Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ЕЛЕКТРОННІ КУРСИ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE У НАВЧАННІ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУРік публікації2017
АвториЧернявський В. В.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаінформаційні освітні технології, електронний навчальний курс., навчальна платформа LMS MOODLE
Аннотація

У статті наголошується, що найбільш швидким способом включення України у світову освітню систему є створення умов для повсюдного використання в навчальних цілях глобальної мережі Інтернет, яка вважається найбільш довершеною моделлю комунікації в умовах глобального інформаційного суспільства. Констатовано, що однією з найпоширеніших та найзручніших форм дистанційного навчання для морських вищих навчальних закладів є електронні курси, головна перевага яких перед традиційними формами навчання полягає у забезпеченні умов для плідної самостійної роботи студентів. Показано, що проблема самостійної роботи є особливо актуальною для морських навчальних закладів, що пов’язано зі специфікою графіка освітнього процесу, зокрема, наявністю тривалих морських практик. Виокремлено особливості використання електронних навчальних курсів з фізики при підготовці фахівців річкового та морського транспорту. Запропоновано тлумачення терміну «електронний навчальний курс з фізики» як інформаційної моделі певної теми або розділу дисципліни «Фізика», що відображає орієнтовну основу пізнавальної діяльності курсанта, забезпечує її органічне і природне формування, здійснює регулювання мисленнєвими та емоційними процесами, прогнозує можливості розв’язання навчальних задач через запропоновані засоби стимулюючого розвитку особистісних пізнавальних можливостей. Встановлено вимоги до електронних навчальних курсів з фізики та виділено їх переваги порівняно з іншими інноваційними методами навчання у напрямі реалізації методичних функцій освітнього процесу. Запропоновано структуру електронного навчального курсу з фізики та висвітлено досвід застосування електронних курсів з фізики для підготовки бакалаврів зі спеціальності «Річковий та морський транспорт».

Нумерація сторінок122-134
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000624
Додаток
[file] 122-134.pdf


Література: 

1. Cherniavskyі V.V. Methodical model of distance learning of Physics to students of higher marine educational institutions based on network environment // Proceedings of Kamenetz-Podolsk National University named after Ivan Ogienko. Pedagogical series / (Editorial Board.: P.S. Atamanchuk (Chairperson) etc.). – Kamenets-Podolsk: Kamenets-Podolsk National University, 2015. - Issue 21: Didactic Physics as conceptual basis of formation of competence and philosophical qualities of future specialist of physical-technical profile. - pp.303 - 307.
2. Cherniavskyі V.V. General Physics Course content as an important factor in improving the quality of basic training of marine specialists // Scientific Journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova. Series 3. Physics and Mathematics in higher and secondary schools. – Issue 10: Proceedings. - Kyiv: NPU, 2012. – pp. 124 - 128.
3. IMETS (International ME Testing System). [Electronic resource] / Plymouth University. – Available from http://www.maycoll.co.uk/imets/imets-developers.htm.
4. STCW: a guide for seafarers. [Electronic resource] / International transport workers’ federation. – London, UK. 2001. – Available from : http://www.imo.org/en/Publications.
5. Чернявський В. В. Шляхи розв’язання проблем фундаментальної підготовки з фізики фахівців морської галузі / В. В. Чернявський // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету . Педагогічні науки. - 2013. - № 2. - С. 167-173.
6. Чернявський В. В. Зміст курсу загальної фізики як важливий чинник підвищення якості фундаментальної підготовки морських спеціалістів / В. В. Чернявський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі. - 2012. - Вип. 10. - С. 124-128.
7. Співаковський О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навч.-метод. посібн. /О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова. – Херсон, 2011. – 267 с.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Cherniavskyі, V. V. (2012). General Physics Course content as an important factor in improving the quality of basic training of marine specialists. Scientific Journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova, str. 124 - 128.
2. Cherniavskyі, V. V. (2015). Cherniavskyі V.V. Methodical model of distance learning of Physics to students of higher marine educational institutions based on network environment. Proceedings of Kamenetz-Podolsk National University named after Ivan Ogienko. Pedagogical series, str. 303 - 307.
3. IMETS (International ME Testing System) . (b.d.). Polucheno iz www.maycoll.co.uk/: http://www.maycoll.co.uk/imets/imets-developers.htm.
4. STCW: a guide for seafarers. (2001). Polucheno iz www.imo.org/: http://www.imo.org/en/Publications.
5. Spіvakovs'kij, O. V., Petuhova, L. Є., & Kotkova, V. V. (2011). Іnformacіjno-komunіkacіjnі tehnologії v pochatkovіj shkolі: navch.-metod. posіbn. Herson.
6. Chernjavs'kij, V. V. (2012). Zmіst kursu zagal'noї fіziki jak vazhlivij chinnik pіdvishhennja jakostі fundamental'noї pіdgotovki mors'kih specіalіstіv. Naukovij chasopis Nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі M. P. Dragomanova, str. 124-128.
7. Chernjavs'kij, V. V. (2013). Shljahi rozv’jazannja problem fundamental'noї pіdgotovki z fіziki fahіvcіv mors'koї galuzі . Zbіrnik naukovih prac' Berdjans'kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu . Pedagogіchnі nauki. , str. 167-173.


Стаття надійшла до редакції: 

10.02.17


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Cherniavskyі V. E-COURSE BASED ON THE PLATFORM MOODLE IN TEACHING PHYSICS TO FUTURE SPECIALISTS OF RIVER AND SEA TRANSPORT / V.Cherniavskyі // Informational Technologies in Education. - 2017. - № 30. - P. 122-134.