Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Рік публікації2010
АвториГудирева О. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології
Аннотація

Стаття присвячена питанням впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу, зокрема при викладанні вищої математики. Розглядається місце ІКТ у навчальному процесі вищого навчального закладу. Наведені приклади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу, зокрема при викладанні вищої математики.

Нумерація сторінок101-112
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000153
Додаток
[file] 101-112.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Вільямс Р., Маклін К. Комп’ютери в школі. Київ: 1988 р.
2. Гудирева О.М. Вплив нових інформаційних технологій навчання на актуалізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів /Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук.праць./Редкол.-К.: НПУім.М.П.Драгоманова.-Випуск 6.-2003.-С.-25-36.
3. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе: Автореф.дис.д-ра пед.наук/АПН СССР.-М, 1989.-48с.
4. Клейман Г.Н. Школы будущего. Комп’ютери в процессе обучения. М.: 1987 г.
5. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. М.: -Знание, 1986 г.
6. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютерного обучения. - М.: Педагогика, 1988. - 192с.
7. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти /Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. –К: «К.І.С». 2003. С.14-43
8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
9. Серебряков А.С., Шумейко В.В. MATHCAD и решение задач электротехники. Учебное пособие для вузов ж.д. транспорта. - М.: Маршрут, 2005. - 240 с.
10. Якиманская И.. Технология личностно-ориентированого образования. – М.: Сентябрь 2000. – 176 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Vil'jams R., Maklin K. Komp’juteri v shkoli. Kijiv: 1988 r.
2. Gudireva O.M. Vpliv novix informacij¬nix texnologij navchannja na aktualizaciju navchal'no-piznaval'noji dijal'nos¬ti studentiv /Komp'juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. nauk.prac'./Redkol.-K.: NPUim.M.P.Dragomanova.-Vipusk 6.-2003.-S.-25-36.
3. Zhaldak M.I. Sistema podgotovki uchitelja k ispol'zovaniju informacionnoj texnologii v uchebnom processe: Avtoref.dis.d-ra ped.nauk/APN SSSR.-M, 1989.-48s.
4. Klejman G.N. Shkoly budushhego. Komp’juteri v processe obuchenija. M.: 1987 g.
5. Mashbic E.I. Komp'juterizacija obuchenija: problemy i perspektivy. M.: -Znanie, 1986 g.
6. Mashbic E.I. Psixologo-pedagogicheskie problemy komp'juternogo obuchenija. - M.: Pedagogika, 1988. - 192s.
7. Ovcharuk O. Kompetentnosti jak kljuch do onovlennja zmistu osviti /Strategija reformuvannja osviti v Ukrajini: Rekomendaciji z osvitn'oji politiki. –K: «K.I.S». 2003. S.14-43
8. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatel'nye texnologii. – M.: Narodnoe obrazovanie, 1998. – 256 s.
9. Serebrjakov A.S., Shumejko V.V. MATHCAD i reshenie zadach elektrotexniki. Uchebnoe posobie dlja vuzov zh.d. transporta. - M.: Marshrut, 2005. - 240 s.
10. Jakimanskaja I.. Texnologija lichnostno-orientirovanogo obrazovanija. – M.: Sentjabr' 2000. – 176 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гудирева О.М. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ / О.М.Гудирева // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 101-112.