Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ОСНОВИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ КРИПТОЛОГІЇРік публікації2014
АвториЗагацька Н. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаімітовставка., асиметричний шифр, атака, блоковий шифр, відкритий текст, дешифрування, електронний цифровий підпис, зашифрування, злам, ключ, криптоаналіз, криптоаналітик, криптограф, криптографічний алгоритм, криптографія, криптологія, криптосистема, криптостійкість, криптотекст, потоковий шифр, розшифрування, симетричний шифр, хеш-функція, шифр, шифр заміни, шифр перестановки, шифрування
Аннотація

Становлення криптології як науки зумовило необхідність формування власного понятійного апарату цієї дисципліни з притаманною йому специфікою. Проблема полягає у відсутності до теперішнього часу загальноприйнятих тлумачення понять та термінів, вивчення яких є основою для успішного засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни.
Одним із основних завданнями, що мають бути вирішені у процесі навчання цієї дисципліни, є забезпечення ґрунтовного вивчення студентами теоретичних основ, що в подальшому сприятиме формуванню професійних компететностей, необхідних для розуміння загальних принципів побудови криптографічних систем.
Статтю присвячено дослідженню понятійно-термінологічного апарату криптології. Проведено порівняльний аналіз понять цієї науки на основі вітчизняних та зарубіжних фахових джерел, тлумачних і спеціалізованих словників, нормативно-правих та законодавчих актів України у галузі криптографічного захисту даних. У статі описуються фундаментальні та похідні терміни з огляду на їх структурно-логічні зв’язки. Запропоновано класифікацію криптосистем: за особливостями ключа, за видом та за технологію шифрування. Робиться спроба уточнення єдиної термінології науки, що сприятиме підвищенню рівня оволодіння нею майбутніми фахівцями з інформатики.

Нумерація сторінок149-158
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000478
Додаток
[file] 149-158.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Богуш В. М. Криптографічні застосування елементарної теорії чисел/ В. М. Богуш, В. А. Мухачов// Навчальний посібник – К.: ДУІКТ, 2006. – 126 с.
2. Адаменко М. В. Основы классической криптологии: секреты шифров и кодов / М. В. Адаменко – М.: ДМК Пресс, 2012. – 256 с.
3. Основы криптографии: [учебное пособие. 2-е изд., исп. и доп.] / А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин. – М: Гелиос АРВ, 2002. – 480 с.
4. Вербіцький О. В. Вступ до криптології / О. В. Вербіцький – Л.: ВНТЛ, 1998. – 247 с.
5. Баричев С. Г. Основы современной криптографии / С. Г. Баричев, Р. Е Серов – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – с. 152.
6. Дориченко С. А. 25 этюдов о шифрах: Популярно о современной криптографии / С. А. Дориченко, В. В Ященко. – М.: Теис, 1994. –72 с.
7. Молдовян Н. А. Введение в криптосистемы с открытым ключом./ Н. А. Молдовян, А. А. Молдовян. – СПб.: БХВ Петербург, 2005. – 288 с.
8. Аграновский А. В. Практическая криптография: алгоритмы и их програмирование / Аграновский А. В., Р. А. Хади. – М.: СОЛОН-Пресс, 2009. –256 с.
9. Горбенко І. Д. Прикладна криптологія. Теорія. Практика. Застосування: монографія / Горбенко І. Д., Горбенко Ю. І.; Харк. нац. ун-т радіоелектрон., Приват. АТ «Ін-т інформ. Технологій». – Х.: Форт, 2012. – 868 с.
10. Богуш В. М. Інформаційна безпека: Термінологічний навчальний довідник/ В. Г. Кривуца, А. М. Кудін // За ред. Кривуци В.Г. – К.: ООО «Д.В.К.» 2004. – 508 с.
11. Погорелов Б. А. Словарь криптографических терминов / Под ред. Б. А. Погорелова и В. Н. Сачкова. – М.: МЦНМО, 2006. – 94 с.
12. Саломаа А. Криптография с открытым ключом. / Аpто Саломаа – М.: Мир, 1995. – 318 с.
13. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си / Брюс Шнайер. – М.: Триумф, 2002. – 816 с.
14. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
15. Glossary of Key Information Security Terms [Електронний ресурс] / Editor Richard Kissel. Режим доступу: – http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/NIST.IR.7298r2.pdf, 25.03.2014.
16. Handbook of Applied Cryptography [Електронний ресурс] / Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone. Режим доступу: – http://cacr.uwaterloo.ca/hac/about/chap1.pdf, 25.03.2014.
17. Термінологія в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу: НД ТЗІ 1.1-003-99. – Офіц. вид. – К. : ДСТСЗІ СБ України, 1999. – 30 с. (Нормативний документ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України).
18. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/852-15, 25.03.2014.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bogush V. M. KriptografIchnI zastosuvannya elementarnoYi teorIYi chisel/ V. M. Bogush, V. A. Muhachov// Navchalniy posIbnik – K.: DUIKT, 2006. – 126 s.
2. Adamenko M. V. Osnovyi klassicheskoy kriptologii: sekretyi shifrov i kodov / M. V. Adamenko – M.: DMK Press, 2012. – 256 s.
3. Osnovyi kriptografii: [uchebnoe posobie. 2-e izd., isp. i dop.] / A. P. Alferov, A. Yu. Zubov, A. S. Kuzmin, A. V. Cheremushkin. – M: Gelios ARV, 2002. – 480 s.
4. VerbItskiy O. V. Vstup do kriptologIYi / O. V. VerbItskiy – L.: VNTL, 1998. – 247 s.
5. Barichev S. G. Osnovyi sovremennoy kriptografii / S. G. Barichev, R. E Serov – M.: Goryachaya liniya – Telekom, 2002. – s. 152.
6. Dorichenko S. A. 25 etyudov o shifrah: Populyarno o sovremennoy kriptografii / S. A. Dorichenko, V. V Yaschenko. – M.: Teis, 1994. –72 s.
7. Moldovyan N. A. Vvedenie v kriptosistemyi s otkryityim klyuchom./ N. A. Moldovyan, A. A. Moldovyan. – SPb.: BHV Peterburg, 2005. – 288 s.
8. Agranovskiy A. V. Prakticheskaya kriptografiya: algoritmyi i ih programirovanie / Agranovskiy A. V., R. A. Hadi. – M.: SOLON-Press, 2009. –256 s.
9. Gorbenko I. D. Prikladna kriptologIya. TeorIya. Praktika. Zastosuvannya: monografIya / Gorbenko I. D., Gorbenko Yu. I.; Hark. nats. un-t radIoelektron., Privat. AT «In-t Inform. TehnologIy». – H.: Fort, 2012. – 868 s.
10. Bogush V. M. InformatsIyna bezpeka: TermInologIchniy navchalniy dovIdnik/ V. G. Krivutsa, A. M. KudIn // Za red. Krivutsi V.G. – K.: OOO «D.V.K.» 2004. – 508 s.
11. Pogorelov B. A. Slovar kriptograficheskih terminov / Pod red. B. A. Pogorelova i V. N. Sachkova. – M.: MTsNMO, 2006. – 94 s.
12. Salomaa A. Kriptografiya s otkryityim klyuchom. / Apto Salomaa – M.: Mir, 1995. – 318 s.
13. Shnayer B. Prikladnaya kriptografiya. Protokolyi, algoritmyi, ishodnyie tekstyi na yazyike Si / Bryus Shnayer. – M.: Triumf, 2002. – 816 s.
14. Velikiy tlumachniy slovnik suchasnoYi ukraYinskoYi movi (z dod. I dop.) / Uklad. I golov. red. V. T. Busel. – K.; IrpIn: VTF «Perun», 2005. – 1728 s.
15. Glossary of Key Information Security Terms [Elektronniy resurs] / Editor Richard Kissel. Rezhim dostupu: – http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/NIST.IR.7298r2.pdf, 25.03.2014.
16. Handbook of Applied Cryptography [Elektronniy resurs] / Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone. Rezhim dostupu: – http://cacr.uwaterloo.ca/hac/about/chap1.pdf, 25.03.2014.
17. TermInologIya v galuzI zahistu InformatsIYi v komp'yuternih sistemah vId nesanktsIonovanogo dostupu: ND TZI 1.1-003-99. – OfIts. vid. – K. : DSTSZI SB UkraYini, 1999. – 30 s. (Normativniy dokument Departamentu spetsIalnih telekomunIkatsIynih sistem ta zahistu InformatsIYi Sluzhbi bezpeki UkraYini).
18. Zakon UkraYini «Pro elektronniy tsifroviy pIdpis» vId 22.05.2003 # 852-IV [Elektronniy resurs] / Verhovna Rada UkraYini. – Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/852-15, 25.03.2014.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Загацька Н.О. ОСНОВИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ КРИПТОЛОГІЇ / Н.О.Загацька // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 18. - С. 149-158.