Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯРік публікації2010
АвториБерман В. П., Львова Н. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаалгоритмічний стиль мислення, математичні системи навчального призначення, Методика викладання математики
Аннотація

В роботі розглянуті методичні аспекти використання математичних систем навчального призначення, розроблених НДІ інформаційних технологій Херсонського державного університету на практичних заняттях з методики викладання математики для студентів напряму «Математика» з метою формування алгоритмічного стилю мислення.

Нумерація сторінок072-080
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000123
Додаток
[file] 072-080.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. М.С. Львов. Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності.//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова.-випуск 7.-2003.- С.36-48.
2. Львов М.С. Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наук. праць/ редкол. –К.:НПУ ім.Драгоманова.-№3(10)-2005. с. 160-168.
3. Н.М.Львова. Вивчаємо алгебру з ком.п’ютером. /Львов М.С., Львова Н.М. // Навчальний посібник. К.:Шкільния світ, 127 с.
4. Львов М.С. Поддержка пошагового решения задачи в математических системах учебного назначения. //Сборник трудов 2-ой международной конференции “Новые информационные технологи в образовании для всех: состояние и перспективы развития.” Киев, 21-23 ноября 2007 г. С. 195-203.
5. О.В. Співаковський, М.С.Львов та ін. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп’ютер у школі та сім’ї:- №2 (20), 2002 – С. 17-21
6. О.В. Співаковський, М.С.Львов та ін. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп’ютер у школі та сім’ї:- №3 (21), 2002 – С. 23-26
7. О.В. Співаковський, М.С.Львов та ін. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп’ютер у школі та сім’ї:- №4 (22), 2002 – С. 24-28
8. Співаковський О.В. Теорія й практика використання інформаційних технологій у процесі  підготовки студентів математичних спеціальностей: Монографія.– Херсон: Айлант. – 2003- 229 с.
9. Т.Капустина. Компьютерная система Mathematica 3.0 для пользователя. Солон. 1999.
10. Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. М: НТ Пресс, 2006, 496с.
11. Системы компьютерной алгебры Derive. Самоучитель и руководство пользователя. Серия: Полное руководство пользователя Издательство: СОЛОН – Р, 320 стр.
12. В.Н.Носов. DERIVE. Word. Практическая работа на ПК (на примерах теоретической механики и математики) Издательство: УП "Технопринт", 2003 г.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. M.S. L'vov. Koncepcija programnoji sistemi pidtrimki matematichnoji di¬jal'-nosti.//Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. nauk. prac'/ K.:NPU im. M.P.Dragomanova.-vipusk 7.-2003.- S.36-48.
2. L'vov M.S. Shkil'na sistema komp’juternoji algebri TerM 7-9. Principi pobudovi ta osoblivosti vikoristannja. Naukovij chasopis NPU im.Dragomanova, serija №2. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: zb.nauk. prac'/ redkol. –K.:NPU im.Dragomanova.-№3(10)-2005. s. 160-168.
3. N.M.L'vova. Vivchajemo algebru z kom.p’juterom. /L'vov M.S., L'vova N.M. // Navchal'nij posibnik. K.:Shkil'nija svit, 127 s.
4. L'vov M.S. Podderzhka poshagovogo reshenija zadachi v matematicheskix sistemax uchebnogo naznachenija. //Sbornik trudov 2-oj mezhdunarodnoj konferencii “Novye informacionnye texnologi v obrazovanii dlja vsex: sostojanie i perspektivy razvitija.” Kiev, 21-23 nojabrja 2007 g. S. 195-203.
5. O.V. Spivakovs'kij, M.S.L'vov ta in. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno-orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid. Komp’juter u shkoli ta sim’ji:- №2 (20), 2002 – S. 17-21
6. O.V. Spivakovs'kij, M.S.L'vov ta in. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno-orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid. Komp’juter u shkoli ta sim’ji:- №3 (21), 2002 – S. 23-26
7. O.V. Spivakovs'kij, M.S.L'vov ta in. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno-orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid. Komp’juter u shkoli ta sim’ji:- №4 (22), 2002 – S. 24-28
8. Spivakovs'kij O.V. Teorija j praktika vikoristannja informacijnix texnologij u procesi pidgotovki studentiv matematichnix special'nostej: Monografija.– Xerson: Ajlant. – 2003- 229 s.
9. T.Kapustina. Komp'juternaja sistema Mathematica 3.0 dlja pol'zovatelja. Solon. 1999.
10. E. R. Alekseev, O. V. Chesnokova. Reshenie zadach vychislitel'noj matematiki v paketax Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. M: NT Press, 2006, 496s.
11. Sistemy komp'juternoj algebry Derive. Samouchitel' i rukovodstvo pol'zovatelja. Serija: Polnoe rukovodstvo pol'zovatelja Izdatel'stvo: SOLON – R, 320 str.
12. V.N.Nosov. DERIVE. Word. Prakticheskaja rabota na PK (na primerax teoreticheskoj mexaniki i matematiki) Izdatel'stvo: UP "Texnoprint", 2003 g.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Берман В.П. ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / В.П.Берман, Н.М.Львова // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 5. - С. 72-80.