Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА.


Рік публікації2009
АвториБілоусова Л. І., Кисельова О. Б.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-навчальне середовище, компетентність самоосвіти, майбутній педагог, технологія формування компетентності самоосвіти
Аннотація

Статтю присвячено актуальній проблемі сучасної педагогічної освіти – формуванню у майбутніх педагогів компетентності самоосвіти в процесі їх професійної підготовки. Визначено структурні компоненти розглядуваної компетентності. Обґрунтовано технологію її формування у студентів педагогічних спеціальностей з використанням потенціалу інформаційно-навчального середовища.

Нумерація сторінок011-019
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000049
Додаток
[file] 011-019.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. – 367 с.
2. Кубракова Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів в основній школі сільської місцевості / Н. В Кубракова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: [зб. наук. праць] / Редкол.: Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2005. Вип.36. – С. 31-37.
3. Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Раков Сергій Анатолійович. – Харків, 2005. – 526 с.
4. Сидорчук Н. Г. Розвиток самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя трудового навчання засобами навчально-технічної літератури: дис. … канд. пед. наук. 13.00.04/ Сидорчук Нінель Герандівна. – Житомир, 2001. – 221 с.
5. Фомина Е.Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов на основе применения модульной технологии (на примере средних профессиональных учебных заведений): автореф. дис. на соискание учен. степени канд.пед.наук: спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / Е.Н. Фомина. – Волгоград, 2007. – 24 с.
6. Щолок О. Б. Компетентність самоосвіти як педагогічна проблема / О. Б. Щолок // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 3-5 жовтня 2007р., м. Луганськ. – Частина 3. – Луганськ: Альма-матер, 2007. – С. 167-175.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Goncharenko S. U. Ukrai'ns'kyj pedagogichnyj slovnyk / S. U. Goncharenko. – Kyi'v: Lybid', 1997. – 367 s.
2. Kubrakova N. V. Formuvannja samoosvitn'oi' kompetentnosti uchniv v osnovnij shkoli sil's'koi' miscevosti / N. V Kubrakova // Pedagogika i psyhologija formuvannja tvorchoi' osobystosti: problemy i poshuky: [zb. nauk. prac'] / Redkol.: T. I. Sushhenko (vidp. red.) ta in. – Kyi'v-Zaporizhzhja. – 2005. Vyp.36. – S. 31-37.
3. Rakov S. A. Formuvannja matematychnyh kompetentnostej uchytelja matematyky na osnovi doslidnyc'kogo pidhodu v navchanni z vykorystannjam informacijnyh tehnologij: dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.02 / Rakov Sergij Anatolijovych. – Harkiv, 2005. – 526 s.
4. Sydorchuk N. G. Rozvytok samoosvitn'oi' dijal'nosti majbutn'ogo vchytelja trudovogo navchannja zasobamy navchal'no-tehnichnoi' literatury: dys. … kand. ped. nauk. 13.00.04/ Sydorchuk Ninel' Gerandivna. – Zhytomyr, 2001. – 221 s.
5. Fomyna E.N. Formyrovanye samoobrazovatel'noj kompetentnosty studentov na osnove prymenenyja modul'noj tehnologyy (na prymere srednyh professyonal'nыh uchebnыh zavedenyj): avtoref. dys. na soyskanye uchen. stepeny kand.ped.nauk: spec. 13.00.08 „Teoryja y metodyka professyonal'nogo obrazovanyja” / E.N. Fomyna. – Volgograd, 2007. – 24 s.
6. Shholok O. B. Kompetentnist' samoosvity jak pedagogichna problema / O. B. Shholok // Materialy IV Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' 3-5 zhovtnja 2007r., m. Lugans'k. – Chastyna 3. – Lugans'k: Al'ma-mater, 2007. – S. 167-175.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Білоусова Л.І. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. / Л.І.Білоусова, О.Б.Кисельова // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 11-19.