nauk. red. prof. M. I. Zhaldaka. – K. : Pedagogichna dumka. – 2012. – 132 s.
11. Sikora Ja. B. Formuvannja profesijnoji kompetentnosti majbutn'ogo vchitelja informatiki zasobami modeljuvannja : dis. … kandidata ped. nauk : 13.00.04 / Jaroslava Bogdanivna Sikora. – Zhitomir. – 2009. – 260 s.
12. Ukaz prezidenta Ukrajini № 344/2013 : Pro Nacional'nu strategiju rozvitku osviti v Ukrajini na period do 2021 roku ; za stanom na 25.06.2013 r. [Elektronnij resurs] / Oficijne internet-predstavnictvo prezidenta Ukrajini Viktora Janukovicha. – Rezhim dostupu: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html.
13. Filosofskij slovar' [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.insai.ru/slovar/kriterii-0.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Колос К.Р. МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ КОМПОНЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ / К.Р.Колос // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 17. - С. 109-117.