Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА


Рік публікації2010
АвториОлійник Л. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології, післядипломна педагогічна освіта, програма «Intel® Навчання для майбутнього»
Аннотація

У статті аналізується проблема застосування інформаційно-комунікаційних технологій у ході курсового підвищення кваліфікації педагогами дошкільних навчальних закладів та вчителями початкової школи. Розглядаються можливості післядипломної педагогічної освіти у цьому процесі.

Нумерація сторінок183-186
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000226
Додаток
[file] 183-186.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Ніколаєнко С. Роль післядипломної освіти у становленні вчителя // Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. - 2006. - №9
2. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – http://uk.wikipedia.org/wiki/
3. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті// Освіта України. – 2001.- №1.- С.22-25
4. Литвинова С.Г. Організація навчання вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям. Инновационные технологии в образовании. // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. – Симферополь, 2006. – С. 38–44.
5. Кремень В.Г. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / за ред. І.А. Зязюна – К.: Віпол, 2000. – 613 с.
6. Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: Зб. наук. праць / За заг. ред. Н.Г. Ничкало. – Х., 2007. – С. 471-472.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Nikolajenko S. Rol' pisljadiplomnoji osviti u stanovlenni vchitelja // Komentar do Informacijnogo zbirnika Ministerstva osviti i nauki Ukrajini. - 2006. - №9
2. Vikipedija. [Elektronnij resurs]. – http://uk.wikipedia.org/wiki/
3. Nacional'na doktrina rozvitku osviti u XXI stolitti// Osvita Ukrajini. – 2001.- №1.- S.22-25
4. Litvinova S.G. Organizacija navchannja vchiteliv informacijno-komunikacijnim texnologijam. Innovacionnye texnologii v obrazovanii. // Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Simferopol', 2006. – S. 38–44.
5. Kremen' V.G. Neperervna profesijna osvita: problemi, poshuki, perspektivi: Monografija / za red. I.A. Zjazjuna – K.: Vipol, 2000. – 613 s.
6. Teoretichni ta metodichni zasadi rozvitku pedagogichnoji osviti: pedagogichna majsternist', tvorchist', texnologiji: Zb. nauk. prac' / Za zag. red. N.G. Nichkalo. – X., 2007. – S. 471-472.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Олійник Л.М. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА / Л.М.Олійник // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 8. - С. 183-186.