Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ


Рік публікації2014
АвториЗапорожченко Ю.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології, стандарт, стандартизація, якість інформаційно-комунікаційних технологій
Аннотація

Ефективним засобом управління якістю, в тому числі в сфері ІКТ навчального призначення, є стандартизація, яка включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції. Розроблення й прийняття міжнародних стандартів у галузі ІКТ з метою забезпечення їх якості є невід’ємною складовою процесу розбудови інформаційного суспільства. Упровадження якісних, відкритих, функціонально сумісних і зумовлених попитом стандартів, у яких враховано вимоги й потреби усіх зацікавлених сторін, наразі є ключовим елементом розвитку і поширення ІКТ, раціоналізації витрат на їх розробку і вдосконалення, що особливо актуально для країн з перехідною економікою.
У статті обґрунтовано необхідність стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення. Представлено основні види нормативних документів у сфері технічного регулювання і стандартизації. Розглянуто діяльність провідних міжнародних та регіональних ініціатив, організацій, діяльність яких, з-поміж іншого, спрямована на стандартизацію вимог до ІКТ навчального призначення (ISO, CEN, IEEE, IMS, ADL), та їх основні розробки. Окреслено вітчизняні проблеми й здобутки в даному напрямі.
Метою статті є відображення міжнародного досвіду стандартизації вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення, з огляду на глобалізаційні, інтеграційні процеси.

Нумерація сторінок033-052
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000495
Додаток
[file] 33-52.pdf


Література: 

1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 684 с.
2. Закон України «Про стандартизацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2408-14
3. Запорожченко Ю. Г. Розвиток міжнародних стандартів у сфері інформаційно-комунікаційних засобів навчання / Ю. Г. Запорожченко // Вища освіта України. – К. : ТОВ «Гнозіс», 2011. – Додаток 2 до № 3, том IV (29). – С. 97– 105.
4. Запорожченко Ю. Г. Міжнародні стандарти в сфері інформаційно-комунікаційних засобів навчання / Ю. Г. Запорожченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – К. : «Логос», 2011. – № 13. – С. 198-204.
5. Запорожченко Ю. Г. Цикл розроблення міжнародного стандарту у галузі інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення [Електронний ресурс] / Запорожченко Ю. Г. // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, – Київ : ІІТЗН НАПН України, березень, 2013. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/4534/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%...
6. Кондрашов С.Ф. Основы технического регулирования и стандартизации : Учебное пособие / Кондрашов С. Ф., Крейнделин В.Б. – М. : МТУСИ. – 2007. – 15 с.
7. Кравцов Г.М. Роль стандартів в управлінні якістю електронних освітніх ресурсів / Кравцов Г.М. // Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць. Вип. 14. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 71-79.
8. Моніторинг стандартів освіти / За ред. Альберта Тайджимана і Т. Невілла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с.
9. Овчарук О.В. Загальні підходи до стандартизації ІКТ компетентностей в країнах зарубіжжя / Овчарук О.В. // Педагогічна компаративістика – 2011: компаративістські підходи підтримки та розвитку обдарованості (Ч. І) : матеріали наук.-практ.семінару (Київ, 6 червня 2011 р.) / за ред. О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун. – К. : Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/462/
10. Темников Д.А. Методологія разработки и графическое оформление электронных образовательных ресурсов / Д.А. Темников. – Казань : Изд-во «Бриг». – 2010. – 80 с.
11. Технічні комітети стандартизації України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrndnc.org.ua/techcomitets/files/TK152.zip
12. Advanced Distributed Learning [Electronic resource]. – Access mode : http://www.adlnet.org/
13. CEN Workshop on 'Learning Technologies' (WS/LT) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.cen.eu/work/areas/ict/eeducation/pages/ws-lt.aspx
14. ETSI EG 202 116 V1.2.2 (2009-03): ‘Guidelines for ICT products and services. Design for All’ [Electronic resource]. – Access mode : http://www.etsi.org/deliver/etsi_eg%5C202100_202199%5C202116%5C01.02.02_...
15. ETSI EG 202 423 V1.1.1 (2005-10): ‘Guidelines for the design and deployment of ICT products and services used by children’ [Electronic resource]. – Access mode : http://www.etsi.org/deliver/etsi_eg%5C202400202499%5C202423%5C01.01.01_6...
16. ETSI EG 202 745 V1.1.1(2008-09):‘Guidelines on the provision of ICT services to young children [Electronic resource]. – Access mode : http://www.etsi.org/deliver/etsi_eg%5C202700_202799%5C202745%5C01.01.01_...
17. IMS Global Learning Consortium [Electronic resource]. – Access mode : http://uk.wikipedia.org/wiki/IMS_Global_Learning_Consortium.
18. IMS Global Learning Consortium [Electronic resource]. – Access mode : http://www.imsglobal.org
19. European Committee for Standardization [Electronic resource]. – Access mode : http://www.cen.eu/cen/AboutUs/Pages/default.aspx
20. CEN/TC 353 Published Standards [Electronic resource]. – Access mode : http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID:580446&cs=15A...
21. Information and Communication Technologies in Secondary Education: Position Paper [Electronic resource] / UNESCO. – Moscow : Unesco Institute for Information Technologies in Education, 2004. – 24 p. – Access mode : http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214616.pdf
22. Information technology for learning, education and training [Electronic resource]. – Access mode : http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?c...
23. Institute of Electrical and Electronics Engineers [Electronic resource]. – Access mode : http://ieeeltsc.org/
24. International Electrotechnical Commission [Electronic resource]. – Access mode : http://www.iec.ch/about/
25. International Organization for Standardization [Electronic resource]. – Access mode : http://www.iso.org/iso/about.htm
26. ISO/IEC JTC 1/SC 36 – Information technology for learning, education and training [Electronic resource]. – Access mode : http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?c...

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bykov V.Yu. Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity: Monohrafiia. – K.: Atika, 2008. – 684 s.
2. Zakon Ukrainy «Pro standartyzatsiiu» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2408-14
3. Zaporozhchenko Yu. H. Rozvytok mizhnarodnykh standartiv u sferi informatsiino-komunikatsiinykh zasobiv navchannia / Yu. H. Zaporozhchenko // Vyscha osvita Ukrainy. – K. : TOV «Hnozis», 2011. – Dodatok 2 do # 3, tom IV (29). – S. 97– 105.
4. Zaporozhchenko Yu. H. Mizhnarodni standarty v sferi informatsiino-komunikatsiinykh zasobiv navchannia / Yu. H. Zaporozhchenko // Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky : zb. nauk. pr. – K. : «Lohos», 2011. – # 13. – S. 198-204.
5. Zaporozhchenko Yu. H. Tsykl rozroblennia mizhnarodnoho standartu u haluzi informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii navchalnoho pryznachennia [Elektronnyi resurs] / Zaporozhchenko Yu. H. // Materialy zvitnoi naukovoi konferentsii Instytutu informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy, – Kyiv : IITZN NAPN Ukrainy, berezen, 2013. – Rezhym dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/4534/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%...
6. Kondrashov S.F. Osnovы tekhnycheskoho rehulyrovanyia y standartyzatsyy : Uchebnoe posobye / Kondrashov S. F., Kreindelyn V.B. – M. : MTUSY. – 2007. – 15 s.
7. Kravtsov H.M. Rol standartiv v upravlinni yakistiu elektronnykh osvitnikh resursiv / Kravtsov H.M. // Informatsiini tekhnolohii v osviti: Zb. nauk. prats. Vyp. 14. – Kherson: KhDU, 2013. – S. 71-79.
8. Monitorynh standartiv osvity / Za red. Alberta Taidzhymana i T. Nevilla Posltveita. – Lviv : Litopys, 2003. – 328 s.
9. Ovcharuk O.V. Zahalni pidkhody do standartyzatsii IKT kompetentnostei v krainakh zarubizhia / Ovcharuk O.V. // Pedahohichna komparatyvistyka – 2011: komparatyvistski pidkhody pidtrymky ta rozvytku obdarovanosti (Ch. I) : materialy nauk.-prakt.seminaru (Kyiv, 6 chervnia 2011 r.) / za red. O.I. Lokshynoi, N.I. Polikhun. – K. : In-t obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy. – Rezhym dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/462/
10. Temnykov D.A. Metodolohiia razrabotky y hrafycheskoe oformlenye эlektronnыkh obrazovatelnыkh resursov / D.A. Temnykov. – Kazan : Yzd-vo «Bryh». – 2010. – 80 s.
11. Tekhnichni komitety standartyzatsii Ukrainy [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : http://www.ukrndnc.org.ua/techcomitets/files/TK152.zip
12. Advanced Distributed Learning [Electronic resource]. – Access mode : http://www.adlnet.org/
13. CEN Workshop on Learning Technologies (WS/LT) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.cen.eu/work/areas/ict/eeducation/pages/ws-lt.aspx
14. ETSI EG 202 116 V1.2.2 (2009-03): ‘Guidelines for ICT products and services. Design for All [Electronic resource]. – Access mode : http://www.etsi.org/deliver/etsi_eg%5C202100_202199%5C202116%5C01.02.02_...
15. ETSI EG 202 423 V1.1.1 (2005-10): ‘Guidelines for the design and deployment of ICT products and services used by children [Electronic resource]. – Access mode : http://www.etsi.org/deliver/etsi_eg%5C202400202499%5C202423%5C01.01.01_6...
16. ETSI EG 202 745 V1.1.1(2008-09):‘Guidelines on the provision of ICT services to young children [Electronic resource]. – Access mode : http://www.etsi.org/deliver/etsi_eg%5C202700_202799%5C202745%5C01.01.01_...
17. IMS Global Learning Consortium [Electronic resource]. – Access mode : http://uk.wikipedia.org/wiki/IMS_Global_Learning_Consortium.
18. IMS Global Learning Consortium [Electronic resource]. – Access mode : http://www.imsglobal.org
19. European Committee for Standardization [Electronic resource]. – Access mode : http://www.cen.eu/cen/AboutUs/Pages/default.aspx
20. CEN/TC 353 Published Standards [Electronic resource]. – Access mode : http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID:580446&cs=15A...
21. Information and Communication Technologies in Secondary Education: Position Paper [Electronic resource] / UNESCO. – Moscow : Unesco Institute for Information Technologies in Education, 2004. – 24 p. – Access mode : http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214616.pdf
22. Information technology for learning, education and training [Electronic resource]. – Access mode : http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?c...
23. Institute of Electrical and Electronics Engineers [Electronic resource]. – Access mode : http://ieeeltsc.org/
24. International Electrotechnical Commission [Electronic resource]. – Access mode : http://www.iec.ch/about/
25. International Organization for Standardization [Electronic resource]. – Access mode : http://www.iso.org/iso/about.htm
26. ISO/IEC JTC 1/SC 36 – Information technology for learning, education and training [Electronic resource]. – Access mode : http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?c...


Date_of_receipt: 

06.06.2014


Date_of_ratified: 
09.09.2014
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Запорожченко Ю. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ / Ю.Запорожченко // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 20. - С. 33-52.