Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ І ВІДВІДУВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLEРік публікації2014
АвториЩербина О. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаMoodle, організація обліку успішності і відвідуваності, система оцінювання
Аннотація

В статті розглядається використання системи управління навчанням Moodle для обліку поточної успішності та відвідуваності занять студентами в умовах денної форми навчання. Проаналізовані системи оцінювання, що використовуються у вищих навчальних закладах України. Їх основою у більшості випадків є система накопичення балів, яка є зручною для ручного обчислення підсумкових оцінок в кінці семестру, але незручною для порівняння поточної успішності студентів по різних предметах і у різні моменти часу протягом семестру. Також ця система є незручною для виставлення поточних оцінок, бо викладачам часто доводиться користуватися незвичними для них шкалами, відмінними від п’ятибальної. Тому замість суми балів автором пропонується використовувати математично еквівалентну їй середньозважену оцінку, що дозволяє позбавитися вказаних вище недоліків. Розглядаються питання реалізації пропонованої системи оцінювання засобами журналу оцінок системи управляння навчанням Moodle. Розглянуто модуль обліку відвідуваності та запропоновано спосіб використання модуля субкурс для спільного імпорту даних про відвідуваність і успішність до журналу оцінок курсу, де розраховується загальний рейтинг студента з усіх дисциплін.

Нумерація сторінок122-131
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000475
Додаток
[file] 122-131.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Положення про дистанційне навчання. Затверджене наказом МОН України № 466 від 25.04.2013. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.
2. Moodle // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://moodle.org/.
3. Болонський процес. Хрестоматія – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 276 с.
4. Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін [Текст] / Уклад. В.П. Головенкін. – Вид. 2-ге, виправл. і доповн. – К. : Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т», 2008. – 20 с.
5. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // [Електронний ресурс] Режим доступу: nmc.univ.kiev.ua/docs/POLOJENNIA-2010-1.doc.
6. Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (планування, контроль і оцінювання навчальної роботи студентів). : К., Видавництво КНУБА, 2006. – 36 с.
7. Тимчасове положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" / В. С. Пономаренко, М. В. Афанасьєв ; наукове керівництво докт. екон. наук, професора Пономаренка В. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 144 с.
8. Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS). // [Електронний ресурс] http://www.ubs.gov.ua/files/462_files_1/Europeiskakredutnotransfernasyste ma.pdf.
9. Activities: Attendance // [Електронний ресурс] Режим доступу: https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_attendance.
10. Иванченко Т.В., Щербина А.А. Использование метакурсов и модуля субкурс в Moodle 1.9. Перша всеукраїнська науково-практична конференція MoodleMoot Ukraine 2013 // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=45.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Polozhennya pro distantsIyne navchannya. Zatverdzhene nakazom MON UkraYini # 466 vId 25.04.2013. // [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.
2. Moodle // [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu: http://moodle.org/.
3. Bolonskiy protses. HrestomatIya – Herson: Vidavnitstvo HDU, 2005. – 276 s.
4. MetodichnI rekomendatsIYi schodo rozrobki ta zastosuvannya reytingovih sistem otsInyuvannya uspIshnostI studentIv z navchalnih distsiplIn [Tekst] / Uklad. V.P. GolovenkIn. – Vid. 2-ge, vipravl. I dopovn. – K. : Nats. tehn. un-t UkraYini «KiYiv. polIteh. In-t», 2008. – 20 s.
5. Polozhennya pro poryadok otsInyuvannya znan studentIv pri kreditno-modulnIy sistemI organIzatsIYi navchalnogo protsesu v KiYivskomu natsIonalnomu unIversitetI ImenI Tarasa Shevchenka // [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu: nmc.univ.kiev.ua/docs/POLOJENNIA-2010-1.doc.
6. Timchasove polozhennya pro kreditno-modulnu sistemu organIzatsIYi navchalnogo protsesu (planuvannya, kontrol I otsInyuvannya navchalnoYi roboti studentIv). : K., Vidavnitstvo KNUBA, 2006. – 36 s.
7. Timchasove polozhennya "Pro poryadok otsInyuvannya rezultatIv navchannya studentIv za nakopichuvalnoyu balno-reytingovoyu sistemoyu" / V. S. Ponomarenko, M. V. AfanasEv ; naukove kerIvnitstvo dokt. ekon. nauk, profesora Ponomarenka V. S. – H. : Vid. HNEU, 2013. – 144 s.
8. Evropeyska kreditno-transferna sistema (ESTS). // [Elektronniy resurs] http://www.ubs.gov.ua/files/462_files_1/Europeiskakredutnotransfernasyste ma.pdf.
9. Activities: Attendance // [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu: https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_attendance.
10. Ivanchenko T.V., Scherbina A.A. Ispolzovanie metakursov i modulya subkurs v Moodle 1.9. Persha vseukraYinska naukovo-praktichna konferentsIya MoodleMoot Ukraine 2013 // [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=45.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Щербина О.А. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ І ВІДВІДУВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE / О.А.Щербина // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 18. - С. 122-131.