Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Анкетування в інтерактивному освітньому середовищі як засіб формування нового рівня свідомості особистості в умовах інформатизації університетської освіти.Рік публікації2009
АвториМалюченко І. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінтерактивне освітнє середовище, інформатизація освіти, новий рівень свідомості особистості
Аннотація

У статті розглянуті можливості анкетування особистості у інтерактивному освітньому середовищі Чорноморського державного університету імені Петра Могили, розміщеного на електронній платформі MOODLE, з метою визначення ставлення особистості до різних проблемних ситуацій етичного та екологічного характеру з урахуванням концепції сталого розвитку суспільства, що дозволяє сформувати новий рівень свідомості людини.

Нумерація сторінок261-268
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000083
Додаток
[file] 261-268.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Бондаренко О.В. Формування готовності студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів до краєзнавчої роботи з учнями: Автореф. дис. ... кандидата пед. наук / Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта). – Ялта, 2009. – 20 с.
2. Волкова Н.В. Формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки: Автореф. дис. ... кандидата пед. наук / Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта). – Ялта, 2009. – 20 с.
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
4. Ільїна В.Ю. Становлення і розвиток вищої економічної і бізнес-освіти Сполучених Штатів Америки у сучасних умовах: Автореф. дис. ... кандидата пед. наук / Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта). – Ялта, 2009. – 20 с.
5. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и измерениня организационной культуры / Пер. с англ. под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с. (Серия „Теорія и практика менеджмента”)
6. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – 460 с.
7. Мультимедиа / Пер. с англ. – Мн.: ООО „Попудри”, 1997. – 504 с.
8. Роберт И. Современные информационные технологи в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 205 с.
9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 255 с.
10. MOODLE ЧДУ імені Петра Могили. – Режим доступу: http://moodle.kma.mk.ua/ – Заголовок з екрану.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bondarenko O.V. Formuvannja gotovnosti studentiv pryrodnycho-geografichnyh fakul'tetiv pedagogichnyh universytetiv do krajeznavchoi' roboty z uchnjamy: Avtoref. dys. ... kandydata ped. nauk / Respublikans'kyj vyshhyj navchal'nyj zaklad „Kryms'kyj gumanitarnyj universytet” (m. Jalta). – Jalta, 2009. – 20 s.
2. Volkova N.V. Formuvannja informacijnoi' kul'tury studentiv industrial'no-pedagogichnyh fakul'tetiv u procesi fahovoi' pidgotovky: Avtoref. dys. ... kandydata ped. nauk / Respublikans'kyj vyshhyj navchal'nyj zaklad „Kryms'kyj gumanitarnyj universytet” (m. Jalta). – Jalta, 2009. – 20 s.
3. Goncharenko S. Ukrai'ns'kyj pedagogichnyj slovnyk. – K.: Lybid', 1997. – 376 s.
4. Il'i'na V.Ju. Stanovlennja i rozvytok vyshhoi' ekonomichnoi' i biznes-osvity Spoluchenyh Shtativ Ameryky u suchasnyh umovah: Avtoref. dys. ... kandydata ped. nauk / Respublikans'kyj vyshhyj navchal'nyj zaklad „Kryms'kyj gumanitarnyj universytet” (m. Jalta). – Jalta, 2009. – 20 s.
5. Kameron K., Kuynn R. Dyagnostyka y yzmerenynja organyzacyonnoj kul'turы / Per. s angl. pod red. Y.V. Andreevoj. – SPb.: Pyter, 2001. – 320 s. (Seryja „Teorija y praktyka menedzhmenta”)
6. Meshhaninov O.P. Suchasni modeli rozvytku universytets'koi' osvity v Ukrai'ni: Monografija. – Mykolai'v: Vyd-vo MDGU im. P. Mogyly, 2005. – 460 s.
7. Mul'timedia / Per. s angl. – Mn.: OOO „Popudri”, 1997. – 504 s.
8. Robert I. Sovremennye informacionnye tehnologi v obrazovanii: didakticheskie problemy, perspektivy ispol'zovanija. – M.: Shkola-Press, 1994. – 205 s.
9. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii. – M.: Narodnoe obrazovanie, 1998. – 255 s.
10. MOODLE ChDU imeni Petra Mogyly. – Rezhym dostupu: http://moodle.kma.mk.ua/ – Zagolovok z ekranu.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Малюченко І.О. Анкетування в інтерактивному освітньому середовищі як засіб формування нового рівня свідомості особистості в умовах інформатизації університетської освіти. / І.О.Малюченко // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 261-268.