Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Системи комп‘ютерної математики та їх роль у математичній освіті.


Рік публікації2009
АвториСінько Ю. І.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні навчальні середовища, комп‘ютерна математика, методика навчання математичних дисциплін, програмні засоби, системи комп‘ютерної математики
Аннотація

У даній статті мова йде про програмні засоби комп‘ютерної математики. Розглядається можливість застосування і визначено роль систем комп‘ютерної математики в навчанні математики і в математичній освіті.

Нумерація сторінок274-278
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000085
Додаток
[file] 274-278.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Говорухин В. Компьютер в математических исследованиях / В.Говорухин, В.Цибулин. – СПб.: Питер, 2001 – 624 с.
2. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика / В.П.Дьяконов. – М.: Нолидж, 2001. – 1296 с.
3. Жалдак М.І. Комп'ютер на уроках математики: Посібник для вчителів / М.І.Жалдак. – К.: РННЦ “Дініт”, 2003. – 324 с.
4. Клочко В.І. НІТ навчання математики в технічній вищій школі: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 / Клочко В.І. – Вінниця, 1998. – 396 с.
5. Львов М. Алгебра з комп‘ютером / М.Львов, Н.Львова. – К.:Шк. світ, 2007. – 128 с.
6. Програма спеціального курсу “Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі алгебри і початків аналізу загальноосвітніх навчальних закладів” / [М.І. Жалдак, В.Ю. Биков, Ю.О. Жук та ін.] // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VI: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – 397 с.(С. 12-21).
7. Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: Монографія / С.А.Раков. – Х.:Факт, 2005. – 360 с.
8. Рамський Ю.С. Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві / Ю.С.Рамський, К.І.Рамська // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць / Редрада.-К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – №6(13). – 182 с. (С.12-16).
9. Сергиенко И.В. В.М. Глушков – пионер математической теории вычислительных систем и основатель Института кибернетики НАН Украины / И.В.Сергиенко, Ю.В.Капитонова. – Доклад на международной конференции «Компьютеры в Европе. Прошлое, настоящее, будущее». – Киев, октябрь, 1998 г.
10. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей / О.В.Співаковський. – Херсон: Айлант, 2003. – 224 с.
11. Триус Ю.В. Комп‘ютерно-орієнтовані методичні системи навчання: Монографія / Ю.В.Триус. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 400 с.
12. Ola Royrvik O. Use of computer algebra systems in Norwegian engineering education / Ola Royrvik O., Hornaes H.P. // International Conference on Engineering Education. Oslo, Norway, August 6-10, 2001. – P. 6E7-12.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Govoruhin V. Komp'juter v matematicheskih issledovanijah / V.Govoruhin, V.Cibulin. – SPb.: Piter, 2001 – 624 s.
2. D'jakonov V.P. Komp'juternaja matematika. Teorija i praktika / V.P.D'jakonov. – M.: Nolidzh, 2001. – 1296 s.
3. Zhaldak M.I. Komp'juter na urokah matematyky: Posibnyk dlja vchyteliv / M.I.Zhaldak. – K.: RNNC “Dinit”, 2003. – 324 s.
4. Klochko V.I. NIT navchannja matematyky v tehnichnij vyshhij shkoli: dys. ... doktora ped. nauk: 13.00.02 / Klochko V.I. – Vinnycja, 1998. – 396 s.
5. L'vov M. Algebra z komp‘juterom / M.L'vov, N.L'vova. – K.:Shk. svit, 2007. – 128 s.
6. Programa special'nogo kursu “Navchal'ni doslidzhennja ta i'h pidtrymka zasobamy IKT u kursi algebry i pochatkiv analizu zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladiv” / [M.I. Zhaldak, V.Ju. Bykov, Ju.O. Zhuk ta in.] // Teorija ta metodyka navchannja matematyky, fizyky, informatyky: Zbirnyk naukovyh prac'. Vypusk VI: V 3-h tomah. – Kryvyj Rig: Vydavnychyj viddil NMetAU, 2006. – T. 1: Teorija ta metodyka navchannja matematyky. – 397 s.(S. 12-21).
7. Rakov S.A. Matematychna osvita: kompetentnisnyj pidhid z vykorystannjam IKT: Monografija / S.A.Rakov. – H.:Fakt, 2005. – 360 s.
8. Rams'kyj Ju.S. Pro rol' matematyky i dejaki tendencii' rozvytku matematychnoi' osvity v informacijnomu suspil'stvi / Ju.S.Rams'kyj, K.I.Rams'ka // Naukovyj chasopys NPU imeni M.P.Dragomanova. Serija №2. Komp‘juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. naukovyh prac' / Redrada.-K.: NPU im. M.P.Dragomanova, 2008. – №6(13). – 182 s. (S.12-16).
9. Sergyenko Y.V. V.M. Glushkov – pyoner matematycheskoj teoryy vыchyslytel'nyh system i osnovatel' Instituta kibernetiki NAN Ukrainy / I.V.Sergyenko, Ju.V.Kapitonova. – Doklad na mezhdunarodnoj konferencii «Komp'jutery v Evrope. Proshloe, nastojashhee, budushhee». – Kyev, oktjabr', 1998 g.
10. Spivakovs'kyj O.V. Teorija i praktyka vykorystannja informacijnyh tehnologij u procesi pidgotovky studentiv matematychnyh special'nostej / O.V.Spivakovs'kyj. – Kherson: Ajlant, 2003. – 224 s.
11. Tryus Ju.V. Komp‘juterno-orijentovani metodychni systemy navchannja: Monografija / Ju.V.Tryus. – Cherkasy: Brama-Ukrai'na, 2005. – 400 s.
12. Ola Royrvik O. Use of computer algebra systems in Norwegian engineering education / Ola Royrvik O., Hornaes H.P. // International Conference on Engineering Education. Oslo, Norway, August 6-10, 2001. – P. 6E7-12.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Сінько Ю.І. Системи комп‘ютерної математики та їх роль у математичній освіті. / Ю.І.Сінько // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 274-278.