Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Концептуальні методологічні підходи в професійній підготовці майбутніх фахівців в галузі інформаційної безпеки.


Рік публікації2009
АвториКоляда М. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаакмеологічний підхід, концептуальні підходи, онтологічний підхід, особистісно-орієнтований підхід, синергетичний підхід, техніко-технологічний підхід
Аннотація

У статті розглядаються концептуальні методологічні підходи в професійній підготовці майбутніх фахівців в галузі інформаційної безпеки. Автор розкриває сутність особистісно-орієнтованого, онтологічного, акмеологічного, синергетичного та техніко-технологічного підходів в підготовці таких фахівців.

Нумерація сторінок135-140
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000064
Додаток
[file] 135-140.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
2. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.
3. Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 186 с.
4. Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шлянов Е.Н. Общая педагогика. Учебн. пособие. – Ч. 2. М.: Владос, 2002. – 320 с.
5. Пригожин И., Стенгерс С. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 312 с.
6. Монахов В.М. Аксиоматический подход к проектированию педагогической технологии // Педагогика. – 1997. – № 6 – С. 13-17.
7. Бондар С.П. Педагогічна технологія: становлення, термінологія, сутність, структура // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г.С.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: СМП «Астон», 2002. – Вип. 6. – С. 157 – 163.
8. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Лабарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.
9. Кушнир А. М. Новая Россия подрастает // Нар. образование. – 1997. – № 8. – С. 22-27.
10. Яковлев И.П. Интеграция высшей школы с наукой и производством. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1987. – 109 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Encyklopedija osvity / Akad. ped. nauk Ukrai'ny; golovnyj red. V.G. Kremen'. – K.: Jurinkom Inter, 2008. – 1040 s.
2. Podlasyj I.P. Pedagogika: Novyj kurs: Ucheb. dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij: V 2 kn. – M.: Gumanit. izd. centr VLADOS, 2002. – Kn. 1: Obshhie osnovy. Process obuchenija. – 576 s.
3. Atanov G.O. Teorija dijal'nisnogo navchannja: navchal'nyj posibnyk. – K.: Kondor, 2007. – 186 s.
4. Slastjonin V.A., Isaev I.F., Shljanov E.N. Obshhaja pedagogika. Uchebn. posobie. – Ch. 2. M.: Vlados, 2002. – 320 s.
5. Prigozhin I., Stengers S. Porjadok iz haosa: novyj dialog cheloveka s prirodoj. – M.: Jeditorial URSS, 2003. – 312 s.
6. Monahov V.M. Aksiomaticheskij podhod k proektirovaniju pedagogicheskoj tehnologii // Pedagogika. – 1997. – № 6 – S. 13-17.
7. Bondar S.P. Pedagogichna tehnologija: stanovlennja, terminologija, sutnist', struktura // Shkola pershogo stupenja: teorija i praktyka: Zb. nauk. prac' Perejaslav-Hmel'nyc'kogo DPI im. G.S.Skovorody. – Perejaslav-Hmel'nyc'kyj: SMP «Aston», 2002. – Vyp. 6. – S. 157 – 163.
8. Osvitni tehnologii': Navch.-metod. posib. / O.M. Pjehota, A.Z. Kiktenko, O.M. Labars'ka ta in.; Za zag. red. O.M. Pjehoty. – K.: A.S.K., 2002. – 255 s.
9. Kushnir A. M. Novaja Rossija podrastaet // Nar. obrazovanie. – 1997. – № 8. – S. 22-27.
10. Jakovlev I.P. Integracija vysshej shkoly s naukoj i proizvodstvom. – Leningrad: Izd-vo Leningradskogo universiteta, 1987. – 109 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Коляда М.Г. Концептуальні методологічні підходи в професійній підготовці майбутніх фахівців в галузі інформаційної безпеки. / М.Г.Коляда // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 135-140.