Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ


Рік публікації2014
АвториКруглик В. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаІТ компетенції, дипломна робота, керування розробкою, комунікація, організація спільної роботи, проект
Аннотація

В процесі виконання роботи студенти повинні максимально наблизитися до процесу виконання реального проекту, таким чином в проект повинні входити необхідність використання останніх технологій, інтегрування даних або сервісів з сторонніми розробками, проектування архітектури, організація взаємодії між учасниками команди тощо.
Виконання дипломних проектів корисна діяльність для набуття та закріплення ключових ІТ компетенцій. Оскільки завдання навчальних проектів максимально наближене до реального, студенти практично проходять всі типові етапи розробки комерційного продукту, і роблять це успішно. Це підтверджується і практикою: студенти, які активно займалися проектами в університеті, пізніше займають ключові позиції в ІТ компаніях міста і країни.
Основним завданням статті є описати організацію спільної груповоСписї роботи студентів над дипломним проектом, особливості виконання таких проектів, рекомендації щодо підвищення якості таких проектів. Таким чином, статтю присвячено особливостям організації спільної роботи студентів над проектом під час виконання дипломних робіт на ІТ спеціальностях, як завершальної частини процесу набуття та закріплення ключових ІТ компетенцій майбутніх програмістів. Розглянуто питання вибору теми роботи, концепції проекту, організації роботи у группі, організації процесу виконання. Також розглянуто певні етапи розробки програмних продуктів: розробка інтерфейсу, вибір технологій, якість продукту, передача проекту наступним розробникам, завершення проекту.

Нумерація сторінок090-095
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000471
Додаток
[file] 90-95.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Акіменко В. В. Особливості розробки освітнього стандарту з інформатики (напрям підготовки 040302) / Акіменко В. В., Нікітченко М. С. // Інформаційні технології в освіті : збірник наук. праць. – Вип. 5. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. – С. 9–15.
2. Гришко Л. В. Вимоги до професійних якостей програміста / Л. В. Гришко // Вісник Черкаського університету. – Вип. 173. Серія: Прикладна математика. Інформатика. – Черкаси, 2009. – С. 116–120.
3. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавр. Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки 040302 Інформатика. Міністерство освіти і науки України. – К., 2010. – 32 с.
4. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавр. Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки 040302 Інформатика. Міністерство освіти і науки України. – К., 2010. – 94 с.
5. Національний класифікатор України - класифікатор професій ДК 003 - 2005. К.: Соцінформ, 2006,- 616 с.
6. Національний класифікатор України - класифікатор професій ДК 003 - 2005. Зміни № 1-№ 2 у 2007 р. К.: Соцінформ, 2007. - 80 с.
7. Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі : монографія / наук. ред. М. І. Жалдак. – Кривий Ріг : Мінерал; К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 55–56.
8. Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей / Співаковський О. В. – Херсон : Айлант, 2003. – 229 с.
9. Психология программирования. Групповая разработка и организация коллектива [Электронный ресурс] // Материалы лекции из курса «Введение в технологию программирования» / Терехов А. Н. – Режим доступа к материалу : http://citforum.univ.kiev.ua/SE/project/terehov/2.shtml.
10. Співаковський О.В. Шляхи удосконалення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” у педагогічному вузі. - Співаковський О.В., Львов М.С. - Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. - №4. - С.22 - 24.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. AkImenko V. V. OsoblivostI rozrobki osvItnogo standartu z Informatiki (napryam pIdgotovki 040302) / AkImenko V. V., NIkItchenko M. S. // InformatsIynI tehnologIYi v osvItI : zbIrnik nauk. prats. – Vip. 5. – Herson : Vidavnitstvo HDU, 2010. – S. 9–15.
2. Grishko L. V. Vimogi do profesIynih yakostey programIsta / L. V. Grishko // VIsnik Cherkaskogo unIversitetu. – Vip. 173. SerIya: Prikladna matematika. Informatika. – Cherkasi, 2009. – S. 116–120.
3. Galuzeviy standart vischoYi osvIti UkraYini. OsvItno-kvalIfIkatsIyna harakteristika bakalavr. Galuz znan 0403 SistemnI nauki ta kIbernetika. Napryam pIdgotovki 040302 Informatika. MInIsterstvo osvIti I nauki UkraYini. – K., 2010. – 32 s.
4. Galuzeviy standart vischoYi osvIti UkraYini. OsvItno-profesIyna programa pIdgotovki bakalavr. Galuz znan 0403 SistemnI nauki ta kIbernetika. Napryam pIdgotovki 040302 Informatika. MInIsterstvo osvIti I nauki UkraYini. – K., 2010. – 94 s.
5. NatsIonalniy klasifIkator UkraYini - klasifIkator profesIy DK 003 - 2005. K.: SotsInform, 2006,- 616 s.
6. NatsIonalniy klasifIkator UkraYini - klasifIkator profesIy DK 003 - 2005. ZmIni # 1-# 2 u 2007 r. K.: SotsInform, 2007. - 80 s.
7. SemerIkov S. O. FundamentalIzatsIya navchannya Informatichnih distsiplIn u vischIy shkolI : monografIya / nauk. red. M. I. Zhaldak. – Kriviy RIg : MIneral; K. : NPU Im. M. P. Dragomanova, 2009. – S. 55–56.
8. SpIvakovskiy O. V. TeorIya I praktika vikoristannya InformatsIynih tehnologIy u protsesI pIdgotovki studentIv matematichnih spetsIalnostey / SpIvakovskiy O. V. – Herson : Aylant, 2003. – 229 s.
9. Psihologiya programmirovaniya. Gruppovaya razrabotka i organizatsiya kollektiva [Elektronnyiy resurs] // Materialyi lektsii iz kursa «Vvedenie v tehnologiyu programmirovaniya» / Terehov A. N. – Rezhim dostupa k materialu : http://citforum.univ.kiev.ua/SE/project/terehov/2.shtml.
10. SpIvakovskiy O.V. Shlyahi udoskonalennya kursu “Osnovi algoritmIzatsIYi ta programuvannya” u pedagogIchnomu vuzI. - SpIvakovskiy O.V., Lvov M.S. - Komp’yuter u shkolI ta sIm’Yi. – 2001. - #4. - S.22 - 24.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Круглик В.С. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ / В.С.Круглик // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 18. - С. 90-95.