Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Вчитель інформатики: спеціалізація чи спеціальність?Рік публікації2009
АвториЗайцева Т. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаВчитель інформатики, методика навчання інформатики
Аннотація

Стаття присвячена загостренню проблеми підготовки майбутніх вчителів інформатики для загальноосвітньої школи з точки зору методичних та організаційних питань. Неможливість підготовки висококваліфікованого спеціаліста в рамках навчального навантаження, яке відведене для спеціалізацій, вимагає відмову від спеціалізації: Інформатика у вищих навчальних закладах для напрямку підготовки Математика* та Фізика*, і ставить питання про необхідність відкриття нового напрямку підготовки студентів, а саме Інформатика*.

Нумерація сторінок110-117
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000060
Додаток
[file] 110-117.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Закон України “Про вищу освіту ” / Кабінет Міністрів України. – К., 2002. – 54с.
4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р. – К.: НТУ “КПІ”, 2000. – 12 с. (Нормативні правові документи).
5. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2005.
6. Зайцева Т.В. Укрупнение и модульность дисциплин в преподавании информатики в Херсонском государственном университете / Татьяна Зайцева // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ. – 2008. – Т.3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 173-176.
7. Науменко Г.Г. Підготовка вчителя в умовах застосування ІКТ / Г.Г. Науменко, О.М. Науменко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – №8. – С.6-10.
8. Морзе Н.В. Інформатика – 10. Посібник для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. – К.: Школяр, 2008. – 416 с.
9. Морзе Н.В. Розвиток інтелектуальної активності учнів на основі задачного підходу під час навчання інформатики / Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська // Компютер у школі та сімї. – 2008. – № 4. – С.10-14.
10. Ракута В.М. Проблеми інформатизації шкільної освіти/ В.М. Ракута // Компютер у школі та сімї. – 2008. – № 4. – С. 3-6.
11. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE. Навчально-методичний посібник / Євгенія Миколаївна Смирнова-Трибульська. – Херсон: Видавництво Айлант, – 2007. – 465 с.
12. http://www.moodle.org
13. http://www.ucheba.ks.ua

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Zakon Ukrai'ny “Pro vyshhu osvitu ” / Kabinet Ministriv Ukrai'ny. – K., 2002. – 54s.
2. Koncepcija rozvytku dystancijnoi' osvity v Ukrai'ni. – Zatverdzheno Postanovoju MON Ukrai'ny 20 grudnja 2000 r. – K.: NTU “KPI”, 2000. – 12 s. (Normatyvni pravovi dokumenty).
3. Intel® Navchannja dlja majbutn'ogo. – K.: Vydavnyctvo «Nora-print», 2005.
4. Zajceva T.V. Ukrupnenіe і modul'nost' dіscyplіn v prepodavanіі іnformatіkі v Hersonskom gosudarstvennom unіversіtete / Tat'jana Zajceva // Teorija ta metodyka navchannja matematyky, fizyky, informatyky: Zbirnyk naukovyh prac'. Vypusk VII: V 3-h tomah. – Kryvyj Rig: Vydavnychyj viddil NmetAU. – 2008. – T.3: Teorija ta metodyka navchannja informatyky. – S. 173-176.
5. Naumenko G.G. Pidgotovka vchytelja v umovah zastosuvannja IKT / G.G. Naumenko, O.M. Naumenko // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2008. – №8. – S.6-10.
6. Morze N.V. Informatyka – 10. Posibnyk dlja uchniv 10 kl. zagal'noosvit. navch. zakladiv / Morze N.V., Vember V.P., Kuz'mins'ka O.G. – K.: Shkoljar, 2008. – 416 s.
7. Morze N.V. Rozvytok intelektual'noi' aktyvnosti uchniv na osnovi zadachnogo pidhodu pid chas navchannja informatyky / N.V. Morze, V.P. Vember, O.G. Kuz'mins'ka // Kompjuter u shkoli ta simi'. – 2008. – № 4. – S.10-14.
8. Rakuta V.M. Problemy informatyzacii' shkil'noi' osvity/ V.M. Rakuta // Kompjuter u shkoli ta simi'. – 2008. – № 4. – S. 3-6.
9. Smyrnova-Trybul'ska Je.M. Dystancijne navchannja z vykorystannjam systemy MOODLE. Navchal'no-metodychnyj posibnyk / Jevgenija Mykolai'vna Smyrnova-Trybul's'ka. – Kherson: Vydavnyctvo Ajlant, – 2007. – 465 s.
10. http://www.moodle.org
11. http://www.ucheba.ks.ua0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Зайцева Т.В. Вчитель інформатики: спеціалізація чи спеціальність? / Т.В.Зайцева // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 110-117.