Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Використання інформаційних комп’ютерних технологій при викладанні курсу аналітичної геометрії у вищий школі на прикладі педагогічного програмного засобу "аналітична геометрія".


Рік публікації2009
АвториГригор'єва В. Б.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, методика викладання аналітичної геометрії, педагогічний програмний засіб
Аннотація

У статті розглядаються методичні питання використання комп’ютерних технологій, зокрема, педагогічного програмного засобу "Аналітична геометрія", в процесі викладання курсу аналітичної геометрії у вузі.

Нумерація сторінок216-224
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000076
Додаток
[file] 216-224.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 7. – С.3-16.
2. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 7. – С.36-48.
3. Львов М.С. Використання методів комп’ютерної алгебри та технології символьних перетворень в педагогічних програмних системах. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. /Кол. ав. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Спецвипуск. – С.110-113.
4. Раков С.А., Горох В.П. Компьютерные эксперименты в геометрии: Учеб. пособие для учащихся по курсу геометрии. – Х.: РЦНИТ, 1996. – 175 с.
5. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія. – Херсон: Айлант, 2003. – 228 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Zhaldak M.I. Pedagogichnyj potencial komp’juterno-orijentovanyh system navchannja matematyky // Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. pr. – K.: NPU im. M.P.Dragomanova, 2003. – Vyp. 7. – S.3-16.
2. L'vov M.S. Koncepcija programnoi' systemy pidtrymky matematychnoi' dijal'nosti // Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. pr. – K.: NPU im. M.P.Dragomanova, 2003. – Vyp. 7. – S.36-48.
3. L'vov M.S. Vykorystannja metodiv komp’juternoi' algebry ta tehnologii' symvol'nyh peretvoren' v pedagogichnyh programnyh systemah. Novi tehnologii' navchannja: Nauk.-metod. zb. /Kol. av. – K.: Nauk.-metod. centr vyshhoi' osvity, 2004. – Specvypusk. – S.110-113.
4. Rakov S.A., Goroh V.P. Komp'juternыe эksperymentы v geometryy: Ucheb. posobye dlja uchashhyhsja po kursu geometryy. – H.: RCNYT, 1996. – 175 s.
5. Spivakovs'kyj O.V. Teorija i praktyka vykorystannja informacijnyh tehnologij u procesi pidgotovky studentiv matematychnyh special'nostej: monografija. – Herson: Ajlant, 2003. – 228 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Григор'єва В.Б. Використання інформаційних комп’ютерних технологій при викладанні курсу аналітичної геометрії у вищий школі на прикладі педагогічного програмного засобу "аналітична геометрія". / В.Б.Григор'єва // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 216-224.