Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ОСВІТНІХ УСТАНОВ: ДО 15-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ


Рік публікації2014
АвториШишкіна М. П., Запорожченко Ю. Г., Кравцов Г. М.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології, навчально-наукове середовище, науково-дослідна установа, університет, хмарні обчислення, якість.
Аннотація

Упродовж 15 років Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України здійснює науково-дослідну роботу, спрямовану на розв'язання актуальних проблем створення, впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, побудови та розвитку комп'ютерно орієнтованого навчального середовища систем відкритої освіти й електронного дистанційного навчання, електронних освітніх ресурсів, управління та підтримування наукових досліджень, дослідження технологій хмарних обчислень.
У статті розглянуто основні напрями діяльності Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Відображено досвід розроблення актуальних педагогічних проблем, взаємодії науково-дослідної установи та університетів в межах діяльності спільних науково-дослідних лабораторій. Окреслено перспективи розвитку досліджень, що сприятимуть модернізації й удосконаленню сучасного навчально-наукового середовища освітніх установ України, зокрема, впровадження хмаро орієнтованих засобів і технологій, підвищення якості електронних освітніх ресурсів і сервісів, що використовуються у навчальному процесі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів.
Метою статті є окреслення основних напрямів діяльності Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України упродовж 15 років та відображення досвіду і перспектив науково-педагогічної взаємодії національних науково-дослідних установ і університетів.

Нумерація сторінок062-070
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000485
Додаток
[file] 062-070.pdf


Література: 

1. Биков В.Ю. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України // Енциклопедія освіти України / Акад. пед. наук України; Гол. ред. В. Г. Кремень . – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 345-346.
2. Биков В.Ю. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення / В.Ю.Биков, В.В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї 2012. – №2 (98). – С. 3-6.
3. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В.Ю.Биков. – Київ: Атіка, 2009. – 684 с.
4. Биков В.Ю. Хмарні технології, ІКТ-аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і наукових установ / В.Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. – №10. – 2011. – С. 8-23.
5. Биков В.Ю. Перший ювілей Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України / Биков В.Ю. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – № 2 (82). – 2010. – С. 44-50.
6. Галимов А.М. Управление инновационной деятельностью в ВУЗе: проблемы и перспективы / А.М. Галимов, Н.Ф. Кашапов, А.В. Маханько // Образовательные технологии и общество. – 2012. – том 15. – №4. – С. 392-413. - URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v15_i4/html/18.html
7. Гудкова А.А. Формирование и развитие региональных инновационно – технологических кластеров / А.А.Гудкова, Ю.М.Баткилина // Научное, экспертно – аналитическое и информационное обеспечение национального стратегического проектирования, инновационного и технологического развития России. Труды Шестой Всероссийской научно-практической конференции 27 – 28 мая 2010 г. – Ч. 2. – Москва, 2010. – С. 190-193.
8. Дем’яненко В.М. Комп’ютер. Апаратна частина: конфігурація, вибір: Посібник / В. Дем’яненко, Н. Вовковінська, В. Лапінський. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с.
9. Експеримент на екрані комп’ютера: монографія / [Ю.О. Жук, С.П. Величко, О.М. Соколюк, І.В. Соколова, П.К. Соколов]; За ред. Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 180 с.
10. Електронна бібліотека НАПН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua
11. Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів : монографія / [Спірін О.М., Іванова С.М., Новицький О.В. та ін.]; за наук.ред. проф. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 176 с.
12. Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів: монографія / [Спірін О.М., Іванова С.М., Новицький О.В. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 176 с.
13. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю. Бикова. – К.: Педагогічна думка, 2010. – 160 с., іл.
14. Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. [Гриценчук О.О., Коневщинська О.Е., Кравчина О.Є., Лаврентьєва Г.П., Малицька І.Д., Овчарук О.В., Рождественська Д.Б., Сороко Н.В., Хитровська Ю.В., Іванова С.М., Шиненко М.А.] / За заг. ред. Овчарук О.В. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 176 с.
15. Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання фізики в школі: посібник / авт. кол.: Ю.О. Жук, О.М. Соколюк, І.В. Соколова, П.К. Соколов. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 152 с.
16. Kravtsov H.M. Evaluation Metrics of Electronic Learning Resources Quality. Інформаційні технології в освіті. Випуск 3. – Херсон. – 2009. – С. 141 – 147.
17. Манако А.Ф. ИКТ в обучении: взгляд сквозь призму трансформаций // Образовательные технологии и общество / А.Ф.Манако, Е.М.Синица. – 2012. –том 15, №3. – С. 392-413. – URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v15_i3/ html/6.htm
18. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО): Навч.-метод. посібник / Задорожна Н.Т., Лавріщева К.М. – К.: КП Вид. «Педагогічна думка», 2007. – 220 с.
19. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту / Укл. Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. – К.: ІІТЗН, 2007. – 72 с.
20. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій: монографія / за ред. В. Ю. Бикова, чл.-кор. АПН України, д.тех.наук, проф.; Ю.О. Жука, канд.пед.наук, доц. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 128 с.
21. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник / Жалдак М.І., Шут М.І., Жук Ю.О., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П., Соколюк О.М., Соколов П.К. / За ред: Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с.
22. Мухамедьяров А.М. Региональная инновационная система: развитие, функционирование, оценка, эффективность / А.М. Мухамедьяров, Э.А. Диваева. – Уфа: АН РБ, Гилем, 2010. – 188 с.
23. Науково-методичне забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі Інтернет: монографія / [Задорожна Н.Т., Кузнецова Т.В., Кільченко А.В., Середа Х.В., Тукало С.М., Петрушко В.А., Литвинова С.Г. – К., 2011. – 102 с. – Деп. в ДНТБ, №ДРНТІ 43 – Ук2011. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/60/1/Монография_11.pdf
24. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі : посібник / ав.: Жук Ю., Соколюк О.М., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П. / За ред.: Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 128 с.
25. Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник/автори: Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Пінчук О.П., Манако А.Ф., Вольневич О.І., Царенко В.О., Ухань П.С., Мушка І.В. / Наук. ред. Ю.М. Богачков – К.: Педагогічна думка, 2012. – 160 с.: іл.
26. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: метод. рекомендації / [В.Ю. Биков, О.В. Білоус, Ю.М. Богачков та ін.]; за заг. ред. В.Ю. Бикова, О.М. Спіріна, О.В. Овчарук.– К.: Атіка, 2010. – 88 с.
27. Оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / [Жалдак М.І., Шишкіна М.П., Лапінський В.В., Скрипка К.І. та ін.]; за наук.ред. проф. М.І. Жалдака – К.: Педагогічна думка, 2012. – с.132, іл.
28. Проект Закону України Про вищу освіту (нова редакція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/104/10496/ ZU_new_text.doc
29. Сетевое взаимодействие – ключевой фактор генерации инновационной среды образования, науки и бизнеса. – Томск, 2011. – 18 с.
30. Филиппов И. Вузовские кластеры на практике // Intelligent Enterprise. –2012. – №4 (238). – URL: http://www.iemag.ru/analitics/ detail_print.php?ID=25820&PRINT=Y
31. Шишкина М.П. Инновационные технологии в развитии образовательно-исследовательской среды учебного заведения / Шишкина М. // Информационные технологии и общество. – Т.16, №1. – 2013. – С. 599-608.
32. Шишкіна М.П. Перспективні технології розвитку систем електронного навчання / М.П.Шишкіна // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. –С. 132-139.
33. Шишкіна М.П. Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ / М.П.Шишкіна, О.М.Спірін, Ю.Г.Запорожченко // Електронне фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №1 (27). – Режим доступу до журн.: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/632/483
34. Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з оцінювання якості електронних засобів і ресурсів у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Шишкіна М.П., Демяненко В.М. // Електронне фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання. – № 6 (26). – 2011. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/589#.U3aTnHYhH3A
35. Shyshkina M. Holistic Approach to Training of ICT Skilled Educational Personnel // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Ed. by Vadim Ermolayev. – CEUR Workshop Proceedings. – vol.1000. – 2013. – Р.436-445. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-436-445-MRDL.pdf
36. Sultan N. Cloud computing for education: A new dawn? / Sultan Nabil // International Journal of Information Management.– 2010. – № 30. – P. 109–116.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V.Yu. Institut InformatsIynih tehnologIy I zasobIv navchannya APN UkraYini // EntsiklopedIya osvIti UkraYini / Akad. ped. nauk UkraYini; Gol. red. V. G. Kremen . – K.: YurInkom Inter, 2008. – S. 345-346.
2. Bikov V.Yu. MetodologIchnI ta metodichnI osnovi stvorennya I vikoristovuvannya elektronnih zasobIv navchalnogo priznachennya / V.Yu.Bikov, V.V. LapInskiy // Komp’yuter u shkolI ta sIm’Yi 2012. – #2 (98). – S. 3-6.
3. Bikov V.Yu. ModelI organIzatsIynih sistem vIdkritoYi osvIti / V.Yu.Bikov. – KiYiv: AtIka, 2009. – 684 s.
4. Bikov V.Yu. HmarnI tehnologIYi, IKT-autsorsing I novI funktsIYi IKT pIdrozdIlIv osvItnIh I naukovih ustanov / V.Yu. Bikov // InformatsIynI tehnologIYi v osvItI. – #10. – 2011. – S. 8-23.
5. Bikov V.Yu. Pershiy yuvIley Institutu InformatsIynih tehnologIy I zasobIv navchannya NAPN UkraYini / Bikov V.Yu. // Komp’yuter u shkolI ta sIm’Yi. – # 2 (82). – 2010. – S. 44-50.
6. Galimov A.M. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu v VUZe: problemyi i perspektivyi / A.M. Galimov, N.F. Kashapov, A.V. Mahanko // Obrazovatelnyie tehnologii i obschestvo. – 2012. – tom 15. – #4. – S. 392-413. - URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v15_i4/html/18.html
7. Gudkova A.A. Formirovanie i razvitie regionalnyih innovatsionno – tehnologicheskih klasterov / A.A.Gudkova, Yu.M.Batkilina // Nauchnoe, ekspertno – analiticheskoe i informatsionnoe obespechenie natsionalnogo strategicheskogo proektirovaniya, innovatsionnogo i tehnologicheskogo razvitiya Rossii. Trudyi Shestoy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 27 – 28 maya 2010 g. – Ch. 2. – Moskva, 2010. – S. 190-193.
8. Dem’yanenko V.M. Komp’yuter. Aparatna chastina: konfIguratsIya, vibIr: PosIbnik / V. Dem’yanenko, N. VovkovInska, V. LapInskiy. – K.: Shk. svIt, 2009. – 128 s.
9. Eksperiment na ekranI komp’yutera: monografIya / [Yu.O. Zhuk, S.P. Velichko, O.M. Sokolyuk, I.V. Sokolova, P.K. Sokolov]; Za red. Zhuka Yu.O. – K.: PedagogIchna dumka, 2012. – 180 s.
10. Elektronna bIblIoteka NAPN UkraYini [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://lib.iitta.gov.ua
11. ElektronnI bIblIotechnI InformatsIynI sistemi naukovih I navchalnih zakladIv : monografIya / [SpIrIn O.M., Ivanova S.M., Novitskiy O.V. ta In.]; za nauk.red. prof. V.Yu. Bikova, O.M. SpIrIna. – K.: PedagogIchna dumka, 2012. – 176 s.
12. ElektronnI bIblIotechnI InformatsIynI sistemi naukovih I navchalnih zakladIv: monografIya / [SpIrIn O.M., Ivanova S.M., Novitskiy O.V. ta In.]; za nauk. red. prof. V.Yu. Bikova, O.M. SpIrIna. – K.: PedagogIchna dumka, 2012. – 176 s.
13. Zasobi InformatsIyno-komunIkatsIynih tehnologIy Edinogo InformatsIynogo prostoru sistemi osvIti UkraYini: monografIya / [V.V. LapInskiy, A.Yu. Pilipchuk, M.P. ShishkIna ta In.]; za nauk. red. prof. V.Yu. Bikova. – K.: PedagogIchna dumka, 2010. – 160 s., Il.
14. InformatsIynI ta komunIkatsIynI tehnologIYi navchannya v sistemI zagalnoYi serednoYi osvIti zarubIzhnih kraYin: navch.-metod. posIb. [Gritsenchuk O.O., Konevschinska O.E., Kravchina O.E., LavrentEva G.P., Malitska I.D., Ovcharuk O.V., Rozhdestvenska D.B., Soroko N.V., Hitrovska Yu.V., Ivanova S.M., Shinenko M.A.] / Za zag. red. Ovcharuk O.V. – K.: PedagogIchna dumka, 2012. – 176 s.
15. Komp’yuterno orIEntovanI zasobi navchannya fIziki v shkolI: posIbnik / avt. kol.: Yu.O. Zhuk, O.M. Sokolyuk, I.V. Sokolova, P.K. Sokolov. – K.: PedagogIchna dumka, 2011. – 152 s.
16. Kravtsov H.M. Evaluation Metrics of Electronic Learning Resources Quality. InformatsIynI tehnologIYi v osvItI. Vipusk 3. – Herson. – 2009. – S. 141 – 147.
17. Manako A.F. IKT v obuchenii: vzglyad skvoz prizmu transformatsiy // Obrazovatelnyie tehnologii i obschestvo / A.F.Manako, E.M.Sinitsa. – 2012. –tom 15, #3. – S. 392-413. – URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v15_i3/ html/6.htm
18. Menedzhment dokumentoobIgu v InformatsIynih sistemah osvIti (dlya VNZ I PPO): Navch.-metod. posIbnik / Zadorozhna N.T., LavrIscheva K.M. – K.: KP Vid. «PedagogIchna dumka», 2007. – 220 s.
19. MetodichnI rekomendatsIYi z organIzatsIYi ta provedennya naukovo-pedagogIchnogo eksperimentu / Ukl. LavrentEva G.P., ShishkIna M.P. – K.: IITZN, 2007. – 72 s.
20. MonItoring rIvnya navchalnih dosyagnen z vikoristannyam Internet-tehnologIy: monografIya / za red. V. Yu. Bikova, chl.-kor. APN UkraYini, d.teh.nauk, prof.; Yu.O. Zhuka, kand.ped.nauk, dots. – K.: PedagogIchna dumka, 2008. – 128 s.
21. MultimedIynI sistemi yak zasobi Interaktivnogo navchannya : posIbnik / Zhaldak M.I., Shut M.I., Zhuk Yu.O., DementIEvska N.P., PInchuk O.P., Sokolyuk O.M., Sokolov P.K. / Za red: Zhuka Yu.O. – K.: PedagogIchna dumka, 2012. – 112 s.
22. Muhamedyarov A.M. Regionalnaya innovatsionnaya sistema: razvitie, funktsionirovanie, otsenka, effektivnost / A.M. Muhamedyarov, E.A. Divaeva. – Ufa: AN RB, Gilem, 2010. – 188 s.
23. Naukovo-metodichne zabezpechennya InformatsIynoYi sistemi planuvannya naukovih doslIdzhen v NatsIonalnIy akademIYi pedagogIchnih nauk UkraYini na bazI merezhI Internet: monografIya / [Zadorozhna N.T., Kuznetsova T.V., KIlchenko A.V., Sereda H.V., Tukalo S.M., Petrushko V.A., Litvinova S.G. – K., 2011. – 102 s. – Dep. v DNTB, #DRNTI 43 – Uk2011. – Rezhim dostupu: http://lib.iitta.gov.ua/60/1/Monografiya_11.pdf
24. OrganIzatsIya navchalnoYi dIyalnostI u komp’yuterno orIEntovanomu navchalnomu seredovischI : posIbnik / av.: Zhuk Yu., Sokolyuk O.M., DementIEvska N.P., PInchuk O.P. / Za red.: Zhuka Yu.O. – K.: PedagogIchna dumka, 2012. – 128 s.
25. OrganIzatsIya seredovischa distantsIynogo navchannya v serednIh zagalnoosvItnIh navchalnih zakladah : posIbnik/avtori: Bogachkov Yu.M., Bikov V.Yu., PInchuk O.P., Manako A.F., Volnevich O.I., Tsarenko V.O., Uhan P.S., Mushka I.V. / Nauk. red. Yu.M. Bogachkov – K.: PedagogIchna dumka, 2012. – 160 s.: Il.
26. Osnovi standartizatsIYi InformatsIyno-komunIkatsIynih kompetentnostey v sistemI osvIti UkraYini: metod. rekomendatsIYi / [V.Yu. Bikov, O.V. BIlous, Yu.M. Bogachkov ta In.]; za zag. red. V.Yu. Bikova, O.M. SpIrIna, O.V. Ovcharuk.– K.: AtIka, 2010. – 88 s.
27. OtsInyuvannya yakostI programnih zasobIv navchalnogo priznachennya dlya zagalnoosvItnIh navchalnih zakladIv : monografIya / [Zhaldak M.I., ShishkIna M.P., LapInskiy V.V., Skripka K.I. ta In.]; za nauk.red. prof. M.I. Zhaldaka – K.: PedagogIchna dumka, 2012. – s.132, Il.
28. Proekt Zakonu UkraYini Pro vischu osvItu (nova redaktsIya) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://osvita.ua/doc/files/news/104/10496/ ZU_new_text.doc
29. Setevoe vzaimodeystvie – klyuchevoy faktor generatsii innovatsionnoy sredyi obrazovaniya, nauki i biznesa. – Tomsk, 2011. – 18 s.
30. Filippov I. Vuzovskie klasteryi na praktike // Intelligent Enterprise. –2012. – #4 (238). – URL: http://www.iemag.ru/analitics/ detail_print.php?ID=25820&PRINT=Y
31. Shishkina M.P. Innovatsionnyie tehnologii v razvitii obrazovatelno-issledovatelskoy sredyi uchebnogo zavedeniya / Shishkina M. // Informatsionnyie tehnologii i obschestvo. – T.16, #1. – 2013. – S. 599-608.
32. ShishkIna M.P. PerspektivnI tehnologIYi rozvitku sistem elektronnogo navchannya / M.P.ShishkIna // InformatsIynI tehnologIYi v osvItI. – 2011. – # 10. –S. 132-139.
33. ShishkIna M.P. Problemi InformatizatsIYi osvIti UkraYini v kontekstI rozvitku doslIdzhen otsInyuvannya yakostI zasobIv IKT / M.P.ShishkIna, O.M.SpIrIn, Yu.G.Zaporozhchenko // Elektronne fahove vidannya. InformatsIynI tehnologIYi I zasobi navchannya. – 2012. – #1 (27). – Rezhim dostupu do zhurn.: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/632/483
34. ShishkIna M.P. MetodichnI rekomendatsIYi z otsInyuvannya yakostI elektronnih zasobIv I resursIv u navchalno-vihovnomu protsesI [Elektronniy resurs] / ShishkIna M.P., Demyanenko V.M. // Elektronne fahove vidannya. InformatsIynI tehnologIYi I zasobi navchannya. – # 6 (26). – 2011. – Rezhim dostupu: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/589#.U3aTnHYhH3A
35. Shyshkina M. Holistic Approach to Training of ICT Skilled Educational Personnel // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Ed. by Vadim Ermolayev. – CEUR Workshop Proceedings. – vol.1000. – 2013. – R.436-445. – Rezhim dostupu: http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-436-445-MRDL.pdf
36. Sultan N. Cloud computing for education: A new dawn? / Sultan Nabil // International Journal of Information Management.– 2010. – # 30. – P. 109–116.


Стаття надійшла до редакції: 

06.06.2014

0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Shyshkina M.P. PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MODERN EDUCATIONAL INSTITUTIONS' LEARNING AND RESEARCH ENVIRONMENT: TO THE 15TH ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS OF NAPS OF UKRAINE / M.P.Shyshkina, Y.G.Zaporozhchenko, H.M.Kravtsov // Informational Technologies in Education. - 2014. - № 19. - P. 62-70.