Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА.


Рік публікації2009
АвториГудирева О. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології; комунікативна культура; комп’ютерне тестування
Аннотація

Стаття присвячена питанням експрес-діагностики рівня розвитку комунікативної культури викладача за допомогою комп’ютерного тестування та аналізу комп'ютерної програми тестування, яка базується на факторно-критеріальній моделі кваліметричного оцінювання комунікативних якостей викладача.

Нумерація сторінок102-109
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000059
Додаток
[file] 102-109.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Акинфиева Н.В. Квалиметрический инструмент педагогических исследований // Педагогика, 1998. – №4. – с.30-35.
2. Гудирева О.М. Вплив нових інформаційних технологій навчання на актуалізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів /Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук.праць./Редкол.-К.: НПУім.М.П.Драгоманова.-Випуск 6.-2003.-С.-25-36.
3. Гудирева О.М. Система дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. /“Комп′ютер у школі та сім′ї”, Київ, № 5, 2003, С.38-42.
4. Гудирева О.М., Козак О. Мультимедійні інтерактивні технології у навчальному процесі. /Інтерактивні методи навчання: Досвід впровадження./За ред. В.Д.Шарко. – Херсон, 2000. – С.72-75.
5. Гудирева О.М., Сюльжина О.О Сучасні інноваційні технології у загальноосвітній школі /Пошук молодих. Вип.2.Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Херсон.: Видавництво ХДУ, 2003.-С.103-105.
6. Гудирева О.М., Черепанов А. Інтерактивне середовище для комп'ютерного тестування. /Інтерактивні методи навчання: Досвід впровадження. /За ред.В.Д.Шарко. – Херсон, 2000. – С.88-91.
7. Єрмола А.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. – Харків, 1999, – 128с.
8. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе: Автореф.дис.д-ра пед.наук/АПН СССР.-М, 1989.-48с.
9. Жалдак М.І. Комп′ютер на уроках математики: Посібник для вчителів.-К.:Техніка, 1997.-304с.
10. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. – К.: Вища школа, 1990 – 246 с.
11. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості.-К.: Рад. Школа, 1989.
12. Машбиц Е.И.Психолого-педагогические проблемы компьютерного обучения.-М.:Педагогика,1988.-192с.
13. Сагоян Е.К., Туркот Т.И. Квалиметрические методы диагностирования уровня развития коммуникативной культуры преподавателя //Актуальні проблеми практичної психології. Сборник научных трудов. Материалы Всеукраинской научно-прктической конференции 28-29 апреля. Херсон, 2004. – с.18-21.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Akinfieva N.V. Kvalimetricheskij instrument pedagogicheskih issledovanij // Pedagogika, 1998. – №4. – s.30-35.
2. Gudyreva O.M. Vplyv novyh informacij¬nyh tehnologij navchannja na aktualizaciju navchal'no-piznaval'noi' dijal'nos¬ti studentiv /Komp'juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk.prac'./Redkol.-K.: NPUim.M.P.Dragomanova.-Vypusk 6.-2003.-S.-25-36.
3. Gudyreva O.M. Systema dystancijnogo navchannja u vyshhomu navchal'nomu zakladi. /“Komp′juter u shkoli ta sim′i'”, Kyi'v, № 5, 2003, S.38-42.
4. Gudyreva O.M., Kozak O. Mul'tymedijni interaktyvni tehnologii' u navchal'nomu procesi. /Interaktyvni metody nav¬chan¬nja: Dosvid vprovadzhennja./Za red. V.D.Sharko. – Herson, 2000. – S.72-75.
5. Gudyreva O.M., Sjul'zhyna O.O Suchasni innovacijni teh¬no¬logii' u zagal'no¬os¬vit¬nij shkoli /Poshuk molodyh. Vyp.2.Zb. materialiv Vseukrai'ns'koi' students'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii'. Herson.: Vydavnyctvo HDU, 2003.-S.103-105.
6. Gudyreva O.M., Cherepanov A. Interaktyvne seredovyshhe dlja komp'juternogo testuvannja. /Interaktyvni metody nav¬chan¬nja: Dosvid vprovadzhennja. /Za red.V.D.Sharko. – Herson, 2000. – S.88-91.
7. Jermola A.M. Tehnologija organizacii' naukovo-metodychnoi' roboty z pedagogichnymy kadramy. – Harkiv, 1999, – 128s.
8. Zhaldak M.Y. Systema podgotovky uchytelja k yspol'zovanyju ynformacyonnoj tehnologyy v uchebnom processe: Avtoref.dys.d-ra ped.nauk/APN SSSR.-M, 1989.-48s.
9. Zhaldak M.I. Komp′juter na urokah matematyky: Posibnyk dlja vchyteliv.-K.:Tehnika, 1997.-304s.
10. Kozakov V.A. Samostojatel'naja rabota studentov y ee ynformacyonno-metodycheskoe obespechenye. – K.: Vyshha shkola, 1990 – 246 s.
11. Kostjuk G.S. Navchal'no-vyhovnyj proces i psyhichnyj rozvytok osobystosti.-K.: Rad. Shkola, 1989.
12. Mashbic E.I.Psihologo-pedagogicheskie problemy komp'juternogo obuchenija.-M.:Pedagogika,1988.-192s.
13. Sagojan E.K., Turkot T.I. Kvalimetricheskie metody diagnostirovanija urovnja razvitija kommunikativnoj kul'tury prepodavatelja //Aktual'nі problemi praktichnoї psihologії. Sbornik nauchnyh trudov. Materialy Vseukrainskoj nauchno-prkticheskoj konferencii 28-29 aprelja. Herson, 2004. – s.18-21.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гудирева О.М. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА. / О.М.Гудирева // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 102-109.