Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Впровадження інформаційних технологій контролю знань з економічних дисциплін.Рік публікації2009
АвториКобець В. М.
Мова статтіАнглійська
Ключові словавищі навчальні заклади, економічні дисципліни, задачі, підсумковий контроль знань, поточний контроль знань, системи дистанційного навчання, тестування
Аннотація

У статті викладені основні аспекти впровадження інтегрованого середовища перевірки знань студентів із економічних дисциплін. Наведений перелік модулів даного середовища і класифікація завдань щодо контролю знань студентів з нормативних економічних дисциплін. Зазначені переваги застосування інформаційних технологій за різних видів поточного і підсумкового контролю знань студентів різних форм навчання.

Нумерація сторінок123-127
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000062
Додаток
[file] 123-127.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Varian H. Workouts in Intermediate Microeconomics, 6th ed. – W.WNorton&Company, New York. – P. 163.
2. Nicholson W. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 9th ed. – Mason: Thomson, 2005. – P. 802.
3. Shy Oz. Industrial Organization: Theory and Applications, 6th ed. – New-York: MIT, 2001. – P. 468.
4. Львов М.С. Використання методів комп’ютерної алгебри та технології символьних перетворенеь в педагогічних програмних системах. Нові технології навчання: Наук.-метод.зб./Кол.авт.-К.:Наук.метод.центр вищої освіти, 2004. Спецвипуск. – 187с., с.110-113.
5. Львов М.С. Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий. Управляющие системы и машины. – 2006.-N6. c.79-85.
6. Львов М.С. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наук. праць/ редкол. –К.:НПУ ім.Драгоманова.-№3(10)-2005. с. 160-168
7. Песчаненко В.С. Использование системы алгебраического программирования APS для построения систем поддержки изучения алгебры в школе // Управляющие системы и машины. − 2006. − №4. − С. 86−94.
8. Кобець В.М. Порівняння різних видів цінової політики перевізника-монополіста // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Одеса, 2005. – С. 106 – 119.
9. Кобець В.М. Вплив цінової політики перевізника на рівновагу логістичної системи і доходи державного бюджету в умовах інформаційної асиметрії // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С.113-119.
10. Кобець В.М. Доцільність вертикальних інтеграцій виробничо-посередницьких ланцюжків поставок: Зб. наук. праць. – Вип. 60. – Херсон, 2008. – С. 255 – 258.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Varian H. Workouts in Intermediate Microeconomics, 6th ed. – W.WNorton&Company, New York. – P. 163.
2. Nicholson W. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 9th ed. – Mason: Thomson, 2005. – P. 802.
3. Shy Oz. Industrial Organization: Theory and Applications, 6th ed. – New-York: MIT, 2001. – P. 468.
4. L'vov M.S. Vykorystannja metodiv komp’juternoi' algebry ta tehnologii' symvol'nyh peretvorene' v pedagogichnyh programnyh systemah. Novi tehnologii' navchannja: Nauk.-metod.zb./Kol.avt.-K.:Nauk.metod.centr vyshhoi' osvity, 2004. Specvypusk. – 187s., s.110-113.
5. L'vov M.S. Osnovnуe prіncypу postroenіja pedagogіcheskіh programmnуh sredstv podderzhkі praktіcheskіh zanjatіj. Upravljajushhіje sіstemу і mashynу. – 2006.-N6. c.79-85.
6. L'vov M.S. Shkil'na systema komp’juternoi' algebry TerM 7-9. Pryncypy pobudovy ta osoblyvosti vykorystannja Naukovyj chasopys NPU im.Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: zb.nauk. prac'/ redkol. –K.:NPU im.Dragomanova.-№3(10)-2005. s. 160-168
7. Peschanenko V.S. Іspol'zovanіje sіstemу algebraіcheskogo programmіrovanіja APS dlja postroenyja system podderzhkі іzuchenіja algebrу v shkole // Upravljajushhіje sіstemу і mashynу. − 2006. − №4. − S. 86−94.
8. Kobec' V.M. Porivnjannja riznyh vydiv cinovoi' polityky pereviznyka-monopolista // Metody ta zasoby upravlinnja rozvytkom transportnyh system: Zb. nauk. prac'. – Vyp. 10. – Odesa, 2005. – S. 106 – 119.
9. Kobec' V.M. Vplyv cinovoi' polityky pereviznyka na rivnovagu logistychnoi' systemy i dohody derzhavnogo bjudzhetu v umovah informacijnoi' asymetrii' // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2007. – № 5. – S.113-119.
10. Kobec' V.M. Docil'nist' vertykal'nyh integracij vyrobnycho-poserednyc'kyh lancjuzhkiv postavok: Zb. nauk. prac'. – Vyp. 60. – Herson, 2008. – S. 255 – 258.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Kobets V.М. Introduction Of Information Technologies Knowledge Control From Economical Disciplines. / V.М.Kobets // Informational Technologies in Education. - 2009. - № 3. - P. 123-127.