Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ».


Рік публікації2009
АвториАрхіпова Т. Л.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаефективність педагогічних технологій, нетрадиційні форми навчання, пізнавальні дії
Аннотація

Використання нетрадиційних форм проведення занять сприяє зацікавленості у вивченні предмету, розвиває творчу самостійність студентів, привчає до роботи з різними джерелами знань.
Такі форми проведення занять різноманітять традиційність навчання, пожвавлюють думку.
У статті розглянуто такі форми, як дебати, кросворди, наукове есе, доповіді, ділові ігри.

Нумерація сторінок088-092
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000057
Додаток
[file] 088-092.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения. – М.: Просвещение, 1980.
2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // ИЯШ – 1991. – №2. – С.3-10
3. Куріцин В.М. До питання про організаційні форми учбово-пізнавальної діяльності учнів сільської школи і готовності вчителя до їх реалізації // Збірка наукових праць / Відповідальний редактор Добродєєва І.Ю. – Шуйській гос. пед. універ. – 1999. – С.26-32.
4. Зубрилин А. А. Создание занимательных материалов на компьютере /Информатика в школе. – 2005. № 5. – С. 51–56.
5. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики, 2-е изд. – М.: Педагогика, 1984.
6. Туркина Н.В. Работа над проектом при обучении английскому языку // ИЯШ – 2002. – №3. С.46-48.
7. Щукин Г.И.Роль деятельности в учебном процессе. –М.:Педагогика, 1986. – 144с.
8. http: //www.intkonf.org.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Kulagin P.G. Mezhpredmetnye svjazi v processe obuchenija. – M.: Prosveshhenie, 1980.
2. Polat E.S. Metod proektov na urokah inostrannogo jazyka // IJaSh – 1991. – №2. – S.3-10
3. Kurіcin V.M. Do pytannja pro organіzacіjnі formy uchbovo-pіznaval'noi' dіjal'nostі uchnіv sіl's'koi' shkoly і gotovnostі vchytelja do i'h realіzacіi' // Zbіrka naukovyh prac' / Vіdpovіdal'nyj redaktor Dobrodeeva І.Ju. – Shujs'kіj gos. ped. unіver. – 1999. – S.26-32.
4. Zubrilin A. A. Sozdanie zanimatel'nyh materialov na komp'jutere /Informatika v shkole. – 2005. № 5. – S. 51–56.
5. Skatkin M.N. Problemy sovremennoj didaktiki, 2-e izd. – M.: Pedagogika, 1984.
6. Turkina N.V. Rabota nad proektom pri obuchenii anglijskomu jazyku // IJaSh – 2002. – №3. S.46-48.
7. Shhukin G.I.Rol' dejatel'nosti v uchebnom processe. –M.:Pedagogika, 1986. – 144s.
8. http: //www.intkonf.org.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Архіпова Т.Л. ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ». / Т.Л.Архіпова // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 88-92.