Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Рік публікації2013
АвториАрхіпова Т. Л., Зайцева Т. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словахмарні обчислення, хмарні сервіси, хмарні технології
Аннотація

Для удосконалення процесу навчання має сенс використовувати такі потужні технології як «хмарні обчислення», які, підтримуючи традиційні форми навчання, є новим етапом розвитку освіти та економічно вигідним, ефективним і гнучким способом задоволення потреб тих, хто навчається, у здобутті нових знань. «Хмарні обчислення» є динамічно масштабованим способом доступу до зовнішніх ресурсів для обчислення у вигляді сервісу, що надається за допомогою Інтернету, при цьому користувачеві не потрібні особливі знання про інфраструктуру «хмари» або навички щодо управління цією «хмарною технологією».
В даній статті розглядаються напрямки використання «хмарних технологій» викладачами кафедри інформатики Херсонського державного університету для підготовки майбутніх фахівців. Викладачі найчастіше використовують змішану модель хмарних обчислень гібридного типу, що дозволяє використовувати державні, громадські та приватні ресурси, забезпечуючи тим самим основні переваги щодо їхнього розгортання. Формування знань, вмінь та навичок щодо використання сучасних ресурсів, зокрема і хмарних технологій, є однією з важливіших складових професійної компетентності як майбутнього вчителя з інформатики, так і інженера-програміста, які є одними з основних представників в переліку спеціалістів по інформаційним технологіям.

Нумерація сторінок099-108
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000452
Додаток
[file] 099-108.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Указ Президента України № 926/2010 від 30.09.10 р. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» // Офіційний вісник Президента України. 2010 – № 27 – С. 17.
2. Закон України “Про вищу освіту”. – К., 2002. – 54с.
3. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. - Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р.- К.: НТУ “КПІ”, 2000.- 12 с.
4. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE. Навчально-методичний посібник. Херсон: Видавництво Айлант, - 2007. - 465 с.
5. Воронкін О. С. Основи використання інформаційно-компютерних технологій в сучасній вищій школі: навч. посіб. / О. С. Воронкін. – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011. – 156 с.
6. Воронкін О.С. «Хмарні» обчислення як основа формування персональних навчальних середовищ // Збірник наукових праць: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012, Львів, 26-28 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. – 143-146.
7. АрхіповаT.Л., Зайцева T.В. Технології «хмарних обчислень» в освітніх закладах // Хмарні технології в освіті. Maтеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 72.
8. Хмарні обчислення, http://www.cnews.ru/mag/2011/CloudTechnology.pdf
9. Новини про ІТ компанії, http://www.itcontent.ru/archives/blog/cloud_computing
10. Система дистанційного навчання KSU ONLINE : www.ksuonline.ks.ua.
11. Система дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет»: www.ksu.ks.ua\dls.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Ukaz Prezidenta Ukrajini № 926/2010 vid 30.09.10 r. «Pro zaxodi shhodo zabezpechennja prioritetnogo rozvitku osviti v Ukrajini» // Oficijnij visnik Prezidenta Ukrajini. 2010 – № 27 – S. 17.
2. Zakon Ukrajini “Pro vishhu osvitu”. – K., 2002. – 54s.
3. Koncepcija rozvitku distancijnoji osviti v Ukrajini. - Zatverdzheno Postanovoju MON Ukrajini 20 grudnja 2000 r.- K.: NTU “KPI”, 2000.- 12 s.
4. Smirnova-Tribul'ska Je.M. Distancijne navchannja z vikoristannjam sistemi MOODLE. Navchal'no-metodichnij posibnik. Xerson: Vidavnictvo Ajlant, - 2007. - 465 s.
5. Voronkin O. S. Osnovi vikoristannja informacijno-kompjuternix texnologij v suchasnij vishhij shkoli: navch. posib. / O. S. Voronkin. – Lugans'k: Vid-vo LDIKM, 2011. – 156 s.
6. Voronkin O.S. «Xmarni» obchislennja jak osnova formuvannja personal'nix navchal'nix seredovishh // Zbirnik naukovix prac': materiali drugoji mizhnarodnoji naukovo-praktichnoji konferenciji FOSS Lviv 2012, L'viv, 26-28 kvitnja 2012 r. – L'viv, 2012. – S. – 143-146.
7. ArxipovaT.L., Zajceva T.V. Texnologiji «xmarnix obchislen'» v osvitnix zakladax // Xmarni texnologiji v osviti. Materiali Vseukrajins'kogo naukovo-metodichnogo Internet-seminaru (Krivij Rig – Kijiv – Cherkasi – Xarkiv, 21 grudnja 2012r.). Krivij Rig: Vidavnichij viddil KMI, 2012. – S. 72.
8. Xmarni obchislennja, http://www.cnews.ru/mag/2011/CloudTechnology.pdf
9. Novini pro IT kompaniji, http://www.itcontent.ru/archives/blog/cloud_computing
10. Sistema distancijnogo navchannja KSU ONLINE : www.ksuonline.ks.ua.
11. Sistema distancijnogo navchannja «Xersons'kij virtual'nij universitet»: www.ksu.ks.ua\dls.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Архіпова Т.Л. ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ / Т.Л.Архіпова, Т.В.Зайцева // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 17. - С. 99-108.