Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ДОВІДНИК ІНТЕГРОВАНОЇ СЕРЕДИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ ДЛЯ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ.


Рік публікації2009
АвториЯцюта В. О., Львов М. С., Песчаненко В. С.
Мова статтіРосійська
Ключові словаКлубок, математичне ядро, представлення
Аннотація

У роботі, на прикладі PM Довідник Інтегрованого середовище вивчення курсу Аналітична Геометрія для вищих навчальних закладів, показано властивості мови Aplan і можливості її використання для вирішення різних задач пов’язаних з арифметичними обчисленнями,перетворенням та розбором складних виразів. З програмної точки зору представлене застосування мови. Детально розглянуте математичне ядро довідника модулю ISA програмного продукту Аналітична Геометрія. Показано архітектуру та можливості довідника а також наведені приклади задач, які можливо вирішити за його допомогою.

Нумерація сторінок175-181
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000070
Додаток
[file] 175-181.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. [http://www.kspu.edu/About/Downloads/LabRVPPZ/Term.htm].
2. [http://www.kspu.edu/About/Downloads/LabRVPPZ/Term.htm].
3. [http://kspu.edu/about/Institutes.aspx?12=96]
4. Песчаненко В.С. Розширення стандартних модулів системи алгебраїчного програмування APS для використання у системах навчального призначення // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. Пр./Редкол. – К.:НПУ ім.М.П.Драгоманова, – №3 (10), 2005. – C.206-215.
5. Львов М.С. Основні принципи побудови педагогічних програмних засобів підтримки практичних занять Управляючі системи і машини.1:.68-74. (2008).
6. Львов М.С. Проектування логічного виводу як покрокового розв’язання задач в математичних системах навчального призначення. Управляючі системи і машини. – 6:(70-75 (2006).
7. Львов М.С., Співаковський О.В. Методи проектування систем комп’ютерної підтримки математичної освіти Математичні моделі і сучасні інформаційні технології: Зб. наук. пр./НАН України. – Київ, 1998. – С.101-111
8. Песчаненко В.С. Використання системи алгебраїчного програмування АПС для побудови систем підтримки викладання алгебри у школі. Управляючі системи і машини. 4: 86-94 (2006)
9. Песчаненко В.С. Алгоритми підтримки кроку розв’язання алгебраїчних задач у шкільній системі комп’ютерної алгебри ТерМ. Управляючі системи і машини. 1: 61-68 (2007)

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. [http://www.kspu.edu/About/Downloads/LabRVPPZ/Term.htm].
2. [http://www.kspu.edu/About/Downloads/LabRVPPZ/Term.htm].
3. [http://kspu.edu/about/Institutes.aspx?12=96]
4. Peschanenko V.S. Rozshyrennja standartnyh moduliv systemy algebrai'chnogo programuvannja APS dlja vykorystannja u systemah navchal'nogo pryznachennja // Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Dragomanova Serija №2. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. Pr./Redkol. – K.:NPU im.M.P.Dragomanova, – №3 (10), 2005. – C.206-215.
5. L'vov M.S. Osnovni pryncypy pobudovy pedagogichnyh programnyh zasobiv pidtrymky praktychnyh zanjat' Upravljajuchi systemy i mashyny.1:.68-74. (2008).
6. L'vov M.S. Proektuvannja logichnogo vyvodu jak pokrokovogo rozv’jazannja zadach v matematychnyh systemah navchal'nogo pryznachennja. Upravljajuchi systemy i mashyny. – 6:(70-75 (2006).
7. L'vov M.S., Spivakovs'kyj O.V. Metody proektuvannja system komp’juternoi' pidtrymky matematych¬noi' osvity Matematychni modeli i suchasni informacijni tehnologii': Zb. nauk. pr./NAN Ukrai'ny. – Kyi'v, 1998. – S.101-111
8. Peschanenko V.S. Vykorystannja systemy algebrai'chnogo programuvannja APS dlja pobudovy system pidtrymky vykladannja algebry u shkoli. Upravljajuchi systemy i mashyny. 4: 86-94 (2006)
9. Peschanenko V.S. Algorytmy pidtrymky kroku rozv’jazannja algebrai'chnyh zadach u shkil'nij systemi komp’juternoi' algebry TerM. Upravljajuchi systemy i mashyny. 1: 61-68 (2007)


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
В.А. Яцюта. СПРАВОЧНИК ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. / Яцюта.В.А., Львов.М.С., Песчаненко.В.С. // Информационные технологии в образовании. - 2009. - № 3. - С. 175-181.