Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)Рік публікації2015
АвториВоронкін О. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словакомп’ютеризація; інформатизація; інформаційно-комунікаційна технологія навчання
Аннотація

У статті здійснено історико-педагогічний аналіз психолого-педагогічних досліджень інформаційно-комунікаційних технологій з 1950-х років до сьогодення. Описано персональний внесок вітчизняних науковців у справі дослідження ІКТ. Проаналізовано матеріали періодичних видань і дисертацій. Виокремлено наступні напрямки дисертаційних досліджень: а) психолого-педагогічні основи застосування програмованого навчання, екранно-звукових засобів, технічних засобів навчання та засобів автоматизації навчального процесу; б) використання автоматизованих (інформаційних) навчальних систем і класів, побудова діалогових навчальних систем, дидактичні можливості комп’ютера; в) проблеми інформаційної підготовки, інформаційної культури (компетентності) студентів (викладачів); г) психологічні, дидактичні, філософські, методичні аспекти організації навчання з використанням ІКТ; д) розвиток інформаційно-освітнього середовища та інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Крім педагогічних, психологічних та інших аспектів використання ІКТ, робиться наголос на важливій ролі технологічних засобів підтримки неперервності освітнього процесу. Розглянуто можливі варіанти щодо реалізації форм навчальної діяльності в насиченому ІКТ-середовищі – лекційні, семінарські, консультаційні, лабораторні заняття, вебінари. Можна зробити висновок, що найефективніший вид навчальної діяльності передбачає такий ступінь засвоєння матеріалу, при якому студент може навчати іншого.

Нумерація сторінок057-079
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
DOI: 10.14308/ite000520
Додаток
[file] 057-079.pdf


Література: 

1. Корнеев И. К. Информационные техно¬логии в управлении / И. К. Корнеев, В. А. Машурцев. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 158 с.
2. Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии : учебное пособие / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – М. : Дашков и К, 2009. – 280 с.
3. Пінчук Є. А. Модернізація української системи освіти як теоретико-філософська і практична проблема : дис. ... доктора філософських наук : 09.00.10 / Євген Анатолійович Пінчук. – К., 2010. – 379 с.
4. Архангельский С. И. Теоретические основы научной организации учебного процесса / С. И. Архангельский. – М. : Знание, 1975. – 41 с.
5. Проколиенко Л. Н. Психологические проблемы компьютерного обучения / Л. Н. Проколиенко, Е. И. Машбиц // Психологические проблемы создания и использования ЭВМ : тезисы докладов Всесоюзной конференции. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 240 с.
6. Манако А. Ф. Комплексний підхід до розгляду процесів еволюції та конвергенції ІКТ в освіті / А. Ф. Манако, О. С. Воронкін // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. – № 3. – С. 3–9
7. Воронкін О. С. Періодизація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання / О. С. Воронкін // Вища освіта України. – 2014. – № 3 (54). – С. 109–116
8. Ружейніков В. П. Використання телебачення в навчальних цілях / В. П. Ружейніков // Рад. шк. – 1959. – № 5. – C. 49–53.
9. Ньюэлл А. Эмпирические исследования машины «Логик-теоретик»; пример изучения евристики / А. Ньюэлл, Дж. Шоу, Г. Саймон // Вычислительные машины и мышление. – М.: Мир, 1967. – С. 113–114.
10. Гриценко В. И. Использование учебного мультимедиа в электронных учебниках и дистанционных курсах, поставляемых через Интернет : методическое пособие / В. И. Гриценко, Манако А. Ф. – К. : ТОВ «Вітус», 2003. – 123 с.
11. Гальперин П. Я. Психолого-педагогические проблемы программированного обучения на современном этапе / П. Я. Гальперин, З. А. Решетова, Н. Ф. Талызина // Материалы к Всесоюзной конференции по программированному обучению (Москва, 31 мая – 4 июня 1966 г.). – М., 1966. – 39 с.
12. Талызина Н.Ф. Теоретические основы программированного обучения. – М. : Изд-во Московского университета, 1969. – 134 с.
13. Анисимов Б. В. Разработка машинного алгоритма составления расписания занятий / Б. В. Анисимов, А. Я. Савельев, В. П. Власов // Применение ЭВМ в учебном процессе. – М. : Советское радио, 1969. – C. 71–80
14. Анисимов Б. В. Разработка машинных алгоритмов составления учебного плана / Б. В. Анисимов, А. Я. Савельев, В. М. Карпов // Применения ЭВМ в учебном процессе. – М. : Советское радио, 1969. – С. 32–40.
15. Балл Г.А. Пути построения адаптивных обучающих машин широкого назначения / Г. А. Балл, А. М. Довгялло // Программированное обучение : межведомственный научный сборник. – К., 1967. – Вып. 1. – С. 207–213.
16. Алексеев О. Л. Применение программированного обучения в школах слепых с использованием специальных обучающих машин : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.00 «Педагогические науки» / О. Л. Алексеев. – М., 1964. – 18 с.
17. Крылова В. А. Использование обучающих алгоритмов как средства повышения эффективности обучения (на материале преподавания иностранного языка в неязыковом вузе) : дис. … канд. пед. наук / В. А. Крылова. – Ленинград, 1967. – 249 с.
18. Берг А. И. Состояние и перспективы развития программированного обучения / А. И. Берг. – М. : Знание, 1966. – 27 с
19. Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах // Ю. М. Богачков, В. Ю. Биков, О. П. Пінчук, А. Ф. Манако та ін. ; наук. ред. Ю. М. Богачков. – К., 2011. – 203 с.
20. Грибан О. Н. Мультимедиа технологии в образовании: исторический аспект рассмотрения / О. Н. Грибан // Воспитательный потенциал исторического образования : сб. науч. ст. – Екатеринбург : ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», 2008. – Ч. II. – С. 496–500.
21. Красильникова В. А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : учебное пособие / В. А. Красильникова. – М. : ООО «Дом педагогики», 2006. – 231 с.
22. Машбиц Е. И. Психологические проблемы обучения пользователей ЭВМ / Е. И. Машбиц. – К. : Знание, 1976. – 16 с.
23. Квурт Л. С. До питання проектування систем для навчання на базі ЕЦОМ / Л. С. Квурт // Збірник наукових робіт Львівського політехнічного інституту. – 1973. – № 7. – С. 110–115.
24. Савельев А. Я. О комплексной програмне работ по созданию автоматизированных обучающих систем / А. Я. Савельев, В. А. Новиков // Управляющие системы и машины, 1979. – № 4. – С. 3–5.
25. Дубинец Е. В. Опыт применения автоматизированных обучающих систем на базе СПОК-ЕС / Е. В. Дубинец, В. Д. Руденко // Управляющие системы и машины. – 1979. – № 4. – С. 136–140.
26. Талызина Н. Ф. Пути и возможности автоматизации учебного процесса / Н. Ф. Талызина, Т. В. Габай. – М. : Знание, 1977. – 64 с.
27. Лысенко Н. В. Исследование эффективности учебных замкнутых телевизионных систем : автореф. дис. … канд. техн. наук / Н. В. Лысенко. – Л., 1976. – 22 с.
28. Калинина М. И. Комплексное использование учебного телевидения и дипроекции при формировании математических понятий : дис. ... канд. пед. наук / М. И. Калинина. – Л., 1975. – 203 с.
29. Шевелева Г. Н. Анализ некоторых дидактических проблем учебного телевидения в высшей школе : дис. … канд. пед. наук / Г. Н. Шевелева. – М., 1974. – 157 с.
30. Дорошкевич A. M. Программированное обучение как средство повышения эффективности учебного процесса в высшей школе : автореф. дис. на соискание уч. степени доктора пед. наук / А. М. Дорошкевич. – М., 1971. – 30 с.
31. Ильина Т. А. Общие основы методики программированного обучения : автореф. дис. докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Т. А. Ильина. – М., 1970. – 43 с.
32. Негматов Ф. Х. Психолого-дидактический анализ учебной работы студентов с программированным пособием : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Ф. Х. Негматов. – Душанбе, 1972. – 20 с.
33. Норкин К. А. Программированные учебные пособия и контролирующие машины как средства оптимизации управления учебным процессом (на материале начертательной геометрии) : дис. ... канд. пед. наук. / К. А. Норкин. – Одесса, 1971. – 170 c.
34. Бобер Л. П. Анализ деятельности преподавателей в условиях применения технических средств обучения (на материале использования учебного телевидения и контрольно-обучающих машин в вузах) : дис. ... канд. пед. наук / Л. П. Бобер. – Л., 1975. – 150 с.
35. Дронь М. И. Педагогические основы применения технических средств в подготовке учителя (на материале педвузов и университетов) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / М. И. Дронь. – Минск, 1979. – 206 с.
36. Духовная М. М. Формирование у студентов педагогических умений в использовании технических средств обучения в школе : дис. … канд. пед. наук / М. М. Духовная. – Л., 1974. – 246 с.
37. Елохова Г. В. Деятельность педагогических коллективов кафедр в условиях применения технических средств обучения : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук / Г. В. Елохова. – Л., 1979. – 16 с.
38. Кешов М. М. Психологическая оценка эффективности лекций в условиях применения ТСО : дис. ... канд. психол. наук / М. М. Кешов. – Л., 1977. – 166 с.
39. Мархель И. И. Исследование некоторых дидактических вопросов создания и применения комплексов технических средств обучения : дис. … канд. пед. наук / И. И. Мархель. – М., 1972. – 233 с.
40. Рождественский Л. И. Повышение эффективности учебного процесса в вузах с помощью перфорационных устройств. На материале иностр. языков : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. И. Рождественский. – К., 1978. – 223 с.
41. Симоненко В. П. Разработка и исследование алгоритмов, программ и технических средств для системы планирования учебного процесса ВУЗа : дис. … канд. технич. наук : 05.252 / Валерий Павлович Симоненко. – К., 1972. – 162 с.
42. Щербак Ю. И. Исследования эффективности применения учебного комплекса технических средств в педагогическом вузе : дис. … канд. пед. наук / Ю. И. Щербак. – М., 1972. – 289 с.
43. Димигыр Х. Г. Разработка, исследование и внедрение в НРБ информационной системы «Прием в вузы» : дис. ... канд. технич. наук : 05.13.11 / Христов Гиргинов Димигыр. – К., 1975. – 274 с.
44. Квасневский К. А. Исследование эффективности применения автоматизированных классов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / К. А. Квасневский. – Киев, 1971. – 29 c.
45. Коба В. А. Элементы синтеза автоматизирован¬ной системы контроля и управления учебным процессом : дис. канд. ... техн. наук : спец. 05.13.01 «Техническая кибернетика и теория информации» / В. А. Коба. – Харьков, 1974. – 196 с.
46. Омельченко Н. А. Формирование контрольно-корректировочного компонента учебной деятельности у студентов с помощью автоматизированной обучающей системы (АОС на базе ЭВМ) : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук / Н. А. Омельченко. – М., 1979. – 19 с.
47. Платонов Б. А. Вопросы построения диалоговых обучающих систем на базе ЭЦВМ с коллективным использованием : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.13 «Организация структур и вычислительных процессов в ЭВМ, комплексах и системах» / Борис Алексеевич Платонов. – К., 1973. – 28 с.
48. Зархин В. Г. Психофизиологические различия учащихся в процессе обучения на автоматизированных системах : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.02 «Психофизиология» / В. Г. Зархин. – М., 1978 – 23 с.
49. Габай Т. В. Особенности усвоения при реализации бихевиористических принципов программированного обучения : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.00 «Психологические науки» / Т. В. Габай. – М., 1972. – 27 с.
50. Соловиенко В. А. Система программированных заданий как средство управления усвоением знаний при изучении психологи : дис. … канд. психол. наук / В. А. Соловиенко. – К., 1971. – 176 с.
51. Юдина О. Н. Диагностика психологических причин ошибок учащихся средствами программированного учебника (в целях адаптации обучения) : дис. … канд. психол. наук. / О. Н. Юдина. – М., 1973. – 205 с.
52. Wenger E. Artificial intelligence and tutoring systems. Computational and cognitive approaches to the communication of knowledge / E. Wenger. – Los Altos : Morgan Kaufmann Pub, 1987. – 486 p.
53. Компьютерная технология обучения : cловарь-справочник : в 2 т. / под ред. В. И. Гриценко, А. М. Довгялло. – К. : Наукова думка, 1992. – 784 с.
54. Мишин В. Земные программы космонавтики / В. Мишин // Коммунист. – 1983. – № 6. – С. 80–90
55. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства / Т. В. Габай. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1988. – 256 с.
56. Колесник Т.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів при використанні персональних комп’ютерів у навчальному процесі / Т. В. Колесник // Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі : матеріали міжвуз. науково-практич. конф., присвяченої 70-річчю Київського держ. пед. інституту ім. О. М. Горького. – К. : КДПІ, 1991. – С. 178–179
57. Ершов А. П. Компьютеризация школы / А. П. Ершов // Информация и образование. – 1992. – № 5–6. – С. 3–13
58. Монахов В. М. Новая информационная технология обучения: методологические и методические разработки и внедрение / В. М. Монахов // Основные аспекты использования новых информационных технологий обучения в совершенствовании методической системы обучения. – М., 1987. – С. 3–17
59. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с.
60. Психологические проблемы автоматизации научно-исследовательских работ / Под ред. М. Г. Ярошевский, О. К. Тихомиров. – М. : Наука, 1987. – 240 с.
61. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы / Б. С. Гершунский. – М. : Педагогика, 1987. – 264 с.
62. Пиаже Ж. Генезис элементарных логических структур / Ж. Пиаже, Б. Инельдер. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1963. – 448 с.
63. Norton P. Сomputer potentials and computer educators: a proactive view of computer education / P. Norton // Educ. technology. – 1983. – Vol. 23. – № 10. – P. 25–28
64. Ляудис В. Я. Проблемы и задачи психологии компьютерного обучения // Психологические проблемы создания и использования ЭВМ : тезисы докладов Всесоюзной конференции. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 240 с.
65. Жалдак М. І. Гуманітарний потенціал і інформатизація освіти / М. І. Жалдак // Рідна школа. – № 7–8. – 1983. – С. 61–64
66. Кириллов-Угрюмов В. Плюс все богатство диссертаций / В. Кириллов-Угрюмов // Правда : газета. – 1982, 3 ноября. – С. 3
67. Ярошевский М. Г. Наука как предмет психологического исследования / М. Г. Ярошевский // Проблемы научного творчества в современной психологии. – М. : Наука, 1971. – 245 с.
68. Jahoda G. Effects of online bibliographic searching on scientists’ information style / G. Jahoda, A. Bayer // Online review, 1981. – Vol. 5. – № 4. – P. 323–333.
69. Bork A. Design consideration / A. Bork ; R. Shostak (ed.) // Computers in composition instruction. – Oregon, 1984. – P. 51–56.
70. Dayton D. Future trends in production of instructional materials 1981–2001 // Educational communication and technology journal. – 1981. – № 29 (4). – P. 231–249.
71. Durrett J. How to use color displays effectively: a look at the elements of color vision and their implications for programmers / J. Durrett, J. Trezona // Byte. – 1982. – № 4. – P. 50–53
72. Eysenck H. F. Heredity and environment: the state of debate / H. F. Eysenck // Educational analysis. – 1982. – Vol. 4. – № 2. – P. 7–16
73. Show R. E. Individual differences and instructional theory / R. E. Show // Educational Researcher. – 1977. – № 6. – Р. 11–15
74. Ausburn L. J. Cognitive styles: some information and implication for instructional design / L. J. Ausburn, F. B. Ausburn. // Educational communications and technology journal. – 1978. – Vol. 26. – Issue 4. – Р. 337–354
75. Individuality in learning: amplifications of cognitive style and creativity for human development / S. Messick (ed.). – San Francisco : Jossey-Bass, 1976. – P. 4–22
76. Омарбекова А. С. Интеллектуальные обучающие системы / А. Омарбекова, Б. Исмагамбетов, А. Сундетова // Вестник ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. – 2012. – C. 354–356
77. Манако А. Ф. Електронне навчання і навчальні об’єкти / А. Ф. Манако, В. В. Манако. – К. : Кажан плюс, 2003. – 334 с.
78. Логический подход к искусственному интеллекту: от классической логики к логическому программированию / Тей А., Грибомон П., Луи Ж. и др. ; под ред. Гаврилова. – М. : Мир, 1990. – 432 с.
79. Глушков В. М. Кибернетика, вычислительная техника, інформатика : избранные труды в 3 т. / В. М. Глушков. – К. : Наукова думка, 1990. – Т. 3 : Кибернетика и ее применение в народном хозяйстве. – 224 с.
80. Берулава Г. А. Совершенствование подготовки студентов педагогических институтов к созданию и применению экранно-звуковых средств в учебном процессе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. А. Берулава. – Челябинск, 1981. – 200 с.
81. Востриков А. А. Использование технических средств обучения в суггестивной педагогике : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / А. А. Востриков. – К., 1981. – 215 с.
82. Григоришин И. А. Инструментальная поддержка учебного процесса в условиях применения автоматизированных учебных курсов : дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Ия Андреевна Григоришин. – К., 1984. – 210 с.
83. Ибрагимов Б. Педагогические условия совершенствования квалификации учителей по использованию технических средств обучения (на материалах Туркменской ССР) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бердымурад Ибрагимов. – Ашхабад, 1988. – 143 с.
84. Краснов М. А. Разработка многофункциональных АОК для обучения программированию : дис. … канд. техн. наук : 05.13.11 / М. А. Краснов. – Кишинев, 1985. – 162 с.
85. Кузнецов В. М. Дидактические основы вузовского учебного телевидения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. пед. наук / В. М. Кузнецов. – Киев, 1982. – 48 с.
86. Лалов Б. Ц. Дидактические основы использования автоматизированных средств обучения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 : Теория и методика профессионального образования / Б. Ц. Лалов. – М., 1982. – 21с.
87. Петренко В. И. Повышение эффективности использования экранно-звуковых средств в учебном процессе вуза : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / В. И. Петренко. – Донецк, 1987. – 515 с.
88. Симоненко В. П. Разработка и исследование алгоритмов, программ и технических средств для системы планирования учебного процесса ВУЗа : дис. … канд. технич. наук : 05.252 / Валерий Павлович Симоненко. – К., 1972. – 162 с.
89. Торшин В. А. Комплексное применение экранно-звуковых средств обучения с целью совершенствования профессионально-методической подготовки учителя физики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / В. А. Торшин. – Челябинск, 1984. – 166 с.
90. Якимов А. И. Дидактическая эффективность комплексного применения технических средств обучения в вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / А. И. Якимов. – Х., 1987. – 228 с.
91. Белякин А. М. Дидактические условия оптимизации контроля и самоконтроля в учебной деятельности студентов с применением ЭВМ : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01/ А. М. Белякин. – Казань, 1984. – 210 с.
92. Высоцкий Ю. И. Исследование и разработка методов и средств автоматизации построения обучающих курсов в диалоговых системах на базе ЭВМ : дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Юрий Иванович Высоцкий. – Одесса, 1984. – 166 с.
93. Карчевская Н. В. Особенности применения микро-ЭВМ на практических занятиях в ВУЗе (на примере обучения студентов инженерно-педагогических специальностей) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. В. Карчевская. – Стаханов, 1989. – 230 с.
94. Луценко Н. Х. Дидактические возможности комплекса технических средств обучения автоматизированных классов (аудиторий) и их реализация в учебном процессе педагогического вуза : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Х. Луценко. – К., 1983. – 239 с.
95. Руденко В. Д. Дидактические возможности автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ и способы их рационального использования в учебном процессе вуза : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Д. Руденко. – К., 1980. – 136 с.
96. Стрикелева Л. В. Педагогические основы повышения эффективности учебного процесса с помощью применения автоматизированных обучающих систем (АОС) : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Л. В. Стрикелева. – Минск, 1984. – 209 c.
97. Маргулис Е. Д. Психологические особенности групповой деятельности по решению задач с помощью ЭВМ : дис. канд. психол. наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Е. Д. Маргулис. – М., 1981. – 225 c.
98. Богданова И. М. Формирование профессионально-педагогической готовности будущих учителей к компьютерному образованию школьников : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / И. М. Богданова. – Одесса, 1989. – 158 с.
99. Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе : дис. … доктора пед. наук в форме науч. доклада : 13.00.02. – М., 1989. – 48 с.
100. Руденко В. Д. Дидактические возможности автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ и способы их рационального использования в учебном процессе ВУЗа : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Виктор Дмитриевич Руденко. – К., 1980. – 136 с.
101. Быков В. Е. Научные основы, методы и системы автоматизированного управления просвещением на уровне союзной республики (на примере системы народного образования Украинской ССР) : автореф. дис. на соиск. уч. степени доктора техн. наук : 05.13.06 «Автоматизированные системы переработки информации и управления» / В. Е. Быков. – К., 1989. – 43 с.
102. Балыкина Е. Н. Мультимедиа системы. Попытка сравнительной характеристики [Электронный ресурс] / Е. Н. Балыкина, В. Н. Комличенко, В. Н. Сидорцов // Круг идей: модели и технологии исторической информатики : материалы III международной конференции Ассоциации «История и компьютер». – М. : Изд-во Московского городского объединения архивов, 1996. – 345 c. – Режим доступа : http://www.aik-sng.ru/text/krug/3/25.shtml.
103. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход : метод. пособие / А. А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.
104. Коул Б. Гипертекст решает проблемму информационного обслуживания : пер. с англ. / Б. Коул // Электроника, 1990 – № 4. – С. 38–42.
105. Мазаева М. А. Перспективы развития электронного обучения в образовательных учреждениях Ростовской области / М. А. Мазаева, О. В. Дятлова, М. Б. Стрюков, В. Ф. Кравченко // Информационные технологии в образовании : сборник научных трудов участников IX научно-практической конференции-выставки (Ростов н/Д, 29–30 октября 2009 г.). – Ростов н/Д : Ростиздат, 2009. – С 8–9.
106. Hede T. Multimedia effects on learning: Design implications of an integrated model [Електронний ресурс] / T. Hede, A. Hede. – Режим доступу : http://www.ascilite.org.au/aset-archives/confs/2002/hede-t.html.
107. Mayer R. E. The promise of multimedia learning: Using the same instructional design methods across different media / R. E. Mayer // Learning and Instruction, 2003. – № 13. – P. 125–139.
108. Mayer R. E. Multimedia learning / R. E. Mayer. – United Kingdom : Cambridge University Press, 2001. – 210 p.
109. Адаменко Е. В. Психолого-педагогические факторы продуктивного использования технических средств обучения преподавателями профтехучилищ : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. В. Адаменко. – Л., 1990. – 230 с.
110. Жабо Т. В. Программированное обучение как средство дифференциации учебного процесса в истории советской педагогики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. В. Жабо. – К., 1990. – 146 с.
111. Абдел-Вахаб А. В. Моделирование диалогового процесса при разработке персонализированных компьютерных обучающих систем : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Абу-Даввас Вахееб Абдел-Вахаб. – Одесса, 1999. – 207 с.
112. Забара И. М. Интелектуальные тренажеры и методика их использования в преподавании математических дисциплин : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / И. М. Забара. – К., 1992. – 24 с.
113. Клочко Н. А. Дидактические основы использования автоматизированных обучающих комплексов в учебном процессе вуза : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. А. Клочко. – Винница, 1991. – 139 с.
114. Демидова М. Г. Подготовка студентов педагогического вуза к информационно-коммуникативному взаимодействию с учащимися : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / М. Г. Демидова. – Одесса, 1992. – 158 с.
115. Дудка В. В. Формування у студентів умінь застосовувати ком'ютерні редактори в майбутній професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Віктор Васильович Дудка. – К., 1996. – 174 с.
116. Панченко Л. Ф. Профессионально-педагогическая подготовка студентов педвузов к использованию новых информационных технологий (на примере гуманитарных факультетов) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Любовь Феликсовна Панченко. – Луганск, 1994. – 172 с.
117. Столяревская А. Л. Формирование информационной культуры студентов педагогических вузов при изучении курса информатики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Алла Леонидовна Столяревская. – Х., 1998. – 172 с.
118. Мархель И. И. Перспективы развития дидактических средств компьютерной технологии обучения : дис. … доктора пед. наук в форме науч. доклада : 13.00.01 / И. И. Мархель. – М., 1991. – 38 с.
119. Булах І. Є. Теорія і методика комп’терного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів) : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Ірина Євгенівна Булах. – К., 1995. – 430 с.
120. Жук Ю. А. Решение исследовательских задач по физике с использованием новых информационных технологий : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Юрий Алексеевич Жук. – К., 1995. – 217 с.
121. Клочко В. І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / В. І. Клочко. – К., 1998. – 396 с.
122. Коношевський Л. Л. Дослідження особливостей застосування комп’терної техніки в начальному процесі педвузу (на матеріалі курсу фізики) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Леонід Леонідович Коношевський. – К., 1997. – 179 c.
123. Пустынникова И. Н. Современные информационные технологии в подготовке учителя физики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / И. Н. Пустынникова. – Донецк, 1999. – 247 с.
124. Синельник И. В. Управление учебной деятельностью студентов с помощью компьютерных средств : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ирина Васильевна Синельник. – Х., 1995. – 250 с.
125. Солодкая Т. В. Компьютерное тестирование как метод контроля за результатами учебной деятельности и студентов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. В. Солодкая. – Х., 1994. – 175 с.
126. Манако А. Ф. Еволюція та конвергенція інформаційних технологій підтримки освіти та навчання / А. Ф. Манако // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища : збірник праць VI міжнародної конф. (22–23 листопада 2011 р., м. Київ). – К. : МННЦ, 2011. – С. 20–35.
127. Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее [Электронный ресурс] // Российские нанотехнологии. – 2011. – Т. 6. – № 1–2. – С. 13–23. – Режим доступа: http://www.nrcki.ru/files/nbik01.pdf.
128. Манако А. Ф. Икт в образовании: эволюция, конвергенция и инновации [Электронный ресурс] / А. Ф. Манако, А. С. Воронкин // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Том 17. – № 1. – С. 487–521. – Режим доступа : http://ifets.ieee.org/russian/depository /v17_i1/pdf/11.pdf
129. Новиков А. М. Постиндустриальное образование / А. М. Новиков. – М. : Эгвес, 2008. – 136с.
130. Андрєєв О.О. Електронна педагогіка / О. О. Андрєєв // Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : кол. моногр. / [за ред. О. О. Андрєєва, В. М. Кухаренка]. – Х. : Міськдрук, 2013. – Розд. 5. – С. 66–71
131. Герасимчук О. О. E-learning. Хнології електронного навчання : навч. посібник / О. О. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2008. – 432 с.
132. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсинг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – С. 8 – 23.
133. Рамський Ю.С. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі інтернет : навч.-мет. посібник / Ю. С. Рамський, О. В. Резіна. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 60 с.
134. Смирнова-Трибульська Є. М. Педагогічна технологія дистанційного навчання з використанням системи CLMC MOODLE / Є. М. Смирнова-Трибульська // Постметодика. – № 6 (77). – Полтава, 2007. – С. 19-27.
135. Триус Ю. В. Організаційні та педагогічні аспекти розвитку і впровадження технологій мобільного навчання у вищій школі / Ю. В. Триус // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища : збірник праць VI міжнародної конференції ITEA-2011 (м. Київ, 22-23 листопада 2011 р.). – C. 285–293.
136. Крутько О. М. Проблеми застосування технічних засобів навчання у вітчизняних періодичних фахових виданнях (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. М. Крутько. – Луганськ, 2012. – 20 с.
137. Царенко О. М. Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному процесі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О. М. Царенко. – К., 2000. – 168 с.
138. Меняйленко О. С. Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дидактичним процесом в атоматизованих навчальних системах : дис. ... доктора техн. наук : 05.13.06 / Олександр Сергійович Меняйленко. – Луганськ, 2007. – 404 с.
139. Бирка М. Ф. Розвиток професійної компетентності викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Маріан Філаретович Бирка. – К., 2010. – 252 c.
140. Близнюк М. М. Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Микола Миколайович Близнюк. – Івано-Франківськ, 2000. – 208 с.
141. Бойко Н. І. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Іванівна Бойко. – К., 2007. – 239 с.
142. Волкова Т. В. Інтеграція педагогічної та комп'ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних дисциплін професійно-технічного навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Василівна Волкова. – К., 2007. – 304 с.
143. Гончарова О. М. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей : дис. … доктора. пед. наук : 13.00.02 / О. М. Гончарова. – К., 2007. – 502 с.
144. Дрогайцев О. І. Формування інформаційної компетентності студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Олександр Іванович Дрогайцев. – Кривий Ріг, 2009. – 333 с.
145. Жукова В. М. Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вікторія Миколаївна Жукова. – Луганськ, 2009. – 241 с.
146. Карташова Л. А. Система навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Любов Андріївна Карташова. – К., 2012. – 544 с.
147. Клименко А. О. Формування інформаційної культури майбутніх педагогів у навчальній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анатолій Олегович Клименко. – Тернопіль, 2010. – 229 с.
148. Клочко О. В. Прикладна спрямованість навчання інформатики студентів вищих аграрних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Оксана Віталіївна Клочко. – К., 2004. – 248 с.
149. Колгатін О. Г. Теоретико-методичні засади проектування комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.10 / О. Г. Колгатін. – Х., 2011. – 485 с.
150. Колос К. Р. Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / К. Р. Колос. – Житомир, 2011. – 238 с.
151. Копил О. А. Формування самоосвітньої компетентності у студентів немовних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Оксана Анатоліївна Копил. – Чернігів, 2012. – 240 с.
152. Кутепова Л. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Людмила Михайлівна Кутепова. – Луганськ, 2009. – 282 с.
153. Кущенко О. С. Формування культури інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Сергіївна Кущенко. – Дніпропетровськ, 2008. – 249 с.
154. Логвіненко В. Г. Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вікторія Григорівна Логвіненко. – Х., 2005. – 227 с.
155. Монастирна Г. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Галина Вікторівна Монастирна. – Луганськ, 2009. – 317 с.
156. Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Наталія Вікторівна Морзе. – К., 2003. – 605 с.
157. Шерман М. І. Теоретичні та методичні основи професійної комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / М. І. Шерман. – К., 2010. – 540 с.
158. Прийма С. М. Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С. М. Прийма. – Х., 2006. – 20 с.
159. Смирнова-Трибульська Є. М. Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання: дис. … д-pa пед. наук : 13.00.02 / Є. М. Смирнова-Трибульська. – К., 2008. – 530 с.
160. Цибко Г. Ю. Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Г. Ю. Цибко. – К., 1998. – 205 с.
161. Алєксєєв О. М. Теоретичні і методичні основи застосування технологій дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.10 / О. М. Алєксєєв. – К., 2012. – 529 с.
162. Бєлявіна Н. Д. Педагогічні умови використання комп'ютерних технологій на початковому етапі музичної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталія Дмитрівна Бєлявіна. – К., 1999. – 207 с.
163. Білощицька С. В. Інформаційна технологія планування та моніторингу обсягів навчальної роботи у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Світлана Василівна Білощицька. – К., 2009. – 169 с.
164. Бодненко Д. М. Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дмитро Миколайович Бодненко. – Черкаси, 2007. – 256 с.
165. Буркіна Н. В. Проектування методичної системи дистанційного навчання математики у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталя Валеріївна Буркіна. – Донецьк, 2009. – 243 с.
166. Вакулич Т. М. Психологічні чинники запобігання інтернет-залежності підлітків : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. М. Вакулич. – К., 2006. – 269 с.
167. Віттенберг К. Ю. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ксенія Юріївна Віттенберг. – Херсон, 2010. – 274 с.
168. Владимирська Є. Ю. Науково-методичне забезпечення якості дистанційного навчання у технічному університеті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Євгенія Юріївна Владимирська. – К., 2006. – 216 с.
169. Войтенко Л. П. Методичні засади конструювання змісту медичної інформатики у вищих медичних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Леся Петрівна Войтенко. – К., 2012. – 183 c.
170. Гораш К. В. Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Катерина Вікторівна Гораш. – К., 2010. – 229 с.
171. Горбатюк Р. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Роман Михайлович Горбатюк. – Тернопіль, 2011. – 567 с.
172. Делик І. С. Організація дистанційного навчання студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Інна Сергіївна Делик. – Хмельницький, 2011. – 226 с.
173. Дичковський С. І. Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Степан Іванович Дичковський. – К., 2009. – 311 с.
174. Драган Є. В. Комп'ютерно орієнтована технологія оцінювання навчальних досягнень студентів фізичних спеціальностей на основі ймовірнісних теорій тестування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Євгеній Вікторович Драган. – К., 2012. – 218 с.
175. Завізєна Н. С. Дидактичні умови індивідуалізації навчального процесу на основі використання комп'ютерів у педагогічному університеті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Станіславівна Завізєна. – Кривий Ріг, 2003. – 193 с.
176. Імбер В. І. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вікторія Іванівна Імбер. – Вінниця, 2008. – 238 с.
177. Карпенко О. О. Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Олена Олексіївна Карпенко. – Х., 2005. – 235 с.
178. Кириленко Н. М. Педагогічні умови застосування комп'ютерних дидактичних ігор у фаховій підготовці майбутніх учителів математики й інформатики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Неля Михайлівна Кириленко. – Вінниця, 2010. – 254 с
179. Кіріленко О. Г. Педагогічні умови підготовки викладачів вищих технічних навчальних закладів до організації дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Олена Георгіївна Кіріленко. – Х., 2007. – 240 с.
180. Кононец Н. В. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Наталія Василівна Кононец. – К., 2010. – 259 с.
181. Лобода Ю. Г. Педагогічні умови використання комп'ютерно-інтегрованих технологій у процесі підготовки майбутніх інженерів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Юлія Геннадіївна Лобода. – О., 2010. – 280 с.
182. Лукін В. Є. Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Володимир Євгенович Лукін. – К., 2009. – 252 с.
183. Онопрієнко М. В. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Михайло Валентинович Онопрієнко. – К., 2006. – 184 c.
184. Пиголенко І. В. Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ «КПІ») : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10 / Ігор Вікторович Пиголенко. – К., 2006. – 192 с
185. Побережна Н. О. Дидактичні умови впровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Наталія Олександрівна Побережна. – Кривий Ріг, 2010. – 188 с.
186. Птахіна О. М. Проектування взаємодії учасників педагогічного процесу в системі дистанційного навчання майбутніх економістів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Миколаївна Птахіна. – Луганськ, 2011. – 253 с.
187. Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / С. А. Раков. – Х., 2005. – 538 с.
188. Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Н. В. Рашевська. – К., 2011. – 305 с.
189. Секрет І. В. Теоретичні та методичні основи формування іншомовної професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Ірина Володимирівна Секрет. – К., 2012. – 552 с.
190. Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / К. І. Словак. – К., 2011. – 291 с.
191. Собаєва О. В. Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Олена Володимирівна Собаєва. – Суми, 2001. – 230 с.
192. Сорока О. М. Психологічні умови застосування комп'ютерних засобів у процесі навчання іноземної мови (на матеріалі дослідження студентів немовних факультетів) : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Олена Миколаївна Сорока. – К., 2002. – 214 с
193. Співаковський О. В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / О. В. Співаковський. – К., 2004. – 534с.
194. Спірін О. М. Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. М. Спірін. – К., 2001. – 223 с.
195. Стефаненко П. В. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі : дис... доктора пед. наук : 13.00.04 / П. В. Стефаненко. – К., 2002. – 478 с.
196. Тверезовська Н. Т. Теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фахівців вищих навчальних закладів : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Ніна Трохимівна Тверезовська. – К., 2002. – 632 с.
197. Ткачук В. В. Інформатизація освіти як чинник формування інноваційно-інформаційного суспільства в Україні (Філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософських наук : спец. 09.00.10 «Філософія освіти» / В. В. Ткачук. – К., 2010. – 19 с.
198. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Ю. В. Триус. – Черкаси, 2005. – 649 с.
199. Хмель О. В. Дидактичні умови організації дистанційного навчання студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / О. В. Хмель. – К., 2006. – 19 с.
200. Цодікова Н. О. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Олександрівна Цодікова. – Луганськ, 2013. – 20 с.
201. Капустян І. І. Розвиток навчального комп'ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Інга Іванівна Капустян. – Полтава, 2012. – 234 с.
202. Кіяновська Н. М. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей у США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.10 / Н. М. Кіяновська. – К., 2014. – 23 с.
203. Лещенко І. Т. Розвиток дистанційної освіти в Російській Федерації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ірина Тимофіївна Лещенко. – К., 2008. – 232 с.
204. Майборода О. В. Становлення і розвиток комп’ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Майборода. – К., 2002. – 17 с.
205. Панченко Л. Ф. Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Л. Ф. Панченко. – Луганськ, 2011. – 40 с.
206. Шуневич Б. І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Богдан Іванович Шуневич. – К., 2008. – 509 с.
207. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я. Я. Болюбаш. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.
208. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 166 с.
209. Несколько лекционных демонстраций с применением ЭВМ / В. М. Андронов, Г. С. Бляженко, Б. М. Валиев и др. // Компьютерные программы учебного назначения : тез. докл. I международ. конф. – Донецк : ДонГУ, 1993. – С. 243
210. Андреев А. А. Обучение в сети Интернет / А. А. Андреев. – М. : Издательский дом Lambert Academic Pablishing, 2010. – 92 c.
211. Мартин Дж. Пирамида познания / Дж. Мартин // Школа. – 1996. – № 6. – С. 15–18.
212. Kolb D. A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development / D. A. Kolb. – New Jersey : Prentice-Hall, 1984. – 257 p.
213. Thach E. C. Training via Distance Learning / E. C. Thach, K. L. Murphy // Training and Development. – 1995. – № 49 (12). – Р. 44–46.
214. Bloom B. S. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. – Handbook I : Cognitive domain / B. S. Bloom, M. D. Engelhart, E. J. Furst [et al.]. – New York : David McKay, 1965. – 403 p.
215. Атыжы Б. Основные методы и подходы обучения в электронной среде [Электронный ресурс] / Б. Атыжы, М. Ташпынар. – Режим доступа: http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_81/81_18331.doc.
216. Воронкін О. С. Розвиток комп’ютерних технологій підтримки навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина 50-х – початок 90-х років XX ст.) [Електронний ресурс] / О. С. Воронкін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 1 (39). – Режим доступу :http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/960
217. Воронкін О. С. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України у 90-х роках ХХ ст. – на початку XXI ст. / О. С. Воронкін // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – № 20. – С. 99–116.
218. Манако А. Ф. Еволюція та конвергенція впровадження ІКТ в освіту як джерело інновацій / А. Ф. Манако, О. С. Воронкін // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: науково-методичний журнал, 2013. – № 6 (48). – С. 82–87.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Korneev Y. K. Ynformatsyonnыe tekhno¬lohyy v upravlenyy / Y. K. Korneev, V. A. Mashurtsev. – M.: YNFRA-M, 2001. – 158 s.
2. Trainev V. A. Ynformatsyonnыe kommunykatsyonnыe pedahohycheskye tekhnolohyy : uchebnoe posobye / V. A. Trainev, Y. V. Trainev. – M. : Dashkov y K, 2009. – 280 s.
3. Pinchuk Ye. A. Modernizatsiia ukrainskoi systemy osvity yak teoretyko-filosofska i praktychna problema : dys. ... doktora filosofskykh nauk : 09.00.10 / Yevhen Anatoliiovych Pinchuk. – K., 2010. – 379 s.
4. Arkhanhelskyi S. Y. Teoretycheskye osnovы nauchnoi orhanyzatsyy uchebnoho protsessa / S. Y. Arkhanhelskyi. – M. : Znanye, 1975. – 41 s.
5. Prokolyenko L. N. Psykholohycheskye problemы kompiuternoho obuchenyia / L. N. Prokolyenko, E. Y. Mashbyts // Psykholohycheskye problemы sozdanyia y yspolzovanyia ЭVM : tezysы dokladov Vsesoiuznoi konferentsyy. – M. : Yzd-vo MHU, 1985. – 240 s.
6. Manako A. F. Kompleksnyi pidkhid do rozghliadu protsesiv evoliutsii ta konverhentsii IKT v osviti / A. F. Manako, O. S. Voronkin // Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh. – 2014. – # 3. – S. 3–9
7. Voronkin O. S. Periodyzatsiia rozvytku informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii navchannia / O. S. Voronkin // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2014. – # 3 (54). – S. 109–116
8. Ruzheinikov V. P. Vykorystannia telebachennia v navchalnykh tsiliakh / V. P. Ruzheinikov // Rad. shk. – 1959. – # 5. – C. 49–53.
9. Niuэll A. Эmpyrycheskye yssledovanyia mashynы «Lohyk-teoretyk»; prymer yzuchenyia evrystyky / A. Niuэll, Dzh. Shou, H. Saimon // Vыchyslytelnыe mashynы y mыshlenye. – M.: Myr, 1967. – S. 113–114.
10. Hrytsenko V. Y. Yspolzovanye uchebnoho multymedya v эlektronnыkh uchebnykakh y dystantsyonnыkh kursakh, postavliaemыkh cherez Ynternet : metodycheskoe posobye / V. Y. Hrytsenko, Manako A. F. – K. : TOV «Vitus», 2003. – 123 s.
11. Halperyn P. Ya. Psykholoho-pedahohycheskye problemы prohrammyrovannoho obuchenyia na sovremennom эtape / P. Ya. Halperyn, Z. A. Reshetova, N. F. Talыzyna // Materyalы k Vsesoiuznoi konferentsyy po prohrammyrovannomu obuchenyiu (Moskva, 31 maia – 4 yiunia 1966 h.). – M., 1966. – 39 s.
12. Talыzyna N.F. Teoretycheskye osnovы prohrammyrovannoho obuchenyia. – M. : Yzd-vo Moskovskoho unyversyteta, 1969. – 134 s.
13. Anysymov B. V. Razrabotka mashynnoho alhorytma sostavlenyia raspysanyia zaniatyi / B. V. Anysymov, A. Ya. Savelev, V. P. Vlasov // Prymenenye ЭVM v uchebnom protsesse. – M. : Sovetskoe radyo, 1969. – C. 71–80
14. Anysymov B. V. Razrabotka mashynnыkh alhorytmov sostavlenyia uchebnoho plana / B. V. Anysymov, A. Ya. Savelev, V. M. Karpov // Prymenenyia ЭVM v uchebnom protsesse. – M. : Sovetskoe radyo, 1969. – S. 32–40.
15. Ball H.A. Puty postroenyia adaptyvnыkh obuchaiushchykh mashyn shyrokoho naznachenyia / H. A. Ball, A. M. Dovhiallo // Prohrammyrovannoe obuchenye : mezhvedomstvennыi nauchnыi sbornyk. – K., 1967. – Vыp. 1. – S. 207–213.
16. Alekseev O. L. Prymenenye prohrammyrovannoho obuchenyia v shkolakh slepыkh s yspolzovanyem spetsyalnыkh obuchaiushchykh mashyn : avtoref. dys. na soysk. uchen. step. kand. ped. nauk : spets. 13.00.00 «Pedahohycheskye nauky» / O. L. Alekseev. – M., 1964. – 18 s.
17. Krыlova V. A. Yspolzovanye obuchaiushchykh alhorytmov kak sredstva povыshenyia эffektyvnosty obuchenyia (na materyale prepodavanyia ynostrannoho yazыka v neiazыkovom vuze) : dys. … kand. ped. nauk / V. A. Krыlova. – Lenynhrad, 1967. – 249 s.
18. Berh A. Y. Sostoianye y perspektyvы razvytyia prohrammyrovannoho obuchenyia / A. Y. Berh. – M. : Znanye, 1966. – 27 s
19. Orhanizatsiia seredovyshcha dystantsiinoho navchannia v serednikh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh // Yu. M. Bohachkov, V. Yu. Bykov, O. P. Pinchuk, A. F. Manako ta in. ; nauk. red. Yu. M. Bohachkov. – K., 2011. – 203 s.
20. Hryban O. N. Multymedya tekhnolohyy v obrazovanyy: ystorycheskyi aspekt rassmotrenyia / O. N. Hryban // Vospytatelnыi potentsyal ystorycheskoho obrazovanyia : sb. nauch. st. – Ekaterynburh : HOU VPO «Ural. hos. ped. un-t», 2008. – Ch. II. – S. 496–500.
21. Krasylnykova V. A. Ynformatsyonnыe y kommunykatsyonnыe tekhnolohyy v obrazovanyy : uchebnoe posobye / V. A. Krasylnykova. – M. : OOO «Dom pedahohyky», 2006. – 231 s.
22. Mashbyts E. Y. Psykholohycheskye problemы obuchenyia polzovatelei ЭVM / E. Y. Mashbyts. – K. : Znanye, 1976. – 16 s.
23. Kvurt L. S. Do pytannia proektuvannia system dlia navchannia na bazi ETsOM / L. S. Kvurt // Zbirnyk naukovykh robit Lvivskoho politekhnichnoho instytutu. – 1973. – # 7. – S. 110–115.
24. Savelev A. Ya. O kompleksnoi prohramne rabot po sozdanyiu avtomatyzyrovannыkh obuchaiushchykh system / A. Ya. Savelev, V. A. Novykov // Upravliaiushchye systemы y mashynы, 1979. – # 4. – S. 3–5.
25. Dubynets E. V. Opыt prymenenyia avtomatyzyrovannыkh obuchaiushchykh system na baze SPOK-ES / E. V. Dubynets, V. D. Rudenko // Upravliaiushchye systemы y mashynы. – 1979. – # 4. – S. 136–140.
26. Talыzyna N. F. Puty y vozmozhnosty avtomatyzatsyy uchebnoho protsessa / N. F. Talыzyna, T. V. Habai. – M. : Znanye, 1977. – 64 s.
27. Lыsenko N. V. Yssledovanye эffektyvnosty uchebnыkh zamknutыkh televyzyonnыkh system : avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk / N. V. Lыsenko. – L., 1976. – 22 s.
28. Kalynyna M. Y. Kompleksnoe yspolzovanye uchebnoho televydenyia y dyproektsyy pry formyrovanyy matematycheskykh poniatyi : dys. ... kand. ped. nauk / M. Y. Kalynyna. – L., 1975. – 203 s.
29. Sheveleva H. N. Analyz nekotorыkh dydaktycheskykh problem uchebnoho televydenyia v vыsshei shkole : dys. … kand. ped. nauk / H. N. Sheveleva. – M., 1974. – 157 s.
30. Doroshkevych A. M. Prohrammyrovannoe obuchenye kak sredstvo povыshenyia эffektyvnosty uchebnoho protsessa v vыsshei shkole : avtoref. dys. na soyskanye uch. stepeny doktora ped. nauk / A. M. Doroshkevych. – M., 1971. – 30 s.
31. Ylyna T. A. Obshchye osnovы metodyky prohrammyrovannoho obuchenyia : avtoref. dys. dokt. ped. nauk : spets. 13.00.01 «Obshchaia pedahohyka, ystoryia pedahohyky y obrazovanyia» / T. A. Ylyna. – M., 1970. – 43 s.
32. Nehmatov F. Kh. Psykholoho-dydaktycheskyi analyz uchebnoi rabotы studentov s prohrammyrovannыm posobyem : avtoref. dys. na soyskanye uch. stepeny kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 «Obshchaia pedahohyka, ystoryia pedahohyky y obrazovanyia» / F. Kh. Nehmatov. – Dushanbe, 1972. – 20 s.
33. Norkyn K. A. Prohrammyrovannыe uchebnыe posobyia y kontrolyruiushchye mashynы kak sredstva optymyzatsyy upravlenyia uchebnыm protsessom (na materyale nachertatelnoi heometryy) : dys. ... kand. ped. nauk. / K. A. Norkyn. – Odessa, 1971. – 170 c.
34. Bober L. P. Analyz deiatelnosty prepodavatelei v uslovyiakh prymenenyia tekhnycheskykh sredstv obuchenyia (na materyale yspolzovanyia uchebnoho televydenyia y kontrolno-obuchaiushchykh mashyn v vuzakh) : dys. ... kand. ped. nauk / L. P. Bober. – L., 1975. – 150 s.
35. Dron M. Y. Pedahohycheskye osnovы prymenenyia tekhnycheskykh sredstv v podhotovke uchytelia (na materyale pedvuzov y unyversytetov) : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / M. Y. Dron. – Mynsk, 1979. – 206 s.
36. Dukhovnaia M. M. Formyrovanye u studentov pedahohycheskykh umenyi v yspolzovanyy tekhnycheskykh sredstv obuchenyia v shkole : dys. … kand. ped. nauk / M. M. Dukhovnaia. – L., 1974. – 246 s.
37. Elokhova H. V. Deiatelnost pedahohycheskykh kollektyvov kafedr v uslovyiakh prymenenyia tekhnycheskykh sredstv obuchenyia : avtoref. dys. na soysk. uch. stepeny kand. ped. nauk / H. V. Elokhova. – L., 1979. – 16 s.
38. Keshov M. M. Psykholohycheskaia otsenka эffektyvnosty lektsyi v uslovyiakh prymenenyia TSO : dys. ... kand. psykhol. nauk / M. M. Keshov. – L., 1977. – 166 s.
39. Markhel Y. Y. Yssledovanye nekotorыkh dydaktycheskykh voprosov sozdanyia y prymenenyia kompleksov tekhnycheskykh sredstv obuchenyia : dys. … kand. ped. nauk / Y. Y. Markhel. – M., 1972. – 233 s.
40. Rozhdestvenskyi L. Y. Povыshenye эffektyvnosty uchebnoho protsessa v vuzakh s pomoshchiu perforatsyonnыkh ustroistv. Na materyale ynostr. yazыkov : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / L. Y. Rozhdestvenskyi. – K., 1978. – 223 s.
41. Symonenko V. P. Razrabotka y yssledovanye alhorytmov, prohramm y tekhnycheskykh sredstv dlia systemы planyrovanyia uchebnoho protsessa VUZa : dys. … kand. tekhnych. nauk : 05.252 / Valeryi Pavlovych Symonenko. – K., 1972. – 162 s.
42. Shcherbak Yu. Y. Yssledovanyia эffektyvnosty prymenenyia uchebnoho kompleksa tekhnycheskykh sredstv v pedahohycheskom vuze : dys. … kand. ped. nauk / Yu. Y. Shcherbak. – M., 1972. – 289 s.
43. Dymyhыr Kh. H. Razrabotka, yssledovanye y vnedrenye v NRB ynformatsyonnoi systemы «Pryem v vuzы» : dys. ... kand. tekhnych. nauk : 05.13.11 / Khrystov Hyrhynov Dymyhыr. – K., 1975. – 274 s.
44. Kvasnevskyi K. A. Yssledovanye эffektyvnosty prymenenyia avtomatyzyrovannыkh klassov : avtoref. dys. na soysk. uchen. step. kand. ped. nauk / K. A. Kvasnevskyi. – Kyev, 1971. – 29 c.
45. Koba V. A. Эlementы synteza avtomatyzyrovan¬noi systemы kontrolia y upravlenyia uchebnыm protsessom : dys. kand. ... tekhn. nauk : spets. 05.13.01 «Tekhnycheskaia kybernetyka y teoryia ynformatsyy» / V. A. Koba. – Kharkov, 1974. – 196 s.
46. Omelchenko N. A. Formyrovanye kontrolno-korrektyrovochnoho komponenta uchebnoi deiatelnosty u studentov s pomoshchiu avtomatyzyrovannoi obuchaiushchei systemы (AOS na baze ЭVM) : avtoref. dys. na soysk. uch. stepeny kand. ped. nauk / N. A. Omelchenko. – M., 1979. – 19 s.
47. Platonov B. A. Voprosы postroenyia dyalohovыkh obuchaiushchykh system na baze ЭTsVM s kollektyvnыm yspolzovanyem : avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk : spets. 05.13.13 «Orhanyzatsyia struktur y vыchyslytelnыkh protsessov v ЭVM, kompleksakh y systemakh» / Borys Alekseevych Platonov. – K., 1973. – 28 s.
48. Zarkhyn V. H. Psykhofyzyolohycheskye razlychyia uchashchykhsia v protsesse obuchenyia na avtomatyzyrovannыkh systemakh : avtoref. dys. na soyskanye uch. stepeny kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.02 «Psykhofyzyolohyia» / V. H. Zarkhyn. – M., 1978 – 23 s.
49. Habai T. V. Osobennosty usvoenyia pry realyzatsyy bykhevyorystycheskykh pryntsypov prohrammyrovannoho obuchenyia : avtoref. dys. na soyskanye uch. stepeny kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.00 «Psykholohycheskye nauky» / T. V. Habai. – M., 1972. – 27 s.
50. Solovyenko V. A. Systema prohrammyrovannыkh zadanyi kak sredstvo upravlenyia usvoenyem znanyi pry yzuchenyy psykholohy : dys. … kand. psykhol. nauk / V. A. Solovyenko. – K., 1971. – 176 s.
51. Yudyna O. N. Dyahnostyka psykholohycheskykh prychyn oshybok uchashchykhsia sredstvamy prohrammyrovannoho uchebnyka (v tseliakh adaptatsyy obuchenyia) : dys. … kand. psykhol. nauk. / O. N. Yudyna. – M., 1973. – 205 s.
52. Wenger E. Artificial intelligence and tutoring systems. Computational and cognitive approaches to the communication of knowledge / E. Wenger. – Los Altos : Morgan Kaufmann Pub, 1987. – 486 p.
53. Kompiuternaia tekhnolohyia obuchenyia : clovar-spravochnyk : v 2 t. / pod red. V. Y. Hrytsenko, A. M. Dovhiallo. – K. : Naukova dumka, 1992. – 784 s.
54. Myshyn V. Zemnыe prohrammы kosmonavtyky / V. Myshyn // Kommunyst. – 1983. – # 6. – S. 80–90
55. Habai T. V. Uchebnaia deiatelnost y ee sredstva / T. V. Habai. – M. : Yzd-vo Moskovskoho un-ta, 1988. – 256 s.
56. Kolesnyk T.V. Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti studentiv pry vykorystanni personalnykh kompiuteriv u navchalnomu protsesi / T. V. Kolesnyk // Naukovo-pedahohichni problemy pidhotovky vchytelia u vuzi : materialy mizhvuz. naukovo-praktych. konf., prysviachenoi 70-richchiu Kyivskoho derzh. ped. instytutu im. O. M. Horkoho. – K. : KDPI, 1991. – S. 178–179
57. Ershov A. P. Kompiuteryzatsyia shkolы / A. P. Ershov // Ynformatsyia y obrazovanye. – 1992. – # 5–6. – S. 3–13
58. Monakhov V. M. Novaia ynformatsyonnaia tekhnolohyia obuchenyia: metodolohycheskye y metodycheskye razrabotky y vnedrenye / V. M. Monakhov // Osnovnыe aspektы yspolzovanyia novыkh ynformatsyonnыkh tekhnolohyi obuchenyia v sovershenstvovanyy metodycheskoi systemы obuchenyia. – M., 1987. – S. 3–17
59. Mashbyts E. Y. Psykholoho-pedahohycheskye problemы kompiuteryzatsyy obuchenyia / E. Y. Mashbyts. – M. : Pedahohyka, 1988. – 192 s.
60. Psykholohycheskye problemы avtomatyzatsyy nauchno-yssledovatelskykh rabot / Pod red. M. H. Yaroshevskyi, O. K. Tykhomyrov. – M. : Nauka, 1987. – 240 s.
61. Hershunskyi B. S. Kompiuteryzatsyia v sfere obrazovanyia: problemы y perspektyvы / B. S. Hershunskyi. – M. : Pedahohyka, 1987. – 264 s.
62. Pyazhe Zh. Henezys эlementarnыkh lohycheskykh struktur / Zh. Pyazhe, B. Ynelder. – M. : Yzd-vo ynostrannoi lyteraturы, 1963. – 448 s.
63. Norton P. Somputer potentials and computer educators: a proactive view of computer education / P. Norton // Educ. technology. – 1983. – Vol. 23. – # 10. – P. 25–28
64. Liaudys V. Ya. Problemы y zadachy psykholohyy kompiuternoho obuchenyia // Psykholohycheskye problemы sozdanyia y yspolzovanyia ЭVM : tezysы dokladov Vsesoiuznoi konferentsyy. – M. : Yzd-vo MHU, 1985. – 240 s.
65. Zhaldak M. I. Humanitarnyi potentsial i informatyzatsiia osvity / M. I. Zhaldak // Ridna shkola. – # 7–8. – 1983. – S. 61–64
66. Kyryllov-Uhriumov V. Plius vse bohatstvo dyssertatsyi / V. Kyryllov-Uhriumov // Pravda : hazeta. – 1982, 3 noiabria. – S. 3
67. Yaroshevskyi M. H. Nauka kak predmet psykholohycheskoho yssledovanyia / M. H. Yaroshevskyi // Problemы nauchnoho tvorchestva v sovremennoi psykholohyy. – M. : Nauka, 1971. – 245 s.
68. Jahoda G. Effects of online bibliographic searching on scientists information style / G. Jahoda, A. Bayer // Online review, 1981. – Vol. 5. – # 4. – P. 323–333.
69. Bork A. Design consideration / A. Bork ; R. Shostak (ed.) // Computers in composition instruction. – Oregon, 1984. – P. 51–56.
70. Dayton D. Future trends in production of instructional materials 1981–2001 // Educational communication and technology journal. – 1981. – # 29 (4). – P. 231–249.
71. Durrett J. How to use color displays effectively: a look at the elements of color vision and their implications for programmers / J. Durrett, J. Trezona // Byte. – 1982. – # 4. – P. 50–53
72. Eysenck H. F. Heredity and environment: the state of debate / H. F. Eysenck // Educational analysis. – 1982. – Vol. 4. – # 2. – P. 7–16
73. Show R. E. Individual differences and instructional theory / R. E. Show // Educational Researcher. – 1977. – # 6. – R. 11–15
74. Ausburn L. J. Cognitive styles: some information and implication for instructional design / L. J. Ausburn, F. B. Ausburn. // Educational communications and technology journal. – 1978. – Vol. 26. – Issue 4. – R. 337–354
75. Individuality in learning: amplifications of cognitive style and creativity for human development / S. Messick (ed.). – San Francisco : Jossey-Bass, 1976. – P. 4–22
76. Omarbekova A. S. Yntellektualnыe obuchaiushchye systemы / A. Omarbekova, B. Ysmahambetov, A. Sundetova // Vestnyk ENU ym. L. N. Humyleva. – 2012. – C. 354–356
77. Manako A. F. Elektronne navchannia i navchalni obiekty / A. F. Manako, V. V. Manako. – K. : Kazhan plius, 2003. – 334 s.
78. Lohycheskyi podkhod k yskusstvennomu yntellektu: ot klassycheskoi lohyky k lohycheskomu prohrammyrovanyiu / Tei A., Hrybomon P., Luy Zh. y dr. ; pod red. Havrylova. – M. : Myr, 1990. – 432 s.
79. Hlushkov V. M. Kybernetyka, vыchyslytelnaia tekhnyka, informatyka : yzbrannыe trudы v 3 t. / V. M. Hlushkov. – K. : Naukova dumka, 1990. – T. 3 : Kybernetyka y ee prymenenye v narodnom khoziaistve. – 224 s.
80. Berulava H. A. Sovershenstvovanye podhotovky studentov pedahohycheskykh ynstytutov k sozdanyiu y prymenenyiu эkranno-zvukovыkh sredstv v uchebnom protsesse : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / H. A. Berulava. – Cheliabynsk, 1981. – 200 s.
81. Vostrykov A. A. Yspolzovanye tekhnycheskykh sredstv obuchenyia v suhhestyvnoi pedahohyke : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / A. A. Vostrykov. – K., 1981. – 215 s.
82. Hryhoryshyn Y. A. Ynstrumentalnaia podderzhka uchebnoho protsessa v uslovyiakh prymenenyia avtomatyzyrovannыkh uchebnыkh kursov : dys. … kand. tekhn. nauk : 05.13.06 / Yia Andreevna Hryhoryshyn. – K., 1984. – 210 s.
83. Ybrahymov B. Pedahohycheskye uslovyia sovershenstvovanyia kvalyfykatsyy uchytelei po yspolzovanyiu tekhnycheskykh sredstv obuchenyia (na materyalakh Turkmenskoi SSR) : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Berdыmurad Ybrahymov. – Ashkhabad, 1988. – 143 s.
84. Krasnov M. A. Razrabotka mnohofunktsyonalnыkh AOK dlia obuchenyia prohrammyrovanyiu : dys. … kand. tekhn. nauk : 05.13.11 / M. A. Krasnov. – Kyshynev, 1985. – 162 s.
85. Kuznetsov V. M. Dydaktycheskye osnovы vuzovskoho uchebnoho televydenyia : avtoref. dys. na soysk. uchen. step. dok. ped. nauk / V. M. Kuznetsov. – Kyev, 1982. – 48 s.
86. Lalov B. Ts. Dydaktycheskye osnovы yspolzovanyia avtomatyzyrovannыkh sredstv obuchenyia : avtoref. dys. na soysk. uchen. step. kand. ped. nauk : spets. 13.00.08 : Teoryia y metodyka professyonalnoho obrazovanyia / B. Ts. Lalov. – M., 1982. – 21s.
87. Petrenko V. Y. Povыshenye эffektyvnosty yspolzovanyia эkranno-zvukovыkh sredstv v uchebnom protsesse vuza : dys. … doktora ped. nauk : 13.00.01 / V. Y. Petrenko. – Donetsk, 1987. – 515 s.
88. Symonenko V. P. Razrabotka y yssledovanye alhorytmov, prohramm y tekhnycheskykh sredstv dlia systemы planyrovanyia uchebnoho protsessa VUZa : dys. … kand. tekhnych. nauk : 05.252 / Valeryi Pavlovych Symonenko. – K., 1972. – 162 s.
89. Torshyn V. A. Kompleksnoe prymenenye эkranno-zvukovыkh sredstv obuchenyia s tseliu sovershenstvovanyia professyonalno-metodycheskoi podhotovky uchytelia fyzyky : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.02 / V. A. Torshyn. – Cheliabynsk, 1984. – 166 s.
90. Yakymov A. Y. Dydaktycheskaia эffektyvnost kompleksnoho prymenenyia tekhnycheskykh sredstv obuchenyia v vuze : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / A. Y. Yakymov. – Kh., 1987. – 228 s.
91. Beliakyn A. M. Dydaktycheskye uslovyia optymyzatsyy kontrolia y samokontrolia v uchebnoi deiatelnosty studentov s prymenenyem ЭVM : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01/ A. M. Beliakyn. – Kazan, 1984. – 210 s.
92. Vыsotskyi Yu. Y. Yssledovanye y razrabotka metodov y sredstv avtomatyzatsyy postroenyia obuchaiushchykh kursov v dyalohovыkh systemakh na baze ЭVM : dys. … kand. tekhn. nauk : 05.13.06 / Yuryi Yvanovych Vыsotskyi. – Odessa, 1984. – 166 s.
93. Karchevskaia N. V. Osobennosty prymenenyia mykro-ЭVM na praktycheskykh zaniatyiakh v VUZe (na prymere obuchenyia studentov ynzhenerno-pedahohycheskykh spetsyalnostei) : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / N. V. Karchevskaia. – Stakhanov, 1989. – 230 s.
94. Lutsenko N. Kh. Dydaktycheskye vozmozhnosty kompleksa tekhnycheskykh sredstv obuchenyia avtomatyzyrovannыkh klassov (audytoryi) y ykh realyzatsyia v uchebnom protsesse pedahohycheskoho vuza : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / N. Kh. Lutsenko. – K., 1983. – 239 s.
95. Rudenko V. D. Dydaktycheskye vozmozhnosty avtomatyzyrovannыkh obuchaiushchykh system na baze ЭVM y sposobы ykh ratsyonalnoho yspolzovanyia v uchebnom protsesse vuza : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / V. D. Rudenko. – K., 1980. – 136 s.
96. Strykeleva L. V. Pedahohycheskye osnovы povыshenyia эffektyvnosty uchebnoho protsessa s pomoshchiu prymenenyia avtomatyzyrovannыkh obuchaiushchykh system (AOS) : dys. kand. ped. nauk : 13.00.01 «Obshchaia pedahohyka, ystoryia pedahohyky y obrazovanyia» / L. V. Strykeleva. – Mynsk, 1984. – 209 c.
97. Marhulys E. D. Psykholohycheskye osobennosty hruppovoi deiatelnosty po reshenyiu zadach s pomoshchiu ЭVM : dys. kand. psykhol. nauk : 19.00.01 «Obshchaia psykholohyia, psykholohyia lychnosty, ystoryia psykholohyy» / E. D. Marhulys. – M., 1981. – 225 c.
98. Bohdanova Y. M. Formyrovanye professyonalno-pedahohycheskoi hotovnosty budushchykh uchytelei k kompiuternomu obrazovanyiu shkolnykov : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / Y. M. Bohdanova. – Odessa, 1989. – 158 s.
99. Zhaldak M. Y. Systema podhotovky uchytelia k yspolzovanyiu ynformatsyonnoi tekhnolohyy v uchebnom protsesse : dys. … doktora ped. nauk v forme nauch. doklada : 13.00.02. – M., 1989. – 48 s.
100. Rudenko V. D. Dydaktycheskye vozmozhnosty avtomatyzyrovannыkh obuchaiushchykh system na baze ЭVM y sposobы ykh ratsyonalnoho yspolzovanyia v uchebnom protsesse VUZa : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / Vyktor Dmytryevych Rudenko. – K., 1980. – 136 s.
101. Bыkov V. E. Nauchnыe osnovы, metodы y systemы avtomatyzyrovannoho upravlenyia prosveshchenyem na urovne soiuznoi respublyky (na prymere systemы narodnoho obrazovanyia Ukraynskoi SSR) : avtoref. dys. na soysk. uch. stepeny doktora tekhn. nauk : 05.13.06 «Avtomatyzyrovannыe systemы pererabotky ynformatsyy y upravlenyia» / V. E. Bыkov. – K., 1989. – 43 s.
102. Balыkyna E. N. Multymedya systemы. Popыtka sravnytelnoi kharakterystyky [Эlektronnыi resurs] / E. N. Balыkyna, V. N. Komlychenko, V. N. Sydortsov // Kruh ydei: modely y tekhnolohyy ystorycheskoi ynformatyky : materyalы III mezhdunarodnoi konferentsyy Assotsyatsyy «Ystoryia y kompiuter». – M. : Yzd-vo Moskovskoho horodskoho obъedynenyia arkhyvov, 1996. – 345 c. – Rezhym dostupa : http://www.aik-sng.ru/text/krug/3/25.shtml.
103. Verbytskyi A. A. Aktyvnoe obuchenye v vыsshei shkole: kontekstnыi podkhod : metod. posobye / A. A. Verbytskyi. – M. : Vыsshaia shkola, 1991. – 207 s.
104. Koul B. Hypertekst reshaet problemmu ynformatsyonnoho obsluzhyvanyia : per. s anhl. / B. Koul // Эlektronyka, 1990 – # 4. – S. 38–42.
105. Mazaeva M. A. Perspektyvы razvytyia эlektronnoho obuchenyia v obrazovatelnыkh uchrezhdenyiakh Rostovskoi oblasty / M. A. Mazaeva, O. V. Diatlova, M. B. Striukov, V. F. Kravchenko // Ynformatsyonnыe tekhnolohyy v obrazovanyy : sbornyk nauchnыkh trudov uchastnykov IX nauchno-praktycheskoi konferentsyy-vыstavky (Rostov n/D, 29–30 oktiabria 2009 h.). – Rostov n/D : Rostyzdat, 2009. – S 8–9.
106. Hede T. Multimedia effects on learning: Design implications of an integrated model [Elektronnyi resurs] / T. Hede, A. Hede. – Rezhym dostupu : http://www.ascilite.org.au/aset-archives/confs/2002/hede-t.html.
107. Mayer R. E. The promise of multimedia learning: Using the same instructional design methods across different media / R. E. Mayer // Learning and Instruction, 2003. – # 13. – P. 125–139.
108. Mayer R. E. Multimedia learning / R. E. Mayer. – United Kingdom : Cambridge University Press, 2001. – 210 p.
109. Adamenko E. V. Psykholoho-pedahohycheskye faktorы produktyvnoho yspolzovanyia tekhnycheskykh sredstv obuchenyia prepodavateliamy proftekhuchylyshch : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / E. V. Adamenko. – L., 1990. – 230 s.
110. Zhabo T. V. Prohrammyrovannoe obuchenye kak sredstvo dyfferentsyatsyy uchebnoho protsessa v ystoryy sovetskoi pedahohyky : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / T. V. Zhabo. – K., 1990. – 146 s.
111. Abdel-Vakhab A. V. Modelyrovanye dyalohovoho protsessa pry razrabotke personalyzyrovannыkh kompiuternыkh obuchaiushchykh system : dys. ... kand. tekhn. nauk : 05.13.06 / Abu-Davvas Vakheeb Abdel-Vakhab. – Odessa, 1999. – 207 s.
112. Zabara Y. M. Yntelektualnыe trenazherы y metodyka ykh yspolzovanyia v prepodavanyy matematycheskykh dystsyplyn : avtoref. dys. na soysk. uch. stepeny kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoryia y metodyka obuchenyia y vospytanyia (po oblastiam y urovniam obrazovanyia)» / Y. M. Zabara. – K., 1992. – 24 s.
113. Klochko N. A. Dydaktycheskye osnovы yspolzovanyia avtomatyzyrovannыkh obuchaiushchykh kompleksov v uchebnom protsesse vuza : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / N. A. Klochko. – Vynnytsa, 1991. – 139 s.
114. Demydova M. H. Podhotovka studentov pedahohycheskoho vuza k ynformatsyonno-kommunykatyvnomu vzaymodeistvyiu s uchashchymysia : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / M. H. Demydova. – Odessa, 1992. – 158 s.
115. Dudka V. V. Formuvannia u studentiv umin zastosovuvaty komiuterni redaktory v maibutnii profesiinii diialnosti : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Viktor Vasylovych Dudka. – K., 1996. – 174 s.
116. Panchenko L. F. Professyonalno-pedahohycheskaia podhotovka studentov pedvuzov k yspolzovanyiu novыkh ynformatsyonnыkh tekhnolohyi (na prymere humanytarnыkh fakultetov) : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Liubov Felyksovna Panchenko. – Luhansk, 1994. – 172 s.
117. Stoliarevskaia A. L. Formyrovanye ynformatsyonnoi kulturы studentov pedahohycheskykh vuzov pry yzuchenyy kursa ynformatyky : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Alla Leonydovna Stoliarevskaia. – Kh., 1998. – 172 s.
118. Markhel Y. Y. Perspektyvы razvytyia dydaktycheskykh sredstv kompiuternoi tekhnolohyy obuchenyia : dys. … doktora ped. nauk v forme nauch. doklada : 13.00.01 / Y. Y. Markhel. – M., 1991. – 38 s.
119. Bulakh I. Ye. Teoriia i metodyka kompternoho testuvannia uspishnosti navchannia (na materialakh medychnykh navchalnykh zakladiv) : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.01 / Iryna Yevhenivna Bulakh. – K., 1995. – 430 s.
120. Zhuk Yu. A. Reshenye yssledovatelskykh zadach po fyzyke s yspolzovanyem novыkh ynformatsyonnыkh tekhnolohyi : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Yuryi Alekseevych Zhuk. – K., 1995. – 217 s.
121. Klochko V. I. Novi informatsiini tekhnolohii navchannia matematyky v tekhnichnii vyshchii shkoli : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.02 / V. I. Klochko. – K., 1998. – 396 s.
122. Konoshevskyi L. L. Doslidzhennia osoblyvostei zastosuvannia kompternoi tekhniky v nachalnomu protsesi pedvuzu (na materiali kursu fizyky) : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Leonid Leonidovych Konoshevskyi. – K., 1997. – 179 c.
123. Pustыnnykova Y. N. Sovremennыe ynformatsyonnыe tekhnolohyy v podhotovke uchytelia fyzyky : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Y. N. Pustыnnykova. – Donetsk, 1999. – 247 s.
124. Synelnyk Y. V. Upravlenye uchebnoi deiatelnostiu studentov s pomoshchiu kompiuternыkh sredstv : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Yryna Vasylevna Synelnyk. – Kh., 1995. – 250 s.
125. Solodkaia T. V. Kompiuternoe testyrovanye kak metod kontrolia za rezultatamy uchebnoi deiatelnosty y studentov : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / T. V. Solodkaia. – Kh., 1994. – 175 s.
126. Manako A. F. Evoliutsiia ta konverhentsiia informatsiinykh tekhnolohii pidtrymky osvity ta navchannia / A. F. Manako // Novi informatsiini tekhnolohii v osviti dlia vsikh: navchalni seredovyshcha : zbirnyk prats VI mizhnarodnoi konf. (22–23 lystopada 2011 r., m. Kyiv). – K. : MNNTs, 2011. – S. 20–35.
127. Kovalchuk M.V. Konverhentsyia nauk y tekhnolohyi – prorыv v budushchee [Эlektronnыi resurs] // Rossyiskye nanotekhnolohyy. – 2011. – T. 6. – # 1–2. – S. 13–23. – Rezhym dostupa: http://www.nrcki.ru/files/nbik01.pdf.
128. Manako A. F. Ykt v obrazovanyy: эvoliutsyia, konverhentsyia y ynnovatsyy [Эlektronnыi resurs] / A. F. Manako, A. S. Voronkyn // Obrazovatelnыe tekhnolohyy y obshchestvo. – 2014. – Tom 17. – # 1. – S. 487–521. – Rezhym dostupa : http://ifets.ieee.org/russian/depository /v17_i1/pdf/11.pdf
129. Novykov A. M. Postyndustryalnoe obrazovanye / A. M. Novykov. – M. : Эhves, 2008. – 136s.
130. Andrieiev O.O. Elektronna pedahohika / O. O. Andrieiev // Pedahohichni aspekty vidkrytoho dystantsiinoho navchannia : kol. monohr. / [za red. O. O. Andrieieva, V. M. Kukharenka]. – Kh. : Miskdruk, 2013. – Rozd. 5. – S. 66–71
131. Herasymchuk O. O. E-learning. Khnolohii elektronnoho navchannia : navch. posibnyk / O. O. Herasymchuk. – Lutsk : RVV LDTU, 2008. – 432 s.
132. Bykov V.Yu. Tekhnolohii khmarnykh obchyslen, IKT-autsorsynh ta novi funktsii IKT-pidrozdiliv navchalnykh zakladiv i naukovykh ustanov / V.Yu.Bykov // Informatsiini tekhnolohii v osviti. – 2011. – # 10. – S. 8 – 23.
133. Ramskyi Yu.S. Vyvchennia informatsiino-poshukovykh system merezhi internet : navch.-met. posibnyk / Yu. S. Ramskyi, O. V. Rezina. – K. : NPU im. M. P. Drahomanova, 2004. – 60 s.
134. Smyrnova-Trybulska Ye. M. Pedahohichna tekhnolohiia dystantsiinoho navchannia z vykorystanniam systemy CLMC MOODLE / Ye. M. Smyrnova-Trybulska // Postmetodyka. – # 6 (77). – Poltava, 2007. – S. 19-27.
135. Tryus Yu. V. Orhanizatsiini ta pedahohichni aspekty rozvytku i vprovadzhennia tekhnolohii mobilnoho navchannia u vyshchii shkoli / Yu. V. Tryus // Novi informatsiini tekhnolohii v osviti dlia vsikh: navchalni seredovyshcha : zbirnyk prats VI mizhnarodnoi konferentsii ITEA-2011 (m. Kyiv, 22-23 lystopada 2011 r.). – C. 285–293.
136. Krutko O. M. Problemy zastosuvannia tekhnichnykh zasobiv navchannia u vitchyznianykh periodychnykh fakhovykh vydanniakh (druha polovyna KhKh st.) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 «Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky» / O. M. Krutko. – Luhansk, 2012. – 20 s.
137. Tsarenko O. M. Pedahohichni osnovy formuvannia u maibutnikh uchyteliv umin zastosovuvaty TZN u navchalno-vykhovnomu protsesi : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.09 / O. M. Tsarenko. – K., 2000. – 168 s.
138. Meniailenko O. S. Teoretyko-metodolohichni osnovy syntezu indyvidualizovanykh stratehii upravlinnia dydaktychnym protsesom v atomatyzovanykh navchalnykh systemakh : dys. ... doktora tekhn. nauk : 05.13.06 / Oleksandr Serhiiovych Meniailenko. – Luhansk, 2007. – 404 s.
139. Byrka M. F. Rozvytok profesiinoi kompetentnosti vykladacha informatsiinykh tekhnolohii profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Marian Filaretovych Byrka. – K., 2010. – 252 c.
140. Blyzniuk M. M. Formuvannia osnov informatsiinoi kultury u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv prykladnoho ta dekoratyvnoho mystetstva : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Mykola Mykolaiovych Blyzniuk. – Ivano-Frankivsk, 2000. – 208 s.
141. Boiko N. I. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv v umovakh zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Nataliia Ivanivna Boiko. – K., 2007. – 239 s.
142. Volkova T. V. Intehratsiia pedahohichnoi ta kompiuterno-informatsiinoi pidhotovky maibutnoho vykladacha spetsialnykh dystsyplin profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Tetiana Vasylivna Volkova. – K., 2007. – 304 s.
143. Honcharova O. M. Teoretyko-metodychni osnovy osobystisno-oriientovanoi systemy formuvannia informatychnykh kompetentnostei studentiv ekonomichnykh spetsialnostei : dys. … doktora. ped. nauk : 13.00.02 / O. M. Honcharova. – K., 2007. – 502 s.
144. Drohaitsev O. I. Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv u protsesi navchannia humanitarnykh dystsyplin : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.09 / Oleksandr Ivanovych Drohaitsev. – Kryvyi Rih, 2009. – 333 s.
145. Zhukova V. M. Formuvannia informatychnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia matematyky v protsesi profesiinoi pidhotovky : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Viktoriia Mykolaivna Zhukova. – Luhansk, 2009. – 241 s.
146. Kartashova L. A. Systema navchannia informatsiinykh tekhnolohii studentiv humanitarnykh spetsialnostei u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.02 / Liubov Andriivna Kartashova. – K., 2012. – 544 s.
147. Klymenko A. O. Formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh pedahohiv u navchalnii diialnosti : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Anatolii Olehovych Klymenko. – Ternopil, 2010. – 229 s.
148. Klochko O. V. Prykladna spriamovanist navchannia informatyky studentiv vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladiv : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Oksana Vitaliivna Klochko. – K., 2004. – 248 s.
149. Kolhatin O. H. Teoretyko-metodychni zasady proektuvannia kompiuterno oriientovanoi systemy pedahohichnoi diahnostyky maibutnikh uchyteliv pryrodnycho-matematychnykh spetsialnostei : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.10 / O. H. Kolhatin. – Kh., 2011. – 485 s.
150. Kolos K. R. Systema Moodle yak zasib rozvytku predmetnykh kompetentnostei uchyteliv informatyky v umovakh dystantsiinoi pisliadyplomnoi osvity : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.10 / K. R. Kolos. – Zhytomyr, 2011. – 238 s.
151. Kopyl O. A. Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti u studentiv nemovnykh spetsialnostei z vykorystanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Oksana Anatoliivna Kopyl. – Chernihiv, 2012. – 240 s.
152. Kutepova L. M. Formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh uchyteliv informatyky do otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv zahalnoosvitnikh shkil : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Liudmyla Mykhailivna Kutepova. – Luhansk, 2009. – 282 s.
153. Kushchenko O. S. Formuvannia kultury internet-komunikatsii maibutnikh uchyteliv zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Olha Serhiivna Kushchenko. – Dnipropetrovsk, 2008. – 249 s.
154. Lohvinenko V. H. Metodyka formuvannia piznavalnoi samostiinosti studentiv tekhnichnykh spetsialnostei v protsesi vyvchennia informatsiino-komunikatyvnykh tekhnolohii : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Viktoriia Hryhorivna Lohvinenko. – Kh., 2005. – 227 s.
155. Monastyrna H. V. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky zasobamy informatsiino-pedahohichnoho modeliuvannia : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Halyna Viktorivna Monastyrna. – Luhansk, 2009. – 317 s.
156. Morze N. V. Systema metodychnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky v pedahohichnykh universytetakh : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.02 / Nataliia Viktorivna Morze. – K., 2003. – 605 s.
157. Sherman M. I. Teoretychni ta metodychni osnovy profesiinoi kompiuterno-informatsiinoi pidhotovky maibutnikh slidchykh u vyshchykh navchalnykh zakladakh MVS Ukrainy : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.04 / M. I. Sherman. – K., 2010. – 540 s.
158. Pryima S. M. Formuvannia tekhnolohichnoi kultury maibutnikh uchyteliv informatyky u protsesi profesiino-pedahohichnoi pidhotovky : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity» / S. M. Pryima. – Kh., 2006. – 20 s.
159. Smyrnova-Trybulska Ye. M. Teoretyko-metodychni osnovy formuvannia informatychnykh kompetentnostei vchyteliv pryrodnychykh dystsyplin u haluzi dystantsiinoho navchannia: dys. … d-pa ped. nauk : 13.00.02 / Ye. M. Smyrnova-Trybulska. – K., 2008. – 530 s.
160. Tsybko H. Yu. Pidvyshchennia rivnia teoretychnoi pidhotovky z informatyky na fizyko-matematychnykh fakultetakh pedahohichnykh vuziv : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / H. Yu. Tsybko. – K., 1998. – 205 s.
161. Alieksieiev O. M. Teoretychni i metodychni osnovy zastosuvannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia dystsyplin profesiinoi i praktychnoi pidhotovky studentiv mashynobudivnykh spetsialnostei : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.10 / O. M. Alieksieiev. – K., 2012. – 529 s.
162. Bieliavina N. D. Pedahohichni umovy vykorystannia kompiuternykh tekhnolohii na pochatkovomu etapi muzychnoi osvity : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Nataliia Dmytrivna Bieliavina. – K., 1999. – 207 s.
163. Biloshchytska S. V. Informatsiina tekhnolohiia planuvannia ta monitorynhu obsiahiv navchalnoi roboty u vyshchykh navchalnykh zakladakh : dys. ... kand. tekhn. nauk : 05.13.06 / Svitlana Vasylivna Biloshchytska. – K., 2009. – 169 s.
164. Bodnenko D. M. Pidhotovka vykladachiv vyshchoho navchalnoho zakladu do zdiisnennia dystantsiinoho navchannia : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Dmytro Mykolaiovych Bodnenko. – Cherkasy, 2007. – 256 s.
165. Burkina N. V. Proektuvannia metodychnoi systemy dystantsiinoho navchannia matematyky u vyshchykh navchalnykh zakladakh : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Natalia Valeriivna Burkina. – Donetsk, 2009. – 243 s.
166. Vakulych T. M. Psykholohichni chynnyky zapobihannia internet-zalezhnosti pidlitkiv : dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.07 / T. M. Vakulych. – K., 2006. – 269 s.
167. Vittenberh K. Yu. Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii do navchannia ditei inozemnykh mov : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Kseniia Yuriivna Vittenberh. – Kherson, 2010. – 274 s.
168. Vladymyrska Ye. Yu. Naukovo-metodychne zabezpechennia yakosti dystantsiinoho navchannia u tekhnichnomu universyteti : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Yevheniia Yuriivna Vladymyrska. – K., 2006. – 216 s.
169. Voitenko L. P. Metodychni zasady konstruiuvannia zmistu medychnoi informatyky u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Lesia Petrivna Voitenko. – K., 2012. – 183 c.
170. Horash K. V. Informatsiine zabezpechennia vprovadzhennia osvitnikh innovatsii u systemu pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Kateryna Viktorivna Horash. – K., 2010. – 229 s.
171. Horbatiuk R. M. Teoretyko-metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kompiuternoho profiliu : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.04 / Roman Mykhailovych Horbatiuk. – Ternopil, 2011. – 567 s.
172. Delyk I. S. Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia studentiv z osoblyvymy potrebamy u vyshchykh navchalnykh zakladakh : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.09 / Inna Serhiivna Delyk. – Khmelnytskyi, 2011. – 226 s.
173. Dychkovskyi S. I. Pedahohichni zasady kulturolohichnoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv zasobamy dystantsiinoho navchannia : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Stepan Ivanovych Dychkovskyi. – K., 2009. – 311 s.
174. Drahan Ye. V. Kompiuterno oriientovana tekhnolohiia otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen studentiv fizychnykh spetsialnostei na osnovi ymovirnisnykh teorii testuvannia : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.10 / Yevhenii Viktorovych Drahan. – K., 2012. – 218 s.
175. Zaviziena N. S. Dydaktychni umovy indyvidualizatsii navchalnoho protsesu na osnovi vykorystannia kompiuteriv u pedahohichnomu universyteti : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Nataliia Stanislavivna Zaviziena. – Kryvyi Rih, 2003. – 193 s.
176. Imber V. I. Pedahohichni umovy zastosuvannia multymediinykh zasobiv navchannia u pidhotovtsi maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Viktoriia Ivanivna Imber. – Vinnytsia, 2008. – 238 s.
177. Karpenko O. O. Transformatsiia navchalnoi knyhy v umovakh informatyzatsii vyshchoi osvity : dys. ... kand. ped. nauk : 07.00.08 / Olena Oleksiivna Karpenko. – Kh., 2005. – 235 s.
178. Kyrylenko N. M. Pedahohichni umovy zastosuvannia kompiuternykh dydaktychnykh ihor u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv matematyky y informatyky : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Nelia Mykhailivna Kyrylenko. – Vinnytsia, 2010. – 254 s
179. Kirilenko O. H. Pedahohichni umovy pidhotovky vykladachiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv do orhanizatsii dystantsiinoho navchannia : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Olena Heorhiivna Kirilenko. – Kh., 2007. – 240 s.
180. Kononets N. V. Dydaktychni zasady rozrobky elektronnoho pidruchnyka yak zasobu indyvidualizatsii navchannia studentiv ahrarnykh koledzhiv : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.09 / Nataliia Vasylivna Kononets. – K., 2010. – 259 s.
181. Loboda Yu. H. Pedahohichni umovy vykorystannia kompiuterno-intehrovanykh tekhnolohii u protsesi pidhotovky maibutnikh inzheneriv : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Yuliia Hennadiivna Loboda. – O., 2010. – 280 s.
182. Lukin V. Ye. Metodyka zastosuvannia zasobiv dystantsiinoho navchannia u protsesi vyvchennia viiskovo-tekhnichnykh dystsyplin : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / Volodymyr Yevhenovych Lukin. – K., 2009. – 252 s.
183. Onopriienko M. V. Informatyzatsiia v konteksti filosofsko-metodolohichnoho doslidzhennia informatyky : dys. ... kand. filos. nauk : 09.00.09 / Mykhailo Valentynovych Onopriienko. – K., 2006. – 184 c.
184. Pyholenko I. V. Internet-tekhnolohii yak zasib formuvannia tsinnisnykh oriientatsii studentstva na shliakhu do informatsiinoho suspilstva (na prykladi NTUU «KPI») : dys. ... kand. filos. nauk: 09.00.10 / Ihor Viktorovych Pyholenko. – K., 2006. – 192 s
185. Poberezhna N. O. Dydaktychni umovy vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii u navchalnyi protses vyshchoho navchalnoho zakladu : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.09 / Nataliia Oleksandrivna Poberezhna. – Kryvyi Rih, 2010. – 188 s.
186. Ptakhina O. M. Proektuvannia vzaiemodii uchasnykiv pedahohichnoho protsesu v systemi dystantsiinoho navchannia maibutnikh ekonomistiv : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Olha Mykolaivna Ptakhina. – Luhansk, 2011. – 253 s.
187. Rakov S. A. Formuvannia matematychnykh kompetentnostei uchytelia matematyky na osnovi doslidnytskoho pidkhodu u navchanni z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.02 / S. A. Rakov. – Kh., 2005. – 538 s.
188. Rashevska N. V. Mobilni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia vyshchoi matematyky studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.10 / N. V. Rashevska. – K., 2011. – 305 s.
189. Sekret I. V. Teoretychni ta metodychni osnovy formuvannia inshomovnoi profesiinoi kompetentnosti studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv v umovakh dystantsiinoi osvity : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.04 / Iryna Volodymyrivna Sekret. – K., 2012. – 552 s.
190. Slovak K. I. Metodyka vykorystannia mobilnykh matematychnykh seredovyshch u protsesi navchannia vyshchoi matematyky studentiv ekonomichnykh spetsialnostei : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.10 / K. I. Slovak. – K., 2011. – 291 s.
191. Sobaieva O. V. Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti studentiv v umovakh dystantsiinoho navchannia : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.09 / Olena Volodymyrivna Sobaieva. – Sumy, 2001. – 230 s.
192. Soroka O. M. Psykholohichni umovy zastosuvannia kompiuternykh zasobiv u protsesi navchannia inozemnoi movy (na materiali doslidzhennia studentiv nemovnykh fakultetiv) : dys. ... kand. psykhol. nauk : 19.00.07 / Olena Mykolaivna Soroka. – K., 2002. – 214 s
193. Spivakovskyi O. V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia vyshchoi matematyky maibutnikh vchyteliv matematyky z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii : dys. … doktora ped. nauk : 13.00.02 / O. V. Spivakovskyi. – K., 2004. – 534s.
194. Spirin O. M. Dyferentsiiovanyi pidkhid u vyvchenni osnov shtuchnoho intelektu v kursi informatyky fizyko-matematychnoho fakultetu vyshchoho pedahohichnoho zakladu : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / O. M. Spirin. – K., 2001. – 223 s.
195. Stefanenko P. V. Teoretychni i metodychni zasady dystantsiinoho navchannia u vyshchii shkoli : dys... doktora ped. nauk : 13.00.04 / P. V. Stefanenko. – K., 2002. – 478 s.
196. Tverezovska N. T. Teoretychni ta metodychni osnovy stvorennia i vykorystannia navchalnykh ekspertnykh system u pidhotovtsi fakhivtsiv vyshchykh navchalnykh zakladiv : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.04 / Nina Trokhymivna Tverezovska. – K., 2002. – 632 s.
197. Tkachuk V. V. Informatyzatsiia osvity yak chynnyk formuvannia innovatsiino-informatsiinoho suspilstva v Ukraini (Filosofskyi analiz) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filosofskykh nauk : spets. 09.00.10 «Filosofiia osvity» / V. V. Tkachuk. – K., 2010. – 19 s.
198. Tryus Yu. V. Kompiuterno-oriientovani metodychni systemy navchannia matematychnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh : dys. … doktora ped. nauk : 13.00.02 / Yu. V. Tryus. – Cherkasy, 2005. – 649 s.
199. Khmel O. V. Dydaktychni umovy orhanizatsii dystantsiinoho navchannia studentiv fizyko-matematychnykh fakultetiv pedahohichnykh universytetiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.09 «Teoriia navchannia» / O. V. Khmel. – K., 2006. – 19 s.
200. Tsodikova N. O. Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizyky do vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : 13.00.04 / Nataliia Oleksandrivna Tsodikova. – Luhansk, 2013. – 20 s.
201. Kapustian I. I. Rozvytok navchalnoho kompiuterno oriientovanoho seredovyshcha u neperervnii pedahohichnii osviti Shvetsii : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.10 / Inha Ivanivna Kapustian. – Poltava, 2012. – 234 s.
202. Kiianovska N. M. Rozvytok informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii navchannia vyshchoi matematyky studentiv inzhenernykh spetsialnostei u SShA : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : 13.00.10 / N. M. Kiianovska. – K., 2014. – 23 s.
203. Leshchenko I. T. Rozvytok dystantsiinoi osvity v Rosiiskii Federatsii : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / Iryna Tymofiivna Leshchenko. – K., 2008. – 232 s.
204. Maiboroda O. V. Stanovlennia i rozvytok kompiuternoi osvity studentiv pedahohichnykh koledzhiv Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / O. V. Maiboroda. – K., 2002. – 17 s.
205. Panchenko L. F. Teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku informatsiino-osvitnoho seredovyshcha universytetu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora ped. nauk : spets. 13.00.10 «Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti» / L. F. Panchenko. – Luhansk, 2011. – 40 s.
206. Shunevych B. I. Rozvytok dystantsiinoho navchannia u vyshchii shkoli krain Yevropy ta Pivnichnoi Ameryky : dys. ... doktora ped. nauk : 13.00.01 / Bohdan Ivanovych Shunevych. – K., 2008. – 509 s.
207. Boliubash Ya. Ya. Orhanizatsiia navchalnoho protsesu u vyshchykh zakladakh osvity : navch. posibnyk dlia slukhachiv zakladiv pidvyshchennia kvalifikatsii systemy vyshchoi osvity / Ya. Ya. Boliubash. – K. : VVP «KOMPAS», 1997. – 64 s.
208. Lerner Y. Ya. Dydaktycheskye osnovы metodov obuchenyia / Y. Ya. Lerner. – M. : Pedahohyka, 1981. – 166 s.
209. Neskolko lektsyonnыkh demonstratsyi s prymenenyem ЭVM / V. M. Andronov, H. S. Bliazhenko, B. M. Valyev y dr. // Kompiuternыe prohrammы uchebnoho naznachenyia : tez. dokl. I mezhdunarod. konf. – Donetsk : DonHU, 1993. – S. 243
210. Andreev A. A. Obuchenye v sety Ynternet / A. A. Andreev. – M. : Yzdatelskyi dom Lambert Academic Pablishing, 2010. – 92 c.
211. Martyn Dzh. Pyramyda poznanyia / Dzh. Martyn // Shkola. – 1996. – # 6. – S. 15–18.
212. Kolb D. A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development / D. A. Kolb. – New Jersey : Prentice-Hall, 1984. – 257 p.
213. Thach E. C. Training via Distance Learning / E. C. Thach, K. L. Murphy // Training and Development. – 1995. – # 49 (12). – R. 44–46.
214. Bloom B. S. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. – Handbook I : Cognitive domain / B. S. Bloom, M. D. Engelhart, E. J. Furst [et al.]. – New York : David McKay, 1965. – 403 p.
215. Atыzhы B. Osnovnыe metodы y podkhodы obuchenyia v эlektronnoi srede [Эlektronnыi resurs] / B. Atыzhы, M. Tashpыnar. – Rezhym dostupa: http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_81/81_18331.doc.
216. Voronkin O. S. Rozvytok kompiuternykh tekhnolohii pidtrymky navchannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy (druha polovyna 50-kh – pochatok 90-kh rokiv XX st.) [Elektronnyi resurs] / O. S. Voronkin // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. – 2014. – # 1 (39). – Rezhym dostupu :http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/960
217. Voronkin O. S. Rozvytok informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii navchannia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy u 90-kh rokakh KhKh st. – na pochatku XXI st. / O. S. Voronkin // Informatsiini tekhnolohii v osviti. – 2014. – # 20. – S. 99–116.
218. Manako A. F. Evoliutsiia ta konverhentsiia vprovadzhennia IKT v osvitu yak dzherelo innovatsii / A. F. Manako, O. S. Voronkin // Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh: naukovo-metodychnyi zhurnal, 2013. – # 6 (48). – S. 82–87.


Стаття надійшла до редакції: 

02.03.2015


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Воронкін О.С. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ) / О.С.Воронкін // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 22. - С. 57-79.