Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ К УПРОВАДЖЕННЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇРік публікації2014
АвториСокіл І.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаMoodle., інновація, квест, навчання, підготовка
Аннотація

Сучасна система освіти України перебуває в оновленні. Зараз гостро стала проблема застосування вчителями на уроках застарілих методів і технологій, існує необхідність впровадження нових інновацій. З 2012 р в освітній процес Запорізької області впроваджується квест-технологія. На сьогоднішній день проведено декілька веб-квестів для вчителів та учнів Всеукраїнського та обласного рівнів. Все більше і більше з'являється вчителів-новаторів, які використовують дану технологію для розвитку у дітей умінь та навичок 21 століття. Але проведене педагогічне дослідження показало, що вчителі, в більшості випадків, не готові до використання інновації та якісна реалізація квесту вимагає попередньої підготовки вчителя. Для цього кафедрою інформатики та інформаційних технологій в освіті були розроблені освітні курси очної та дистанційної форми. В умовах фінансової кризи, основний акцент був зроблений на дистанційній формі, що дозволило залучити більшу кількість вчителів з меншими фінансовими витратами. Для проведення дистанційного курсу була обрана платформа Moodle і розроблено навчально-методичний комплекс. В даній статті представлено опис дистанційного курсу для педагогічних працівників «Впровадження квест-технології в освітній процес», також представлені результати реалізації курсу в Запорізькій області.

Нумерація сторінок160-166
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000506
Додаток
[file] 160-166.pdf


Література: 

1. Сокол И. Н. Квест: метод или технология? / И.Н. Сокол // Компьютер в школе и семье. – 2014. – № 2. – С. 28–32.
2. Гладкий І.П., Шраменко Н.Ю. Удосконалення освітньо-професійних технологій та досвід впровадження дистанційної освіти в навчальних дисциплінах [Електронний ресурс] / І.П. Гладкий, Н.Ю. Шраменко // Електронний науковий архів . – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22728/1/3-6-12.pdf
3. Сокол И.Н. Использование квест-технологии для повышения ИКТ-грамотности педагогов [Электронный ресурс] / И.Н. Сокол // Концепт.– 2013. – №12 (декабрь). – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2013/13248.htm, свободный. – Название с экрана.
4. Сокол И.Н. Использование квест-технологии для повышения ИТ-компетентности педагогов // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сборник статей по материалам XVI международной заочной научно-практической конференции (август 2013 г.). - М.: Изд."Международный центр науки и образования", 2013. – С.160-165. – Тоже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B-LkBKaO5xliTFlMdG1MUVRxcWc/edit, свободный. – Название с экрана.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Sokol Y. N. Kvest: metod yly tekhnolohyia? / Y.N. Sokol // Kompiuter v shkole y seme. – 2014. – # 2. – S. 28–32.
2. Hladkyi I.P., Shramenko N.Yu. Udoskonalennia osvitn″o-profesiinykh tekhnolohii ta dosvid vprovadzhennia dystantsiinoi osvity v navchalnykh dystsyplinakh [Elektronnyi resurs] / I.P. Hladkyi, N.Yu. Shramenko // Elektronnyi naukovyi arkhiv . – Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22728/1/3-6-12.pdf
3. Sokol Y.N. Yspolzovanye kvest-tekhnolohyy dlia povyshenyia YKT-hramotnosty pedahohov [Èlektronnyi resurs] / Y.N. Sokol // Kontsept.– 2013. – #12 (dekabr). – Rezhym dostupa: http://e-koncept.ru/2013/13248.htm, svobodnyi. – Nazvanye s èkrana.
4. Sokol Y.N. Yspolzovanye kvest-tekhnolohyy dlia povyshenyia YT-kompetentnosty pedahohov // Nauchnaia dyskussyia: voprosy pedahohyky y psykholohyy: sbornyk statei po materyalam XVI mezhdunarodnoi zaochnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy (avhust 2013 h.). - M.: Yzd."Mezhdunarodnyi tsentr nauky y obrazovanyia", 2013. – S.160-165. – Tozhe [Èlektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa: https://docs.google.com/file/d/0B-LkBKaO5xliTFlMdG1MUVRxcWc/edit, svobodnyi. – Nazvanye s èkrana.


Стаття надійшла до редакції: 

06.06.2014


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Сокіл І. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ К УПРОВАДЖЕННЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ / І.Сокіл // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 20. - С. 160-166.