Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Підхід до ергономічного проектування електронних учбових модулів в умовах відкритої модульної мультимедіа системи.Рік публікації2009
АвториЛавров Е. А., Барченко Н. Л.
Мова статтіРосійська
Ключові словадистанційне навчання, електронний учбовий модуль, метод аналізу ієрархій
Аннотація

У роботі розглянуто актуальне завдання вибору електронного учбового модуля. Розроблений метод вибору, що дозволяє враховувати різні вимоги і переваги того, хто навчається по кожному з критеріїв вибору, і алгоритм реалізації цього методу. Запропонований підхід дозволив не тільки отримати кількісні оцінки для кожної з альтернатив і вибрати якнайкращу, але і перевірити правильність оцінки.

Нумерація сторінок064-070
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000054
Додаток
[file] 064-070.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Осин А.В Создание учебных материалов нового поколения// Информатизация общего образования: Тематическое приложение к журналу «Вестник образования» – М.: Просвещение, 2003. – №2.
2. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.
3. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Модели и методы принятия решений в условиях неопределенности.– Липецк: ЛЭГИ, 2000.– 139 с.
4. Ириков В.А., Тренев В.Н. Распределенные системы принятия решений. Теория и приложения.– М.: Наука. Физматлит, 1999.– 288 с.
5. Орловский С.А.Проблемы принятия решений при нечеткой иcходной информации. – М.: Наука, 1981.– 194 с.
6. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений:Научно-практическое издание.Сер.Информатизация России на пороге XXI века.– М: СИНТЕГ, 1998.– 376 с.
7. Ларичев О. И., Петровский А. В. Системы поддержки принятия решений. Современное состояние и перспективы их развития. // Итоги науки и техники. Сер. Техническая кибернетика. – Т.21. М.: ВИНИТИ, 1987. – С. 131–164.
8. Сараев А. Д., Щербина О. А. Системный анализ и современные информационные технологии //Труды Крымской Академии наук. – Симферополь: СОНАТ, 2006. – С. 47-59
9. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993.
10. www.freesoft.ru

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Osin A.V Sozdanie uchebnyh materialov novogo pokolenija// Informatizacija obshhego obrazovanija: Tematicheskoe prilozhenie k zhurnalu «Vestnik obrazovanija» – M.: Prosveshhenie, 2003. – №2.
2. Saati T., Kerns K. Analiticheskoe planirovanie. Organizacija sistem M.: Radio i svjaz', 1991. – 224 s.
3. Bljumin S.L., Shujkova I.A. Modeli i metody prinjatija reshenij v uslovijah neopredelennosti.– Lipeck: LJeGI, 2000.– 139 s.
4. Irikov V.A., Trenev V.N. Raspredelennye sistemy prinjatija reshenij. Teorija i prilozhenija.– M.: Nauka. Fizmatlit, 1999.– 288 s.
5. Orlovskij S.A.Problemy prinjatija reshenij pri nechetkoj ichodnoj informacii. – M.: Nauka, 1981.– 194 s.
6. Trahtengerc Je.A. Komp'juternaja podderzhka prinjatija reshenij:Nauchno-prakticheskoe izdanie.Ser.Informatizacija Rossii na poroge XXI veka.– M: SINTEG, 1998.– 376 s.
7. Larichev O. I., Petrovskij A. V. Sistemy podderzhki prinjatija reshenij. Sovremennoe sostojanie i perspektivy ih razvitija. // Itogi nauki i tehniki. Ser. Tehnicheskaja kibernetika. – T.21. M.: VINITI, 1987. – S. 131–164.
8. Saraev A. D., Shherbina O. A. Sistemnyj analiz i sovremennye informacionnye tehnologii //Trudy Krymskoj Akademii nauk. – Simferopol': SONAT, 2006. – S. 47-59
9. Saati T. Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij. – M.: Radio i svjaz', 1993.
10. www.freesoft.ru0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Лавров Е.А. Подход к эргономическому проектированию электронных учебных модулей в условиях открытой модульной мультимедиа системы. / Е.А.Лавров, Н.Л.Барченко // Информационные технологии в образовании. - 2009. - № 3. - С. 64-70.