Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ MOODLEРік публікації2014
АвториБілецька Г. А.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаMoodle, інформатизація освіти, інформаційне освітнє середовище
Аннотація

У статті обґрунтовано ефективність технології навчання з використанням Мoodle у формуванні особистісних якостей майбутніх екологів в процесі природничо-наукової підготовки, зокрема: в результаті аналізу наукових досліджень з’ясовано, що Мoodle має значні можливості для розвитку індивідуально-психологічних якостей, важливих, як для майбутнього еколога, так і для сучасного фахівця, в цілому; охарактеризовано структуру електронних курсів природничо-наукових дисциплін, що розроблені і використовуються в Хмельницькому національному університеті, та обґрунтовано, що формування особистісних якостей майбутнього еколога забезпечують усі ресурси курсів – інформаційні навчально-методичні матеріали, практичні і лабораторні роботи, рекомендації до виконання самостійної роботи, навчальні і контрольні тести, інтерактивні елементи курсів тощо; проаналізовано результати експериментально-дослідної роботи з впровадження технології з використанням Мoodle у процес природничо-наукової підготовки майбутніх екологів; експериментально підтверджено ефективність застосування Мoodle у формуванні особистісних якостей майбутніх екологів, таких як здатність до саморозвитку і самоосвіти, креативність, рефлексія, спрямованість особистості на досягнення успіху / уникнення невдач та рекомендовано застосовувати технології навчання з використанням Мoodle для удосконалення природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах.

Нумерація сторінок045-053
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000483
Додаток
[file] 045-053.pdf


Література: 

1. Белл Д. Социальные рамки информационного общества / Дэниел Белл // Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. – М.: Прогресс, 1986. – С. 330-342. [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nethistory.ru/biblio/1043172230.htm.
2. Биков В.Ю. Моделі організації систем відкритої освіти : Монографія / В.Ю Биков. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.
3. Литвин А.В. Теоретичні та методичні засади інформатизації навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах будівельного профілю: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04 / Литвин Андрій Вікторович. – Львів, 2012. – 477 с.
4. Pedagogy [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.moodle.org/en/Pedagogy.
5. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання: Умови застосування: Навчальний посібник / В.М. Кухаренко, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко. 3-є вид.; За ред. В.М. Кухаренка. – Харків: НТУ “ХПІ”, “Торсінг”, 2002. – 320 с.
6. Білецька Г.А. Використання MOODLE у підготовці студентів-екологів за денною формою навчання / Г.А. Білецька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Випуск 7 (50). – Рівне: РДГУ, 2013. – С. 11-15.
7. Соколова И.Ю. От самопознания к саморазвитию и здоровьесбережению: учебно-методическое пособие [электронный ресурс] / И.Ю. Соколова, Л.Б. Гиль. – Томск: ТПУ, 2010. – 100 с. – Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2010/m32.pdf.
8. Туник Е. Опросник креативности Джонсона [электронный ресурс] / Елена Туник // Школьный психолог. – № 47. – 2000. – Режим доступа: http://psy.1september.ru/article.php? ID=200004708.
9. Карпов А.В. Психология метакогнитивных процессов личности [электронный ресурс] / А.В. Карпов, И.М. Скитяева. – М.: Институт психологии РАН, 2005. – Режим доступа: http://psihologia.biz/psihofiziologiya_ 801/metodika-urovnya-vyirajennosti-napravlennosti-15059.html.
10. Реан А.А. Психология личности: социализация, поведение, общение / А.А. Реан. – С.-Пб.: “Прайм-еврознак”, 2004. – 416 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bell D. Sotsialnyie ramki informatsionnogo obschestva / Deniel Bell // Novaya tehnokraticheskaya volna na Zapade / pod red. P.S. Gurevicha. – M.: Progress, 1986. – S. 330-342. [elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://nethistory.ru/biblio/1043172230.htm.
2. Bikov V.Yu. ModelI organIzatsIYi sistem vIdkritoYi osvIti : MonografIya / V.Yu Bikov. – K.: AtIka, 2009. – 684 s.
3. Litvin A.V. TeoretichnI ta metodichnI zasadi InformatizatsIYi navchalno-vihovnogo protsesu u profesIyno-tehnIchnih navchalnih zakladah budIvelnogo profIlyu: dis. ... doktora ped. nauk: 13.00.04 / Litvin AndrIy VIktorovich. – LvIv, 2012. – 477 s.
4. Pedagogy [elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://docs.moodle.org/en/Pedagogy.
5. Kuharenko V.M. DistantsIyne navchannya: Umovi zastosuvannya: Navchalniy posIbnik / V.M. Kuharenko, O.V. Ribalko, N.G. Sirotenko. 3-E vid.; Za red. V.M. Kuharenka. – HarkIv: NTU “HPI”, “TorsIng”, 2002. – 320 s.
6. BIletska G.A. Vikoristannya MOODLE u pIdgotovtsI studentIv-ekologIv za dennoyu formoyu navchannya / G.A. BIletska // Onovlennya zmIstu, form ta metodIv navchannya I vihovannya v zakladah osvIti. NaukovI zapiski RIvnenskogo derzhavnogo gumanItarnogo unIversitetu: zbIrnik naukovih prats. – Vipusk 7 (50). – RIvne: RDGU, 2013. – S. 11-15.
7. Sokolova I.Yu. Ot samopoznaniya k samorazvitiyu i zdorovesberezheniyu: uchebno-metodicheskoe posobie [elektronnyiy resurs] / I.Yu. Sokolova, L.B. Gil. – Tomsk: TPU, 2010. – 100 s. – Rezhim dostupa: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2010/m32.pdf.
8. Tunik E. Oprosnik kreativnosti Dzhonsona [elektronnyiy resurs] / Elena Tunik // Shkolnyiy psiholog. – # 47. – 2000. – Rezhim dostupa: http://psy.1september.ru/article.php? ID=200004708.
9. Karpov A.V. Psihologiya metakognitivnyih protsessov lichnosti [elektronnyiy resurs] / A.V. Karpov, I.M. Skityaeva. – M.: Institut psihologii RAN, 2005. – Rezhim dostupa: http://psihologia.biz/psihofiziologiya_ 801/metodika-urovnya-vyirajennosti-napravlennosti-15059.html.
10. Rean A.A. Psihologiya lichnosti: sotsializatsiya, povedenie, obschenie / A.A. Rean. – S.-Pb.: “Praym-evroznak”, 2004. – 416 s.


Стаття надійшла до редакції: 

06.06.2014


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Biletska G.A. FORMATION OF PERSONALITY TRAITS OF FUTURE ECOLOGISTS IN THE PROCESS OF NATURAL-SCIENTIFIC TRAINING USING MOODLE / G.A.Biletska // Informational Technologies in Education. - 2014. - № 19. - P. 45-53.