Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗРік публікації2011
АвториТриус Ю. В., Стеценко І. В., Герасименко І. В., Гриценко В. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаweb-технології, імітаційне моделювання, інформатизація, інформаційно-аналітична система, вища школа, дистанційне навчання, мережі Петрі, цифровий університет
Аннотація

Розглядаються концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом ВНЗ, в якій використовуються сучасні методи прийняття рішень та імітаційного моделювання, web-технології. Основними критеріями вибору засобів розробки системи є: відкритість, безкоштовність, простота застосування та незалежність від системного програмного та апаратного забезпечення. Технологія і сама система задовольняє таким вимогам, як: орієнтація на національні й міжнародні стандарти у галузі вищої освіти, дотримання сервіс-орієнтованої архітектури, забезпечення стабільної роботи із значною кількістю користувачів, підтримка чіткого розподілу прав користувачів на одержання та зміни інформаційних ресурсів, забезпечення модульності кінцевого продукту та його здатності до інтеграції в корпоративну інформаційну систему ВНЗ.

Нумерація сторінок040-049
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000240
Додаток
[file] 040-049.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В., Федорова Я.Б., Глущенко О.О., Кудас Н.А. Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене. – Херсон: Айлант, 2010. – 302 с.
2. Тихонов А. Н. Использование автоматизированных систем управления в деятельности учреждений высшего профессионального образования в Российской Федерации (аналитический обзор) / Столяров Д.Ю. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2009. – 96 с.
3. Управление в высшей школе: опыт, традиции, перспективы. Аналитический доклад / Филиппов В. М., Агранович Б. Л., Аржанова И. В. – М.: Логос, 2005. – 541 с.
4. Програмний продукт «Альма-Матер». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.direct-it.com.ua.
5. Платформа eLearning 3000. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.hypermethod.ru.
6. Система управління навчанням LMSUP. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lmsup.ru.
7. Тимченко А.А., Триус Ю.В., Оксамитна Л.П., Стеценко І.В. Нові підходи до створення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 4.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 111-123.
8. Дмитрик І.М. Моделювання процесу навчання студентів з використанням мереж Петрі // Четверта науково-практична конференція з міжнародною участю „Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС2009. 22-26 червня 2009 р., м. Київ. Тези доповідей”. – Київ, 2009. – С.209-212.
9. Стеценко І.В. Моделювання систем: навч. посіб. / І.В.Стеценко; М-во освіти і науки України, Черк. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧТУ, 2010. – 399с.
10. Стеценко І.В. Імітаційне моделювання системи управління навчальним процесом ВНЗ з використанням об’єктно-орієнтованого підходу // П’ята науково-практична конференція з міжнародною участю «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС’2010’». Тези доповідей. – Київ. - 2010. – 21-25 червня 2010р. – С.134-135.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Spivakovs'kij O.V., Fedorova Ja.B., Glushhenko O.O., Kudas N.A. Upravlinnja informacijnimi texnologijami vishhix navchal'nix zakladiv: Navchal'nij posibnik. Vidannja tretje, dopovnene. – Xerson: Ajlant, 2010. – 302 s.
2. Tixonov A. N. Ispol'zovanie avtomatizirovannyx sistem upravlenija v dejatel'nosti uchrezhdenij vysshego professional'nogo obrazovanija v Rossijskoj Federacii (analiticheskij obzor) / Stoljarov D.Ju. – M.: FGU GNII ITT «Informika», 2009. – 96 s.
3. Upravlenie v vysshej shkole: opyt, tradicii, perspektivy. Analiticheskij doklad / Filippov V. M., Agranovich B. L., Arzhanova I. V. – M.: Logos, 2005. – 541 s.
4. Programnij produkt «Al'ma-Mater». [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: www.direct-it.com.ua.
5. Platforma eLearning 3000. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: www.hypermethod.ru.
6. Sistema upravlinnja navchannjam LMSUP. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: www.lmsup.ru.
7. Timchenko A.A., Trius Ju.V., Oksamitna L.P., Stecenko I.V. Novi pidxodi do stvorennja sistemi kontrolju ta ocinjuvannja navchal'nix dosjagnen' studentiv VNZ // Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'. Vipusk 4.– Xerson: Vidavnictvo XDU, 2009. – S. 111-123.
8. Dmitrik I.M. Modeljuvannja procesu navchannja studentiv z vikoristannjam merezh Petri // Chetverta naukovo-praktichna konferencija z mizhnarodnoju uchastju „Matematichne ta imitacijne modeljuvannja sistem MODS2009. 22-26 chervnja 2009 r., m. Kijiv. Tezi dopovidej”. – Kijiv, 2009. – S.209-212.
9. Stecenko I.V. Modeljuvannja sistem: navch. posib. / I.V.Stecenko; M-vo osviti i nauki Ukrajini, Cherk. derzh. texnol. un-t. – Cherkasi: ChTU, 2010. – 399s.
10. Stecenko I.V. Imitacijne modeljuvannja sistemi upravlinnja navchal'nim procesom VNZ z vikoristannjam ob’jektno-orijentovanogo pidxodu // P’jata naukovo-praktichna konferencija z mizhnarodnoju uchastju «Matematichne ta imitacijne modeljuvannja sistem MODS’2010’». Tezi dopovidej. – Kijiv. - 2010. – 21-25 chervnja 2010r. – S.134-135.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Триус Ю.В. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗ / Ю.В.Триус, І.В.Стеценко, І.В.Герасименко [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. - 2011. - № 9. - С. 40-49.