Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологійРік публікації2008
АвториТрофименко В. І.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

Методи викладання математичних дисциплін повинні відповідати вимогам сучасної науки і техніки, потребам суспільства. У статті аналізуються основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі, особливості викладання вищої математики для студентів першого і другого курсів, підкреслюється необхідність алгоритмічного підходу у викладанні з перших кроків навчання у вищому учбовому закладі.

Нумерація сторінок120-124
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000045
Додаток
[file] 120-124.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Жалдак М. І. Проблема інформатизації навчального процесу в школі і в вузі // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі: Зб. наук. пр. – К.: КДПІ ім. М. П. Драгоманова, 1991. – С. 3–16.
2. Клочко В. І. Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі: Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 1997. – 300 с.
3. Лазарев М. Системний підхід до розробки інтенсивних технологій вивчення інженерних дисциплін // Непреревн. проф. освіта / Теорія і практика – 2003. – №1. – С. 69-78.
4. Ластівка І.О., Коновалюк В.С., Паламарчук Ю.А., Трофименко В.І. Вища математика. Модуль 10. Математична статистика (з комп’ютерною підтримкою): Навч. посібник. – К.: НАУ, 2007.
5. Лубенська Т.В., Чупаха Л.Д., Трофименко В.І. Вища математика. Модуль 4. Диференційне числення функцій багатьох змінних: Навч. посібник. – К: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 116 с.
6. Мирошниченко А.Г., Лезина Г.Г. Применение алгоритмов для организации самостоятельной работы студентов при решении задач в курсе биофизической химии // Вопр.педагогики и психологии высш. мед. щколы. – К.: Донецк, 1983. – С. 100-101.
7. Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения? // Математика в школе. – 1990. – №2 – С.47–52.
8. Раков С. А. Комп’ютерна підтримка дослідницького підходу у математичній освіті, болонський процес та профілізація загальноосвітньої школи // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. / Редкол. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. – №2(9). – 2005. – С. 42– 53.
9. Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. – Херсон: Айлант, 2003. – 229 с.
10. Триус Ю. В. Нові інформаційні технології у навчальному процесі вищої школи // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. – Черкаси: Брама ІСУЕП, 2003. – С. 159–160.
11. Швець В. О. Принципи формування базового змісту математичної освіти // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2001. – Вип. 16. – С. 63–69.
12. V. Trofymenko “Functions of Several Variables”. A book of problems – Kyiv, NAU, 2003 – 63р.
13. T.Olesko, V.V.Pakhnenko, V.I.Trofymenko. Elements of mathematical statistics: The methodical guide. – K.:NAU, 2003, – 72 p.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Zhaldak M. I. Problema informatyzacii' navchal'nogo procesu v shkoli i v vuzi // Suchasna informacijna tehnologija v navchal'nomu procesi: Zb. nauk. pr. – K.: KDPI im. M. P. Dragomanova, 1991. – S. 3–16.
2. Klochko V. I. Zastosuvannja novitnih informacijnyh tehnologij pry vyvchenni vyshhoi' matematyky u tehnichnomu vuzi: Navchal'no-metodychnyj posibnyk. – Vinnycja: VDTU, 1997. – 300 s.
3. Lazarev M. Systemnyj pidhid do rozrobky intensyvnyh tehnologij vyvchennja inzhenernyh dyscyplin // Neprerevn. prof. osvita / Teorija i praktyka – 2003. – №1. – S. 69-78.
4. Lastivka I.O., Konovaljuk V.S., Palamarchuk Ju.A., Trofymenko V.I. Vyshha matematyka. Modul' 10. Matematychna statystyka (z komp’juternoju pidtrymkoju): Navch. posibnyk. – K.: NAU, 2007.
5. Lubens'ka T.V., Chupaha L.D., Trofymenko V.I. Vyshha matematyka. Modul' 4. Dyferencijne chyslennja funkcij bagat'oh zminnyh: Navch. posibnyk. – K: Knyzhkove vyd-vo NAU, 2006. – 116 s.
6. Miroshnichenko A.G., Lezina G.G. Primenenie algoritmov dlja organizacii samostojatel'noj raboty studentov pri reshenii zadach v kurse biofizicheskoj himii // Vopr.pedagogiki y psihologii vыssh. med. shhkoly. – K.: Doneck, 1983. – S. 100-101.
7. Monahov V.M. Chto takoe novaja informacionnaja tehnologija obuchenija? // Matematika v shkole. – 1990. – №2 – S.47–52.
8. Rakov S. A. Komp’juterna pidtrymka doslidnyc'kogo pidhodu u matematychnij osviti, bolons'kyj proces ta profilizacija zagal'noosvitn'oi' shkoly // Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova. Serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. pr. / Redkol. – K.: NPU im. M. P. Dragomanova. – №2(9). – 2005. – S. 42– 53.
9. Spivakovs'kyj O. V. Teorija i praktyka vykorystannja informacijnyh tehnologij u procesi pidgotovky studentiv matematychnyh special'nostej. – Herson: Ajlant, 2003. – 229 s.
10. Tryus Ju. V. Novi informacijni tehnologii' u navchal'nomu procesi vyshhoi' shkoly // Komp’juterne modeljuvannja ta informacijni tehnologii' v nauci, ekonomici ta osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. – Cherkasy: Brama ISUEP, 2003. – S. 159–160.
11. Shvec' V. O. Pryncypy formuvannja bazovogo zmistu matematychnoi' osvity // Dydaktyka matematyky: problemy i doslidzhennja. – Donec'k: Firma TEAN, 2001. – Vyp. 16. – S. 63–69.
12. V. Trofymenko “Functions of Several Variables”. A book of problems – Kyiv, NAU, 2003 – 63r.
13. T.Olesko, V.V.Pakhnenko, V.I.Trofymenko. Elements of mathematical statistics: The methodical guide. – K.:NAU, 2003, – 72 p.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Трофименко В.І. Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій / В.І.Трофименко // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 2. - С. 120-124.