Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ З ФІЗИКИ”Рік публікації2011
АвториГончаренко Т. Л., Шарко В. Д.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційна підтримка, майбутні вчителі фізики, навчальне середовище, проектування
Аннотація

У статті розглядаються питання пов’язані з необхідністю інформаційної підтримки курсу «Проектування навчальних середовищ з фізики». Акцент зроблено на інтегрованому характері дисципліни. Розроблено структуру інформаційного середовища курсу «Проектування навчальних середовищ з фізики».

Нумерація сторінок124-131
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000252
Додаток
[file] 124-131.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Боровік О.М. Педагогічне проектування як показник творчого потенціалу вчителя// Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти:тенденції, перспективи»/ Наук.ред.Юзбашева Г.С. Херсон:Айлант.- 2010.Випуск 13.- С.17-19.
2. Варій М.Й Загальна психологія. Навчальний посібник / М.Й. Варій — 2-ге видан., випр. і доп. — К.: «Центр учбової літератури», 2007.- 968 c.
3. Волкова Н. П. Педагогіка. Навчальний посібник / Київ: Видавничий центр «Академія», 2003.- 616 c.Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: Учеб. пособие: Казан. гос. технолог. ун-т. – Казань, 2004. – 212 с.
4. Докучаєва В.В. Проектування інноваційних педагогічних систем у сучасному освітньому просторі: Монографія. – Луганськ, 2005. – 299 с.
5. Єрмола А. Проектування соціального розвитку особистості учнів//За матеріалами: Освіта.ua Дата публікації: 05.02.2008// [електронний ресурс]. -http://osvita.ua/school/theory/1712
6. Зайченко І.В. Педагогіка: навч. посібник [для студ. вищих пед. навч. закл.] / І.В. Зайченко - К., «Освіта України», 2006.- 528 с.
7. Киричук О.В. Основи психології: Підручник для студ. вузів/ За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. - 3-є вид., стереотип.. - К.: Либідь, 1997. – 630 с.
8. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. - М: Издательский центр «Академия», 2005. -288 с.
9. Коротов В.М. Педагогическое проектирование и диагностика// Введение в педагогику. – М..: Изд-во УРАО, 1999. –С.149-180
10. Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. посіб./ А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К.: Знання, 2006. - 311 с
11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко. — К.: МАУП, 2000.- 256 с.
12. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНУ, 2008. – 352 с.
13. Оспенникова Е.В Комплект учебно-методических материалов «Использование коллекций ЦОР в проектировании учебных материалов по физике»// [електронний ресурс]. - http://mdito.pspu.ru/nfpk/um14/uk14um1_lekcii.html
14. Оспенникова Е.В. Основы проектирования ученого процесса по физике в условиях ИКТ- насыщенной среды обучения: учебно-методическое пособие. – Пермь: Пермский гос.пед.ун-т. – 2008. – 384 с.
15. Подобедова Т.Ю. Теория и практика педагогического проектирования// Проблеми сучасної пед. освіти: зб.ст.: Сер.: Педагогіка і психологія/ Кримськ.держ.гуманіт.ін-т. – Ялта, 2004. – Вип.6, ч.2.- С.81-87.
16. Психологія: підручник [Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін..] За ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999. -558 с.
17. Селевко Г.К. Технологии проектирования и освоения новых технологий // Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т.- М.: НИИ школьных технологий, 2006/ т. 2. Стр . 743- 750
18. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Скрипченко [та ін.]. - 2-ге вид., доп. - Київ : Каравела, 2007. - 344 с.
19. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред. С.Е.Каменецкого, Н.С.Пурышевой. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.
20. Фіцула М.М. Електронний посібник з педагогіки. 2001//
21. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=32&lang=book
22. Чандаева С.А. Педагогическое проектирование как форма осуществления педагогического творчества//Наука и школа. – 2006. - №4. – С. 34-39.
23. Шарко В.Д. Залучення студентів до проектування програмних педагогічних засобів з шкільного курсу фізики як спосіб підготовки їх до методичної діяльностію - НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 12.-К.:. – Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – c. 329-336.
24. Шарко В.Д. Залучення студентів до розробки ППЗ з шкільного курсу фізики – найкращий спосіб їх підготовки до професійної діяльності. - Матеріали четвертої міжнародної наук.-практ. конф. „Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах». – Херсон: Айлант, 2008. - С.55-56.
25. Шарко В.Д. Методологічні засади сучасного уроку: Посібник для вчителів і студентів. – Херсон, вид-во ХНТУ, 2009.-111с.
26. Шарко В. Д. Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти. Монографія. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 400 с.
27. Шарко В.Д. Проектування навчального середовища як методична проблема .- Печатное слово.- Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.- №3/24.- С. 71-74.
28. Шарко В.Д.. Проектування студентами ППЗ з шкільного курсу фізики як спосіб оволодіння методичним компонентом діяльності вчителяю - Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2.- Херсон: Вид-во ХДУ, 2008.- С.47-54
29. Энциклопедия профессионального образования .- М.: РАО, 1999.- Т.2. -446 с.
30. Яковлева Н.О. Проектирование как педагогический феномен// Педагогика. -2202. - № 6. – С. 8-14.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Borovik O.M. Pedagogichne proektuvannja jak pokaznik tvorchogo potencialu vchitelja// Materiali Mizhnarodnoji naukovo-metodichnoji konferenciji «Suchasnij stan prirodnicho-matematichnoji ta texnologichnoji osviti:tendenciji, perspektivi»/ Nauk.red.Juzbasheva G.S. Xerson:Ajlant.- 2010.Vipusk 13.- S.17-19.
2. Varij M.J Zagal'na psixologija. Navchal'nij posibnik / M.J. Varij — 2-ge vidan., vipr. i dop. — K.: «Centr uchbovoji literaturi», 2007.- 968 c.
3. Volkova N. P. Pedagogika. Navchal'nij posibnik / Kijiv: Vidavnichij centr «Akademija», 2003.- 616 c.Gur'e L.I. Proektirovanie pedagogicheskix sistem: Ucheb. posobie: Kazan. gos. texnolog. un-t. – Kazan', 2004. – 212 s.
4. Dokuchajeva V.V. Proektuvannja innovacijnix pedagogichnix sistem u suchasnomu osvitn'omu prostori: Monografija. – Lugans'k, 2005. – 299 s.
5. Jermola A. Proektuvannja social'nogo rozvitku osobistosti uchniv//Za materialami: Osvita.ua Data publikaciji: 05.02.2008// [elektronnij resurs]. -http://osvita.ua/school/theory/1712
6. Zajchenko I.V. Pedagogika: navch. posibnik [dlja stud. vishhix ped. navch. zakl.] / I.V. Zajchenko - K., «Osvita Ukrajini», 2006.- 528 s.
7. Kirichuk O.V. Osnovi psixologiji: Pidruchnik dlja stud. vuziv/ Za zag. red. O.V.Kirichuka, V.A.Romencja. - 3-je vid., stereotip.. - K.: Libid', 1997. – 630 s.
8. Kolesnikova I.A. Pedagogicheskoe proektirovanie: Ucheb. posobie dlja vyssh. ucheb. zavedenij / I.A.Kolesnikova, M.P.Gorchakova-Sibirskaja; Pod red. I.A. Kolesnikovoj. - M: Izdatel'skij centr «Akademija», 2005. -288 s.
9. Korotov V.M. Pedagogicheskoe proektirovanie i diagnostika// Vvedenie v pedagogiku. – M..: Izd-vo URAO, 1999. –S.149-180
10. Kuz'mins'kij A.I. Pedagogika u zapitannjax i vidpovidjax: Navch. posib./ A.I.Kuz'mins'kij, V.L.Omeljanenko. - K.: Znannja, 2006. - 311 s
11. Maksimenko S.D. Zagal'na psixologija: Navch. posibnik / S.D. Maksimenko, V.O. Solovijenko. — K.: MAUP, 2000.- 256 s.
12. Morze N.V. Osnovi informacijno-komunikacijnix texnologij. – K.: Vidavnicha grupa VNU, 2008. – 352 s.
13. Ospennikova E.V Komplekt uchebno-metodicheskix materialov «Ispol'zovanie kollekcij COR v proektirovanii uchebnyx materialov po fizike»// [elektronnij resurs]. - http://mdito.pspu.ru/nfpk/um14/uk14um1_lekcii.html
14. Ospennikova E.V. Osnovy proektirovanija uchenogo processa po fizike v uslovijax IKT- nasyshhennoj sredy obuchenija: uchebno-metodicheskoe posobie. – Perm': Permskij gos.ped.un-t. – 2008. – 384 s.
15. Podobedova T.Ju. Teorija i praktika pedagogicheskogo proektirovanija// Problemi suchasnoji ped. osviti: zb.st.: Ser.: Pedagogika i psixologija/ Krims'k.derzh.gumanit.in-t. – Jalta, 2004. – Vip.6, ch.2.- S.81-87.
16. Psixologija: pidruchnik [Ju.L.Trofimov, V.V.Ribalka, P.A.Goncharuk ta in..] Za red.. Ju.L.Trofimova. – K.: Libid', 1999. -558 s.
17. Selevko G.K. Texnologii proektirovanija i osvoenija novyx texnologij // Enciklopedija obrazovatel'nyx texnologij: V 2 t.- M.: NII shkol'nyx texnologij, 2006/ t. 2. Str . 743- 750
18. Skripchenko O.V. Vikova ta pedagogichna psixologija: navchal'nij posibnik dlja stud. vishh. navch. zakladiv / O.V. Skripchenko [ta in.]. - 2-ge vid., dop. - Kijiv : Karavela, 2007. - 344 s.
19. Teorija i metodika obuchenija fizike v shkole: Obshhie voprosy: Uchebnoe posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij/ Pod red. S.E.Kameneckogo, N.S.Puryshevoj. – M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2000. – 368 s.
20. Ficula M.M. Elektronnij posibnik z pedagogiki. 2001//
21. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=32&lang=book
22. Chandaeva S.A. Pedagogicheskoe proektirovanie kak forma osushhestvlenija pedagogicheskogo tvorchestva//Nauka i shkola. – 2006. - №4. – S. 34-39.
23. Sharko V.D. Zaluchennja studentiv do proektuvannja programnix pedagogichnix zasobiv z shkil'nogo kursu fiziki jak sposib pidgotovki jix do metodichnoji dijal'nostiju - NAUKOVIJ ChASOPIS Nacional'nogo pedagogichnogo universitetu imeni M.P. Dragomanova. Serija №5. Pedagogichni nauki: realiji ta perspektivi. – Vipusk 12.-K.:. – Vid-vo NPU imeni M.P. Dragomanova, 2008. – c. 329-336.
24. Sharko V.D. Zaluchennja studentiv do rozrobki PPZ z shkil'nogo kursu fiziki – najkrashhij sposib jix pidgotovki do profesijnoji dijal'nosti. - Materiali chetvertoji mizhnarodnoji nauk.-prakt. konf. „Informatizacija osviti Ukrajini. IKT u vishhix navchal'nix zakladax». – Xerson: Ajlant, 2008. - S.55-56.
25. Sharko V.D. Metodologichni zasadi suchasnogo uroku: Posibnik dlja vchiteliv i studentiv. – Xerson, vid-vo XNTU, 2009.-111s.
26. Sharko V. D. Metodichna pidgotovka vchitelja fiziki v umovax neperervnoji osviti. Monografija. – Xerson: Vidavnictvo XDU, 2006. – 400 s.
27. Sharko V.D. Proektuvannja navchal'nogo seredovishha jak metodichna problema .- Pechatnoe slovo.- Xerson: Vid-vo XDU, 2007.- №3/24.- S. 71-74.
28. Sharko V.D.. Proektuvannja studentami PPZ z shkil'nogo kursu fiziki jak sposib ovolodinnja metodichnim komponentom dijal'nosti vchiteljaju - Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'. Vipusk 2.- Xerson: Vid-vo XDU, 2008.- S.47-54
29. Enciklopedija professional'nogo obrazovanija .- M.: RAO, 1999.- T.2. -446 s.
30. Jakovleva N.O. Proektirovanie kak pedagogicheskij fenomen// Pedagogika. -2202. - № 6. – S. 8-14.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гончаренко Т.Л. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ З ФІЗИКИ” / Т.Л.Гончаренко, В.Д.Шарко // Інформаційні технології в освіті. - 2011. - № 9. - С. 124-131.