Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Використання освітнього порталу для дистанційного навчання.


Рік публікації2008
АвториЗайцева Т. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

З 2007-2008 н.р. для магістрів факультету фізики, математики та інформатики Херсонського державного університету було вирішено в рамках передбаченного Міністерством освіти та науки курсу “Методика викладання інформатики у вищих навчальних закладах” впровадити дистанційні форми навчання у вигляді програмних та елективних Інтернет-курсів. Мета курсу: дослідження, аналіз, пошук методичних і практичних рішень питань в області дистанційного навчання предметів природничо-математичного напряму й використання системи MOODLE в освіті.

Нумерація сторінок106-109
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000042
Додаток
[file] 106-109.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Закон України “Про вищу освіту”. – К., 2002. – 54с.
2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р. – К.: НТУ “КПІ”, 2000. – 12 с.
3. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE. Навчально-методичний посібник. Херсон: Видавництво Айлант, – 2007. – 465 с.
4. Зайцева Т.В. Укрупнение и модульность дисциплин в преподавании информатики в Херсонском государственном университете. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2008. – Т.3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 173-176.
5. www.moodle.org
6. www.ucheba.ks.ua

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Zakon Ukrai'ny “Pro vyshhu osvitu”. – K., 2002. – 54s.
2. Koncepcija rozvytku dystancijnoi' osvity v Ukrai'ni. – Zatverdzheno Postanovoju MON Ukrai'ny 20 grudnja 2000 r. – K.: NTU “KPI”, 2000. – 12 s.
3. Smyrnova-Trybul'ska Je.M. Dystancijne navchannja z vykorystannjam systemy MOODLE. Navchal'no-metodychnyj posibnyk. Herson: Vydavnyctvo Ajlant, – 2007. – 465 s.
4. Zajceva T.V. Ukrupnenie i modul'nost' discyplin v prepodavanii informatiki v Hersonskom gosudarstvennom universitete. // Teorija ta metodyka navchannja matematyky, fizyky, informatyky: Zbirnyk naukovyh prac'. Vypusk VII: V 3-h tomah. – Kryvyj Rig: Vydavnychyj viddil NmetAU, 2008. – T.3: Teorija ta metodyka navchannja informatyky. – S. 173-176.
5. www.moodle.org
6. www.ucheba.ks.ua0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Зайцева Т.В. Використання освітнього порталу для дистанційного навчання. / Т.В.Зайцева // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 2. - С. 106-109.