Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ СЕРВІСІВ GOOGLE У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Рік публікації2015
АвториОлійник Л. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словабазові сервіси Google, змішане навчання, підвищення ІКТ-компетентності педагогів, післядипломна педагогічна освіта
Аннотація

У публікації представлено досвід застосування базових сервісів Google у роботі викладачів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із слухачами курсів підвищення кваліфікації з метою організації змішаного навчання та підвищення їх ІКТ-компетентності.
Післядипломна педагогічна освіта виконує функції спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки педагогів шляхом поглиблення, розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок.
Підвищення ІКТ-компетентності працюючих педагогів є нагальним державним завданням для викладачів, які працюють у системі післядипломної педагогічної освіти.
Сервіси Google мають широкі можливості для організації навчання працюючих педагогів у змішаних формах та підвищення їх ІК-компетентності.
Підвищення ІКТ-компетентності працюючих педагогів дає їм можливість йти в ногу з часом, не відставати від своїх учнів, а вести їх за собою.
В наслідок застосування базових сервісів Google працюючими педагогами області, під час їхнього навчання на курсах підвищення кваліфікації, відбулося зростання їх рівня ІКТ-компетентності, підвищилась мотивація до використання у професійній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій, зросла частка участі педагогів у спільнотах Google+ за професійними інтересами, педагоги набули знань та умінь в проботі з навчальними блогами і сайтами Google.
Інформаційно-комунікаційні технології розвиваються дуже швидко. Застосування базових сервісів Google у системі післядипломної освіти дозволяє працюючим педагогам підвищувати власну кваліфікацію змінюючи дошку і крейду, зошити та ручки на спільну працю з викладачем та колегами в Google-формах, Google-таблицях, Google-презентаціях. Замість пошуку інформації у книжкових бібліотеках користуватися пошуком електронних ресурсів.

Нумерація сторінок093-102
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
DOI: 10.14308/ite000522
Додаток
[file] 093-102.pdf


Література: 

1. Базовые сервисы Google для образования [Електронний ресурс] Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B-sKZN9e6nGGSUdWNkU3MXlOazQ/view − Назва з екрану.
2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс] Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu − Назва з екрану.
3. Линник Ю. М. Засоби дистанційного навчання : інформаційно-методичні рекомендації для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти / Юрій Миколайович Линник. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 48 с. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1120/1/distance%20educatio... – Назва з екрану.
4. Лісецький К.А. Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 1-2 березня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 104- 107. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://interconf.fl.kpi.ua/ru/node/1174 – Назва з екрану.
5. Олійник Л. М. Підготовка вчителів початкової школи до викладання предмету «Інформатика» // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Вінниця, грудень 2014 р. – К.: Кондор, 2014. – С. 204 – 213. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B1ZDWosDI6cvVXJ1SVlBSlNwOWM/view – Назва з екрану.
6. Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами та доповненнями / Нормативний документ МОН України – 2013. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10/print1360600582951905 – Назва з екрану.
7. Колективний творчий проект. Група 19 МОІППО. Формування базових якостей особистості у дітей раннього віку [Електронний ресурс] Режим доступу: http://liyalno1.blogspot.com /2015/02/19.html – Назва з екрану.
8. Blended Learning 101: Handbook. Aspire Public Schools, 2013. 68 p. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://learningaccelerator.org/media/3d90f736/Blended_Learning_Handbook _6713_Final.pdf – Назва з екрану.
9. Google shares its plan to nab 80% of Microsoft's Office business [Електронний ресурс] Режим доступу : http://uk.businessinsider.com/google-plan-to-beat-microsoft-office-2015-2 – Назва з екрану.
10. The Effectiveness of Social Networking Applications in E-Learning [Електронний ресурс] Режим доступу : http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-24772-9_12 – Назва з екрану.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bazovyie servisyi Google dlya obrazovaniya [Elektronniy resurs] Rezhim dostupu : https://drive.google.com/file/d/0B-sKZN9e6nGGSUdWNkU3MXlOazQ/view – Nazva z ekranu.
2. Zakon Ukraïni «Pro viŝu osvìtu» vìd 01.07.2014 # 1556-VII [Elektronnij resurs] Režim dostupu : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu − Nazva z ekranu.
3. Linnik Û. M. Zasobi distancìjnogo navčannâ : ìnformacìjno-metodičnì rekomendacìï dlâ sluhačìv zakladìv pìslâdiplomnoï pedagogìčnoï osvìti / Ûrìj Mikolajovič Linnik. – Lucʹk : Shìdnoêvrop. nac. un-t ìm. Lesì Ukraïnki, 2013. – 48 s. [Elektronnij resurs] Režim dostupu : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1120/1/distance%20educatio... – Nazva z ekranu.
4. Lìsecʹkij K.A. Zmìšane navčannâ âk modelʹ vikoristannâ ìnformacìjno-osvìtnìh resursìv // Sučasnì pìdhodi ta ìnnovacìjnì tendencìï u vikladannì ìnozemnih mov: Materìali VÌÌÌ Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï. 1-2 bereznâ 2013 r. – K.: NTUU «KPÌ». – S. 104- 107. [Elektronnij resurs] Režim dostupu : http://interconf.fl.kpi.ua/ru/node/1174 – Nazva z ekranu.
5. Olìjnik L. M. Pìdgotovka včitelìv počatkovoï školi do vikladannâ predmetu «Ìnformatika» // Elektronnì ìnformacìjnì resursi: stvorennâ, vikoristannâ, dostup: zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï Ìnternet-konferencìï, m. Vìnnicâ, grudenʹ 2014 r. – K.: Kondor, 2014. – S. 204 – 213. [Elektronnij resurs] Režim dostupu: https://drive.google.com/file/d/0B1ZDWosDI6cvVXJ1SVlBSlNwOWM/view – Nazva z ekranu.
6. Tipove položennâ pro atestacìû pedagogìčnih pracìvnikìv ìz zmìnami ta dopovnennâmi / Normativnij dokument MON Ukraïni – 2013. [Elektronnij resurs] Režim dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10/print1360600582951905 – Nazva z ekranu.
7. Kolektivnij tvorčij proekt. Grupa 19 MOÌPPO. Formuvannâ bazovih âkostej osobistostì u dìtej rannʹogo vìku [Elektronnij resurs] Režim dostupu: http://liyalno1.blogspot.com /2015/02/19.html – Nazva z ekranu.
8. Blended Learning 101: Handbook. Aspire Public Schools, 2013. 68 p. [Elektronnij resurs] Režim dostupu: http://learningaccelerator.org/media/3d90f736/Blended_Learning_Handbook _6713_Final.pdf – Nazva z ekranu.
9. Google shares its plan to nab 80% of Microsoftʼs Office business [Elektronnij resurs] Režim dostupu : http://uk.businessinsider.com/google-plan-to-beat-microsoft-office-2015-2 – Nazva z ekranu.
10. The Effectiveness of Social Networking Applications in E-Learning [Elektronnij resurs] Režim dostupu : http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-24772-9_12 – Nazva z ekranu.


Date_of_receipt: 

12.02.2015


Date_of_ratified: 
01.04.2015
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Олійник Л.М. ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ СЕРВІСІВ GOOGLE У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ / Л.М.Олійник // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 22. - С. 93-102.