Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Дидактичні та етичні вимоги до автоматизованої педагогічної діагностики.Рік публікації2009
АвториКолгатін О. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, дидактичні вимоги, етика, педагогічна діагностика
Аннотація

Аналізуються дидактичні вимоги до педагогічної діагностики і особливості їх реалізації в умовах активного застосування ІКТ у навчальному процесі вищої школи. Розглядаються питання етики педагогічної діагностики. Виділяються етичні аспекти, що пов’язані із застосуванням автоматизованих діагностичних систем.

Нумерація сторінок128-134
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000063
Додаток
[file] 128-134.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / Ингенкамп К. – М.: Педагогика, 1991. – 240 с.
2. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок: Кн. для вчителя / Підласий І.П. – К.: Рад. шк., 1989. –204 с.
3. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе / Максимов В.Г. – М.: Академия, 2002. – 270 с.
4. Педагогическая диагностика в школе / [А.И.Кочетов, Я.Л.Коломинский, И.И.Прокопьев и др.]; под ред. А.И.Кочетова. – Минск: Народная асвета, 1987. – 223 с.
5. Битинас Б.П. Педагогическая диагностика: Сущность, функции, перспективы / Битинас Б.П., Катаева Л.И. // Педагогика. – 1993. – №2. – С.10-15.
6. Подласый И.П. Педагогика: Новий курс: В 2 кн. / Подласый И.П. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. –576 с.
7. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва и др. – К.: «Либідь», 2003. – 519 с.
8. Бутенко Г.П. Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г.П. Бутенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2006. – 20 с. – укp.
9. Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / За ред. В.І. Лозової. – Харків: «ОВС», 2006. – 496 с.
10. Лозовая В.И. Некоторые пути повышения эффективности проверки знаний по литературе в школе / Лозовая В.И. – Харьков, 1974. – 28 с.
11. Горбунова В.В. Етичні дилеми у практиці психологічної допомоги / Горбунова В.В. // Практична психологія та соціальна робота. – №8 (113) 2008. – С.1-5.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Ingenkamp K. Pedagogicheskaja diagnostika / Ingenkamp K. – M.: Pedagogika, 1991. – 240 s.
2. Pidlasyj I.P. Jak pidgotuvaty efektyvnyj urok: Kn. dlja vchytelja / Pidlasyj I.P. – K.: Rad. shk., 1989. –204 s.
3. Maksimov V.G. Pedagogicheskaja diagnostika v shkole / Maksimov V.G. – M.: Akademija, 2002. – 270 s.
4. Pedagogicheskaja diagnostika v shkole / [A.I.Kochetov, Ja.L.Kolominskij, I.I.Prokop'ev i dr.]; pod red. A.I.Kochetova. – Minsk: Narodnaja asveta, 1987. – 223 s.
5. Bitinas B.P. Pedagogicheskaja diagnostika: Sushhnost', funkcii, perspektivy / Bitinas B.P., Kataeva L.I. // Pedagogika. – 1993. – №2. – S.10-15.
6. Podlasyj I.P. Pedagogika: Novij kurs: V 2 kn. / Podlasyj I.P. – M.: Gumanit. izd. centr VLADOS, 2002. – Kn. 1: Obshhie osnovy. Process obuchenija. –576 s.
7. Osnovy praktychnoi' psyhologii' / V.Panok, T.Tytarenko, N.Chepeljeva y dr. – K.: «Lybid'», 2003. – 519 s.
8. Butenko G.P. Diagnostuvannja navchal'nyh dosjagnen' uchniv u systemi shkil'noi' osvity Velykoi' Brytanii': avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 / G.P. Butenko; Nac. ped. un-t im. M.P.Dragomanova. – K., 2006. – 20 s. – ukp.
9. Lekcii' z pedagogiky vyshhoi' shkoly: Navchal'nyj posibnyk / Za red. V.I. Lozovoi'. – Harkiv: «OVS», 2006. – 496 s.
10. Lozovaja V.I. Nekotorye puti povyshenija jeffektivnosti proverki znanij po literature v shkole / Lozovaja V.I. – Har'kov, 1974. – 28 s.
11. Gorbunova V.V. Etychni dylemy u praktyci psyhologichnoi' dopomogy / Gorbunova V.V. // Praktychna psyhologija ta social'na robota. – №8 (113) 2008. – S.1-5.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Колгатін О.Г. Дидактичні та етичні вимоги до автоматизованої педагогічної діагностики. / О.Г.Колгатін // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 128-134.