Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Аналіз успішності студентів в інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування».


Рік публікації2009
АвториНабіт Ю. Б.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаWebOAP, алгоритмізація, аналіз, програмування, статистика, успішність
Аннотація

Проаналізовано стан успішності студентів в інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» за модулями «Бібліотека задач» та «Поточний контроль». Виявлені можливості для покращення рівня якості знань студентів.

Нумерація сторінок269-273
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000084
Додаток
[file] 269-273.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Колеснікова Н.В., Надєєва А.В. Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування».// Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.55-60.
2. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С.36-48.
3. Львов М.С., Співаковський О.В., Гуржій Т.А. Основні задачі проектування комп’ютерних систем підтримки практичної навчальної математичної діяльності. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Вип. 33. – Київ, 2002. – С. 24-28.
4. О.В. Співаковський Концепція викладання дисциплін інформатики в школі і педагогічному вузі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №3. – С. 21-25.
5. Програмні засоби ЕОМ. Моделі якості. Терміни та визначення. ДСТУ 2844-94. Держстандарт України. Київ. 1994.
6. Про стан впровадження нових інформаційних технологій для науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України № 11/4-18 від 28.11.2002.
7. Соммервилл И. Инженерия програмного обеспечения, 6-е издание.:Пер. С англ. М.: Изд. Дом „Вильямс”, 2002. – 624 с.:ил.
8. Співаковський О.В. Алгоритмізація та програмування. Енциклопедичне видання: Навчально-методичний посібник – К.: ТОВ Редакція "Комп'ютер", 2007. – 128с.
9. Співаковський О.В., Львов М.С. Шляхи удосконалення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” у педагогічному вузі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №4. – С.22-24.
10. Співаковський О.В., Черниш К.В., Шишко Л.С., Колеснікова Н.В. Методичні рекомендації до лабораторних робіт «Основи алгоритмізації та програмування». – Херсон: Айлант, 2000. – 168 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Kolesnikova N.V., Nadjejeva A.V. Systema demonstracii' program ta kontrolju znan' v integrovanomu seredovyshhi vyvchennja kursu «Osnovy algorytmizacii' ta programuvannja».// Informacijni tehnologii' v osviti: Zbirnyk naukovyh prac'. Vypusk 1. – Kherson: Vydavnyctvo KSU, 2008. – S.55-60.
2. L'vov M.S. Koncepcija programnoi' systemy pidtrymky matematychnoi' di¬jal'¬nosti. Komp’juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. prac' / K.: NPU im. M.P. Dragomanova. – Vyp. 7. – 2003. – S.36-48.
3. L'vov M.S., Spivakovs'kyj O.V., Gurzhij T.A. Osnovni zadachi proektuvannja komp’juternyh system pidtrymky praktychnoi' navchal'noi' matematychnoi' dijal'nosti. Novi tehnologii' navchannja: Nauk.-metod. zb. Vyp. 33. – Kyi'v, 2002. – S. 24-28.
4. O.V. Spivakovs'kyj Koncepcija vykladannja dyscyplin informatyky v shkoli i pedagogichnomu vuzi // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – №3. – S. 21-25.
5. Programni zasoby EOM. Modeli jakosti. Terminy ta vyznachennja. DSTU 2844-94. Derzhstandart Ukrai'ny. Kyi'v. 1994.
6. Pro stan vprovadzhennja novyh informacijnyh tehnologij dlja naukovo-metodychnogo zabezpechennja samostijnoi' roboty studentiv vyshhyh navchal'nyh zakladiv. Rishennja kolegii' Ministerstva osvity i nauky Ukrai'ny № 11/4-18 vid 28.11.2002.
7. Sommervyll Y. Ynzheneryja programnogo obespechenyja, 6-e yzdanye.:Per. S angl. M.: Yzd. Dom „Vyl'jams”, 2002. – 624 s.:yl.
8. Spivakovs'kyj O.V. Algorytmizacija ta programuvannja. Encyklopedychne vydannja: Navchal'no-metodychnyj posibnyk – K.: TOV Redakcija "Komp'juter", 2007. – 128s.
9. Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S. Shljahy udoskonalennja kursu “Osnovy algorytmizacii' ta programuvannja” u pedagogichnomu vuzi // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2001. – №4. – S.22-24.
10. Spivakovs'kyj O.V., Chernysh K.V., Shyshko L.S., Kolesnikova N.V. Metodychni rekomendacii' do laboratornyh robit «Osnovy algorytmizacii' ta programuvannja». – Kherson: Ajlant, 2000. – 168 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Набіт Ю.Б. Аналіз успішності студентів в інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». / Ю.Б.Набіт // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 269-273.