Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Рік публікації2010
АвториБерман В. П., Львова Н. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаалгоритмічний стиль мислення, математичні системи навчального призначення, Методика викладання математики
Аннотація

В роботі розглянуті методичні аспекти використання математичних систем навчального призначення, розроблених НДІ інформаційних технологій Херсонського державного університету на практичних заняттях з методики викладання математики для студентів напряму «Математика» з метою формування алгоритмічного стилю мислення.

Нумерація сторінок072-080
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000123
Додаток
[file] 072-080.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. М.С. Львов. Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності.//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова.-випуск 7.-2003.- С.36-48.
2. Львов М.С. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наук. праць/ редкол. –К.:НПУ ім.Драгоманова.-№3(10)-2005. с. 160-168.
3. Н.М.Львова. Вивчаємо алгебру з ком.п’ютером. /Львов М.С., Львова Н.М. // Навчальний посібник. К.:Шкільния світ, 127 с.
4. Львов М.С. Поддержка пошагового решения задачи в математических системах учебного назначения. //Сборник трудов 2-ой международной конференции “Новые информационные технологи в образовании для всех: состояние и перспективы развития.” Киев, 21-23 ноября 2007 г. С. 195-203.
5. О.В. Співаковський, М.С.Львов та ін. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп’ютер у школі та сім’ї:- №2 (20), 2002 – С. 17-21
6. О.В. Співаковський, М.С.Львов та ін. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп’ютер у школі та сім’ї:- №3 (21), 2002 – С. 23-26
7. О.В. Співаковський, М.С.Львов та ін. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп’ютер у школі та сім’ї:- №4 (22), 2002 – С. 24-28
8. Співаковський О.В. Теорія й практика використання інформаційних технологій у процесі  підготовки студентів математичних спеціальностей: Монографія.– Херсон: Айлант. – 2003- 229 с.
9. Т.Капустина. Компьютерная система Mathematica 3.0 для пользователя. Солон. 1999.
10. Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. М: НТ Пресс, 2006, 496с.
11. Системы компьютерной алгебры Derive. Самоучитель и руководство пользователя. Серия: Полное руководство пользователя Издательство: СОЛОН – Р, 320 стр.
12. В.Н.Носов. DERIVE. Word. Практическая работа на ПК (на примерах теоретической механики и математики) Издательство: УП "Технопринт", 2003 г.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. M.S. L'vov. Koncepcija programnoji sistemi pidtrimki matematichnoji di¬jal'-nosti.//Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. nauk. prac'/ K.:NPU im. M.P.Dragomanova.-vipusk 7.-2003.- S.36-48.
2. L'vov M.S. Shkil'na sistema komp’juternoji algebri TerM 7-9. Principi pobudovi ta osoblivosti vikoristannja. Naukovij chasopis NPU im.Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: zb.nauk. prac'/ redkol. –K.:NPU im.Dragomanova.-№3(10)-2005. s. 160-168.
3. N.M.L'vova. Vivchajemo algebru z kom.p’juterom. /L'vov M.S., L'vova N.M. // Navchal'nij posibnik. K.:Shkil'nija svit, 127 s.
4. L'vov M.S. Podderzhka poshagovogo reshenija zadachi v matematicheskix sistemax uchebnogo naznachenija. //Sbornik trudov 2-oj mezhdunarodnoj konferencii “Novye informacionnye texnologi v obrazovanii dlja vsex: sostojanie i perspektivy razvitija.” Kiev, 21-23 nojabrja 2007 g. S. 195-203.
5. O.V. Spivakovs'kij, M.S.L'vov ta in. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno-orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid. Komp’juter u shkoli ta sim’ji:- №2 (20), 2002 – S. 17-21
6. O.V. Spivakovs'kij, M.S.L'vov ta in. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno-orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid. Komp’juter u shkoli ta sim’ji:- №3 (21), 2002 – S. 23-26
7. O.V. Spivakovs'kij, M.S.L'vov ta in. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno-orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid. Komp’juter u shkoli ta sim’ji:- №4 (22), 2002 – S. 24-28
8. Spivakovs'kij O.V. Teorija j praktika vikoristannja informacijnix texnologij u procesi pidgotovki studentiv matematichnix special'nostej: Monografija.– Xerson: Ajlant. – 2003- 229 s.
9. T.Kapustina. Komp'juternaja sistema Mathematica 3.0 dlja pol'zovatelja. Solon. 1999.
10. E. R. Alekseev, O. V. Chesnokova. Reshenie zadach vychislitel'noj matematiki v paketax Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. M: NT Press, 2006, 496s.
11. Sistemy komp'juternoj algebry Derive. Samouchitel' i rukovodstvo pol'zovatelja. Serija: Polnoe rukovodstvo pol'zovatelja Izdatel'stvo: SOLON – R, 320 str.
12. V.N.Nosov. DERIVE. Word. Prakticheskaja rabota na PK (na primerax teoreticheskoj mexaniki i matematiki) Izdatel'stvo: UP "Texnoprint", 2003 g.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Берман В.П. ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / В.П.Берман, Н.М.Львова // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 5. - С. 72-80.