Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Об организации практической подготовки будущих программистов в НИИ информационных технологий Херсонского государственного университета.Рік публікації2008
АвториЛьвов М. С.
Мова статтіРосійська
Ключові слова-
Аннотація

В настоящем докладе излагается опыт работы НИИ информационных технологий Херсонского государственного института по практической подготовке студентов специальности “Прикладная математика. Информатика”. С нашей точки зрения, этот опыт будет полезен всем высшим учебным заведениям, готовящим специалистов в области программирования.

Нумерація сторінок035-041
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000029
Додаток
[file] 035-041.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. О.В.Співаковський, Львов М.С., В.С.Круглик. Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнто¬вані системи навчання: зб.наук. праць/ редкол. – К.: НПУ ім. Драгоманова. – №3(10). – 2005. – С. 153-159.
2. Львов М.С., О.В.Співаковський, Д.Є.Щедролосьєв. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 2. – С. 3-6, 2007. – № 3. – С. 3-6, 2007. – № 4. – С. 7-11.
3. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. Монографія. – Херсон: Айлант, 2003. – 229 с.
4. Співаковський О.В. Принципи відповідності технологічного інструментарію вчителя і учня в умовах постіндустріального суспільства Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 5. – С. 31-32.
5. Співаковський О.В. Информационные технологии в управлении. Информационная инфра¬структура высших учеб¬ных заведений: Сб.науч. тр. – Том 1 / Санкт-Петер¬бургский государствен¬ный университет техно¬логий и дизайна. – Санкт-Петербург, 1999. – С.21-28.
6. Співаковський О.В. Принципи відповідності технологічного інструментарію вчителя і учня в умовах постіндустріального суспільства Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 5. – С. 31-32.
7. Співаковський О.В. Інформаційні технології в реалізації компонентно-орі¬єнтованого навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 6. – С. 21-23.
8. Співаковський О.В. Типологічні ознаки рівнів навченості студентів в межах компонентно-орієнтованого підходу. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 7. – Київ, 2003. – С.28-35.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. O.V.Spivakovs'kyj, L'vov M.S., V.S.Kruglyk. Roboche misce vchytelja v suchasnij informacijnij systemi upravlinnja navchal'nym procesom. Naukovyj chasopys NPU im.Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: zb.nauk. prac'/ redkol. – K.: NPU im. Dragomanova. – №3(10). – 2005. – S. 153-159.
2. L'vov M.S., O.V.Spivakovs'kyj, D.Je.Shhedrolos'jev. Informacijna systema upravlinnja vyshhym navchal'nym zakladom jak platforma realizacii' upravlinnja akademichnym procesom. Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2007. – № 2. – S. 3-6, 2007. – № 3. – S. 3-6, 2007. – № 4. – S. 7-11.
3. Spivakovs'kyj O.V. Teorija i praktyka vykorystannja informacijnyh tehnologij u procesi pidgotovky studentiv matematychnyh special'nostej. Monografija. – Kherson: Ajlant, 2003. – 229 s.
4. Spivakovs'kyj O.V. Pryncypy vidpovidnosti tehnologichnogo instrumentariju vchytelja i uchnja v umovah postindustrial'nogo suspil'stva Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – № 5. – S. 31-32.
5. Spіvakovs'kyj O.V. Informacionnye tehnologii v upravlenii. Informacionnaja infra-struktura vysshih uchebnyh zavedenij: Sb.nauch. tr. – Tom 1 / Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet tehnologij i dizajna. – Sankt-Peterburg, 1999. – S.21-28.
6. Spivakovs'kyj O.V. Pryncypy vidpovidnosti tehnologichnogo instrumentariju vchytelja i uchnja v umovah postindustrial'nogo suspil'stva Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – № 5. – S. 31-32.
7. Spivakovs'kyj O.V. Informacijni tehnologii' v realizacii' komponentno-orijentovanogo navchannja. Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – № 6. – S. 21-23.
8. Spivakovs'kyj O.V. Typologichni oznaky rivniv navchenosti studentiv v mezhah komponentno-orijentovanogo pidhodu. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. pr. / NPU im. M.P. Dragomanova. – Vypusk 7. – Kyi'v, 2003. – S.28-35.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Львов М.С. Об организации практической подготовки будущих программистов в НИИ информационных технологий Херсонского государственного университета. / М.С.Львов // Информационные технологии в образовании. - 2008. - № 2. - С. 35-41.