Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ»Рік публікації2010
АвториСінько Ю. І.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, інформаційні технології навчання, дистанційне навчання, засоби навчання, компонента, математична логіка, методична система, програмне середовище, програмно-педагогічні засоби
Аннотація

У даній статті розглядаються основні положення методики навчання майбутніх учителів математики основам математичної логіки та теорії алгоритмів у Херсонському державному університеті з використанням інформаційних технологій. Подано загальну характеристику функціонування методичної системи навчання математичної логіки з використанням інформаційних технологій, у тому варіанті, коли інформаційні технології представлено інтегрованим спеціалізованим програмним середовищем навчального призначення «МатЛог».

Нумерація сторінок123-129
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000156
Додаток
[file] 123-129.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Сінько Ю.І. Практичні заняття з дисципліни “Математична логіка”: навч. посіб. [для студ. спеціальностей: “Інформатика”, “Математика”] / Ю.І.Сінько. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Ч.1. – 72 с.
2. Сінько Ю.І. Методичні рекомендації вивчення основ математичної логіки з використанням системи «МатЛог»: [для студ. спеціальностей: “Інформатика”, “Математика”] / Ю.І. Сінько. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 52 с.
3. Сінько Ю.І. Інтегроване програмне середовище системи навчання математичної логіки «МатЛог» [Електронний ресурс] / Ю.І. Сінько // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – №3(4). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/ em3/emg.html.
4. Сінько Ю.І. Методичні особливості вивчення деяких тем розділу «Алгебра висловлень» з використанням інтегрованого програмного середовища «МатЛог» / Ю.І .Сінько // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: [ зб. наук. праць / редрада: Андрушенко В.П. (голова) та ін.]. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, (Серія 2 “Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання”). Вип. 6 (13). – 2008. – С. 158–165.
5. Сінько Ю.І. Система комп’ютерної підтримки практичних занять з математичної логіки «МатЛог» / Ю.І. Сінько // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – №3 (67). – С. 30–31.
6. Сінько Ю.І. Інтегроване програмне середовище підтримки дистанційного навчання «МатЛог»: концепція, архітектура та реалізація [Електронний ресурс] / Ю.І. Сінько // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №1(9). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em9/emg.html.
7. Сінько Ю.І. Загальні засади та вимоги до побудови методичної системи навчання математичної логіки із використанням інформаційних технологій / Ю.І. Сінько // Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць / голов. ред. Співаковський О.В. та ін.]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Вип. 1. – С. 134–140.
8. Сінько Ю.І. Організаційні форми методичної системи навчання математичної логіки з використанням інформаційних технологій / Ю.І.Сінько // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: [зб. наук. праць: в 3 т. / редкол. Соловйов В.М. та ін.], Вип. VI. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – Розд. 1: Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання математики. – С. 45–56.
9. Сінько Ю.І. Методичні рекомендації вивчення теми «Нормальні форми для формул алгебри висловлень» з використанням інтегрованого програмного середовища «МатЛог» / Ю.І.Сінько // Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць / голов. ред. Співаковський О.В. та ін.]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Вип. 2. – С.130–139.
10. Сінько Ю.І. Системи комп’ютерної математики та їх роль у математичній освіті / Ю.І. Сінько // Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць / голов. ред. Співаковський О.В. та ін.]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 3. – С.274–278.
11. Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике / В.И.Игошин. - М.: Просвещение, 1986. - 160 с.
12. Мощенский В. А. Лекции по математической логике / В.А.Мощенский. - Мн., Изд-во БГУ, 1973. - 160 с

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Sin'ko Ju.I. Praktichni zanjattja z disciplini “Matematichna logika”: navch. posib. [dlja stud. special'nostej: “Informatika”, “Matematika”] / Ju.I.Sin'ko. – Xerson: Vidavnictvo XDU, 2008. – Ch.1. – 72 s.
2. Sin'ko Ju.I. Metodichni rekomendaciji vivchennja osnov matematichnoji logiki z vikoristannjam sistemi «MatLog»: [dlja stud. special'nostej: “Informatika”, “Matematika”] / Ju.I. Sin'ko. – Xerson: Vidavnictvo XDU, 2009. – 52 s.
3. Sin'ko Ju.I. Integrovane programne seredovishhe sistemi navchannja matematichnoji logiki «MatLog» [Elektronnij resurs] / Ju.I. Sin'ko // Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. – 2007. – №3(4). – Rezhim dostupu do zhurn.: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/ em3/emg.html.
4. Sin'ko Ju.I. Metodichni osoblivosti vivchennja dejakix tem rozdilu «Algebra vislovlen'» z vikoristannjam integrovanogo programnogo seredovishha «MatLog» / Ju.I .Sin'ko // Naukovij chasopis NPU imeni M.P. Dragomanova: [ zb. nauk. prac' / redrada: Andrushenko V.P. (golova) ta in.]. – K.: NPU im. M.P. Dragomanova, (Serija 2 “Komp‘juterno-orijentovani sistemi navchannja”). Vip. 6 (13). – 2008. – S. 158–165.
5. Sin'ko Ju.I. Sistema komp’juternoji pidtrimki praktichnix zanjat' z matematichnoji logiki «MatLog» / Ju.I. Sin'ko // Komp’juter u shkoli ta sim’ji. – 2008. – №3 (67). – S. 30–31.
6. Sin'ko Ju.I. Integrovane programne seredovishhe pidtrimki distancijnogo navchannja «MatLog»: koncepcija, arxitektura ta realizacija [Elektronnij resurs] / Ju.I. Sin'ko // Informacijni texnologiji i zasobi navchannja. – 2009. – №1(9). – Rezhim dostupu do zhurn.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em9/emg.html.
7. Sin'ko Ju.I. Zagal'ni zasadi ta vimogi do pobudovi metodichnoji sistemi navchannja matematichnoji logiki iz vikoristannjam informacijnix texnologij / Ju.I. Sin'ko // Informacijni texnologiji v osviti: [zb. nauk. prac' / golov. red. Spivakovs'kij O.V. ta in.]. – Xerson: Vidavnictvo XDU, 2008. – Vip. 1. – S. 134–140.
8. Sin'ko Ju.I. Organizacijni formi metodichnoji sistemi navchannja matematichnoji logiki z vikoristannjam informacijnix texnologij / Ju.I.Sin'ko // Teorija ta metodika navchannja matematiki, fiziki, informatiki: [zb. nauk. prac': v 3 t. / redkol. Solovjov V.M. ta in.], Vip. VI. – Krivij Rig: Vidavnichij viddil NMetAU, 2008. – T. 1: Teorija ta metodika navchannja matematiki. – Rozd. 1: Komp‘juterno-orijentovani sistemi navchannja matematiki. – S. 45–56.
9. Sin'ko Ju.I. Metodichni rekomendaciji vivchennja temi «Normal'ni formi dlja formul algebri vislovlen'» z vikoristannjam integrovanogo programnogo seredovishha «MatLog» / Ju.I.Sin'ko // Informacijni texnologiji v osviti: [zb. nauk. prac' / golov. red. Spivakovs'kij O.V. ta in.]. – Xerson: Vidavnictvo XDU, 2008. – Vip. 2. – S.130–139.
10. Sin'ko Ju.I. Sistemi komp’juternoji matematiki ta jix rol' u matematichnij osviti / Ju.I. Sin'ko // Informacijni texnologiji v osviti: [zb. nauk. prac' / golov. red. Spivakovs'kij O.V. ta in.]. – Xerson: Vidavnictvo XDU, 2009. – Vip. 3. – S.274–278.
11. Igoshin V.I. Zadachnik-praktikum po matematicheskoj logike / V.I.Igoshin. - M.: Prosveshhenie, 1986. - 160 s.
12. Moshhenskij V. A. Lekcii po matematicheskoj logike / V.A.Moshhenskij. - Mn., Izd-vo BGU, 1973. - 160 s0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Сінько Ю.І. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ» / Ю.І.Сінько // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 123-129.