Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ


Рік публікації2017
АвториБотузова Ю. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаMoodle, дистанційний курс, змішане навчання, математичний аналіз, самостійна робота студентів
Аннотація

У статті порушена проблема організації самостійної роботи студентів. Зокрема розглядається модель інтеграції традиційної та дистанційної форм навчання у вигляді змішаної форми. Описується досвід упровадження дистанційного курсу в навчальну дисципліну «Математичний аналіз» з метою ефективної організації позааудиторної самостійної роботи майбутніх учителів математики. У цій роботі досліджується структура навчально-методичного забезпечення навчального-виховного процесу з математичного аналізу, а також наводиться його модель у змішаній формі навчання. Аналізуються дидактичні можливості дистанційних технологій. Пропонується поетапна схема організації самостійної роботи студентів в контексті використання дистанційного курсу, яка складається з наступних етапів: підготовчий, теоретичний, практично-діяльнісний, контролюючий, корекційний. Автор детально описує зміст роботи викладача та студентів на кожному з цих етапів. Відповідно розкриваються особливості планування, розробки та впровадження дистанційного курсу, керівництва самостійною роботою студентів шляхом виконання викладачем наступних функцій: формування постійної позитивної навчальної мотивації студентів; визначення та встановлення цілей і завдань; організація взаємодії між студентами; контроль та консультування студентів в процесі навчання. Виділяється ряд психолого-педагогічних проблем при впровадженні дистанційної форми навчання та зазначаються шляхи їх часткового чи повного усунення.

Нумерація сторінок061-073
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000642
Додаток
[file] 061-073.pdf


Література: 

1. Кравцов, Г.М. & Гнєдкова, О.О. (2014) Комбіноване навчання як засіб інтенсифікації навчального процесу під час викладання дисципліни «Методика і технології дистанційного навчання». Режим доступу http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5099/259-261.pdf?se....
2. Кобися, А.П. & Кобися В.М. (2010) Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі. Вінниця, ТОВ "Планер".
3. Кухаренко, В.М., Березенська, С.М., Бугайчук, К.Л., Олійник, Н.Ю., Олійник, Т.О., Рибалко, О.В., … Столяревська, А.Л. (2016) Теорія та практика змішаного навчанняХарків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ».
4. Вассалатій, Ю.В.(2011) Організація самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Методика навчання математики» (в умовах використання дистанційного навчання). Педагогіка вищої та середньої школи, 33, 27-37.
5. Умрик, М.А.(2008) Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова.
6. Нестеренко, О.В.& Сенько, А.В. (2016) Застосування системи дистанційного навчання Moodle у педагогічній діяльності зі студентами денної форми навчання. Молодий вчений, 6, 170-174.
7. Лаврик, Т.В.& Мартинова, Н.С. (2008) Використання дистанційних курсів для організації самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін. Режим доступу https://dl.sumdu.edu.ua/assets/16/Lavrik_Martinova.pdf.
8. Розуменко, А.О. (2016) Дистанційний курс історії математики в підготовці майбутніх учителів математики. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2, 356-364.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Kravtsov, G.М.& Gnedkova, О.О. (2014). Kombinovane navchannya yak zasib intensyfikaciyi navchalnogo procesu pid chas vykladannya dyscypliny «Metodyka i texnologii dystancijnogo navchannya» [Combined learning as a means of intensifying the educational process during the teaching of discipline "Methodology and Technology of Distance Learning"]. Retrieved from http://ir.lib.vntu.edu.ua/.
2. Kobysya, A.P., Kobysya, V.M. (2010). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v navchalnomu protsesi. [Information and communication technologies in the educational process]. Vinnytsya, LLC "Planer".
3. Kukharenko, V.M., Berezenska, S.M., Bugaychuk, K.L., Oliynyk, N.Y., Oliynyk, T.O., Rybalko,N.G., … Stolyarevskaya, A.L.(2016) Teoriya ta praktyka zmishanoho navchannya [Theory and practice of blended learning]. Kharkiv, "Misʹkdruk", NTU "KhPI".
4. Vasalatii, Y.V. (2011). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv pry vyvchenni kursu «Metodyka navchannya matematyky» (v umovakh vykorystannya dystantsiynoho navchannya) [Organization of independent work of students in studying the course "Methodology of teaching mathematics" (with the use of distance learning)]. Pedahohika vyshchoyi ta serednoyi shkoly, 33, 27-37.
5. Umrik, M.A. (2008). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty maybutnikh uchyteliv informatyky v umovakh dystantsiynoho navchannya informatychnykh dystsyplin [Organization of independent work for future teachers of informatics in the conditions of distance learning of computer science disciplines]. Natsionalnyy pedahohichnyy universytet imeni M.P. Drahomanova.
6. Nesterenko, O.V., Senko, A.V. (2016). Zastosuvannya systemy dystantsiynoho navchannya Moodle u pedahohichniy diyalnosti zi studentamy dennoyi formy navchannya [Applying the Moodle distance learning system in teaching with full-time students]. Molodyy vchenyy, 6, 170- 174.
7. Lavrik, T.V., Martynova, N.S. (2008). Vykorystannya dystantsiynykh kursiv dlya orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv pry vyvchenni matematychnykh dystsyplin [Use of distance courses for the organization of independent work of students in the study of mathematical disciplines]. Retrieved from https://dl.sumdu.edu.ua.
8. Rozumenko, A.O. (2016). Dystantsiynyy kurs istoriyi matematyky v pidhotovtsi maybutnikh uchyteliv matematyky [Distance course of mathematical history in the preparation of future mathematics teachers]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 2, 356-364.


Date_of_receipt: 

01.08.2017


Date_of_ratified: 
25.09.2017
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Ботузова Ю.В. ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ / Ю.В.Ботузова // Інформаційні технології в освіті. - 2017. - № 32. - С. 61-73.