Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МУЛЬТИМЕДІЙНА ЛЕКЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЦТВА ТА ПОЛІГРАФІЇ)Рік публікації2017
АвториДенисенко С. М.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словалекція-візуалізація, мультимедіа, мультимедійна лекція, освітнє середовище
Аннотація

У статті розглядається роль лекції в сучасному освітньому середовищі ВНЗ. Описано специфіку лекції візуалізації як нової лекційної форми, що відповідає освітнім запитам сьогодення. Виокремлено характеристики мультимедійної лекції як різновиду лекцій-візуалізацій. Окреслено особливості мультимедійної лекції, її дидактичні переваги, зумовлені можливостями мультимедійних технологій. Представлено підходи до створення і використання мультимедійної лекції. Описано сценарій реалізації мультимедійної лекції. Наведено основні принципи підготовки і представлення навчального матеріалу на заняттях та способи їх реалізації.
Наведено досвід створення та використання мультимедійних лекцій при проведенні занять у процесі професійної підготовки фахівців видавництва та поліграфії. Описано дидактичні переваги мультимедійних лекцій при викладанні профільних дисциплін. Представлено приклади окремих мультимедійних лекцій, що використовувалися у навчальному процесі.
Визначено місце мультимедійної лекції в сучасному освітньому середовищі вузу. Підкреслено, що мультимедійна лекція – це компонент освітнього середовища, призначений для забезпечення умов максимально ефективного засвоєння навчального матеріалу студентами, підтримки пізнавального інтересу та навчальної мотивації, орієнтування на майбутню професійну діяльність.

Нумерація сторінок046-054
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000632
Додаток
[file] 046-054.pdf


Література: 

1. Реутова Е.А., Томилова О.Г. Вузовская лекция. – Новосибирск, НГАУ, 2011 – 52 с.
2. Синиця М.О. Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ як засіб формування педагогічних знань // Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія / за ред. проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 418-438.
3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.– 486 c.
4. Барышкин А.Г. Основные параметры визуализации учебной информации / А.Г. Барышкин, Н.А. Резник // Компьютерные инструменты в образовании. – 2005. – № 3.– С. 38-44.
5. Караван Ю.В., Саницька А.О., Ташак М.С. Нетрадиційні форми лекцій у вищій школі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://nauka.zinet.info/15/karavan.php
6. Ильин В.А. Новый вид обучения в вузе и школе – мультимедийные лекции (на примере спецкурса «Нобелевские премии по физике») / В. А. Ильин, В. В. Кудрявцев // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 12. – С. 43-46.
7. Ильин В.А. Новый вид обучения в вузе и школе – мультимедийные лекции / В.А. Ильин, В.В. Кудрявцев // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, 2006. – Вип. 12: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – С. 43-46.
8. В.Н. Новиков Образовательная среда вуза как профессионально и личностно стимулирующий фактор // Электронный журнал «Психологическая наука и образование» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.psyedu.ru
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Reutova, E. A., Tomilova, O. G. (2011). Vuzovskaya lektsiya. Novosibirsk, NGAU, 52.
2. Sinitsya, M. O. (2014). Vikoristannya multimedIynih tehnologIy u navchalnomu protsesI VNZ yak zasIb formuvannya pedagogIchnih znan. ProfesIyna pedagogIchna osvIta: stanovlennya I rozvitok pedagogIchnogo znannya: monografIya, Za red. prof. Dubasenyuk. O. A., Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I. Franka, 418-438.
3. Kuzminskiy, A. I. (2005). PedagogIka vischoyi shkoli. Navchalniy posIbnik. K.: Znannya, 486.
4. Baryishkin, A. G., Reznik, N. A. (2005). Osnovnyie parametryi vizualizatsii uchebnoy informatsii. Kompyuternyie instrumentyi v obrazovanii, 3, 38-44.
5. Karavan, Yu. V., Sanitska, A. O., Tashak, M. S. NetraditsIynI formi lektsIy u vischIy shkolI. (b.d.). Retrieved from http://nauka.zinet.info/15/karavan.php
6. Ilin, V. A., Kudryavtsev, V. V. (2006). Novyiy vid obucheniya v vuze i shkole – multimediynyie lektsii (na primere spetskursa «Nobelevskie premii po fizike»). Zbirnik naukovih prats Kam’yanets-Podilskogo derzhavnogo universitetu: Seriya pedagogichna: Problemi didaktiki fIziki ta shkilnogo pidruchnika fiziki v svitli suchasnoyi osvitnoyi paradigm, Kam’yanets-Podilskiy: Kam’yanets-Podilskiy derzhavniy universitet, redaktsiyno-vidavnichiy viddil, 12, 43-46.
7. Ilin V. A., Kudryavtsev, V. V. (2006). Novyiy vid obucheniya v vuze i shkole – multimediynyie lektsii. Zbirnik naukovih prats Kam’yanets-Podilskogo derzhavnogo universitetu. Seriya pedagogichna, Kam’yanets-Podilskiy: Kam’yanets-Podilskiy derzhavniy universitet. Vip. 12: Problemi didaktiki fiziki ta shkilnogo pidruchnika fiziki v svitli suchasnoyi osvitnoyi paradigm, 43-46.
8. Novikov, V. N. Obrazovatelnaya sreda vuza kak professionalno i lichnostno stimuliruyuschiy factor. Elektronnyiy zhurnal «Psihologicheskaya nauka i obrazovanie». (b.d.). Retrieved from www.psyedu.ru


Стаття надійшла до редакції: 

30.05.2017


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Денисенко С.М. МУЛЬТИМЕДІЙНА ЛЕКЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЦТВА ТА ПОЛІГРАФІЇ) / С.М.Денисенко // Інформаційні технології в освіті. - 2017. - № 31. - С. 46-54.