Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Ефективне використання «середовища розв’язання задач» системи дистанційного навчання «Web-Almir» при вивченні курсу лінійної алгебри.Рік публікації2009
АвториМаксимович М. Б., Круглик В. С.
Мова статтіАнглійська
Ключові слова«Web-Almir», «Експерт», «Середовища розв’язання задач», інформаційно-комунікативні технології, лінійна алгебра
Аннотація

У даній статті теоретично проаналізовано питання щодо вивчення курсу лінійної алгебри як однієї із фундаментальних розділів математики. Запропоновано виклад матеріалу проводити методом застосовування «Середовища розв’язання задач».

Нумерація сторінок256-260
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000082
Додаток
[file] 256-260.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Арестова О.Н. Мотивация пользователей Интернета / Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е., Материалы конференции Реларн 98.
2. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.
3. Круглик В.С Система дистанційного навчання «WebAlmir»// Навчально-методичний посібник «Informatyka w edukacji I kulture», Cieszyn, 2005 – C. 28-36
4. Круглик В.С. Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 156 с.
5. Машбиц Е. И. Диалог в обучающей системе / Е. И. Машбиц, В.В. Андриевская, Е.Ю. Комиссарова. – Киев: Вища шк., 1989. – 184 с.
6. Співаковський О.В. / Лінійна алгебра: Навчальний посібник. / О. Співаковський, В.А. Крекнін. – Херсон: Айлант, 1997. – 148 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Arestova O.N. Motivacija pol'zovatelej Interneta / Arestova O.N., Babanin L.N., Vojskunskij A.E., Materialy konferencii Relarn 98.
2. Ujebster F. Teorii informacionnogo obshhestva. – M.: Aspekt Press, 2004. – 400 s.
3. Kruglyk V.S Systema distancіjnogo navchannja «WebAlmir»// Navchal'no-metodichnyj posіbnyk «Informatyka w edukacji I kulture», Cieszyn, 2005 – C. 28-36
4. Kruglik V.S. Suchasnі pіdhodi do vikoristannja іnformacіjno-komunіkacіjnih tehnologіj v navchannі // Іnformacіjnі tehnologії v osvіtі: Zbіrnik naukovih prac'. Vipusk 2. – Herson: Vidavnictvo HDU, 2008. – 156 s.
5. Mashbic E. I. Dialog v obuchajushhej sisteme / E. I. Mashbic, V.V. Andrievskaja, E.Ju. Komissarova. – Kiev: Vishha shk., 1989. – 184 s.
6. Spіvakovs'kyj O.V. / Lіnіjna algebra: Navchal'nyj posіbnyk. / O. Spіvakovs'kyj, V.A. Kreknіn. – Kherson: Ajlant, 1997. – 148 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Maksimovich M.B. Efficient Use Of «Solving Tasks’ Environment» In Distance Learning System «Web-Almir» Duiring Studying Linear Algebra. / M.B.Maksimovich, V.S.Kruglyk // Informational Technologies in Education. - 2009. - № 3. - P. 256-260.