Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРОВЕДЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ»


Рік публікації2010
АвториСпіваковський О. В., Осипова Н. В., Львов М. С., Бакуменко К. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінтегроване середовище, алгоритм сортування, ефективність, масив вхідних даних, обчислювальний експеримент, основи алгоритмізації та програмування, середовище демонстрації, час виконання
Аннотація

У статті представлено короткий огляд можливостей інтегрованого середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» (http://weboap.ksu.ks.ua), розробленого лабораторією інтегрованих середовищ навчання НДІ ІТ Херсонського державного університету. У рамках висвітлення теми «Обчислювальний експеримент» надано приклади розв’язання та аналізу ефективності алгоритмів сортування для масивів даних різної довжини, наочне представлення їх роботи засобами модулю «Середовище демонстрації», а також подано кілька варіантів визначення складності за часом виконання програми.

Нумерація сторінок011-022
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000139
Додаток
[file] 011-022.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Кнут Д. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск – М.: Вильямс, 2007. – 824 с.
2. Колеснікова Н.В., Надєєва А.В. Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”// Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.– С. 55-59.
3. Львов М.С., Спиваковский А.В., Белоусова С.В. Основы программирования на языке Паскаль. Херсон: МИБ, 1997.– 153 с.
4. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. – 2-е изд., испр. – М.: Физматлит, 2002. – 320с.
5. Спиваковский А.В., Гудырева Е.М., Кравцов Г.М. Технологии дистанционного образования как елементы, компенсирующие сокращение аудиторной нагрузки студента //Матер. Міжн. наук. - пр. конф. “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи” – Херсон, 2001. – С. 22-24
6. Спиваковский А.В., Колесникова Н.В., Ткачук Н.И., Ткачук И.М. Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования // Управляющие системы и машины.– Киев, 2008.– С. 70-75. 
7. Співаковський О.В, Колеснікова Н.В. Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”// Збірник праць Третьої Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти".– Київ, 2008.– С. 399-404.
8. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти //Матер. Міжн. наук. -пр. конф. “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи” – Херсон, 2001. – С. 129-131

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Knut D. Iskusstvo programmirovanija, tom 3. Sortirovka i poisk – M.: Vil'jams, 2007. – 824 s.
2. Kolesnikova N.V., Nadjejeva A.V. Sistema demonstraciji program ta kontrolju znan' v integrovanomu seredovishhi vivchennja kursu “Osnovi algoritmizaciji ta programuvannja”// Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'. Vipusk 1.– Xerson: Vidavnictvo XDU, 2008.– S. 55-59.
3. L'vov M.S., Spivakovskij A.V., Belousova S.V. Osnovy programmirovanija na jazyke Paskal'. Xerson: MIB, 1997.– 153 s.
4. Samarskij A.A., Mixajlov A.P. Matematicheskoe modelirovanie: Idei. Metody. Primery. – 2-e izd., ispr. – M.: Fizmatlit, 2002. – 320s.
5. Spivakovskij A.V., Gudyreva E.M., Kravcov G.M. Texnologii distancionnogo obrazovanija kak elementy, kompensirujushhie sokrashhenie auditornoj nagruzki studenta //Mater. Mizhn. nauk. - pr. konf. “Informatizacija osviti Ukrajini: stan, problemi, perspektivi” – Xerson, 2001. – S. 22-24
6. Spivakovskij A.V., Kolesnikova N.V., Tkachuk N.I., Tkachuk I.M. Web-sreda dlja izuchenija osnov algoritmizacii i programmirovanija // Upravljajushhie sistemy i mashiny.– Kiev, 2008.– S. 70-75.
7. Spivakovs'kij O.V, Kolesnikova N.V. Videointerpretator algoritmiv integrovanogo seredovishha vivchennja kursu “Osnovi algoritmizaciji ta programuvannja”// Zbirnik prac' Tret'oji Mizhnarodnoji konferenciji "Novi informacijni texnologiji v osviti dlja vsix: sistema elektronnoji osviti".– Kijiv, 2008.– S. 399-404.
8. Spivakovs'kij O.V. Pro vpliv informacijnix texnologij na texnologiji osviti //Mater. Mizhn. nauk. -pr. konf. “Informatizacija osviti Ukrajini: stan, problemi, perspektivi” – Xerson, 2001. – S. 129-131


4.5
Your rating: Немає Average: 4.5 (2 votes)
Бібліографічне оформлення статті:
Співаковський О.В. ПРОВЕДЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ» / О.В.Співаковський, Н.В.Осипова, М.С.Львов [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 11-22.