Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

КОНСТРУЮВАНННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ


Рік публікації2014
АвториКушнір В. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаІнтегративні знання, алгоритм, математична модель, математичний об’єкт, основні етапи створення математичних моделей, програма, розв’язок математичної моделі, спосіб розв’язування моделі
Аннотація

Проблема формування в майбутніх і нинішніх учителів математики інтегративних знань як знань більш високого рівня в порівнянні зі знаннями окремих предметів (математики й інформатики) зводиться до розв’язування певних навчальних ситуацій, що при розв’язуванні вимагають одночасного застосування знань й умінь різних предметів. До таких проблем відноситься проблема автоматизованого конструювання навчальних завдань певного виду з заздалегідь визначеними властивостями. В основі розв’язування цієї проблеми лежить створення математичної моделі потрібного математичного об’єкту, її дослідження та розв’язування.
Математична модель визначеного виду навчального завдання містить певну множину параметрів, а підбір значень цих параметрів визначає потрібні властивості навчального завдання. У свою чергу, властивості навчального завдання в процесі їх формалізації перетворюються в певні умови, наприклад, у вигляді рівнянь чи нерівностей. Формалізація сукупності заданих властивостей шуканого математичного завдання приводить до системи рівнянь і нерівностей. Отже, наша задача зводиться до побудови математичної моделі у вигляді системи рівнянь і нерівностей.
Перший варіант математичної моделі потрібно дослідити на несуперечність, повноту, мінімальність умов. Після корегування (зміни, вилучення чи добавлення певних умов) математична модель підлягає розв’язуванню, тобто відшукання потрібних значень параметрів. Такий процес називається розв’язуванням математичної моделі, спосіб розв’язування знаходиться чи створюється автором математичної моделі.
Математичні моделі конструювання навчальних завдань з математики створюються у такий спосіб, що розв’язками математичної моделі будуть зарані вибрані числа, наприклад, цілі числа з певного проміжку. Різні вектори-розв’язки математичної моделі визначають конкретні приклади з певного типу прикладів. У цій статті конструюється неперервна дробово-раціональна функція з точно двома екстремумами. При цьому розглядаються наукові підходи та способи розв’язування математичної моделі. По суті описується пошук прийнятного способу розв’язування математичної моделі у вигляді системи рівнянь і нерівностей.
На основі способу розв’язування моделі створюються алгоритми та програми на мові Maple для автоматизації процесу розв’язування моделі. При цьому розв’язки моделі генеруються зарані за вибором користувача. Різні вектори-розв’язки математичної моделі визначають різні математичні завдання одного типу.
У статті описаний загальний підхід, розроблений автором, до створення й розв’язування математичної моделі задачі конструювання певної функції. Однак, наведена авторська технологія конструювання однаково добре працює при конструюванні многочленів з певною кількістю екстремумів, різного типу ірраціональних, логарифмічних рівнянь і нерівностей, систем лінійних рівнянь, матриць з наперед заданими власними значеннями, дробово-раціональних рівнянь і нерівностей і т.д.

Нумерація сторінок030-041
Стаття мовоюУкраїнська
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000464
Додаток
[file] 30-41.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти. – К.: «Атака». – 2009. –684 с.
2. Кущнір В. Моделі навчальних ситуацій у світлі сучасної освіти // Математика в сучасній школі. – 2013. –№ 2. – С. 31 – 36.
3. Кушнір В. Методика конструювання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з заздалегідь визначеним властивостями з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ч. 1,2) // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 10, № 11.
4. Кушнір В., Кушнір Г. Формування інтегративних знань з позицій структури навчальної діяльності // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 35-42.
5. Кушнір В. Технологія конструювання складних ірраціональних рівнянь певного виду // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 7-8. – С. 39-44.
6. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. – М.:Просвещение, 1968. – 432 с.
7. Педагогіка вищої школи / За ред. З.Н. Курлянд. – К.: Знання, 2007. – 495 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V.Yu. ModelI organIzatsIynih sistem vIdkritoYi osvIti. – K.: «Ataka». – 2009. –684 s.
2. KuschnIr V. ModelI navchalnih situatsIy u svItlI suchasnoYi osvIti // Matematika v suchasnIy shkolI. – 2013. –# 2. – S. 31 – 36.
3. KushnIr V. Metodika konstruyuvannya sistem lInIynih algebraYichnih rIvnyan z zazdalegId viznachenim vlastivostyami z vikoristannyam InformatsIyno-komunIkatsIynih tehnologIy (ch. 1,2) // Matematika v suchasnIy shkolI. – 2012. – # 10, # 11.
4. KushnIr V., KushnIr G. Formuvannya Integrativnih znan z pozitsIy strukturi navchalnoYi dIyalnostI // Matematika v suchasnIy shkolI. – 2012. – # 2. – S. 35-42.
5. KushnIr V. TehnologIya konstruyuvannya skladnih IrratsIonalnih rIvnyan pevnogo vidu // Matematika v suchasnIy shkolI. – 2012. – # 7-8. – S. 39-44.
6. Krutetskiy V.A. Psihologiya matematicheskih sposobnostey shkolnikov. – M.:Prosveschenie, 1968. – 432 s.
7. PedagogIka vischoYi shkoli / Za red. Z.N. Kurlyand. – K.: Znannya, 2007. – 495 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кушнір В.А. КОНСТРУЮВАНННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ / В.А.Кушнір // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 18. - С. 30-41.