Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИРік публікації2014
АвториЯцишин А. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавіртуальні соціальні мережі, загальноосвітні навчальні заклади, сервіси соціальних мереж, учні
Аннотація

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, що відбувається постійно, сприяє активізації процесу віртуалізації світового освітнього простору і викликає необхідність перегляду та впровадження сучасних методів і засобів у навчальний процес. В умовах інформаційного суспільства ширшою стає мережа соціальних сервісів і як результат поширення віртуальних освітніх, навчальних і соціальних мереж, які об’єднують людей навколо спільних інтересів або цінностей, утворюючи певну соціальну групу користувачів та задовольняючи їх потреби.
Віртуальні соціальні мережі є потужним засобом для підтримки комунікації мільйонів людей в мережі Інтернет, оскільки окремі соціальні спільноти вже мають десятки і сотні мільйонів зареєстрованих користувачів Вважаємо, що розгляд можливостей віртуальних соціальних мереж, у найближчі роки є актуальним, оскільки відкриває перспективи щодо використання їх для навчальних цілей у повному обсязі.
У статті розглянуто сервіси, які пропонують віртуальні соціальні мережі, визначено можливості використання їх як засобу для організації навчального процесу, окреслено позитивні та негативні сторони віртуальних соціальних мереж, проаналізовано можливості та шляхи застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти.

Нумерація сторінок119-126
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000491
Додаток
[file] 119-126.pdf


Література: 

1. Гуревич Р. Інтернет і його соціальні мережі в сфері освіти: напрями використання / Р. Гуревич / Зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» – С. 52-56. – Режим доступу: http://ubgd.lviv.ua/konferenc-/kon_ikt/plen_zasid/Gurevuch.pdf. – дата доступу 01.08.2013.
2. Івашньова С. В. Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті / С. В. Івашньова // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 2. – С. 15-17.
3. Капустян І. Шведський досвід проектної організації інформаційно-комп’ютерної освіти / Інга Капустян // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 1(110). – C. 40-41.
4. Клименко О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного процесса / О. А. Клименко // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г.Санкт-Петербург, фев. 2012 г.). – С.-Пб.: Реноме, 2012. – С. 405-407.
5. Крибель С. С. Использование социальных сетей в образовании / С. С. Крибель, В. В. Шобухова // Информатика и образование. – 2012. – № 4 (233). – С. 66-68.
6. Ломакин Д. С. Роль социальных сетей в современном образовательном процессе / Д. С. Ломакин / Веб-сайт Профобразовние РФ. – Режим доступа : http://rossobr.ru/?p=189. – дата доступа 24.06.2013. – заголовок с экрана.
7. Свєтлорусова А. В. Використання віртуальних спільнот для розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей старшокласників / А. В. Свєтлорусова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Пед. науки : реалії та перспективи – Вип. 28: Зб. наук. пр. / за ред. В. П. Сергієнко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 212-216.
8. Свєтлорусова А. В. Роль віртуальних співтовариств у формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності старшокласників [Електронний ресурс] / А. В. Свєтлорусова / Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріал. наук. конф. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2011. – С. 31-33. – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2011.pdf.
9. Фещенко А. В. Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы развития / А. В. Фещенко // Открытое и дистанционное образование. – 2011. – № 3. – С. 44-50.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Hurevych R. Internet i yoho sotsialni merezhi v sferi osvity: napriamy vykorystannia / R. Hurevych / Zb. nauk. pr. III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy» – S. 52-56. – Rezhym dostupu: http://ubgd.lviv.ua/konferenc-/kon_ikt/plen_zasid/Gurevuch.pdf. – data dostupu 01.08.2013.
2. Ivashn’ova S. V. Vykorystannia sotsialnykh servisiv ta sotsialnykh merezh v osviti / S. V. Ivashn’ova // Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky. – 2012. – # 2. – S. 15-17.
3. Kapustian I. Shvedskyi dosvid proektnoi orhanizatsii informatsiino-kompiuternoi osvity / Inha Kapustian // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2011. – # 1(110). – C. 40-41.
4. Klymenko O. A. Sotsyalnыe sety kak sredstvo obuchenyia y vzaymodeistvyia uchastnykov obrazovatelnoho protsessa / O. A. Klymenko // Teoryia y praktyka obrazovanyia v sovremennom myre: materyalы Mezhdunar. nauch. konf. (h.Sankt-Peterburh, fev. 2012 h.). – S.-Pb.: Renome, 2012. – S. 405-407.
5. Krybel S. S. Yspolzovanye sotsyalnыkh setei v obrazovanyy / S. S. Krybel, V. V. Shobukhova // Ynformatyka y obrazovanye. – 2012. – # 4 (233). – S. 66-68.
6. Lomakyn D. S. Rol sotsyalnыkh setei v sovremennom obrazovatelnom protsesse / D. S. Lomakyn / Veb-sait Profobrazovnye RF. – Rezhym dostupa : http://rossobr.ru/?p=189. – data dostupa 24.06.2013. – zaholovok s эkrana.
7. Svietlorusova A. V. Vykorystannia virtualnykh spilnot dlia rozvytku informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei starshoklasnykiv / A. V. Svietlorusova // Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Ser. 5: Ped. nauky : realii ta perspektyvy – Vyp. 28: Zb. nauk. pr. / za red. V. P. Serhiienko. – K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2011. – 212-216.
8. Svietlorusova A. V. Rol virtualnykh spivtovarystv u formuvanni informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti starshoklasnykiv [Elektronnyi resurs] / A. V. Svietlorusova / Zvitna naukova konferentsiia Instytutu informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy: material. nauk. konf. – Kyiv: IITZN NAPN Ukrainy, 2011. – S. 31-33. – Rezhym dostupu : http://www.ime.edu-ua.net/cont/tezy_2011.pdf.
9. Feschenko A. V. Sotsyalnыe sety v obrazovanyy: analyz opыta y perspektyvы razvytyia / A. V. Feschenko // Otkrыtoe y dystantsyonnoe obrazovanye. – 2011. – # 3. – S. 44-50.


Стаття надійшла до редакції: 

04.06.2014


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Яцишин А.В. ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ / А.В.Яцишин // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 19. - С. 119-126.