Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики.


Рік публікації2009
АвториСмілянець О. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології, економічна кібернетика, професійна підготовка
Аннотація

У статті розглядається проблема професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Підкреслюється необхідність фахівців з економічної кібернетики для сучасної економіки та роль інформаційних технологій у їх професійній діяльності. Аналізуються дисципліни у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики та теми з цих дисциплін, які безпосередньо пов’язані з інформаційно-комунікаційними технологіями. Розглядаються проблеми, які пов’язані з практичної професійної підготовки фахівців спеціальності «Економічна кібернетика».

Нумерація сторінок156-160
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000067
Додаток
[file] 156-160.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 320 с.
2. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16
3. Законі України “Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України” //http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
4. Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения // Математика в школе. – 1990. – №2. – С. 47-52.
5. Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності «Економічна кібернетика» напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / Кол.авт.під заг. Керівн. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2004. – 55 с.
6. Освітньо-професійна програма перепідготовки спеціаліста напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / Кол. авт. під заг. керів. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2003. – 134 с.
7. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / Кол. авт. під заг. керів. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ імені Вадима гетьмана, 2006. – 128 с.
8. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Москаленко В.В. Комп’ютерізація економічного аналізу (теорія, практика): Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с.
9. Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. – К., 2004. – 360с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Dybkova L.M. Informatyka ta komp’juterna tehnika: Posibnyk dlja studentiv vyshhyh navchal'nyh zakladiv. – K.: Vydavnychyj centr “Akademija”, 2002. – 320 s.
2. Zakon Ukrai'ny «Pro Osnovni zasady rozvytku informacijnogo suspil'stva v Ukrai'ni na 2007-2015 roky» // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16
3. Zakoni Ukrai'ny “Pro informacijnyj suverenitet ta informacijnu bezpeku Ukrai'ny” //http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
4. Monahov V.M. Chto takoe novaja ynformacyonnaja tehnologyja obuchenyja // Matematyka v shkole. – 1990. – №2. – S. 47-52.
5. Osvitn'o-kvalifikacijni harakterystyky bakalavra, specialista i magistra special'nosti «Ekonomichna kibernetyka» naprjamu 0501 – «Ekonomika i pidpryjemnyctvo» / Kol.avt.pid zag. Kerivn. A.F. Pavlenka. – K.: KNEU imeni Vadyma Get'mana, 2004. – 55 s.
6. Osvitn'o-profesijna programa perepidgotovky specialista naprjamu 0501 – «Ekonomika i pidpryjemnyctvo» / Kol. avt. pid zag. keriv. A.F. Pavlenka. – K.: KNEU, 2003. – 134 s.
7. Osvitn'o-profesijna programa pidgotovky bakalavra za special'nostjamy naprjamu 0501 – «Ekonomika i pidpryjemnyctvo» / Kol. avt. pid zag. keriv. A.F. Pavlenka. – K.: KNEU imeni Vadyma get'mana, 2006. – 128 s.
8. Prokopenko I.F., Ganin V.I., Moskalenko V.V. Komp’juterizacija ekonomichnogo analizu (teorija, praktyka): Navch. pos. – K.: Centr navchal'noi' literatury, 2005. – 340 s.
9. Spivakovs'kyj O.V. Teoretyko-metodychni osnovy navchannja vyshhoi' matematyky majbutnih vchyteliv matematyky z vykorystannjam informacijnyh tehnologij: Dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.02. – K., 2004. – 360s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Смілянець О.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики. / О.Г.Смілянець // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 156-160.