Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ РІВНЯНЬ, ЩО МІСТЯТЬ НЕВІДОМУ ПІД ЗНАКОМ МОДУЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ MAPLE-ТЕХНОЛОГІЇРік публікації2017
АвториКушнір В. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаалгоритм, математична модель, модуль, нерівність, програма, Рівняння, технологія
Аннотація

На основі математичного моделювання створюється технологія конструювання рівнянь і нерівностей, що містять невідому під знаком модуля. Розглядаються такі основні етапи задачі конструювання рівнянь, що містять невідому під знаком модуля: 1) Постановка задачі (визначення виду математичного об’єкту та його властивостей, наприклад, визначення виду і властивостей рівняння; 2) створення чи відшукання наукового підходу щодо створення математичної моделі, наприклад, у вигляді ідеї; 3) створення математичної моделі, її дослідження й корегування; 4) створення чи відшукання наукового підходу щодо розв’язування математичної моделі і створення на основі наукового підходу способу розв’язування математичної моделі; 5) створення на основі способу алгоритму розв’язування математичної моделі; 6) створення відповідно алгоритму програми на певній алгоритмічній мові реалізації алгоритму (у нас Maple]); 7) налагодження програми і виконання програми; 8) аналіз отриманих результатів і їх трансляція на умову задачі. Зауважимо, що на кожному етапі можливі ситуації необхідного корегування, тоді потрібно повертатися до попередніх етапів і вносити в них корективи. Досліджуються різні випадки таких рівнянь з огляду на кількість розв’язків: рівняння має три розв’язки, два, один, жодного, безліч. Будуються відповідні математичні моделі, котрі потім досліджуються і розв’язуються. При розв’язуванні математичних моделей у вигляді систем рівнянь і нерівностей громіздкі перетворення й обчислення виконуються в Maple-технології, що значно покращило якість таких перетворень, зберегло значний час та дозволило виконувати комп’ютерні експерименти без значних зусиль. Створений алгоритм і програма за отриманим способом конструювання отримувати достатню кількість однотипних варіантів завдань з відповідями для створення тестів чи індивідуальних завдань.

Нумерація сторінок041-061
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000618
Додаток
[file] 41-61.pdf


Література: 

1. Аладьев В.З. Основы программирования в Maple. – Таллин: 2006. – 301 с.
2. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти. – К.: «Атака». – 2009. –684 с.
3. Костарчук В.М., Хацет Б.І. Курс вищої алгебри. – К.: Вища школа, 1969. – 540 с.
4. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. – М.:Просвещение, 1968. – 432 с.
5. Кушнір В.А. Конструювання навчальних завдань з математики: математичні моделі, алгоритми, програми // Інноваційні технології в освіті. – Випуск 18. – 2014. – . 030-041.
6. Кушнір В.А. Моделі навчальних ситуацій у світі сучасної освіти (ч.1,2) // Математика в сучасній школі. – № 1,2. – 2013.
7. Эрдниев П.М.Преподавание математики в школе. (Из опыта обучения методом укрупленных упражнений). – М.: Просвещение, 1978. – 304 с.
8. Maple Programming Guide / [L. Bernardin, P.Chin, P.DeMarco, R.O.Geddes, D.E.G,Hare, K.M.Heal, G.Labahn, J.P.May, J.McCarron, M.B.Monagan, D.Ohachi, and S.M.Vorkortter]. – Prindet Canada: Maplesoft, division of Waterloo Maple Inc., 2011. – 703 p.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Bernardin, L., Chin, P., DeMarco, P., Geddes, R. O., Heal, K. M., Labahn, G., . . . Vorkortter, S. M. (2011). Maple Programming Guide. Canada: Prindet Canada: Maplesoft, division of Waterloo Maple Inc.
2. Alad'ev, V. Z. (2006). Osnovy programmirovanija v Maple. Tallin.
3. Bikov, V. Ju. (2009). Modelі organіzacіjnih sistem vіdkritoї osvіti. Kiїv: «Ataka».
4. Kostarchuk, V. M., & Hacet, B. І. (1969). Kurs vishhoї algebri. Kiїv: Vishha shkola.
5. Kruteckij, V. A. (1968). Psihologija matematicheskih sposobnostej shkol'nikov. Moskva: Prosveshhenie.
6. Kushnіr, V. A. (2013). Modelі navchal'nih situacіj u svіtі suchasnoї osvіti. Matematika v suchasnіj shkolі.
7. Kushnіr, V. A. (2014). Konstrujuvannja navchal'nih zavdan' z matematiki: matematichnі modelі, algoritmi, programi . Іnnovacіjnі tehnologії v osvіtі, str. 030-041.
8. Jerdniev, P. M. (1978). Prepodavanie matematiki v shkole. (Iz opyta obuchenija metodom ukruplennyh uprazhnenij). Moskva: Prosveshhenie.


Стаття надійшла до редакції: 

13.10.16


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кушнір В.А. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ РІВНЯНЬ, ЩО МІСТЯТЬ НЕВІДОМУ ПІД ЗНАКОМ МОДУЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ MAPLE-ТЕХНОЛОГІЇ / В.А.Кушнір // Інформаційні технології в освіті. - 2017. - № 30. - С. 41-61.