Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Анотації. Випуск 17 / Аннотации. Выпуск 17 / Annotations. Issue 17Архіпова Т.Л., Зайцева Т. В.
Херсонський державний університет, Україна
ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Для удосконалення процесу навчання має сенс використовувати такі потужні технології як «хмарні обчислення», які, підтримуючи традиційні форми навчання, є новим етапом розвитку освіти та економічно вигідним, ефективним і гнучким способом задоволення потреб тих, хто навчається, у здобутті нових знань. «Хмарні обчислення» є динамічно масштабованим способом доступу до зовнішніх ресурсів для обчислення у вигляді сервісу, що надається за допомогою Інтернету, при цьому користувачеві не потрібні особливі знання про інфраструктуру «хмари» або навички щодо управління цією «хмарною технологією».
В даній статті розглядаються напрямки використання «хмарних технологій» викладачами кафедри інформатики Херсонського державного університету для підготовки майбутніх фахівців. Викладачі найчастіше використовують змішану модель хмарних обчислень гібридного типу, що дозволяє використовувати державні, громадські та приватні ресурси, забезпечуючи тим самим основні переваги щодо їхнього розгортання. Формування знань, вмінь та навичок щодо використання сучасних ресурсів, зокрема і хмарних технологій, є однією з важливіших складових професійної компетентності як майбутнього вчителя з інформатики, так і інженера-програміста, які є одними з основних представників в переліку спеціалістів по інформаційним технологіям.
Ключові слова. Хмарні обчислення, хмарні технології, хмарні сервіси.
Архипова Т.Л., Зайцева Т. В.
Херсонский государственный университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Для повышения эффективности процесса обучения имеет смысл использовать такие мощные технологии как «облачные вычисления», которые, поддерживая традиционные формы обучения, являются новым этапом развития образования и экономически выгодным, эффективным и гибким средством удовлетворения потребностей обучаемых в приобретении новых знаний. «Облачные вычисления» являются динамически масштабированным способом доступа к внешним ресурсам для вычислений в виде сервиса, который предоставляется с помощью сети Интернет, при этом пользователю не нужны специальные знания про инфраструктуру «облака» или навыки управления этой «облачной технологией».
В данной статье рассматриваются направления использования «облачных технологий» преподавателями кафедры информатики Херсонского государственного университета для подготовки будущих специалистов. Преподаватели чаще всего используют смешанную модель облачных вычислений гибридного типа, что позволяет использовать государственные, общественные и частные ресурсы, обеспечивая тем самым основные преимущества по их развертыванию. Формирование знаний, умений и навыков использования современных ресурсов, в том числе и облачных технологий, является одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности как будущего учителя по информатике, так и инженера-программиста, которые являются одними из основных представителей в списке специалистов по информационным технологиям.
Ключевые слова. Облачные вычисления, облачные технологии, облачные сервисы.
Arkhipova T.L.,Zaytseva T.V.
Kherson State University
THE USE OF «CLOUD COMPUTING» IS AT HIGHER SCHOOL
To improve the training process is necessary to use such powerful technologies, as ‘cloud computing’. Supporting traditional training forms, it’s the new epoch of education development. It’s also economic, effective and flexible way to satisfy the needs of taught in new knowledge getting. ‘Cloud computing’ is a dynamically scaled way to access external resources for computing as a service provided with the help of Internet. The user does not need any special knowledge about the ‘cloud’ infrastructure or the control skills of this ‘cloud technology’.
This article discusses the uses of ‘cloud computing’ by the teachers of the department of Computer Science in Kherson State University to train future professionals. Teachers often use a mixed hybrid model of cloud computing which allows using state, public and private resources providing a major advantage for their deployment. Formation of knowledge and skills using modern resources including cloud computing is one of the most important components of professional competence of the future teacher in Computer Science and software engineer who is one of the main representatives of the list of information technology specialis
Keywords. Cloud computing, cloudy technologies, cloudy services.

Бабенко М.І.
Херсонський фізико-технічний ліцей при ХНТУ та ДНУ Херсонської міської ради
МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ ФІЗИКИ ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
У статті розглядаються питання застосування методів комп'ютерного моделювання у процесі викладання курсу фізики в середній та вищій школах. На базі СКМ MATLAB показаний приклад візуалізації коливальних процесів при різних параметрах системи, що сприяє більш глибокому розумінню досліджуваних фізичних явищ.
Ключові слова: комп’ютерне моделювання, розв’язування фізичних задач, процес навчання фізики.
Бабенко Н.И.
Херсонский физико-технический лицей при ХНТУ та ГНУ Херсонского городского совета
МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В КУРСЕ ФИЗИКИ ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
В статье рассматриваются вопросы применения методов компьютерного моделирования в процессе преподавания курса физики в средней и высшей школах. На базе СКМ MATLAB показан пример визуализации колебательных процессов при различных параметрах системы, что способствует более глубокому пониманию изучаемых физических явлений.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, решение физических задач, процесс обучения физике.
Mykola Ivahovych Babenko
Physics and mathematics lyceum of department of general and applied physics of KNTU
COMPUTER SIMULATION METHODS FOR SOLVING PHYSICAL TASKS IN THE COURSE OF PHYSICS AT HIGH AND SECONDARY SCHOOLS
The article considers issues of application of computer simulation methods in teaching process of the course of physics at high and secondary schools. It has been given an example of visualization of oscillation processes by different parameters of system based on SCM MATLAB that is conducive to deeper understanding of physical phenomena.
Keywords: computer simulation, solution of physical tasks, process of teaching physics.

Білецький А.Я., Білецький Є.А., Воливач О.О., Якимчук М.А.
Національний авіаційний університет
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ КОДІВ РІДА-СОЛОМОНА У ПРОСТОРІ ІЗОМОРФНОГО ЗОБРАЖЕННЯ
Запропоновано навчальний варіант побудови кодів Ріда-Соломона, що значно спрощує процес синтезу кодових слів і виявлення-виправлення помилок у спотворених файлах даних. Алгоритм заснований на перенесенні змінних і операцій, за допомогою яких здійснюється синтез і аналіз кодів, з простору оригіналів в простір изоморфного зображення. В результаті запропонованої заміни простору обробки даних обчислювальний процес стає зведеним до основних операцій в простих полях Галуа і модулярної арифметики над цілочисельними операндами, легко реалізованими засобами комп'ютерної техніки.
Ключові слова: коди Ріда-Соломона, поля Галуа, модулярная арифметика, ізоморфні перетворення
Белецкий А.Я., Белецкий Е.А., Воливач О.О., Якимчук М.А.
Национальный авиационный университет, Киев
СИНТЕЗ И АНАЛИЗ КОДОВ РИДА-СОЛОМОНА В ПРОСТРАНСТВЕ ИЗОМОРФНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Предложен учебный вариант построения кодов Рида-Соломона, значительно упрощающий процесс синтеза кодовых слов и обнаружения-исправления ошибок в искаженных файлах данных. Алгоритм основан на переносе переменных и операций, посредством которых осуществляется синтез и анализ кодов, из пространства оригиналов в пространство изоморфного изображения. В результате предлагаемой замены пространства обработки данных вычислительный процесс становится сведенным к основным операциям в простых полях Галуа и модулярной арифметике над целочисленными операндами, легко реализуемыми средствами компьютерной техники.
Ключевые слова: коды Рида-Соломона, поля Галуа, модулярная арифметика, изоморфные преобразования
Beletsky Anatoly, Beletsky Evgeniy, Volsvach Oksana, Yakimchuk Maksim,
National Aviation University
SYNTHESIS AND ANALYSIS OF REED-SOLOMON CODES IN ISOMORPHIC SPACE OF IMAGES
A training variant of Reed-Solomon codes, which greatly simplifies the process of synthesis of codewords and detection-fixes for corrupted data files. The algorithm is based on the transfer of variables and operations, in which the synthesis and analysis of codes from the original space into isomorphic space of image. As a result, the proposed replacement of data space computational process is reduced to the basic operations in a simple and modular Galois field arithmetic on integer operands, easily implemented by means of computer technology.
Keywords: Reed-Solomon codes, Galois fields, modular arithmetic, isomorphic transformation

Биков В.Ю.
НАПН України
МОБІЛЬНИЙ ПРОСТІР І МОБІЛЬНО ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНОГО ПОДАННЯ ТА ОСВІТНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Представлені результати аналізу стану використання мобільних пристроїв в освітньому процесі. Дано обґрунтування визначення мобільності користувача в просторі Інтернет з урахуванням варіабельної мобільних пристроїв і засобів комунікації. Використання мобільних пристроїв в освітньому процесі ґрунтується на парадигмі відкритого і рівного доступу до якісної освіти. Розглянуті технології застосування різних типів пристроїв та їх функціональне призначення. Описані умови мобільності користувача в середовищі Інтернет, чинники, що впливають на неї, створення і способи зберігання мобільних комунікаційних ресурсів. Надані базові математичні моделі поведінки користувача у віртуальній мережі. Побудована модель міграції користувача як з пристрою на пристрій, так і його географічного переміщення з подальшим використанням отриманої моделі при проектуванні систем дистанційного навчання.
Були зроблені попередні прогнози про розвиток освіти шляхом переходу від дистанційних технологій до відкритих. Передбачається поява нових типів персональних пристроїв, які поєднуватимуть в собі потужність настільних ПК і автономність смартфонів при постійному доступі по широкосмуговому безпровідному каналу до мережі Інтернет. Застосування хмарних технологій для зберігання і обробки інформаційних ресурсів навчання сприяє централізації і синхронізації даних і вільному доступу до них з різних пристроїв.
Ключові слова: освітній процес, мобільність, модель міграції, дистанційні технології, відкриті технології, мобільний простір, мобільно-орієнтоване середовище
Быков В.Ю.
НАПН Украины
МОБИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И МОБИЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Представлены результаты анализа состояния использования мобильных устройств в образовательном процессе. Дано обоснование определения мобильности пользователя в пространстве Интернет с учетом вариабельности мобильных устройств и средств коммуникации. Использование мобильных устройств в образовательном процессе основывается на парадигме открытого и равного доступа к качественному образованию. Рассмотрены технологии применения различных типов устройств и их функциональное назначение. Описаны условия мобильности пользователя в среде интернет, факторы, влияющие на нее, создание и способы хранения мобильных коммуникационных ресурсов. Предоставлены базовые математические модели поведения пользователя в виртуальной сети. Построена модель миграции пользователя как с устройства на устройство, так и его географического перемещения с последующим использованием полученной модели при проектировании систем дистанционного обучения.
Были сделаны предварительные прогнозы о развитии образования по пути перехода от дистанционных технологий к открытым. Предполагается появление новых типов персональных устройств, которые будут совмещать в себе мощность настольных ПК и автономность смартфонов при постоянном доступе по широкополосному беспроводному каналу к сети Интернет. Применение облачных технологий для хранения и обработки информационных ресурсов обучения способствует централизации и синхронизации данных и свободному доступу к ним с различных устройств.
Ключевые слова: образовательный процесс, мобильность, модель миграции, дистанционные технологии, открытые технологии, мобильное пространство, мобильно-ориентированная среда.
Bykov V.
NAPS of Ukraine
THE MOBILE SPACE AND MOBILE TARGETING ENVIRONMENT FOR INTERNET USERS: FEATURES OF MODEL SUBMISSION AND USING IN EDUCATION
Article submitted the results of the analysis of the use of mobile devices in education. The substantiation of the definition of user mobility in the Internet space, taking into account the variability of mobile devices and communications. The use of mobile devices in the educational process is based on the paradigm of open and equal access to quality education. Considered the technology of using different types of devices and their functions . The conditions of user mobility in the internet environment, the factors influencing it, the creation and storage of mobile communications resources . Provided with basic mathematical model of user behavior in a virtual network. A model of migration as a user from device to device , and its geographic move , and then use the resulting model for the design of distance learning systems .
Preliminary forecasts have been made on the development of education in the transition from the remote technology to open. It is assumed the appearance of new types of personal devices that will combine the power of a desktop PC and the autonomy of smartphones with constant access for broadband wireless connection to the Internet. The use of cloud technology to store and process information resources training helps centralize and synchronize data and access to them from different devices.
Keywords: educational process, mobility, migration model, remote technology, open technologies, the mobile space, mobile-oriented environment.

Ваколя Т.І.
Мукачівський державний університет
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті розкрито організаційно-педагогічні умови формування дослідницьких компетентностей майбутніх учителів початкової школи засобами проектно-модульного підходу у контексті сучасної освітньої парадигми вищої школи. Показано наявність протиріч у формуванні дослідницьких компетентностей у зазначеної категорії спеціалістів, стисло схарактеризовано сутність і структуру компонентів практико-орієнтованого проектно-модульного навчання у розвитку наукової самостійної діяльності студентів. Висвітлено етапи організації процесу формування у майбутніх учителів початкових класів дослідницьких компетентностей та ключові організаційно-педагогічні передумови їх функціонування: наукова спрямованість, оптимальне поєднання спеціально розроблених завдань, педагогічно доцільна організація проектно-модульної і традиційної форм роботи, розвиток рефлексивно-мотиваційної сфери студентів у режимі особистісної траєкторії їх професійної підготовки.
Ключові слова: дослідницька компетентність, навчальний процес, проектно-модульний підхід.
Ваколя Т.И.
Мукачевский государственный университет
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В статье раскрыты организационно-педагогические условия формирования исследовательских компетенций будущих учителей начальной школы средствами проектно-модульного подхода в контексте современной образовательной парадигмы высшей школы. Показано наличие противоречий в формировании исследовательских компетенций в указанной категории специалистов, кратко охарактеризованы сущность и структура компонентов практико-ориентированного проектно-модульного обучения в развитии научной самостоятельной деятельности студентов. Освещены этапы организации процесса формирования у будущих учителей начальных классов исследовательских компетенций и ключевые организационно-педагогические предпосылки их функционирования: научная направленность, оптимальное сочетание специально разработанных заданий, педагогически целесообразная организация проектно-модульной и традиционной форм работы, развитие рефлексивно-мотивационной сферы студентов в режиме личностной траектории их профессиональной подготовки.
Vakola T.I.
Mukachevo State University
DESIGN AND MODULAR APPROACH TO BUILDING RESEARCH COMPETENCIES OF THE FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER
This article deals with organizational and pedagogical conditions of research competencies of primary school teachers by means of a modular design approach in the context of modern educational paradigm of higher education. Been shown contradictions in the formation of research competences in this category of specialists, briefly Author determined the nature and structure of the components of practice-oriented design of modular training in the development of independent research students. Deals with the stages of the formation of primary school teachers' research competencies and key organizational and pedagogical conditions of their operation, scientific orientation, the optimal combination of specially designed tasks educationally purposeful organization of modular design and traditional forms of work, the development of reflexive-motivational sphere of students in a mode of personal trajectory of their training.

Данілов А.Д.
Київський економічний інститут менеджменту
ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Стаття присвячена проблемам використання податкових важелів у регулюванні конкурентоспроможності національної економіки. Обгрунтовано, які податкові важелі доцільно використовувати з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Податки залишаються головним джерелом наповнення бюджету країни, тому, залежно від закладених принципів оптимізації податкової системи залежить вихід України з кризи і підняття конкурентоспроможності країни. Пропонується диференціювання ставок податку на прибуток залежно від того, займається підприємство інноваційно-інвестиційною діяльністю чи ні.
Зміна ставки податку на додану вартість у бік пониження призведе до зменшення надходжень до бюджету країни. Для підприємств, які не є експортерами продукції, зменшиться обсяг оборотних коштів на певний період.
Фіскальна політика, що сприяє виведенню країни з фінансово-економічної кризи та підвищення конкурентоспроможності держави, повинна бути стимулюючою.
З метою реалізації стимулюючих ефектів податків, закладених у Податковому кодексі, нами пропонується модель лінійного програмування формування бюджету (дохідної та видаткової частин).
Будуємо економіко-математичну оптимизационную многовариантную модель з урахуванням можливих дій стимулюючих податкових чинників окремих податків і можливостей використання надходжень від окремих податків на певні статті витрат бюджету.
Ключові слова: ПДВ, податок на прибуток, конкурентоспроможність
Данилов А.Д.
Киевский экономический институт менеджмента
НАЛОГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена проблемам использования налоговых рычагов в регулировании конкурентоспособности национальной экономики. Обосновано, какие налоговые рычаги целесообразно использовать с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики. Налоги остаются главным источником наполнения бюджета страны, поэтому, в зависимости от заложенных принципов оптимизации налоговой системы зависит выход Украины с кризиса и поднятие конкурентоспособности страны. Предлагается дифференцирование ставок налога на прибыль в зависимости от того, занимается предприятие инновационно-инвестиционной деятельностью или нет.
Изменение ставки налога на добавленную стоимость в сторону понижения приведет к уменьшению поступлений в бюджет страны. Для предприятий, которые не являются экспортерами продукции, уменьшится объем оборотных средств на определенный период.
Фискальная политика, способствующая выведению страны из финансово-экономического кризиса и повышению конкурентоспособности государства, должна быть стимулирующей.
С целью реализации стимулирующих эффектов налогов, заложенных в Налоговом кодексе, нами предлагается модель линейного программирования формирования бюджета (доходной и расходной частей).
Строим экономико-математическую оптимизационную многовариантную модель с учетом возможных действий стимулирующих налоговых факторов отдельных налогов и возможностей использования поступлений от отдельных налогов на определенные статьи расходов бюджета.
Ключевые слова: НДС, налог на прибыль, конкурентоспособность
Danilov A.
Kyiv Economic Institute of Management
TAX COMPONENT OF FISCAL POLICY OF INCREASE COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMICS
The article is devoted to the problems of using fiscal levers to regulate the national economy competitiveness. What kind of tax levers should be used in order to increase the competitiveness of the national economy is justified.
Taxes are the main source of fiscal revenue of the country, which depends on the inherent principles of optimizing the tax system, determined Ukraine's withdrawal from the crisis and raising the country's competitiveness. It is proposed differentiation in income tax rates, depending on whether the company is engaged in innovation and investment activity or not.
Changing the rate of value added tax in a downward will reduce the revenue of the country. For enterprises that are not exporting products to decrease the amount of working capital for a certain period
Fiscal policy that promotes the removal of the country's financial and economic crisis and the increasing competitiveness of the state, should be challenging.
In order to implement incentive effects of taxes set forth in the tax code, we propose a linear programming model of the budget (revenue and expenditure) .
Building the economic and mathematical optimization model with possible actions challenging the tax factors of individual taxes and the possibilities of using the proceeds of certain taxes on certain items of expenditure budget.
Key words: VAT, profit tax, competitiveness

Долинський Є.В.
Хмельницький національний університет
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Якість викладання полягає не лише у використанні Інтернету чи електронних засобівнавчання. Новітність інформаційно-комунікаційної технології полягає у зміні орієнтирів навчання, переході до створення он-лайнових та електронних навчальних комплексів, але невирішеною також залишається проблема адаптації нових матеріалів.
За допомогою ІТ студенти-перекладачі розвивають творчість, самостійність, професійність.
Інтерактивні технології передбачають різноманітні види взаємодії з користувачем (звук, зображення, анімацію тощо) і є основним засобом для створення комп’ютерних навчальних програм.
Синтез традиційних і новітніх інформаційних технологій відбувається на діяльнісній основі, коли види навчальної діяльності виступають об’єктом навчання і допомагають формувати загальне уявлення про професійну діяльність перекладача як про цілеспрямований, активний, тривалий процес пізнання. Використання міждисциплінарного підходу дає можливість органічно інтегрувати знання з лінгвістики й інформатики, лінгвістики та психології.
Метою статті є аналіз досвіду використання новітніх інформаційних технологій у підготовці майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії.
У ході дослідження визначено найбільш розповсюджені програми, що використовуються при підготовці перекладачів, обґрунтовано можливості їх застосування, названо міста і університети Великої Британії де здійснюється така підготовка.
Ключові слова: підготовка майбутніх перекладачів, інформаційно- комунікаційні технології, комп’ютерні навчальні технології, освітнє Інтернет-середовище.

Долинский Е.В.
Хмельницкий национальний университет
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОРЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Качество преподавания заключается не только в использовании Интернета или электронных средств обучения. Новизна информационно-коммуникационной технологии заключается в изменении ориентиров обучения, переходе к созданию онлайновых и электронных учебных комплексов, но нерешенной также остается проблема адаптации новых материалов.
С помощью ИТ студенты-переводчики развивают творчество, самостоятельность, профессионализм.
Интерактивные технологии предусматривают различные виды взаимодействия с пользователем (звук, анимацию и др.) и являются основным средством для создания компьютерных обучающих программ.
Синтез традиционных и новейших информационных технологий происходит на деятельностной основе, когда виды учебной деятельности выступают объектом обучения и помогают формировать общее представление о профессиональной деятельности переводчика как о целенаправленном, активном, длительном процессе познания. Использование междисциплинарного подхода дает возможность органично интегрировать знания лингвистики и информатики, лингвистики и психологии.
Целью статьи является анализ опыта использования новейших информационных технологий в подготовке будущих переводчиков в университетах Великобритании.
В ходе исследования определены наиболее распространенные программы, используемые при подготовке переводчиков, обоснованы возможности их применения, названы города и университеты Великобритании где осуществляется такая подготовка.
Ключевые слова: подготовка будущих переводчиков, информационно коммуникационные технологии, компьютерные обучающие технологии, образовательная интернет-среда.
E.V. Dolinskyi
Khmelnitskyi National University
EXPERIENCE OF USING ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRAINING FUTURE TRANSLATORS IN UK UNIVERSITIES
The quality of teaching is not only to use the Internet or e-learning. The novelty of the information and communication technology is to change the orientation of training, the transition to the creation of online and e-learning systems, but also remains an unsolved problem of adaptation of new materials.
With IT students develop creativity, independence, professionalism.
Interactive technologies provide various kinds of user interaction (sound, images, animations, etc.) and is a basic tool for the creation of computer training programs.
The synthesis of traditional and modern information technology is based on the activity- when learning activities are the subject of training and help to create an overview of the professional activities of an interpreter as a purposeful, active, long-term process of learning. Using an interdisciplinary approach makes it possible to seamlessly integrate the knowledge of linguistics and computer science, linguistics and psychology.
The purpose of this paper is the analysis of experience in the use of new information technologies in the training of future translators in UK universities.
In this research we identified the most common programs used in the preparation of translators, substantiated the possibility of their application, named the city and universities in the UK where such training is carried out.
Keywords: training of future translators, information-communication technology, computer-training technologies, Internent-education environment.

Закревська Є. С.
ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЛОГА ЯК ДИДАКТИЧНОГО ЗАСОБУ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-ДИЗАЙНУ
У статті висвітлені питання модернізації системи додаткової шкільної освіти школярів на прикладі створення моделі навчального блога. Показана необхідність посилення мотивації учнів і підвищення їх ІКТ-компетентностей. У роботі розглядаються можливості та особливості впровадження в систему шкільної освіти сервісів Веб 2.0, представлена методика розробки навчального блога.
Ключові слова: засоби навчання, шкільна освіта, мотивація учнів, ІКТ, блог.
Закревская Е. С.
ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОГА КАК ДИДАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-ДИЗАЙНА
В статье освещены вопросы модернизации системы дополнительного школьного образования школьников на примере создания модели учебного блога. Показана необходимость усиления мотивации учащихся и повышения их ИКТ-компетентностей. В работе рассматриваются возможности и особенности внедрения в систему школьного образования сервисов Веб 2.0, представлена методика разработки учебного блога.
Ключевые слова: средства обучения, школьное образование, мотивация учащихся, ИКТ, блог.
Zakrevska Y. S.
Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education named after K. D. Ushynsky
THE POSSIBILITIES OF USING BLOGS AS DIDACTIC AIDS FOR LEARNING THE TECHNOLOGY OF WEB DESIGN
The article is devoted to the problem of modernization of system of additional education on the example of creation of the model of education blog. The necessity of intensification of pupils’ motivation and improvement of their information and communication technology competence is shown. The possibilities and peculiarities of inculcation of Web Services 2.0 into the system of school education are considered. The methods of creation of education blog are represented.
Key words: teaching techniques, school education, pupils’ motivation, information and communication technology, blog.

Колос К. Р.
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ КОМПОНЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У дослідженні виявлені сучасні пріоритети розвитку післядипломної педагогічної освіти, реалізація яких вбачається у вмілій інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-пізнавальний процес (НПП) курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що, у свою чергу, потребує наявності чітких концептуальних засад щодо системи критеріїв добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (КОНС ЗППО); розроблено та обґрунтовано модель процесу добору компонентів КОНС ЗППО, основу якої складають: цілі та завдання системи післядипломної педагогічної освіти, дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, фонд наявних/перспективних компонентів, критерії добору компонентів КОНС ЗППО, групування потенційних компонентів (ПК) методом квантування, виділення та аналіз сигнатур ПК; визначено потребу і роль фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті при доборі компонентів КОНС ЗППО для вирішення дидактичних вимог до комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти; уточнено поняття «критерії добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти»; визначено критерії добору компонентів КОНС ЗППО: інноваційно-перспективний, інформаційно-технологічний, ціннісно-смисловий, ергономічність, професійно-значимий, стандартизаційно-відповідний, надійність, сумісність, мобільно-координаційний, особистісно орієнтований, економічність, інтеграційно-освітній – та їх показники.
Ключові слова: критерії добору компонентів, комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище, заклад післядипломної педагогічної освіти.
Колос Е. Р.
Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины, г. Киев
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА И КРИТЕРИИ ОТБОРА КОМПОНЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ ЗАВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В исследовании выявлены современные приоритеты развития последипломного педагогического образования, реализация которых предусматривает умелую интеграцию современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-познавательном процессе (НПП) курсов повышения квалификации педагогических кадров, что, в свою очередь, требует наличия четких концептуальных основ системы критериев отбора компонентов компьютерно ориентированной учебной среды заведения последипломного педагогического образования (КОУС ЗППО); разработана и обоснована модель процесса отбора компонентов КОУС ЗППО, основу которой составляют: цели и задачи системы последипломного педагогического образования, дидактические требования к компьютерно ориентированной учебной среды заведения последипломного педагогического образования, фонд имеющихся/перспективных компонентов, критерии отбора компонентов КОУС ЗППО, группирования потенциальных компонент (ПК) методом квантования, выделение и анализ сигнатур ПК; определена потребность и роль специалистов по информационно-коммуникационных технологий в образовании при подборе компонентов КОУС ЗППО для решения дидактических требований к компьютерно ориентированной учебной среде заведения последипломного педагогического образования; уточнено понятие «критерии отбора компонентов компьютерно ориентированной учебной среды заведения последипломного педагогического образования», определены критерии отбора компонентов КОУС ЗППО: инновационно-перспективный, информационно-технологический, ценностно-смысловой, эргономичность, профессионально-значимый, стандартизационно-соответствующий, надежность, совместимость, мобильно-координационный, личностно ориентированный, экономичность, интеграционно-образовательный – и их показатели.
Ключевые слова: критерии отбора компонентов, компьютерно ориентированная учебная среда, заведение последипломного педагогического образования.
Catherine Kolos
Institute of Information Technology and Learning Tools of the NAPS of Ukraine, Kyiv
MODEL PROCESS AND CRITERIA FOR SELECTION OF COMPONENTS COMPUTER ORIENTED TRAINING ENVIRONMENT POSTGRADUATE TEACHER EDUCATION
The study identified current priorities of postgraduate pedagogical education, the implementation of which is seen in the skillful integration of modern information and communication technologies in teaching and learning process training courses teaching staff, which in turn requires a clear conceptual framework on criteria for the selection of the components of computer-based learning environment establishment of Postgraduate Teacher Education was developed and proved the model selection process components of computer-based learning environment establishment of Postgraduate Teacher Education, which is based on: the goals and objectives of postgraduate education, didactic requirements for computer-based learning environment institution of postgraduate education, fund existing / prospective component selection criteria of computer-based learning environment establishment of Postgraduate Teacher Education components, grouping potential component quantization method, selection and analysis of signatures potential components, identified the need and role of experts in information and communication technologies in education in the selection of components for computer-based learning environment establishment of Postgraduate Teacher Education solving instructional requirements for computer-based learning environment post-graduate teacher training in education, a concept of "selection criteria components of computer-based learning environment post-graduate teacher education", the criteria for selection of components of computer-based learning environment establishment of Postgraduate Teacher Education: innovation perspective, information technology, value-semantic, ergonomic, professionally meaningful, relevant, standardization, reliability, compatibility, Mobility and Coordination, learner-oriented, cost, integration and education - and their performance.
Keywords: criteria for selection of components, computer-oriented learning environment post-graduate teacher education.

Коновал О.А.1, Туркот Т.І.2
1Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
2КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
У статті показано переваги процесу самостійного навчання з використанням комп'ютерних дидактичних засобів, схарактеризовано дидактичні можливості комп'ютерних навчальних програм щодо моделювання фізичних процесів при вивченні теоретичної фізики. Запропоновано приклади завдань для самостійної роботи студентів з електродинаміки з використанням програми «Компонент».
Ключові слова: електродинаміка, магнітне поле, електричне поле, самостійна робота студентів, моделювання, імітаційне моделювання, комп'ютерна програма, комп'ютерні засоби навчання, теоретична фізика.
Коновал О.А. 1, Туркот Т.І. 2
1Криворожский педагогический институт ДВНЗ "Криворожский национальный университет"
2КВУЗ "Херсонская академия непрерывного образования"
Компьютерное моделирование как способ поддержки самостоятельной работы студентов при изучении теоретической физики
В статье показаны преимущества процесса самостоятельного обучения с использованием компьютерных дидактических средств, охарактеризованы дидактические возможности компьютерных учебных программ относительно моделирования физических процессов при изучении теоретической физики. Предложены примеры заданий для самостоятельной работы студентов по электродинамике с использованием программы «Компонент».
Ключевые слова: электродинамика, магнитное поле, электрическое поле, самостоятельная работа студентов, моделирование, имитационное моделирование, компьютерная программа, компьютерные средства обучения, теоретическая физика.
Konoval O.A.1, Turkot T.I.2
1 Krivoy Rog Pedagogical Institute SHEI "Krivoy Rog National University"
2 KHEI "Kherson Academy of Continuing Education"
COMPUTER SIMULATION AS A SUPPORT OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN STUDING THEORETICAL PHYSICS
The article reveals advantages of the process of self-study with use of computer didactic means, distinguishes didactic facilities of computer educational programs as to modeling of physical processes on the example of tasks in electrodynamics for self study of students with applying of the program «Component». It is offered examples of tasks for self study in electrodynamics for students with applying of the program «Component».
Key words: electrodynamics, magnetic field, electric field, self study of students, modeling, simulation models, computer program, computer means, Theoretical Physics .

Кушнір Н.О.
Херсонський державний університет
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В умовах прийняття нової редакції державного стандарту початкової освіти та введення предмету початкової школи «Сходинки до інформатики» набуває особливого значення проблема підготовки майбутніх учителів початкових класів до забезпечення вимог стандарту. На основі аналізу наукової літератури з питань професійної підготовки майбутніх вчителів та формування інформаційно-комунікаційної компетентності, результатів міжнародних досліджень, практики роботи у виші, запропоновано модель підготовки майбутніх вчителів початкових класів до навчання основам інформаційно-комунікаційних технологій. Модель передбачає реалізацію компетентнісного, особистісного та діяльнісного підходів, урахування психолого-педагогічних характеристик та освітніх очікувань сучасних студентів, зокрема у частині добору методів, форм і засобів навчання. Визначено організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до навчання основам інформаційно-комунікаційних технологій. Особливу увагу приділено добору змісту підготовки студентів до використання цифрових технологій у навчально-виховному процесі початкової школи. Наведено критерії і показники за якими проводилось оцінювання рівня готовності майбутніх вчителів початкових класів до навчання основ інформаційно-комунікаційних технологій. Модель було апробовано на факультеті дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету.
Ключові слова: модель, підготовка вчителів початкових класів, компетентність, інформаційні технології
Кушнір Н.А.
Херсонский государственный университет
МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В связи с принятием новой редакции государственного стандарта начального образования и введения в начальную школу предмета «Ступеньки к информатике» приобретает особое значение проблема подготовки будущих учителей начальных классов к обучению в соответствии с требованиями стандарта. На основе анализа научной литературы и результатов международных исследований по вопросам профессиональной подготовки будущих учителей и формирования у них информационно-коммуникационной компетентности, практического опыта работы в вузе предложена модель подготовки будущих учителей начальных классов к обучению основам информационно-коммуникационных технологий. Модель предусматривает реализацию компетентностного, личностного и деятельностного подходов, учет психолого-педагогических характеристик и образовательных ожиданий современных студентов, в частности в части отбора методов, форм и средств обучения. Определено организационно-педагогические условия формирования готовности будущих учителей начальных классов к обучению основам информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание уделено отбору содержания подготовки студентов к использованию цифровых технологий в учебно-воспитательном процессе начальной школы. Приведены критерии и показатели по которым проводилось оценивание уровня готовности будущих учителей начальных классов к обучению основам информационно-коммуникационных технологий. Модель была апробирована на факультете дошкольного и начального образования Херсонского государственного университета.
Ключевые слова: модель, подготовка учителей начальных классов, компетентность, информационные технологии.
Kushnir N.
Kherson State University
MODEL OF TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN LEARNING THE BASICS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
In connection with the adoption of a new version of the state standard of primary education and the introduction of a primary school subject "Steps to a informatics" is particularly important problem of training of primary school teachers for training in accordance with the requirements of the standard. The model of training of primary school teachers in learning the basics of information and communication technologies was based on the analysis of the scientific literature and the results of international research on the training of future teachers and the formation of their information and communications expertise, practical experience in high school,. The model provides for the implementation of competence, personal and activity approaches, taking into account psychological and educational characteristics and the educational expectations of today's students, especially in terms of selection methods, forms and means of education. Organizational and pedagogical conditions of formation of readiness of primary school teachers in learning the basics of information and communication technologies were defined. Particular attention is given to the selection of the content of training students to use digital technologies in the educational process in primary school. Criteria and indicators by which the level of readiness assessment was conducted of primary school teachers in learning the basics of information and communication technologies are shown. The model was probed on the faculty of pre-school and primary education at the Kherson State University.
Keywords: model , the training of primary school teachers , expertise and information technology.

Лазурчак І. І.
Дрогобицький державний педагогічний університет
3D - ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕКУРСИВНИХ РОЗГОРТОК З ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ
В роботі розглядається алгоритм побудови N-вимірних рекурсивних розгорток Пеано. Приводиться їх двовимірна та тривимірна реалізація з допомогою системи комп’ютерної математики Mathematica 7.0. Обговорюються питання редукції багатовимірного простору до одновимірного при обчисленні кратних інтегралів.
Ключові слова: рекурсивні розгортки, тривимірна графіка, комп’ютерна математика, кратні інтеграли.
Лазурчак И. И.
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
3D - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕКУРСИВНЫХ РОЗВЕРТОК С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ
В работе рассматривается алгоритм построения N-мерных рекурсивных разверток Пеано. Приводится их двухмерная и трехмерная реализация с помощью системы компьютерной математики Mathematica 7.0. Обсуждаются вопросы редукции многомерного пространства в одномерное при вычислении кратных интегралов.
Ключевые слова: рекурсивные развертки, трехмерная графика, компьютерная математика , кратные интегралы.

Lazurchak Igor,
State Pedagogical University of Drogobych
3D - RECURSIVELY SCANS IMAGING SYSTEM WITH COMPUTER MATHEMATICS
In this paper the algorithm for constructing the N-dimensional recursive Peano scans. Driven by their two-dimensional and three-dimensional realization of a system of computer mathematics Mathematica 7.0. We are discussing the issue of reduction of the multidimensional space to one-dimensional in the calculation of multiple integrals.
Keywords: recursive scanning three-dimensional graphics, computer mathematics, multiple integrals.

Манжула А. М. Попко Т. С.
Херсонский государственный университет
ОНЛАЙН СЕРВІСИ У «ВІДКРИТІЙ» СПІВПРАЦІ
ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВ
У даній статті визначені основні етапи створення відкритих освітніх ресурсів (створення, збереження, захист, публікація, соціальна експертиза, пошук творчих партнерів, формування культури соціального обміну ресурсами та співпраці), а також проаналізовані інструменти для такого типу креативної діяльності. Серед безкоштовних онлайн сервісів для створення та публікації відкритих ресурсів описані наступні: Google docs, Google Drive, Yandex Disc, Creative Commons, Innovative Teachers Net. Проаналізовано анонімне анкетування викладачів кафедри інформатики Херсонського державного університету щодо інтенсивності використання ІКТ та готовності використовувати відкриті освітні ресурси у своїй творчій діяльності.
Ключові слова: відкриті освітні ресурси, онлайн співробітництво.
Манжула А.М., Попко Т.С.
Херсонский государственный университет
ОНЛАЙН СЕРВИСЫ В «ОТКРЫТОМ» СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
В данной статье определены основные этапы создания открытых образовательных ресурсов (создание, сохранение, защита, публикация, социальная экспертиза, поиск творческих партнеров, формирование культуры социального обмена и сотрудничества), а также проанализированы инструменты для такого типа креативной деятельности. Среди бесплатных онлайн сервисов для их создания и публикации описаны следующие: Google docs, Google Drive, Yandex Disc, Creative Commons, Innovative Teachers Net. Проанализированы результаты анонимного анкетирования преподавателей кафедры информатики Херсонского государственного университета на предмет интенсивности использования ИКТ и готовности использования открытых образовательных ресурсов в своей творческой деятельности.
Ключевые слова: открытые образовательные ресурсы (ООР), онлайн сотрудничество.
Manzhula Anna, Popko Tatyana
Kherson State University
ONLINE SERVICES FOR 'OPEN' COOPERATION OF UNIVERSITY TEACHERS
In this article the basic stages of creating open educational resources were defined (creation, storing, protection, publication, social assessment, search of creative partners, forming a culture of social exchange and collaboration), as well as analysis of tools for such type of creative activity was made, following free online service were described: Google docs, Google Drive, Yandex Disc, Creative Commons, Innovative Teachers Net. The intensity of ICT and open educational resources use, general attitude and position toward open educational resources among teachers were analyzed.
Keywords: open educational resources, online collaboration.

Модестова Т.В.
Київський міжнародний університет
ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуті шляхи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування готовності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до педагогічної діяльності з числа студентів непедагогічних спеціальностей. Обґрунтовано доцільність їхнього застосування в рамках самостійної підготовки до аудиторних занять. Визначено відповідні інформаційні ресурси та комунікаційні можливості учасників навчально-виховного процесу. Розроблено технологію використання інформаційних засобів у процесі опанування педагогічної дисципліни «Теорія і практика вищої школи» студентами магістратури на основі авторських навчально-методичних матеріалів з доступом через Інтернет-мережу. Доведено, що забезпечення навчального процесу у вищій школі сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями дозволяє студентам здійснювати ефективну підготовку до аудиторних занять в індивідуальному режимі та у зручний час незалежно від місцезнаходження, сприяє формуванню у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів навичок здійснення самостійної навчальної діяльності, спрямованої на досягнення творчого рівня як властивого освітньо-кваліфікаційному рівню «магістр», а також формує мотивацію до опанування педагогічної дисципліни в умовах магістратури непедагогічних спеціальностей.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, готовність до педагогічної діяльності, майбутні викладачі вищих навчальних закладів.
Модестова Т. В.
Киевский международный университет
ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются пути использования информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования готовности будущих преподавателей высших учебных заведений к преподавательской деятельности из числа студентов магистратуры непедагогических специальностей. Обоснована целесообразность их применения в рамках самостоятельной подготовки студентов к аудиторным занятиям. Определены соответствующие информационные ресурсы и коммуникационные возможности участников учебно-воспитательного процесса. Разработана технология использования информационных средств в процессе освоения педагогической дисциплины «Теория и практика высшей школы» студентами на основе авторских учебно-методических материалов з доступом через Интернет-сеть. Доказано, что обеспечение учебного процесса современными информационно-коммуникационными технологиями позволяет студентам реализовывать эффективную подготовку к аудиторным занятиям в индивидуальном режиме независимо от местонахождения; способствует формированию у будущих преподавателей высших учебных заведений навыков самостоятельной учебной деятельности, направленной на достижение творческого уровня как соответствующего образовательно-квалификационному уровню «магистр»; формирует мотивацию к изучению педагогической дисциплины в условиях магистратуры непедагогических специальностей.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, готовность к педагогической деятельности, будущие преподаватели высших учебных заведений.
Modestova Tetiana
Kyiv International University
TECHNOLOGY OF TRAINING READINESS OF FUTURE TEACHERS WITH NON-TEACHING SPECIALTIES TO TEACHING WORK
The ways of information and communication technologies implementation into the process of the future higher school teachers’ readiness formation for pedagogical activities, who are going to get non-pedagogical Master degree are considered in the article. ICT usage expedience at students’ individual work is proved. The proper information resources and communication ways of the educational process participants are found. Technique of informational assets usage during “Theory and Practice of Higher School” course studying is developed. It is based on author’s teaching and learning aids and Internet accessible. It has been proved that supplying educational process with the updated information and communication technologies enables students to perform an effective preparation for the classes independently; supports their skills for individual work and creativity performance; develops motivation for the pedagogical course studying and future teaching activities at higher school.
Keywords: information and communication technologies, readiness for pedagogical activities, future higher school teachers.

Паєнтко Т.В.
Київський економічний інститут менеджменту
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Стаття присвячена проблемам стимулювання економічного розвитку. Досліджено зарубіжний досвід державного регулювання економічного розвитку. Обґрунтовано оптимальне співвідношення фінансування економічного розвитку за рахунок коштів суб’єктів господарювання та держави.
Застосування нових програмних продуктів дає змогу швидко обробляти дані, інтерпретувати їх, що значно скорочує час на прийняття фінансових рішень та знижує ризик помилки. Перспективами подальших досліджень визначено обґрунтування диверсифікації фінансових потоків для галузей реального сектору економіки на основі застосування інформаційних технологій.
Для стимулювання розвитку реального сектору економіки необхідно спрямовувати бюджетні інвестиції у точки росту, що забезпечать поштовх для економічного розвитку.
З метою подолання негативного впливу інституціональних деформацій у сфері бюджетних видатків пропонуємо застосовувати механізм диверсифікації фінансових потоків. Його сутність полягає у тому, що пріоритетні напрями економічної діяльності фінансуються на умовах спільного фінансування: бюджетного гранту та власних коштів інвестора.
Для досягнення стабільного приросту ВВП державі необхідно підтримувати співвідношення бюджетних інвестицій та інвестицій за рахунок власних коштів підприємств у визначеному відсотковому співвідношенні у вигляді бюджетних інвестицій та «інвестицій за рахунок власних коштів підприємств».
Ключові слова: економічний розвиток, фінансові потоки, бюджетні інвестиції
Паентко Т.В.
Киевский экономический институт менеджмента
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В КОНТЕКСТЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Статья посвящена проблемам стимулирования экономического развития. Исследованы зарубежный опыт государственного регулирования экономического развития. Обоснована оптимальное соотношение финансирования экономического развития за счет средств субъектов хозяйствования и государства.
Применение новых программных продуктов позволяет быстро обрабатывать данные, интерпретировать их, что значительно сокращает время на принятие финансовых решений и снижает риск ошибки. Перспективным дальнейших исследований определено обоснование диверсификации финансовых потоков для отраслей реального сектора экономики на основе применения информационных технологий.
Для стимулирования развития реального сектора экономики необходимо направлять бюджетные инвестиции в точки роста, которые обеспечат толчок для экономического развития.
С целью преодоления негативного влияния институциональных деформаций в сфере бюджетных расходов предлагаем применять механизм диверсификации финансовых потоков. Его сущность заключается в том, что приоритетные направления экономической деятельности финансируются на условиях совместного финансирования: бюджетного гранта и собственных средств инвестора.
Для достижения стабильного прироста ВВП государству необходимо поддерживать соотношение бюджетных инвестиций и инвестиций за счет собственных средств предприятий в определенном соотношении в виде бюджетных инвестиций и «инвестиций за счет собственных средств предприятий».
Ключевые слова: экономическое развитие, финансовые потоки, бюджетные инвестиции
Paentko T.
Kyiv Economic Institute of Management
DIVERSIFICATION OF FINANCIAL FLOWS IN THE PROMOTION OF ECONOMIC DEVELOPMENT
The article is devoted to the problems of stimulating economic development. International experience of state regulation of economic development is studied. The optimal financing of economic development at the expense of economic entities and the state is justified.
Applying of new software to quickly processing and interpreting data, which substantially reduces the time for making financial decisions and reduces the risk of errors. Prospects for further research study identified diversification of financial flows for various real economics industries through the application of information technology.
To stimulate the development of the real economy to direct budget investments in terms of growth, which will provide impetus for economic development?
In order to overcome the negative impact of institutional deformations in expenditure propose to use the mechanism of diversification of financial flows. Its essence is that the priorities of economic activities funded under the co-financing: budget grant and equity investors.
To achieve sustainable GDP growth state should maintain the ratio of budget investments and investments for its own account enterprises in a certain percentage in the form of budget investments and investments on their own businesses.
Keywords: economic development, financial flows, budgetary investment

Словінська О. Д.
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ
ВЕБІНАР ЯК РІЗНОВИД ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЙОГО МІСЦЕ У МЕРЕЖЕВОМУ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті досліджуються дидактичні можливості використання вебінарів для реалізації навчально-наукової діяльності кадрів вищої кваліфікації. Обґрунтовано науково - теоретичні основи застосування вебінару і розглянуто його переваги над класичним семінаром. Виявлено практичні завдання, які потребують розв’язання під час запровадження вебінарів та електронних конференцій.
Ключові слова: вебінар, електронна конференція, інтернет, дистанційне навчання, колаборативне навчання.
Словинская О. Д.,
Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины
ВЕБИНАР КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ И ЕГО МЕСТО В СЕТЕВОМ КОЛАБОРАТИВНОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье исследуются дидактические возможности использования вебинаров для реализации учебно-научной деятельности кадров высшей квалификации. Обоснованы научно - теоретические основы применения вебинара и рассмотрены его преимущества над классическим семинаром. Выявлены практические задачи, которые необходимо решить при введении вебинаров и электронных конференций.
Ключевые слова: вебинар, электронная конференция, интернет, дистанционное обучение, колаборативное обучения.
Slowinski Olga D.
Institute of Information Technologies and Teaching NAPS of Ukraine
WEBINAR AS A VARIETY OF WEB E-CONFERENCE AND ITS PLACE IN A NETWORKED COLLABORATIVE LEARNING PROCESS
This article investigates the possibility of using didactic webinars for implementing educational and scientific activities of highly qualified personnel. Substantiated scientific - theoretical foundations of the webinar and discussed its advantages over classical seminar. Discovered practical problems that need solving during implementation webinars and electronic conferences.
Keywords: webinar, e-conference, online, distance learning, collaborative learning.

Сороко Н. В., Шиненко М.А.
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
У статті розглядається еволюція Веб-технологій та їх значення для підтримки навчального процесу. Аналізуються останні дослідження зарубіжних і українських науковців з проблеми розвитку Веб-технологій та їх доцільності для професійної діяльності вчителя. Виокремлюються головні складові Веб-технології такі як інструменти, до яких можна віднести сервіси Веб 2.0, 3.0 та ін.; методи, наприклад, методи дистанційного навчання та Веб-квест; архіви відомостей та даних, які загалом концентруються в електронних бібліотека та ін. Надаються основні характеристики існуючих Веб-технологій у контексті їх використання у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності. Аналіз необхідних Веб-технологій у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності проводиться відповідно до основних напрямків їх використання: дослідження, створення дидактичних матеріалів, співробітництво та комунікація; публікація особистих робіт, ведення дистанційного навчання. Наводяться приклади використання Веб-технологій у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності. Виділяються особливості цих технологій відповідно до проблем, що виникають при навчальному процесі. Аналізуються засоби хмарних обчислень для організації професійної діяльності вчителя. Зазначаються перспективи інтеграції Веб-технологій у навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу.
Ключові слова: Веб-технології, хмарні обчислення, професійна діяльність вчителів філологічної спеціальності.
Сороко Н. В. Шиненко Н.А.
Институт информационных технологий и средств обучения Национальной академии педагогических наук Украины
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье рассматривается эволюция Веб-технологий и их значение для поддержки учебного процесса. Анализируются последние исследования зарубежных и украинских ученых по проблеме развития Веб-технологий и их целесообразности для профессиональной деятельности учителя. Выделяются главные составляющие Веб-технологии такие как инструменты, к которым можно отнести сервисы Веб 2.0, 3.0 и др., методы, например, методы дистанционного обучения и Веб-квест; архивы сведений и данных, которые в целом концентрируются в электронных библиотека и др. Предоставляются основные характеристики существующих Веб-технологий в контексте их использования в профессиональной деятельности учителей филологического специальности. Анализ необходимых Веб-технологий в профессиональной деятельности учителей филологического специальности проводится в соответствии с основными направлениями их использования: исследование, создание дидактических материалов, сотрудничество и коммуникация; публикация личных работ, ведение дистанционного обучения. Приводятся примеры использования Веб-технологий в профессиональной деятельности учителей филологического специальности. Выделяются особенности этих технологий в соответствии с проблемами, возникающими при учебном процессе. Анализируются средства облачных вычислений для организации профессиональной деятельности учителя. Указываются перспективы интеграции Веб-технологий в учебный процесс общеобразовательного учебного заведения.
Ключевые слова: Веб-технологии, облачные вычисления, профессиональная деятельность учителей филологического специальности.
Natalia Soroko, Mikola Shinenko
Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine
USING WEB TECHNOLOGY IN TEACHERS PHILOLOGICAL SPECIALTIES PROFESSIONAL ACTIVITY
The article focuses on the evolution of Web technology and its importance for supporting the teaching process. There are analyzed the latest research of foreign and Ukrainian scientists on the problem of Web technology and its appropriateness for teachers’ professional activity. There are highlighted the main components of Web technology such as tools, which include Web Services 2.0, 3.0, etc.; methods, such as methods of distance learning and web-quest; archives of information, which are generally concentrated in the digital library and others. The main characteristics of existing Web technology in the context of its use in teachers philological specialties professional activity have been given. The Web technology required in the teachers philological specialties professional activity has been analized according to the main areas of its use: research, creation of didactic materials, collaboration and communication, publication of personal papers, conducting distance teaching. The examples of using Web technology in teachers philological specialties professional activity are given in the paper. There are defined features of these technology products in accordance to the problems that occur during teaching activity.The cloud computing tools for teachers’ professional activity have been analyzed. There are specified prospects for integrating Web technology in school educational process.
Keywords: Web technology, cloud computing, teachers philological specialty professional activities.

Тарасіч Ю.Г., Співаковська Є.О.
Херсонський державний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІКПС
Будь-яке навчання відбувається у деякому освітньому середовищі, що забезпечує навчальний процес, створює простір взаємодії студента та викладача. Саме таким середовищем і є інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище (ІКПС).
Використання засобів ІКПС на семінарських заняттях дозволяє уникати одноманітності їх проведення, підвищувати зацікавленість студентів у навчальному процесі, активізовувати їх діяльність.
Семінарське заняття, сприяє оволодінню фундаментальними знаннями, допомагає розвивати логічне мислення, формувати переконання, відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів.
Відповідно до зростання розуміння викладачами необхідності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчального призначення у навчальний процес, а також звикання студентів до відповідного подання інформації, підвищується якість освітніх послуг, а отже і якість знань.
Постійний моніторинг стану ІКПС вищих навчальних закладів дозволяє оцінити не лише кількісні та якісні показники впровадження новітніх технологій в освітнє середовище вищого навчального закладу, а й визначити пріоритетні напрями їх розвитку.
Загальна оцінка отриманих результатів дослідження свідчить про збільшення рівня використання ІКТ, а отже, у деякому розумінні, і покращення якості освіти у відповідності вимогам стрімкого процесу інформатизації суспільства.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище (ІКПС), семінарські заняття, електронні освітні ресурси (ЕОР), конус Дейла, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), модель прямого викладання.
Тарасич Ю.Г., Спиваковская Е.А.
Херсонский государственный университет
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИКПС
Любое обучение происходит в некоторой образовательной среде, что обеспечивает учебный процесс , создает пространство взаимодействия студента и преподавателя . Именно такой средой и является информационно-коммуникационная педагогическая среда ( ИКПС).
Использование средств ИКПС на семинарских занятиях позволяет избегать однообразия их проведения, повышать заинтересованность студентов в учебном процессе, активизировать их деятельность.
Семинарское занятие способствует получению студентом базовых знаний, помогает развивать логическое мышление, формировать убеждения, отстаивать собственные мысли, аргументировать их на основе научных фактов.
В соответствии с ростом понимания преподавателями необходимости внедрения информационно-коммуникационных технологий и электронных средств учебного назначения в учебном процессе, а также привыкания студентов к соответствующему представлению информации, повышается качество образовательных услуг, а следовательно и качество знаний .
Постоянный мониторинг состояния ИКПС вузов позволяет оценить не только количественные и качественные показатели внедрения новейших технологий в образовательную среду вуза, но и определить приоритетные направления их развития .
Оценка полученных результатов исследования свидетельствует об увеличении уровня использования ИКТ, а следовательно, в некотором смысле, и улучшении качества образования в соответствии требованиям стремительного процесса информатизации общества.
Ключевые слова: информационно-коммуникационная педагогическая среда (ИКПС), семинарские занятия, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), конус Дейла, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), модель прямого преподавания.
Tarasich Yu., Spivakovska Y.
Kherson State University
ORGANIZATION OF SEMINARS WORK FOR STUDENT WITH USING MEDIA INSTRUMENTS OF IKPE
Any training takes place in the learning environment that provides an educational process that creates a space of interaction of the student and the teacher. This environment is a information and communication pedagogical environment (IKPE).
Using IKPE funds at classroom avoids the monotony of their conduct, to raise students' interest in the learning process and intensify their activities.
Seminars helps to ensure a student the basic knowledge, helps develop logical thinking, to form beliefs.
In line with the growth of teachers' understanding of the need to introduce information and communication technology and electronic media for educational purposes in the learning process , as well as the students get used to the appropriate provision of information, we are seeing increased of the quality of educational services and thus the quality of knowledge.
Constant monitoring of IKPE in universities let us to evaluate not only the quantity and quality of the implementation of new technologies in the educational environment of the university, but also to prioritize of their development.
Evaluation of the results of research indicates an increase in the level of ICT using and therefore , in a sense, of improving the quality of education in compliance with the rapid process of society informatization.
Keywords: information and communication pedagogical environment (IKPE), seminars, e- learning resources (EER), the cone of Dale , information and communication technology (ICT), the model of direct instruction