Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРОЦЕДУРА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ OPEN JOURNAL SYSTEMS


Рік публікації2017
АвториСпірін О. М., Лупаренко Л. А., Новицький О. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаOJS, Open Journal Systems, електронні відкриті журнальні системи, електронний науковий журнал
Аннотація

У статті описано процедуру впровадження електронного наукового журналу з використанням електронних відкритих журнальних систем (ЕВЖС) та конкретизовано зміст діяльності на кожному з її етапів (прогностичному, організаційному, технічному, підготовчому, практичному, узагальнюючому та перспективному). Подані рекомендації щодо основних аспектів процесу створення та підтримки електронного журналу: нормативно-правове підґрунтя функціонування; види, проблематика, цільова аудиторія, джерела фінансування, редакційні політики та періодичність публікації електронних наукових періодичних видань; добір програмного забезпечення для підтримки редакційно-видавничого процесу, система рівнів доступу користувачів ЕВЖС Open Journal Systems (OJS); передбачуваний вид та формат контенту електронного журналу, тип доступу до нього, зокрема відкритий доступ, архівація, індексація та інформаційно-аналітичний моніторинг опублікованих наукових робіт; формування редакційної колегії та штату, залучення фахівців у галузі ІКТ, їх обов’язки та навантаження, навчання користувачів і технічної команди.

Нумерація сторінок040-060
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000641
Додаток
[file] 040-060.pdf


Література: 

1. AERA Council. (2011). AERA Code of Ethics. Взято з http://www.aera.net/ Portals/38/docs/About_AERA/CodeOfEthics(1).pdf.
2. British Educational Research Association. (2011). BERA Ethical Guidelines. Взято з https://www.bera.ac.uk/wp-content/uploads/2014/02/BERA-Ethical-Guideline....
3. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Взято з http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung.
4. Bethesda Statement on Open Access Publishing. Взято з http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm.
5. Budapest Open Access Initiative (BOAI). Взято з http://www.budapestopenaccessinitiative.org.
6. Committee on Publication Ethics. (2011). Code of Conduct. Взято з http://publicationethics.org/resources/code-conduct.
7. Google Scholar Metrics. Взято з https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=top_venues&hl= uk&vq=uk.
8. Luparenko, L. (2014). Plagiarism Detection Tools for Scientific e-Journals Publishing. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications, Switzerland: Springer International Publishing Switzerland.
9. Shapiro, L. (2005). Establishing and publishing an online peer-reviewed journal: action plan, resourcing, and costs. Взято з https://pkp.sfu.ca/files/OJS_Project_Report_Shapiro.pdf.
10. Solomon, D. J. (2008). Developing Open Access Journals: A practical guide. Взято з http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/guide_to_developing_....
11. Stranack, K. (2006). Getting Found, Staying Found, Increasing Impact. Взято з https://pkp.sfu.ca/files/GettingFoundStayingFound.pdf.
12. Stranaсk, K. (2008). Starting a New Scholarly Journal in Africa. Stanford, California: Public Knowledge Project.
13. Willinsky, J. (2006). The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
14. ДСТУ 3017–95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».
15. ДСТУ 5034:2008. «Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять». (2008).
16. ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості». (2010).
17. ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках». (2010).
18. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1—2003, ІДТ). «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». (2006).
19. Лупаренко, Л. А. (2017). Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з освітніх досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). Взято з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1835.
20. Лупаренко, Л. А. (2017) Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях: навчальна програма для наукових та науково-педагогічних працівників. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.
21. Лупаренко, Л. А. (2014). Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень. Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (40), 151-169. Взято з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1050.
22. Лупаренко, Л. А. (2016). Методичні рекомендації з використання дослідного зразка електронного наукового видання на платформі Open Journal Systems. ІІТЗН НАПН України. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/705866.
23. Олексюк, О. Р. (2014) Система DSpace як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики. (Дис. канд. пед. наук). Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Київ.
24. Перелік наукових фахових видань. Взято з http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacz....
25. Социально-психологические факторы обеспечения успешного внедрения нововведений (2011). Взято з http://psylist.net/socpsy/00043.htm.
26. Спірін, О. М. (2006) Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 28, 14–18.
27. Спірін, О. М., Яцишин, А. В., Іванова, С. М. Кільченко, А. В., Лупаренко, Л. А. (2016). Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання, 55, 136–174. Взято з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501.
28. Спірін, О. М., Яцишин, А. В., Іванова, С. М. Кільченко, А. В., Лупаренко, Л. А. (2017). Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу. Інформаційні технології і засоби навчання, 59, 134–154. Взято з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1694.
29. Яцишин, А. В., Лупаренко, Л. А. (2013). Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 4 (70), 69–74.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. AERA Council (2011) AERA Code of Ethics. Retrieved from http://www.aera.net/Portals/38/docs/About_AERA/CodeOfEthics(1).pdf.
2. British Educational Research Association. (2011). BERA Ethical Guidelines. Retrieved from https://www.bera.ac.uk/wp-content/uploads/2014/02/BERA-Ethical-Guideline....
3. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Retrieved from http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung.
4. Bethesda Statement on Open Access Publishing. Retrieved from http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm.
5. Budapest Open Access Initiative (BOAI). Retrieved from http://www.budapestopenaccessinitiative.org.
6. Committee on Publication Ethics. (2011) Code of Conduct. Retrieved from http://publicationethics.org/resources/code-conduct.
7. Google Scholar Metrics. Retrieved from https://scholar.google.com.ua/ citations?view_op=top_venues&hl= uk&vq=uk.
8. Luparenko, L. (2014). Plagiarism Detection Tools for Scientific e-Journals Publishing. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications, Switzerland: Springer International Publishing Switzerland.
9. Shapiro, L. (2005). Establishing and publishing an online peer-reviewed journal: action plan, resourcing, and costs. Retrieved from https://pkp.sfu.ca/files/OJS_Project_Report_Shapiro.pdf.
10. Solomon, D. J. (2008). Developing Open Access Journals: A practical guide. Retrieved from http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/guide_to_developing_....
11. Stranack, K. (2006). Getting Found, Staying Found, Increasing Impact. Retrieved from https://pkp.sfu.ca/files/GettingFoundStayingFound.pdf.
12. Stranaсk, K. (2008). Starting a New Scholarly Journal in Africa. Stanford, California: Public Knowledge Project.
13. Willinsky, J. (2006). The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
14. DSTU 3017–95 «Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia».
15. DSTU 5034:2008. «Informatsiia i dokumentatsiia. Naukovo-informatsiina diialnist. Terminy ta vyznachennia poniat».
16. DSTU 7157:2010 «Informatsiia ta dokumentatsiia. Vydannia elektronni. Osnovni vydy ta vykhidni vidomosti».
17. DSTU 7152:2010 «Informatsiia ta dokumentatsiia. Vydannia. Oformlennia publikatsii u zhurnalakh i zbirnykakh».
18. DSTU HOST 7.1:2006 (HOST 7.1—2003, IDT). «Systema standartiv z informatsii, bibliotechnoi ta vydavnychoi spravy. Bibliohrafichnyi zapys. Bibliohrafichnyi opys. Zahalni vymohy ta pravyla skladannia».
19. Luparenko, L. A. (2017). The selection of electronic open journal systems for scientific editions in the field of educational research. Information Technologies and Learning Tools, 4 (60). Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1835.
20. Luparenko, L. A. (2017) Electronic Open Journal Systems in Scientific and Pedagogical Studies: An Educational Program for Scientific and Educational Workers. Kyiv: Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia.
21. Luparenko, L. A. (2014). Plagiarism detection tools for research works: analysis of software solutions. Information Technologies and Learning Tools, 2 (40), 151-169. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1050.
22. Luparenko, L. A. (2016). Methodical recommendations on the use of a prototype of electronic scientific publication on the platform Open Journal Systems. IITZN NAPN Ukrainy. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/705866.
23. Oleksiuk, O. R. (2014) Systema DSpace yak zasib aktyvizatsii naukovo-doslidnoi roboty maibutnikh uchyteliv informatyky. (Dys. kand. ped. nauk). Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia, Kyiv.
24. List of scientific professional publications. Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacz....
25. Sotsyalno-psykholohycheskye faktory obespechenyia uspeshnoho vnedrenyia novovvedenyi (2011). Retrieved from http://psylist.net/socpsy/00043.htm.
26. Spirin, O. M. (2006) Protsedurnyi pidkhid do proektuvannia kredytno-modulnoi systemy. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franko, 28, 14–18.
27. Spirin, O. M., Iatsyshyn, A. V., Ivanova, S. M. Kilchenko, A. V. & Luparenko, L. A. (2016). The using of the electronic systems of open access for information and analytical support pedagogical research. Information Technologies and Learning Tools, 55, 136–174. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501.
28. Spirin, O. M., Iatsyshyn, A. V., Ivanova, S. M. Kilchenko, A. V. & Luparenko, L. A. (2017). The model of information and analytical support of educational research based on electronic systems of open access. Information Technologies and Learning Tools, 59, 134–154. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1694.
29. Iatsyshyn, A. V., Luparenko, L. A. (2013). Sotsialno-psykholohichni aspekty zabezpechennia vidkrytoho dostupu z vykorystanniam elektronnykh zhurnalnykh system. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franko, 4 (70), 69–74.


Date_of_receipt: 

18.08.2017


Date_of_ratified: 
25.09.2017
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Спірін О.М. ПРОЦЕДУРА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ OPEN JOURNAL SYSTEMS / О.М.Спірін, Л.А.Лупаренко, О.В.Новицький // Інформаційні технології в освіті. - 2017. - № 32. - С. 40-60.